Kararno: 2013/ 110 genel müDÜRLÜk makaminaYüklə 17,25 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü17,25 Kb.
#29894

KARARNO:2013/ 110

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
Tapu ve Kadastro ... Bölge Müdürlüğü’ nün, 22.10.2013 tarih ve 2013/… sayılı kararı ile onanan, … Tapu Müdürlüğü’ nün 25.09.2013 tarih ve … tarihli ret kararına, T… vekili C… tarafından, 04.11.2013 tarihli dilekçe ile itiraz edilmiştir.

İSTEM:

… İli, … İlçesi, … (…) Mahallesi, … ada, … parsel numarasına kayıtlı, … blok; …, …, …, …, …, …, …, …, …, … nolu bağımsız bölümler ile… blok … ve …. nolu bağımsız bölümlere ait tapu kaydında, S… lehine kayıtlı bulunan 21.03.2006 tarih ve … yevmiye numaralı satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin şerhin terkini, 24.09.2013 tarih, … nolu başvuru istem belgesi ile talep edilmiştir.


RET NEDENİ:

… İli, … İlçesi, … (…) Mahallesi, …ada,… parsel numarasına kayıtlı,… blok; …, …, …, …, …, …, …, …, …, …nolu bağımsız bölümler ile… blok … ve … nolu bağımsız bölümlere ait tapu kaydında, S… lehine kayıtlı bulunan 21.03.2006 tarih ve … yevmiye numaralı satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin şerhin terkin edilmesine yönelik talep, aynı parsel üzerinde 14.04.2009 tarih ve … yevmiye numaralı işlem ile kat irtifakı tesis edildiğinden, Tapu Sicili Tüzüğü’ nün 69. maddesi ve idaremizin 2009/6 sayılı genelgesinde yer alan hükümler gereğince, … Tapu Müdürlüğü’ nün 25.09.2013 tarih ve … yevmiye numaralı işlemi ile reddedilmiştir.YAPILAN İNCELEME:

… İli, … İlçesi, … (…) Mahallesi, … ada,… parsel numaralı taşınmaz, T…adına kayıtlı iken, taşınmaz maliki T…ile müteahhit S…arasında, … ... Noterliğince düzenlenen 25.05.2006 tarih ve … sayılı satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapıldığı,


Malik T…ve S… arasında yapılan satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin, 21.03.2006 tarih ve … yevmiye numaralı işlemle, … İlçesi, … (…) Mahallesi, … ada, …parsel numaralı taşınmaza ait tapu kaydına şerh edildiği,
Anılan taşınmaz üzerinde, 14.04.2009 tarih ve … yevmiye numaralı işlem ile … blok …, … blok … olmak üzere toplam … bağımsız bölümden oluşan kat irtifakı işleminin tesis edildiği ve bunun üzerine, 21.03.2006 tarih, … yevmiye numaralı işlem ile gerçekleştirilen satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin şerhin de, oluşan kat irtifakı kütük sayfalarının tamamına taşındığının anlaşıldığı,
Daha sonra malik T…vekili C…tarafından, … İli, … İlçesi, … Mahallesi, …ada, … parsel numarasına kayıtlı, … blok; …, …, …, …, …, …, …, …, …, … nolu bağımsız bölümler ile …blok … ve… nolu bağımsız bölümlere ait tapu kaydında, S… lehine kayıtlı bulunan 21.03.2006 tarih ve … yevmiye numaralı satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin şerhin terkinin, 24.09.2013 tarih ve … nolu başvuru istem belgesi ile talep edildiği,
Terkin talebinin, Tapu Sicili Tüzüğü’ nün 69. maddesi ve idaremizin 2009/… sayılı genelgesinde yer alan hükümler gereğince, …Tapu Müdürlüğü’ nün 25.09.2013 tarih ve … nolu kararıyla reddedildiği, ret kararının da Tapu ve Kadastro …. Bölge Müdürlüğü’ nün 22.10.2013 tarih ve 2013/… sayılı kararıyla onandığı görülmüştür.


HUKUKİ SEBEPLER VE GEREKÇE:

2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 26. maddesinin 7. ve 8. fıkraları, noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin taraflardan birinin istemesi halinde taşınmaz siciline şerh verileceğini, şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerhin tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından re'sen terkin olunacağını düzenlemiştir.


Konuyla ilgili olarak, Tapu Sicili Tüzüğü’ nün 69. (mülga TST m.78) maddesine göre, “Tapu Sicilinde terkin, tescilin kendisine hak sağladığı kimsenin istemine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden yapılır, … kanunda açıkça gösterilen haller ile şerh edilmiş kişisel haklarda ve tescil edilmiş taşınmaz lehine veya kişisel irtifak haklarında belli bir süre söz konusu ise bu sürenin dolması halinde taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin işlemi yapılır.”

Yukarıda bahsedilen 2644 Sayılı Tapu Kanunu’ nun 26. maddesinde yer alan hükümleri açıklamak üzere yayınlanan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ nün 03.03.2009 tarih ve 2009/6 sayılı Genelgesi, “satış vaadi veya arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin mevzuat çerçevesince, noterlerce düzenlenmiş ve sözleşmenin şerh edilemeyeceğine dair aksine bir hüküm yok ise; şerh, taraflardan birinin talebi ile şerh edilebilir. Tapu siciline şerh edilmesinden itibaren taşınmazın satışı beş yıl içinde yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse malikin istemi ve terkin harcının yatırılması koşuluyla şerh terkin edilebilir. Şerhin terkin edilmesi halinde Türk Medeni Kanunu’nun 1019’uncu maddesi uyarınca lehtara bilgi verilmesi gerekmektedir. Şerhin terkin edilmesi halinde Türk Medeni Kanunu’ nun 1019. maddesi uyarınca lehtara bilgi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, satış vaadi veya arsa payı kat karşılığı sözleşmeleri şerh edildikten sonra şerhin süresi dolmadan, terkin harcı tahsil edilmek kaydı ile şerh lehtarı tarafından talep etmesi halinde şerh terkin edilebilir.” şeklinde düzenleme getirmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı inşaat sözleşmeleri şerhlerinin belli şartların gerçekleşmesi halinde tapu idarelerince re’sen terkinine dair yükümlülük getirildiği gibi, öngörülen 5 yıllık sürenin dolması halinde de taşınmaz malikinin talebi üzerine de terkin işlemi gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca terkinin yapılmasını sağlamaya yönelik bu şartlar, satış vaadi sözleşmelerinin şerhinde, şerhten itibaren beş yıl içinde satışın yapılarak tapuya tescil edilmemesi; kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde ise beş yıl içinde irtifak hakkı tesis edilerek tapuya tescil edilmemesidir.
Somut olayda ise, … İli, … İlçesi, … (…) Mahallesi, … ada … parsel bulunan taşınmazın tapu kaydına, 21.03.2006 tarih ve … yevmiye numarası ile konulan şerhten sonra 14.04.2009 tarih ve … yevmiye numarası kat irtifakı tesis edilerek tapuya tescil edildiği ve bu satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi şerhlerinin 14.04.2009 tarih ve … yevmiye numarası ile kat irtifakı kütük sayfalarına taşındığı görülmektedir.

Somut olay ve yasal durum karşısında, satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tapu siciline şerhinin ardından kat irtifakının kurularak tapuya tescili sağlandığından, Kanunda belirtilen 5 (beş) yıllık sürenin dolması nedeni ile tapu idaresince re’sen veya malikin tek taraflı istemi ile terkin edilebilirlik hak ve yetkisinin ortadan kalktığı ve bundan sonra söz konusu şerhin terkininin ancak lehtarın yazılı muvafakatı veya mahkeme kararı ile mümkün olabileceği anlaşılmakla, Tapu ve Kadastro … …. Bölge Müdürlüğü’ nün 22.10.2013 tarih ve 2013/… sayılı kararı ile onanan, … Tapu Müdürlüğü’ nün 25.09.2013 tarih ve … yevmiye numaralı ret kararının yerinde olduğu kanaatine varılmıştır.SONUÇ:
Tapu ve Kadastro …. Bölge Müdürlüğü’ nün 22.10.2013 tarih ve 2013/… sayılı kararı ile onanan, … Tapu Müdürlüğü’ nün 25.09.2013 tarih ve … yevmiye numaralı ret kararının “ONANMASI” na karar verilmiştir.

Takdirlerinize arz ederim.
Yüklə 17,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin