Kobi nediR? Bİz bir kobiMİYİZ?Yüklə 445 b.
tarix08.04.2018
ölçüsü445 b.
#48136

KOBİ NEDİR? BİZ BİR KOBİMİYİZ?

 • Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş olan Küçük ve Orta Boy İşletme tanımında (KOBİ), hukuki yapısına bakılmaksızın bir ekonomik faaliyetle iştigal eden bir yapıdır. 1’den çok 250’den daha az çalışana sahip, yıllık cirosu 50 Milyon Avro’yu ve varlıklarının toplam değeri 43 Milyon Avro’yu aşmayan serbest meslek sahipleri, aile şirketleri ile düzenli olarak bir ekonomik faaliyetle iştigal eden ortaklıklar veya şirketler bu kapsama girmektedir • Faydalanıcı tarafından proje için yapılan genel idari giderleri karşılamak üzere projenin toplam uygun doğrudan maliyetinin %7’sini aşmayan götürü tutar, dolaylı maliyetler olarak talep edilebilir.BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLERBaşvurular bu rehberin ekinde bulunan Başvuru Formu (Ek-A) ile yapılmalıdır. Söz konusu Başvuru Formu bir Proje Ön Teklifi içermekte olup, bu Proje Ön Teklifinin de tam olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru Sahipleri kesinlikle Başvuru Formundaki formata uymalı, paragrafları ve sayfaları sırası ile doldurmalıdır. Başvuru formu Devlet Planlama Teşkilatı - http://www.dpt.gov.tr, Merkezi Finans ve İhale Birimi - http://www.cfcu.gov.tr ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu- http://www.deltur.cec.eu.int internet adreslerinden temin edilebilir.Başvuru Sahipleri başvurularını Türkçe veya İngilizce yapmalıdırlar. Başvurunun Türkçe sunulması durumunda, Proje Özeti (Ek-D), Bütçe (Ek B1-Bütçe Dökümü, Ek B2-Beklenen Finansman Kaynakları ve Ek B3-Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi), Faaliyet Planı (Ek E-İş Planı Bölüm IV-1) ve Mantıksal Çerçevenin (Ek-C) İngilizce suretleri Başvuru Formuna eklenmelidir.Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

 • Başvurular kapalı zarf (mühürlü zarf) içinde, taahhütlü posta yoluyla, özel kargo şirketi ile veya elden (teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese gönderilmeli/teslim edilmelidir:

 • Merkezi Finans ve İhale Birimi

 • Sn. Muhsin Altun

 • PYG- MFİB Başkanı

 • Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad.

 • (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok

 • 06580 Söğütözü / Ankara

 • TÜRKİYE

 • İlgi: CFCU/TR0502.02/SME

 • TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı

 • Küçük ve Orta Boy İşletmeler Hibe Programı Teklif Çağrısı 2007UNUTULMAMASI GEREKENLER!

 • Proje Ön Teklifi, Başvuru Formu, İş Planı, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve ayrıca elektronik formatta (disket veya CD) da sunulmalıdır.

 • Projede kilit görevlerde yer alacak personelin projedeki rollerini belirten AB formatında özgeçmişlerinin ve makine, ekipman ve danışmanlık hizmetleri ihalelerinde (birim maliyeti 10.000 Avroyu geçenler için) proforma faturaların ve teknik özelliklerin sunulması başvuru için zorunludur ve Başvuru Formuna eklenmelidir.

 • Dıştaki zarfın üzerinde Teklif Çağrısının ilgi numarası ve başlığının yazılması unutulmamalıdır.Başvurularının Alınması için Son Tarih

 • Başvuruların alınması için son tarih 15 Haziran 2007 saat 16:00’dır. Son başvuru tarihinden sonra alınan başvurular, posta damgasındaki tarih son başvuru tarihinden önceki bir tarih olsa ya da gecikme özel bir kargo hizmetinden kaynaklansa dahi otomatik olarak reddedilecektir.SORULAR

 • Başvurunun hazırlanması aşamasında, Başvuru Sahipleri, Sıkça Sorulan Sorular (SSS) listesine göre bilgi sağlayacak olan Program Uygulama Birimi/Hizmet Birliği personeline de başvurabilirler.

 • HİZMET BİRLİĞİ: DOĞU KARADENİZ İLLERİ HİZMET VE KALKINMA BİRLİĞİ

 • Adres: Trabzon Valiliği

 • Tel: +90 462 230 19 65

 • Faks: +90 462 230 19 64

 • E-posta: valilikbim@trabzon.gov.trBAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ

 • Başvurular Sözleşme Makamı tarafından Bağımsız Değerlendiriciler desteği ile incelenip değerlendirilecektir. Başvuru Sahipleri tarafından sunulan tüm projeler 4 aşamada ve çeşitli kriterlere göre incelenecek ve değerlendirilecektir:1. AŞAMA: AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ KONTROL

 • Son başvuru tarihine riayet edilmiş midir? Eğer son başvuru tarihine riayet edilmemişse, proje teklifi otomatik olarak reddedilecektir.

 • Başvuru Formu Kontrol Listesi’nde belirtilen bütün kriterleri karşılamakta mıdır? İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir.Açılış oturumu ve idari kontrolden sonra, Sözleşme Makamı, bütün başvuru sahiplerine başvurularının son başvuru tarihinden önce yapılıp yapılmadığını, başvuru sahiplerine verilen referans numarasını, başvurularının idari kontrol listesinde belirtilen bütün kriterleri karşılayıp karşılamadığını ve “Proje Ön Teklifinin değerlendirme için tavsiye edilip edilmediğini bildiren bir mektup gönderir.2. AŞAMA: PROJE ÖN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Projenin ilgililiği, yöntemi, sürdürülebilirliği ile Başvuru Sahibi’nin işletme kapasitesi ve uzmanlığı açılarından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 • Proje Ön Teklifi 50 puan üzerinde değerlendirilecektir. Bu ilk değerlendirme, projelerin Ön Teklifinin kabulünü sağlayacaktır. Sadece bu ilk değerlendirmeyi geçen projelerin Başvuru Formları tümüyle değerlendirilecektir.

 • Proje Ön Teklifi’ne verilen puanlar, projelerin Başvuru Formlarına ikinci aşamada verilecek puanlardan tamamen farklıdır.3. AŞAMA: BAŞVURU FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • projenin yürütüldüğü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerektiğinde projenin finansmanına katılmak için istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olup olmadıkları.

 • teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliğe ve niteliğe sahip olup olmadıkları. Bu husus Başvuru Sahibinin Ortakları için de geçerlidir.

 • Hibe verme kriterleri değerlendirmeye alınacak projelerin kalitesinin, belirlenen hedefler ve öncelikler bakımından değerlendirilmesine olanak sağlar ve hibeler, teklif çağrısının genel etkinliğini azami düzeye çıkartan projelere verilir. Bu kriterler, Sözleşme Makamı’nın güvenebileceği, hedef ve önceliklerle uyumlu ve Topluluk finansmanının görünürlüğünü garanti eden projelerin seçilmesini sağlar.4.AŞAMA : BAŞVURU SAHİPLERİNİN VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU

 • Başvuru Sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formu’nun VI.Bölümü) Başvuru Sahibi tarafından sağlanan destekleyici dokümanlar ile karşılıklı olarak kontrol edilecektir. Destekleyici dokümanlardaki bir eksiklik veya Başvuru Sahibi’nin Beyanı ile destekleyici dokümanlar arasındaki uyumsuzluk durumu, sadece bu sebeple, başvurunun otomatik olarak reddedilmesine neden olur.

 • Başvuru Sahibi’nin, Ortaklarının ve projenin uygunluğu 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen kriterlere göre incelenecektir.ŞARTLI KABUL EDİLEN PROJELER İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERİN SUNULMASI

 • Şartlı olarak kabul edilen veya yedek listede bulunan Başvuru Sahipleri, Sözleşme Makamı tarafından yazılı olarak bilgilendirilecektir. Sözleşme Makamı, Başvuru Sahiplerinin ve Ortaklarının uygunluğunu doğrulamak amacıyla söz konusu Başvuru Sahiplerinden gerekli belgeleri sunmasını isteyecektir.

 • Eğer bu belgeler belirtilen son tarihten (Sözleşme Makamı tarafından gönderilen mektubu takiben 10 iş günü) önce sunulmamışsa başvuru otomatik olarak reddedilecektir.Başvurunun reddedilmesi veya hibe verilmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır:

 • Başvuru, son başvuru tarihinden sonra alınmıştır;

 • Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir;

 • Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir;

 • Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin izin verilen azami süreyi aşması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.);

 • Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Başvuru Sahibinin mali ve işletme kapasitesi yeterli değildir;

 • Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan diğer projelere göre yetersiz görülmüştür;

 • Proje, olumlu görüş için gerekli kalite kriterlerini karşıladığı halde, benzer bir başka projeye daha yüksek puan verilmiştir;Aynı Başvuru Sahibi tarafından birkaç proje sunulmuş ve bu projeler desteklenmek üzere seçilmiştir ancak Başvuru Sahibinin projelerin hepsini uygulamak için gerekli mali ve işletme kapasitesi yoktur;

 • Aynı Başvuru Sahibi tarafından birkaç proje sunulmuş ve bu projeler desteklenmek üzere seçilmiştir ancak Başvuru Sahibinin projelerin hepsini uygulamak için gerekli mali ve işletme kapasitesi yoktur;

 • Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiştir;

 • Bu Rehberde bulunan herhangi başka bir kritere uyulmamıştır.ÖNGÖRÜLEN ZAMAN ÇİZELGESİ

 • Açılış seansının ve idari uygunluk kontrolünün sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 02 Temmuz 2007’dir. Bu tarih kesin değildir.

 • Proje Ön Teklifi değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 01 Ağustos 2007’dir. Bu tarih kesin değildir.

 • Başvuru Formunun değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 17 Eylül 2007’dir. Bu tarih kesin değildir.

 • Başvuru Sahibinin ve ortaklarının uygunluklarını doğruladıktan sonra Sözleşme Makamının hibe konusundaki kararını açıklaması için planlanan tarih 30 Ekim 2007’dir. Bu tarih kesin değildir.

 • Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını takiben, projelerin başlaması için planlanan tarih, 15 Kasım 2007’dir. Bu tarih kesin değildir. Proje faaliyetleri 30 Kasım 2008’den önce bitirilmelidir.BAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • AKDENİZ CAM ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

 • (KONYA)

 • AKDENİZ CAM KAPASİTE ARTTIRIM PROJESİ

 • HİBE TUTARI: 98.125,49 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • AKTES ISI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

 • (SİVAS)

 • AKTES LABORATUAR KURULUMU PROJESİ

 • HİBE TUTARI: 30.861,25 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • ALİ CAN TUNA-TUNA PANSİYON

 • (KONYA)

 • TUNA PANSİYON RENOVASYON PROJESİ

 • HİBE TUTARI: 37.008,70 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • ALTINTAŞ ISI SANAYİ LTD.ŞTİ.

 • (ELAZIĞ)

 • YARI OTOMATİK KAZAN ÜRETİMİ

 • HİBE TUTARI: 62.679,24 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • ALTUNDAŞ GIDA İNŞ.TAAH.TEKS.TURZ. HAY. PET. TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ

 • (IĞDIR)

 • GÜNEŞ ENERJİSİ İLE DOMATES KURUTMA PROJESİ

 • HİBE TUTARI: 66.000,00 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • AS ZİRVE AYAKKABI A.Ş.

 • (KONYA)

 • AYAKKABI ÜRETİMİNDE KAPASİTE ARTTIRIMI VE KALİTEDE İYİLEŞTİRME PROJESİ

 • HİBE TUTARI: 92.031,45 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • ASKEROĞULLARI SÜT ÜRÜNLERİ, PETROL, İNŞAAT, İTHALAT, İHRACAT, SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 • (ARDAHAN)

 • SÜT MANDIRASININ KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ VE MODERNİZASYON PROJESİ

 • HİBE TUTARI: 62.083,50 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • AYHAS İNŞ VE TİC A.Ş.

 • (ELAZIĞ)

 • CAM İŞLEME HATTI KURULUM PROJESİ

 • HİBE TUTARI: 57.774,50 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • BARANLAR GIDA MADDELERİ NAKLİYAT HAYVANCILIK SAN. TİC LTD ŞTİ

 • (KONYA)

 • KURUBAKLİYAT PAKETLEME HATTININ KURULMASI

 • HİBE TUTARI: 27.149,50 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • BARBAROS OTELCİLİK TURİZM PETROL NAKLİYAT İNŞAAT GIDA TEKSTİL VE SAN.LTD. ŞTİ.

 • (IĞDIR)

 • BARBAROS OTELİ KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ

 • HİBE TUTARI: 35.599,19 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • BELDE GIDA TEMİZLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. (KONYA)

 • HALK EKMEK FABRİKAMIZDA TÜNEL FIRIN SİSTEMİ İLE ÜRETİLEN EKMEĞİN GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE STANDARTINI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

 • HİBE TUTARI: 99.982,90 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • BOLLUCA TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ (KONYA)

 • ÜRETİM VE PAZARLAMA İÇİN TEKNOLOJİ YENİLEME VE EĞİTİM YOLUYLA REKABET GÜCÜ KAZANDIRMA

 • HİBE TUTARI: 79.424,42 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • BOSTANLAR KERESTECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

 • (KONYA)

 • BOSTANLAR KERESTE VE KERESTE ÜRÜLERİNİN KAPASİTE VE KALİTE İYİLEŞTİRME PROJESİ

 • HİBE TUTARI: 62.297,00 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • CEVHER KİMYA PLASTİK VE MADEN SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

 • (KONYA)

 • KİMYA SANAYİ DETERJAN SEKTÖRÜNDE KAPASİTE GELİŞTİRİMİNE YÖNELİK MAKİNE VE TECHİZAT ALIMI İLE LABORATUAR OLUŞTURMA PROJESİ

 • HİBE TUTARI: 98.374,48 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • HÜSEYİNOĞULLARI TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.

 • (BİNGÖL)

 • MEVCUT HALI SAHA TESİSLERİNİN ÜZERİNİN KAPATILMASI VE YÜZME HAVUZU TESİSLERİYLE KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ

 • HİBE TUTARI: 65.487,57 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • PINAR KURUYEMİŞ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SAN. TİC. A.Ş.

 • (KONYA)

 • KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNDE İHRACAT AMAÇLI KAPASİTE ARTTIRIMI

 • HİBE TUTARI: 67.584,63 avroBAŞARILI PROJE ÖRNEKLERİ

 • YAĞMUR SAĞLIK OPTİK İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

 • (KONYA)

 • GÖRÜNTELEME MERKEZİYLE BİRLİKTE AMELİYATHANE KURULMASI

 • HİBE TUTARI: 99.988,64 avroŞİMDİ SIRA SİZDE SORULARINIZI BEKİYORUM

 • ŞİMDİ SIRA SİZDE SORULARINIZI BEKİYORUM
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə