Kanun hüKMÜnde kararnamelerde yer alan harcamalarYüklə 62,84 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü62,84 Kb.
#23008

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN HARCAMALAR
SIRA NO

K.H.K N0

ADI

KABUL TARİHİ

R.G. TARİH VE NO

KONU ÖZETİ

1

35

Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerle-rin İşlemleri

14.01.1982

14.01.198217574

Madde 18- ‘Değişik.12/1/1983-KHK-53/9 md) Maddede, tasfiyeye tabi tutulan gerçek ve tüzel kişi bankerlerin tasfiye dönemi içinde tespit edilen veya edilecek matrahlarla tasfiye döneminden önce tespit edilmekle birlikte henüz kesinleşmemiş matrahlar üzerinden alınacak vergi, resim ve harçlara ceza ve gecikme zammı uygulanmayacağı öngörülmüştür. Bankerlerin kendileri ve kanuni temsilcilerine ceza uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, vergi alacağının sırası belirlenmektedir.

Tasfiyeye giren bankerlere ikrazda bulunanlar hakkında 6802 sayılı Kanunun uygulanmaması sağlanmıştır.

Madde 21- (Değişik.25/9/1982-KHK-48/6 md.)

Maddede sayılan tasfiye ile ilgili yapılacak ve yaptırılacak her türlü işlemler, tasfiye masasına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur.

Ek Madde 12- (7/7/71982-KHK-40/13 md.)

Ana parayı güvence altına almak için, Bankerler tarafından verilmiş olan kuponların veya ana para ve faiz kuponlarından vergi tevkifatı yapılmaması hususunda menkul kıymetler kurulunun vergi sorumlusuna talimat verebilmesi sağlanmıştır.

Ek Madde 26- (Ek:5/8/1982-KHK-43/1 md.)

Kararnamenin Ek:24 üncü maddesi gereğince alınacak tedbirlerin uygulanmasına ilişkin bütün işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur.2

270

Yüksek Hakimlik Tazminatı Hk. KHK

23.01.1987

02.02.198719360

Madde 1- (13/7/1993-KHK-486/1 md.) Yüksek Hakimlik Tazminatı herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

Madde 3-A) Askeri yargıda görevli olanlara ödenen Yüksek Hakimlik Tazminatının damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.


SIRA


NO

KANUN NO

ADI

KABUL VE. YÜRÜRLÜK TARİHİ


RG TARİHİ VE NOSU


KONU ÖZETİ3

285

Olağan-üstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hk. KHK.

10.07.1987

14.07.198719517

Madde 3- Kararnamede belirtilen amaçlar doğrultusunda Olağanüstü Hal Bölge Valisinin veya diğer kuruluşların yapacakları harcamalar her türlü vergi, resim ve harç ve katma değer vergisinden muaf tutulmuştur.

4


320

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlü-ğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında K.H.K

4.4.1988

6.6.1988-19834

Madde 47- (23.02.1995 tarih ve 547 sayılı K.H.K. ile eklenmiştir.) Karşılık hesabından her ay itibariyle yapılan teşvik ödemesinin damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmadığı belirtilmiştir.

Madde 53- idarenin hasılatı ile bilet, kupon, ilanları, resmi dairelerle olan muhaberatı, tertiplediği bilumum oyunları ile yaptığı çekilişlerde kazananların ikramiye ve amortileri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur.5

375

657,926, 2802, 2914 ve 5434 sayılı Kanunlar ile Diğer Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuri-yet Taban Aylığı ile Ek Tazminat Ödenme-si Hak. KHK

27.06.1989

30.06.1989Mük.20211

Madde 1-Lojman tazminatı damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Madde 2- Dil tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

Madde 15- Fazla çalışma Ücreti olarak Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışanlara ödenen tutar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

Madde 28- Olağanüstü Hal Tazminatı, madde uyarınca yapılan bu ödeme gelir vergisine tabi tutulmaz.

Madde 28-(7.11.1996 tarih ve 4206 sayılı Kanunun 1. Md. İle değiştirilmiştir.) Maddenin A ve B bentlerindeki tazminatların damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmadığı belirtilmiştir.

Madde 31- (DGM ve Sıkıyönetim Mahk.)

Ek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.)


6

399

KİT Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK’nin Bazı Maddelerinin Yürürlük-ten Kaldırılmasına Dair KHK

22.01.1990

29.01.1990Mük.20417

Madde 25- KİT’te çalışan bazı personele ödenen ek tazminat gelir vergisine tabi tutulmamaktadır.

7

478

2879 sayılı Cumhur-başkanlı-ğı Genel Sekreter-liği Teşkilatı Kanunu ile 2919 sayılı TBMM Genel Sekreter-liği Teşkilat Kanu-nunda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK

20.01.1992

23.01.199221120

2919 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile TBMM Genel Sekreterliği kadrolarında çalışan memurlara aylıklarıyla birlikte belli oranda gelir vergisine tabi olmaksızın fazla çalışma ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

2879 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde anılan KHK ile yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilat kadrolarına da 2919 sayılı Kanunun 478 sayılı KHK ile değişik hükümlerine göre fazla çalışma ücreti ödeneceği belirtilmiştir.8

486

Memurlar ile diğer Bazı Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair K.H.K

13.07.1993

15.07.199321638

Madde 12- 657 sayılı D.M.K.’na tabi en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarda her ay üniversite ödeneği ile ödenen ödenekler damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.

Madde 14- Genel Kurmay Başkanlığına bağlı birimlere ödenecek olan ek özel hizmet tazminatının damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi olmayacağı hükme bağlanmıştır.

Madde 17- Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödeneceklere verilen paralardan damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacağı belirtilmiştir.

Madde 18- Bu Kanunun 21 inci maddesi değiştirilerek Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek devlet memuru aylığının belirli miktarlarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı ödenen asayiş tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmeyeceği belirtilmiştir.

Madde 19- Bu Kanunun 16 ncı maddesine eklenen fıkralarla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı ödenen asayiş tazminatlarından damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacağı belirtilmiştir.


9


499

926,3563, 2629, 205, 1468, 4608 ve 211 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması K.H.K

09.08.1993

2.09.1993/21686

Madde 9- Bekleme süreleri sonunda terfi ettirilmeyen generaller ve amirallerin emekliye sevk edilenlerin emeklilik aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamının vergiye tabi olmadığı hükme bağlanmıştır.

10

527

Memurlar ve Diğer Kamu görevlileri ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-de Kararna-melerde Değişiklik Yapılma-sına Dair Kanun Hükmün-de Kararna-me

18.05.1994

20.05.1994

Mük.21939Madde 10- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda ödenecek makam tazminatının damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı kararlaştırılmıştır.

Madde 11- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlara verilen öğretim yılına hazırlık ödeneğinden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmeyeceği kararlaştırılmıştır.

Madde 15- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik Ek 18 inci maddesinin yeniden düzenlenmesi ile bu Kanuna ekli (V) sayılı makam tazminatı cetvelindeki kişilere ödenen makam tazminatının damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı kararlaştırılmıştır.


11


547

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve K.H.K.’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair K.H.K

23.02.1995

09.03.199522222

Madde 20- Madde de sayılan Başbakanlığa bağlı bazı kurumların merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan memurlara damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın fazla çalışma ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

Geçici Madde 1- Maddede sayılan kuruluşlarda çalışan personele damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi olmaksızın fazla çalışma ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.12


550

Sekiz ilçe ve Üç il Kurulması ve 190 Sayılı KHK’nin Eki Cetveller-de Değişiklik Yapılması Hk. K.H.K.

03.06.1995

06.06.199522305

Geçici Madde 4- Karabük, Kilis ve Yalova İl Özel İdarelerine geçen gayrimenkullerin tapu kayıtlarının harçsız olarak tashih ve tescil edileceği belirtilmiştir.

13

552

Yaş sebze ve Meyve Ticareti-nin düzen-lenmesi ve Toptancı Halleri Hk. K.H.K

24.06.1995

27.06.199522326

Madde 18- Üretici Birliklerine veya toptancı hallerinde satılan zirai ürün bedelleri üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 11 numaralı bendi uyarınca yapılacak vergi tevkifatı oranının, ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai ürün bedelleri üzerinden yapılan tevkifat oranı olarak uygulanacağı ifade edilmiştir. Bakanlar Kurulunun bu oranı Maliye Bakanlığının teklifi üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde belirtilen yetki sınırları içinde farklılaştırmaya veya üretici birlikleri ve toptancı hallerinde yapılan satışlara göre ayrı ayrı belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

14

576

Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımla-rın Düzen-lenmesi ile Vergilerin Ödeme Süreleri-nin Uzatılma-sına ve Bazı Kanunlar-da Değişiklik Yapılma-sına Dair K.H.K

14.09.1999

23.09.199923825

Madde 2- Maliye Bakanlığı’nın 17.08.1999 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle, afet meydana gelen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında olup, ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, resim, harç, fon ve payları ile bunların ferileri ve cezalarının ödeme sürelerini uzatmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Maliye Bakanlığının bu yetkisini iller, il merkezleri , ilçeler veya beldeler, depremden zarar gören mükellefler veya vergi türleri itibariyle farklı süreler tespit etmek suretiyle kullanabileceği ifade edilmiştir.

15

579

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlü-ğü Kuruluş ve Görevleri Hk. K.H.K.’ ye Bir Madde Eklenme-sine Dair K.H.K

17.09.1999

7.10.1999 23839

Madde 1- Doğal afetlere maruz kalan bölgelere ve afetzedelere tahsis edilmek üzere geliri hiçbir kesintiye tabi olmaksızın özel çekiliş düzenlemeye idarenin yetkili olduğu belirtilmiştir.

16

580

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıy-la Alınacak Tedbirler-le Yapılacak Yardımla-ra Dair Kanuna Geçici Maddeler Eklenme-sine Dair K.H.K

25.09.1999

13.10.1999Mük.23845


Madde 1- (7269 sayılı Kanuna Geçici 20. Madde olarak eklenen hüküm)

Dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanması dolayısıyla taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu kadastro işlemleri, satın alınacak yahut yeniden inşa edilecek veya onarılacak taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler, yapım işleri ve altyapıyla ilgili her türlü belediye işlemleri ve uygulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmelerin eğitime katkı payı da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, katkı payı ve harçtan muaf olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, projeler kapsamında bulunan her türlü yapı malzemesi, makine, motorlu taşıt, araç, gereç, alet, edavat, cihaz ve yedek parçanın ithal edilmesi durumunda gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte alınan her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer mali mükellefiyetlerden muaf tutulmuştur.
Yüklə 62,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə