Liceul teoretic sanitarYüklə 184,32 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü184,32 Kb.


LICEUL TEORETIC SANITAR

BISTRIȚA
Raport privind activitatea desfășurată în semestrul I

An școlar 2017 – 2018
Prezentul raport este întocmit conform art.29 din R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.

5079/2016. Acest raport va fi prezentat și în Consiliul reprezentativ al părinților și un rezumat al acestuia conținând principalele constatări va fi facut public prin afișare clasică și pe site-ul liceului. Consiliul de Administrație a validat acest raport conform Art. 30 lit. b din R.O.F.U.I.P.


Analiza privind starea și calitatea învățământului are în vedere urmatoarele capitole:

I.1. Curriculum; rezultatele obținute la învățătură

2. Starea disciplinară

3. Managementul școlar

II. Eficacitate educaíonală

1.Comisii metodice

2. Activități desfășurate la nivelul comisiei diriginților

3. Activitatea consiliului elevilor

III.Managementul calității

4.Activitatea din secretariat

5.Activitatea bibliotecii

6.Raport financiar privind utilizarea fondurilor.
I.Managementul unităţii de învăţământ Managementul unităţii a fost asigurat de:

Prof. Ardelean Albinița-Teodora- director,

Prof. Bojor Monica - director adjunct,

Prof dr. Sidor Daniel - consilier educativ, în colaborare cu responsabilii comisiilor metodice de specialitate şi a diriginţilor. Activitatea s-a desfășurat conform planului managerial, întreprinzând demersurile necesare pentru atingerea obiectivelor și respectarea termenelor.Managementul personalului

 Există Contracte individuale semnate pentru întreg personalul, decizii, fişe de atribuţii

 Există: fişa postului şi fişe de evaluare personalizate în şcoală pentru toate categoriile de
personal precum şi fişe cu atribuţiile (sarcini) concrete

 Exită planul de încadrare realizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru realizarea


activităţilor la standarde de calitate

 Ponderea cadrelor didactice cu preocupări de dezvoltare /conversie profesională (completarea

studiilor, grade didactice, masterat, doctorat, studii postuniversitare) este de 80 %


 1. Curriculum; rezultatele obținute la învățătură

Liceul Teoretic Sanitar Bistrița a funcționat, în semestrul I, anul școlar 2017 – 2018 cu un

număr de 21 de clase, în 2 schimburi, cu o populație școlară totală de 546 elevi înscriși,

repartizați astfelELEVI INSCRIȘI/ RĂMAȘI SEMESTRUL I 2017-2018

Cls.9-12

11 clase

307 elevi

306 elevi

An.1-3 AMG

6 clase

161 elevi

156 elevi

An 1-3 AMF

3 clase

78 elevi

73 elevi

Total

20 clase

546 elevi

535 elevi

Față de semestrul I al anului școlar 2016 – 2017 cu 555 elevi, repartizați în 21 de clase

, anul acesta sunt 20 de clase, iar numarul total al elevilor 546, este în scădere.Scăderea este firească ținând cont de numărul mai mic de clase.

Elevi rămași la sfârșitul semestrului I: fluctuația se datorează retragerii unui numar

de elevi din învățământul liceal, sau din învățământul postliceal.
Promovabilitate
Rezultatele statistice la sfarsitul semestrului I al anului școlar 2017 – 2018 înregistrează

situația la învățătură astfel:
Clasa

Elevi înscriși

Fem

Elevi rămași

Fem

Elevi promovați

Fem

Procent

9

85

62

85

62

77

56

90,5882%

10

83

62

83

62

81

61

97,5904%

11

85

61

84

60

77

58

91,6667%

12

54

40

54

40

45

36

83,3333%

În școala postliceală nu se încheie situația școlară semestrială, ci modulară.Rezultatele obținute la sfârșitul sem.I


Nr. crt

Clasa

Media/ clasă

1

XII A

8,71

2

XI C

8,67

3

XI A

8,62

4

X A

8,58

5

XI B

8,49

6

X B

8,41

7

X C

8,38

8

IX C

8,31

9

IX A

8,24

10

XII B

8,08

12

IX B

8,02


Promovați pe tranșe de medii:

5-6.99

7-8.99

9-10

cls.9

2

127

29

cls.10

-

60

21

cls.11

0

52

25

cls.12

1

29

15

total

3

208

69


Corigenți:


clasa

1 obiect

2 obiecte

3 obiecte

4 obiecte

>4 obiecte

neâncheiați

9

7

-

-

-

-

1

10

-

2

-

-

-

-

11

5

2

-

-

-

-

12

7

2

-

-

-

-


2. Starea disciplinară:
În semestrul anterior în liceul nostru au avut loc conflicte minore între elevi.

Nu s-au înregistrat violențe fizice. Colectivul didactic și părinții elevilor au decis adoptarea unor măsuri sporite în vederea prevenirii unor manifestări violente, atât în școală cât și în afara școlii.


3. Managementul școlar

În perioada pregătirii deschiderii anului școlar 2017-2018, conducerea liceului a

proiectat toate documentele manageriale: constituirea comisiilor de lucru ,a catedrelor pe

specialitati, alegerea noului CA, numirea diriginților, acordarea calificativelor anuale, întocmirea fișelor de post, a contractelor individuale de muncă,planul de dezvoltare pentru o perioadă de 5 ani, planul managerial al școlii, tematicile CA și CP, programul activităților educative.

În semestrul I al anului școlar 2017 – 2018 catedrele și comisiile de lucru constituite

conform R.O.F.U.I.P. au avut în vedere respectarea cerințelor actuale privind reforma

învățământului și realizarea obiectivelor prevazute în programul managerial al școlii. În acord cu acesta au fost elaborate programe manageriale ale catedrelor și programe de activitate a comisiilor. Potrivit datelor înregistrate cu privire la activitatea catedrelor, menționam urmatoarele:

Cadrele didactice: profesorii și profesorii de instruire practică au manifestat, în mare

măsură, implicare, inițiativă și compentență în realizarea sarcinilor profesionale

cu rezultate deosebite în anumite activități.

In cadrul ședintelor de catedra realizate conform planificării s-au analizat toate aspectele activității și s-au luat măsurile corespunzătoare;

La începutul anului, respectiv semestrului I au fost prezentate planificările

calendaristice pe discipline de studiu și pe fiecare profesor în parte;

S-a analizat oferta și s-au stabilit manualele scolare dupa criteriile de nivel

științific, calitate, grafică, adecvare la specializare, stil de prezentare a informațiilor,

preț.


Profesorii au întocmit proiectarea didactică pe unități de învățare,

schițe de lecții în conformitate cu cerințele metodologice, dar și cu profilul și

nivelul de pregătire a elevilor.

La fiecare disciplină au fost utilizate materiale didactice complementare,

ajutătoare.

Evaluarea s-a realizat, în general, ritmic.

Testele de evaluare s-au conceput diferențiat în funcție de cerințele evaluării,

(curente, sumative).

La cererea conducerii toți profesorii au elaborat teste de evaluare sumativă.

În acord cu indicii de perfomanța la elevi, s-au utilizat metode moderne, active și

participative de predare și evaluare. S-a pus accentul pe dezvoltarea abilităților

sociale și de comportament adecvat în societate.Concluzia:

Este necesară pefecționarea continuă pe problemele evaluării în învățământ, sarcină

obligatorie a șefilor de catedre, dezbateri metodice și analize periodice pe tema evaluării.

Proiectarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 a fost foarte riguros

realizată, fundamentarea făcându-se pe criteriile legislativ, economic, demografic, social;

oferta educațională care a însoțit întreaga lucrare privind proiectarea planului de școlarizare a fost realizată având în vedere resursele specfice ale liceului nostru, cadre didactice de specialitate calificate, personal didactic auxiliar, opțiunile exprimate de elevi și părinți, cât și de dotarile liceului.

Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea conform graficelor tematice.

Membrii Consiliului de Administrație și-au îndeplinit responsabilitățile repartizate pe toată

durata semestrului și în vacanță.
Inspecția tematică ; de specialitate

În sem. I al anului școlar 2017-2018 au fost efectuate inspecții tematice efectuate de catre d-na inspector de sector Simona Konradi și inspecții speciale de catre d-na inspector de specialitate Speranța Unciu.


Management strategic. Dezvoltare instituțională

 S-a elaborat: PDI-ul 2017-2021 cu scopuri, obiective şi programe rezultate din politicile şi strategiile europene, naţionale, regionale care se regăsesc în planurile de implementare (operaţionale). Planul Managerial şi Planurile Operaţionale, sunt complexe şi cu înalt grad de aplicabilitate a planului de dezvoltare instituţională respectând priorităţile regionale/judeţene/locale, având structura unui proiect pe durată medie şi lungă .

 Este asigurată comunicarea directă şi prin documente de tip Comunicate, Procese verbale, casuţă poştală, e-mail, serviciu Intranet, site

 Se comunică sistematic cu părinţii, utilizând feedbackul de la educabili şi părinţi (chestionare, scrisori de informare, etc.)

 Realizarea Planului de şcolarizare în .

 Organigrama există, este corect întocmită asigurând o relaţionare eficientă a compartimentelor

 Personalul şcolii cunoaşte reglementările interne, modul de organizare, de luare a deciziilor, de comunicare şi de raportare;

PARTENERIATE: cu comunitatea sunt realizate prin protocoale de colaborare şi proiecte de parteneriat, şi voluntariat prin care şcoala a fost premiată şi bonificată cu diplome.


Management operațional

 Implicarea în proiecte este de peste 20% din personal

 Exista RAEI şi proceduri de aplicare a acestuia, proceduri de revizuire

 Gradul de dotare cu echipament informatic este de peste 80%

 Instrumente de lucru elaborate; decizii, fişe de observare a lecţiilor, chestionare pt. elevi , părinţi, fişe de evaluare şi monitorizare internă, fişa de evaluare anuală pentru personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, fişe de atribuţii pe comisii, posturi.

 Orarul şcolii şi graficul serviciului pe şcoală asigură climatul de protecţie şi de siguranţă din şcoala prin: 2 schimburi, respectarea curbei de efort pentru elevi, , serviciul pe şcoală conform graficului cu ajutorul camerelor video la şcoală şi la cămin, elevii poartă ecuson.

 Dotare cu mijloace de învăţământ, auxiliare curriculare. (progres faţă de ultimul an evaluat)

 Există baza de date electronică a şcolii; beneficiarii cunosc informaţia privind curriculum-ul naţional, procesul de învăţământ, viaţa şcolară;

 Completarea la zi a SIIIR este asigurată

 Mediatizarea şcolii : Site-ul şcolii ,mass-media.

 Personalul şcolii, elevii, părinţii cunosc procedurile de gestionare a situaţiilor de criză (incendiu, ameninţări…)

 Există program de măsuri pentru diminuarea violenţei;

 Sunt asigurate condiţii pentru optimizarea calităţii învăţării

 Accesul elevilor la servicii de orientare şi consiliere este asigurat prin programe specifice şi practică la agenţi economici,

 Exista parteneriate cu: Direcţia de sănătate publică, ONG-uri, Şcoli partenere, Universităţi

 Exista programul personalului de pază, a serviciului pe şcoală

 Există camere video pe coridoare şi în sălile de clasă .

II. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ

RAPORT DE ACTIVITATE.

AN ȘCOLAR 2017-2018

Semestrul I

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR UMANIȘTI

COMPONENȚA CATEDREI

1.BOB FLORIN - MARIN – Limba franceză

2.VULTUR LAURA -Limba franceză / Religie ortodoxă / Educație muzicală

3.DOMIDE ALINA – Limba engleză /germană

4.PALADIC ALEXANDRU -Limba germană

5.BLAGA CORNELIA – Limba romană

6.REBREAN CRISTINA– Limba română

7.UILĂCAN IOSIF –Istorie

8.SIDOR DANIEL – Stiințe socio-umane

9.MURZA PETRU – Religie neoprotestantă

10.BEȘUAN VIORICA – Educație fizică și sport

11.BODAȘCĂ VLAD OCTAVIAN –Educație plastică / vizuală

Provocările secolului al XXI-lea formarea continuă, ,,învăţarea pe tot parcursul vieţii”, informatizarea tuturor domeniilor de activitate, comunicarea umană, toleranţa şi accesibilitatea la cunoaştere, la valorile culturale, ştiinţifice ale omenirii nu fac altceva decât să pună în valoare calităţile speciale ale educatorilor, disponibilitatea noastră de a participa la formarea profesională și socială a tinerei generaţii. Reforma curriculară axată pe factorul formativ, modernizarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ precum şi extinderea informatizării, presupun un proces de învăţământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe modele educaţionale care să stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, pregătirea lor temeinică pentru integrarea în societate.

Un obiectiv urmărit de membrii ariei curriculare a fost și este asigurarea calității procesului de predare-învățare, îmbunătățirea evaluării și examinării performanțelor școlare. In contextul actual, când are loc un proces intens de înnoiri substanțiale în sistemul educational, pregătirea permanentă, precum și analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop obținerea rezultatelor scontate la nivel de școală și stabilirea situației reale și a măsurilor ce se impun pentru depășirea disfuncționalităților ce pot apărea în procesul instructiv-educativ. Pe tot parcursul anului școlar am urmărit cu strictețe obiectivele propuse în planul managrerial.

In luna septembrie s-a pus accent pe studierea programelor și a manualelor școlare , pe întocmirea planificărilor anuale și pe unități de învățare și adoptarea curriculumului.

Toți profesorii au participat la activitățile organizate de Inspectoratul Școlar Județean, la programele de formare continuă organizate de ISJ ,CCD sau alte instituții de specialitate.

Fiecare profesor și-a actualizat portofoliul și dosarul personal , a fost elaborat și aprobat Planul managerial, precum și cel de activitate al comisiei metodice.

Testele inițiale au fost aplicate la materiile de bacalaureat,după care s-a realizat analiza rezultatelor obținute de elevi, a progresului acestora, apoi s-a trecut la identificarea și aplicarea măsurilor ameliorative. A fost aplicat un program de recuperare a noțiunilor de bază, acolo unde a fost cazul, de performanță pentru elevii selectați la olimpiadele școlare, dar și un program de consultații cu elevii claselor a XII-a și a XI.

Activitatea comisiei metodice s- a desfășurat după o planificare avizată de conducerea școlii.


PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A PROFESORILOR UMANIȘTI
An școlar 2017-2018

Semestrul I

ACTIVITATE

TERMEN

RESPONSABIL

Studierea programelor și a manualelor opționale.

Intocmirea planificărilor, testarea inițială.


Septembrie 2017


Membrii ariilor curriculare.Tipuri de texte.Aplicații

-lectie deschisă-

clasa a XII-a B

Analiza testelor inițialeOctombrie 2017Prof.Rebrean Cristina

Membrii ariilor curriculare


Ințelegerea textului citit.Aplicatii

-lecție deschisă-

clasa a XII-a B

Noiembrie 2017


Prof.Domide Alina1 Decembrie-Ziua Națională a României.

-prelegere-Colindăm,colindăm-obiceiuri de iarnă la români.

Decembrie 2017


Prof.Uilăcan Iosif


Prof.Vultur Laura Maria

Prof. Beșuan Viorica

Prof. Blaga Cornelia


Eminescu, azi- poezie și culoare
-proiect interdisciplinar (recital de poezie și expozitie de pictură)

,,Pe-al nostru steag e scris Unire’’.

-program artistic dedicat zilei de 24 ianuarie


Olimpiade școlare.Ianuarie 2018

Prof. Blaga Cornelia

Prof. Bodașcă Vlad Octavian

Prof. Uilăcan Iosif

Prof.Blaga Cornelia

Membrii ariei curricualre
Puncte tari
Profesorii comisiei metodice au urmărit de-a lungul semestrului să realizeze atribuțiile prevăzute în fișa postului.

Toţi profesorii catedrei au o pregătire de specialitate și pedagogică serioasă.

Activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea programei de specialitate.

Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.

Activităţile propuse au fost realizate, în general, conform calendarului;

Relaţia profesor-elev a fost corectă și principială.

Elevii au fost familiarizaţi cu activitatea bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de a

valorifica sursele de informaţie și studiul individual în bibliotecă.

În procesul de predare, profesorii îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne, activ participative și folosesc tehnologia modernă.

Implicarea cadrelor didactice în activităţi ale profilului: proiecte, parteneriate, olimpiade, concursuri etcPuncte slabe
Lipsa lecţiilor în AEL la unele discipline la care există materiale educationale prezentate. Slaba implicare a profesorilor și a elevilor în proiecte educaționale, la unele discipline. Neimplicarea temeinică a elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii permanente a calculatorului.
Responsabil comisie metodică, Blaga Cornelia

An şcolar 2017 – 2018

Semestrul I
An școlar 2017-2018

Comisia metodică reală

Liceul Teoretic Sanitar Bistrița

Membrii comisiei metodice a profesorilor realiști:

 1. Ardelean Albinița

 2. Bojor Monica

 3. Voicu Manuela

 4. Dascălul Monica

 5. Ladar Claudia

 6. Deac Maria

 7. Ilie Aneta

 8. Voivod Mihaela

 9. Cătinean Carmen

 10. Sabău Felicia

 11. Giorza Cristina

 12. Lungu Iudith

 13. Zegrean AugustinOBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ:

 1. Asigurarea educaţiei de bază prin educaţie formală

 2. Asigurarea calitatii proceselor de predare, invatare, evaluare precum si a serviciilor educationale

 3. Eficientizarea activităţilor de informare privind orientarea şcolară şi profesională

 4. Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii

 5. Implicarea activã a agenţilor economici, pãrinţilor, instituţiilor şi autoritãţilor locale în formarea profesionalã a elevilor şi a

 6. Stimularea perfecţionării continue a cadrelor didactice

 7. Participarea la programele comunitare in domeniul educaţieiOBIECTIVELE DERIVATE ALE CATEDREI:


 1. Creșterea randamentului școlar și a motivației pentru studiu și carieră prin promovarea unui mediu educațional deschis,spirit civic și incluziune socială


A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE

(ANALIZA SWOT)

Obiectivele următite în anul școlar 2017 / 2018 :


1. Optimizarea procesului de predare-învăţare la matematică, fizică, chimie, biologie, geografie astfel încât să existe o creștere cu 10% a numărului de elevi cu medii de 7 și 8 din rândul celor cu medii de 5 și 6.

2. Creșterea cu 5% a numărului de elevi participanți la pregătirea pentru concursurile școlare.

3. Imbunătăţirea rezultatelor cu 5% la examenul de bacalaureat faţă de anul 2017

Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost:
Nr. crt.

Denumirea activitatii

Aspecte pozitive

Aspecte care pot fi îmbunătățiteConsultaţii în vederea pregătirii pentru Examenul de Bacalaureat

-recapitularea eficientă a materiei pentru BAC

-familiarizarea elevilor cu modelul subiectelor și cu nivelul de dificultate al acestora-conștientizarea elevilor în ce privește utilitatea pregătirii;

-seriozitatea elevilor în abordarea pregătirii pentru BAC

Activităţi de predare-învăţare-evaluare, adaptate stilurilor de învăţare ale elevilor

-fiecare elev își valorifică cunoștinţele personale

-gradul de implicare al elevilor;Activităţi de analiză a testelor predictive

-se poate face o evaluare corectă a nivelului de cunoştinţe/ competenţe ale elevului

-rezultatele slabe ale elevilorActivităţi remediale pentru elevii cu rezultate scăzute: explicaţii suplimentare, consultaţii, teme, exerciţii suplimentare

-creşterea nivelui de cunoştinţe

-s-au identificat elevii cu probleme în formarea deprinderilor si au fost stimulati sa lucreze suplimentar-creșterea numărului de elevi cu rezultate bune;Realizarea unor programe speciale de pregătire a elevilor în vederea participării la concursuri şi olimpiade şcolare


-dobândirea, de către elevi, a unor cunoştinţe suplimentare, de nivel avansat/dezvoltarea altor competenţe

-încurajarea performaţei şcolare-identificarea şi încurajarea elevilor spre performanţă la nivel superiorActivităţi de verificare sistematică a caietelor elevilor

-monitorizarea prelucrării informaţiei din lecţiile predate şi monitorizarea temelor de casă

- fidelitatea realizării temelor şi corectitudinea lorActivităţi interactive

-implicarea, în număr mare, a elevilor în activităţile didactice

-suportul logisticExpunere unor exemple de buna practica (rezultate la concursuri pentru anul scolar curent, proiecte, lucrari realizate de catre elevi) în vederea motivării elevilor pentru performanță.

-au fost prezentate elevilor rezultatele celor participanţi la concursurile de performanţă.

- diversificarea strategiilor cadrelor didactice in vederea motivarii elevilor pentru a participa la competiţii pe proiecte.Planul de activitate al comisiei metodice a fost următorul:Nr. crt.

Activitatea

Responsabil

Perioada

1.

Ședință organizatorică

Voicu Manuela

Septembrie

2.

Ședință de analiză a rezultatelor testelor inițiale

Toți membrii comisiei

Octombrie

3.

Referat – matematica

Dascălul Monica

Noiembrie

4.

Lecție deschisă – biologie

Deac Maria

Decembrie

5.

Ședință de analiză, comunicare și informare

Ardelean Albinița

Voicu ManuelaIanuarie

Propuneri de îmbunătățire


Nr. Crt.

Aspecte care pot fi îmbunătățite

Modalităţi de remediere

1

Creșterea interesului si motivarea elevilor pentru a participa la pregătirea suplimentară și la concursurile școlare.


Realizarea unor activităţi și teme cu sarcini diferenţiate pe nivele de performanţă.

Stabilirea unui grafic cu activităţile de pregătire suplimentară
B. MODALITĂȚI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR
PROIECTAREA, REALIZAREA ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE

 • Realizarea planificarilor calendaristice și pe unități de învățare în conformitate cu programa școlară precum şi a Curriculumului Naţional

 • studierea și cunoaşterea documentelor specifice proiectării

 • realizarea şi avizarea la termen a documentelor specifice proiectării precum: planificarea anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare/lecţiilor

 • conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută de programa şcolară

 • elaborarea de materiale didactice (fișe de lucru, prezentări PPT, lecţii AEL, suport de curs, filme educaționale, etc.)

 • selectarea și alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului liceului și colectivelor de elevi, bibliografie postată și pe platforma Office 365 spre consultarea elevilor

 • stabilirea achizițiilor anterioare și a performanțelor elevilor prin teste și teste inițiale, precum și conceperea unor strategii adecvate, în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare şi cu performanţele acestora

 • realizarea unui program diferențiat care vizează activitatea diferenţiată, activitate de grup pentru dezvoltarea abilităţilor specific pentru grupul de elevi vizați pentru performanță sau pentru pregătirea bacalaureatului

 • aplicarea unui program de recuperare/activitate remedială a noţiunilor fundamentale necesare învăţării următoare.

Responsabil comisie:

Manuela VoicuRaport de activitate

a cadrelor didactice care predau discipline de specialitate la şcoala postliceală sanitară an şcolar 2017 -2018 semestrul I

Intâlniri de catedră în care s-au desfășurat următoarele activități: • stabilirea responsabilităților în cadrul comisiei (as. instr. Kondor Lucreția),

septembrie 2017 ,

 • triaj epidemiologic efectuat de către elevii anilor II în unitățile școlare din Bistrița, la cabinetele școlare, după o prealabilă repartizare.

 • Prezentarea metodologiei de absolvire la şcoala postliceală sanitară ordinul Nr. 5005 din decembrie 2015, (prof. Ladar Claudia-Simona, cadrele didactice care sunt coordonatori proiect), decembrie2017

 • Concursul dintre anii III pe teme de specialitate – 2017 (as.instr. Kondor Lucreția, as.instr. Biliboacă Gabriela)

 • Propuneri pentru temele de proiect. (prof. Ladar Claudia-Simona, cadrele didactice care sunt coordonatori proiect) – ianuarie 2017,

 • Propunerea temelor pentru proba practică a examenului de absolvire la şcoala postliceală ( cadrele didacticecare predau la şcolala postliceală) – ianuarie 20017,

 • Stabilirea tematicii pentru examenul de absolvire la şcoala postliceală sanitară ( cadrele didacticecare predau la şcolala postliceală) februarie 2017,

 • Prezentarea O.G nr. 5115/15.12.2014 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar februarie 2017 .

 • Interasistență conform metodologiei

Alte activități:

- donare de sânge de către profesorii și elevii școlii (prof. Kondor Walter)

- susținere de lectorate în cadrul proiectului ”Pentru viață” a Asociației PROVITA (as. instructor Kondor Lucreția, prof. Kondor Walter ),

- pregătiri suplimentare în vederea susțineri examenului de absolvire (cadrele didactice),

- întâlniri pentru pregătirea proiectelor de final în susținere examenului de absolvire,

- parteneriat cu Centrul Judetean de Planificare Familială, în cadrul căruia s-au desfășurat multiple activități, de informare.

- acțiuni de voluntariat la Crucea Roșie filiala Bistrița Năsăud,sau acțiuni de integrate în cadrul Strategei Naționale de Acțiune Comunitară , la Unitatea de Asistenta Medicala Susenii Bârgăului, Căminul pentru persoane de vârsta a III-a;

- Acțiuni de EPS - elevi participanți AN II A - Tema -,,Zâmbet sănătos”- loc desfășurare SC. MARIDENT - beneficiari : - preșcolari (Grădinița cu predare în limba germană) și școlari mici clase I-a și a-II-a de CNLR și Școala Gimnazială nr. VI Bistrița (mai 2017) (as. instructor Biliboacă Gabriela)

Prof. responsabil Ladar Claudia - Simona

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL

COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILOR

PE ANUL ŞCOLAR 2017- 2018 semestrul I

COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: • Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor

 • Diseminarea comunicărilor primite la inceputul anului școlar la Consfătuirile disciplinei Consiliere si orientare.

 • Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor in vigoare

 • Instruirea profesorilor diriginți in ceea ce priveste acordarea burselor „Bani de liceu’, a burselor de merit, de orfan, sociale;aceștia au verificat, cu regularitate, în prezența cel puțin a unui părinte, dosarele întocmite si le-au inaintat spre verificare Comisiei de acordare a burselor a Liceului Teoretic Sanitar;au fost aprobate toate dosarele depuse.

 • Elaborarea planului de activități care a fost sustinut de-a lungul semestrului I :

- Ședinta-comunicări prezentate la consfătuirile disciplinei Consiliere și orientare din data de 21. 09.2017-septembrie- Prof Vultur Laura Mariana

-Dezbatere-„Empatia” - septembrie- Prof.Sabău Felicia

-„Cum ne alegem un loc de muncă”-lecție deschisă, clasa a XII –a A -octombrie Prof. Voicu Manuela

-Dezbatere în colaborare cu consilierul școlar:„Elevii cu nevoi speciale” noiembrie- Prof Vultur Laura Mariana

-Aspecte pozitive și negative ale organizării târgului caritabil-masă rotundă decembrie-Prof.Sidor Daniel

-Măsuri remediale propuse pentru îmbunătățirea comportamentului neadecvat al unor elevi-dezbatere-ianuarie -Prof.Domide Alina

-Analiza situației la învățătură și purtare pe sem.I- ianuarie-Prof Vultur Laura Mariana


 • Completarea corectă si completă a documentelor școlare :cataloage, carnetele elevilor, portofoliul dirigintelui;

 • Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.

 • Organizarea de şedinţe care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte

 • Prelucrarea de catre diriginți a ROFUIP și a Statutului elevului atât la clasa cât si la ședințele cu părinții

 • Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor

 • Elaborarea de parteneriate cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental

 • Informarea de către diriginții claselor a XII -a a calendarului BAC 2018

 • Efectuarea de către diriginți a analizei la invățătura si purtare pe semestrul I

 • Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare;activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, activitati de educaţie si dezvoltarea a simţului civic, ecologic, artistic ;derularea cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare:
  • Să cunoaștem Bistrița-septembrie 2017

  • Balul Bobocilor -octombrie 2017

  • Săptămâna Educaţiei Globale

  • Ziua Naţională a României,

  • Sărbătoarea Crăciunului,

  • Unirea Principatelor,

  • Manifestări prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu

  • Balul majoratului -noiembrie 2017

  • Târgul de Crăciun -decembrie 2017

  • Bucuriile zăpezii-XI B-februarie 2018

Derularea de proiecte educative:


-Împreună facem o lume mai bună -noiembrie 2017

-Să exmatriculăm violența-noiembrie-decembrie 2017-Hărțuirea online- noiembrie-decembrie 2017
Analiza SWOT


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 • Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale elevilor, fapt determinat şi de numărul mic de elevi, dar şi de existenţa şcolii în mediul urban;

 • Existenţa unui număr mic de elevi în scoală permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi cadru didactic în realizarea obiectivelor, o observare mai directă a elevilor de către profesori şi dirigintele clasei ;

 • Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ;

 • Colaborare bună cu Poliţia, Biserica si Poliția de proximitate.

 • Predarea la timp a planificarilor calendaristice pentru disciplina Consiliere și orientare

 • Completarea si intocmirea la timp a documentatiei specifice

 • Legătura telefonică susținută a profesorilor diriginți cu părinții elevilor

 • Derularea, cu succes, a diferitelor proiecte educaționale ce au un impact pozitiv asupra elevilor

 • Prezența deficitară a părinților la ședintele cu părinții în cazul claselor terminale, ceea ce atrage cresterea absenteismului in rândul elevilor

 • Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

 • Nivelul scăzut de cultură şi instruire al unora dintre părinţi

 • Starea materială precară a unor familii.

 • Sunt situatii in care familia nu e implicată suficient in activitatea de educare a copiilor

 • Prezența doamnei consilier școlar doar 2 zile pe săptămână.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 • Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi;

 • Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, Biserica, Poliţia, Direcția de sănătate publică BN);

 • Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în parteneriat, în interes reciproc;

 • Cursuri de formare pe teme educative;

 • Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor teme privind consilierea şi orientarea elevilor, care pot veni în sprijinul tututror diriginţilor.

 • Plecarea unor părinti la munca in străinatate ceea ce atrage, in anumite situații un comportament neadecvat din partea elevilor.

 • Vulnerabilitatea vârstei adolescenței in fața presiunilor emotionale(‘prima dragoste’)

 • Exemplele negative din familie(consumul de alcool, violența) pot pune in pericol echilibrul emotțonal si școlar al elevului


Resp.,

Prof.Vultur Laura-MarianaRAPORT DE ACTIVITATE

CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR – an scolar 2017-2018
In luna septembrie a fost aleasa conducerea Consiliului in urmatoarea componenta:

 • presedinte: Simioanca Ana – cls. a XI-a A

 • vicepresedinte: Tatarau Melinda – cls, a X-a A

 • secretar: Bordean Cristian – cls. A XII-a B

Tot acum a fost ales reprezentantul elevilor in Consiliul de administratie al scolii: Livadariu Andrei – cls. A XII-a A.
In luna octombrie s-a discutat, elaborat si votat in unanimitate Planul de activitate al CSE, care cuprinde activitati lunare. Astfel, in lunile octombrie si noiembrie elevii au organizat Balul Bobocilor si Balul Majoratului la care au participat elevii si profesorii scolii.

La sfarsitul lunii noiembrie s-a marcat ziua de 1 Decembrie printr-un concurs de afise realizate de fiecare clasa, cel mai frumos fiind desemnat cel al clasei a X-a C. Insa, concursul de eseuri cu tema Ziua Romaniei – ziua mea! Nu a avut loc deoarece nu s-a inscris niciun elev.


In luna decembrie elevii au organizat o actiune caritabila Si eu sunt Mos Nicolae pentru copiii cu nevoi speciale de la gradinita Raza de soare care a avut un deosebit succes, conducerea gradinitei fiind entuziasmata de implicarea elevilor din scoala. Elevii au donat bani cu care s-au cumparat dulciuri pentru pachetelele oferite la serbarea de Craciun.
Tot in luna decembrie s-a organizat in scoala un targ la care elevii au vandut produse culinare, hand-made sau de alta natura, destinatia banilor urman a fi stqabilita ulterior, in functie de nevoile identificate la nivelul scolii.
In luna ianuarie nu s-a putut organiza activitatea propusa Intalnire cu un scriitor bistritean din cauza nedisponibilitatii scriitorului invitat.
In cadrul sedintelor cu Consiliul Elevilor s-au discutat si alte aspecte precum purtarea uniformei si a insemnelor scolii (ecusoanele), li s-a adus la cunostinta prevederile Statutului Elevilor, modificarile din ROFUIP precum si alte comunicari pe care le-a facut presedinta consiliului, de la sedintele la care aceasta a participat la nivel judetean.
Un numar de 60 de elevi din clasele IX-X s-au inscris ca voluntari la Consiliul Local al Tinerilor, iar reprezentantii in Consiliul Local al Tinerilor sunt Rus Teodora – cls. A X-a B si Peica Lorena cls. A IX-a A.


ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI


 • implicarea directa a elevilor in activitati propuse de ei

 • dezvoltarea unor abilitati culturale si emotionale

 • crearea unei unitati a grupului de elevi

 • relationarea buna a elvilor din clase diverse

 • implicarea buna a unor profesori diriginti in sustinerea elevilor de a participa la activitatile propuse de ConsiliuPUNCTE SLABE


 • neimplicarea unor profesori diriginti in sustinerea elevilor

 • dezinteresul unor elevi de a participa la activitati extracurriculare si extrascolare

 • nerealizarea unor activitati care au depins de prezenta unor persoane invitate care nu au mai putut fi prezente


OPORTUNITATI


 • implicarea unui numar mare de elevi in activitati diverse

 • crearea de noi abilitati emotionale si culturale

 • existenta unui program de activitati educative diverse

 • dezvoltarea abilitatilor de comunicare in alte situatii decat cele scolare


AMENINTARI


 • formalismul elevilor in realizarea unor materiale sau in participarea la diferite actiuni

 • lipsa de fonduri pentru realizarea activitatilor


profesor responsabil REBREAN CRISTINA

4. RAPORT DE ACTIVITATE – SERVICIUL SECRETARIAT, SEM I. AN ȘCOLAR 2017-2018Secretar șef Bachner Emilia Ana
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL SECRETARIAT, SEM I. AN ȘCOLAR 2017-2018:

- întocmire, eliberare acte studii ,foi matricole, suplimente descriptive, adeverințe ptr absolventii de liceu, postliceală

- actualizare registrul electronic al angajatilor -REVISAL, de câte ori legislația a impus-o

- completarea dosarelor personale cadre didactice , intocmirea contractelor de munca pentru c.d. venite cu inceputul anului scolar 2017-2018

- întocmirea / actualizarea fiselor postului pentru intreg personalul scolii

- completarea zilnica a condicii de prezenta a cadrelor didactice- scoala postliceala

- inregistrarea documentelor

- întocmirea deciziilor

- întocmirea duplicatelor actelor studii , conform aprobărilor ISJ BN

- întocmirea şi comunicarea situaţiilor solicitate de ISJ BN , încadrare personal didactic, repartiţii ore, acte studii etc

- întocmirea orarului modular - şcoala postliceală

- întocmirea contractelor de colaborare cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa şi farmaciile cu circuit deschis , pentru stagiile de pregătire practică –elevi postliceală

- întocmirea proceselor verbale de la şedinţele consiliilor profesorale şi consiliilor de administraţie, întocmirea HCA

- întocmirea şi transmiterea situaţiilor lunare privind acordarea alocatiei de stat pentru elevii de liceu care au împlinit 18 ani

- întocmirea situatiilor statistice de sfârşit de an scolar 2016-2017,de început de an şc 2017-2018, situaţii statistice semestriale

- întocmirea situaţiilor privind examenele de corigenţa, diferenţă, încheiere situații școlare, transferuri elevi

- întocmirea lunară a statelor de funcţii şi a statelor de plată, împreuna cu serviciul contabilitate, în programul MEN – EDUSAL

- calculare diferenţe salariale- impreună cu serviciul de contabilitate -cf legii și hotărârilor judecătorești

- participarea la instruiri cu secretarii organizate de ISJBN

- primire dosare + eliberare acte studii echivalare absolvenţi L.S.

- verificare zilnică - poşta electronica, noutăţi site ISJ BN, MEN

-completare / verificare registre matricole

-completare baze date on -line solicitate de ISJ BN

- întocmirea si eliberarea adeverinţelor ptr elevi , alte adeverinţe solicitate de absolvenţi , planuri de învățământ, perioade de școlarizare, etc

- actualizarea bazei de date in programul de acte de studii

- întocmire situaţii mişcarea personalului didactic, proiect plan școlarizare, proiecte încadrare- centralizarea opţiunilor elevilor cls. XII ptr. BAC 2018

-furnizarea informațiilor – informatician pentru completarea bazei de date pentru BAC 2018-

- întocmirea bazei de date pentru examenele de absolvire a școlii postliceale ( lista temelor pentru proiectele de absolvire)

- activităţi de selecţionare – arhiva scolii, depunere lucrare selecţionare arhiva la Arvele Naţionale

Intreaga activitate s-a desfășurat cu respectarea legislației în vigoare.

5. ACTIVITATEA DIN BIBLIOTECA

AN SCOLAR 2017-2018

Semestrul I

Activitatea bibliotecii Liceului Teoretic Sanitar Bistrita, s-a desfasurat conform Planului de activitate, intocmit la inceputul anului:

Actiunile intreprinse in biblioteca au fost:


 • inscrierea elevilor claselor a-IX-a si a celor din anul I posticeal in biblioteca scolii;

 • inscrierea altor persoane in biblioteca scolii ( asistente, doctori, elevi din internat);

 • numar de utilizatori inscrisi: 54

 • numar de utilizatori activi: 111

 • numar de volume eliberate: 132

 • - aranjarea zilnica a fondului de carte ce a fost restituit;

-activitati desfasurate cu elevii conform planului de activitati:

 1. EMINESCU, azi poezie și culoare- Ianuarie 2018

 2. Dragobetele-iubire si sens -Februarie 2018, in parteneriat cu Biblioteca Judeteana George Cosbuc.

BIBLIOTECAR,Adriana Luca

6. SITUATIA PLATILOR EFECTIVE IN SEMESTRUL I AL ANUL SCOLAR 2017/2018,

PE SURSE DE FINANTARE

BUGET LOCAL

Platile efective din Bugetul Local, au fost efectuate astfel:


Total 978.710,00 lei , din care

 • pentru salarii 765.020,00 lei

 • pentru bunuri si servicii ( energie electrica, gaz, apa, materiale de intretinere si curatenie, etc) 205.680,00 lei

 • pentru bursele elevilor 8.010,00 leiVENITURI PROPRII in semestru I al anul

scolar 2017/2018

 1. PLATI EFECTIVE

Platile efective din veniturile proprii ale entitatii noastre scolare se prezinta astfel:

Total 109.276,00 lei din care 10.097,00 lei pentru activitatea desfasurata la scoala postliceala sanitara nebugetata- salarii, iar suma de 99.179,00 lei pentru activitatea ce implica cantina scolii, respective hrana elevilor, intretinerea internatului, precum si cheltuielile aferente utilitatilor pentru scoala sanitara nebugetata.


 1. INCASARI EFECTIVE in semestrul I al anul scolar 2017/2018

Venituri realizate:


- din eliberarea actelor de studii a fost incasat suma de 490,00 lei -1,44%

- taxa de scolarizare ( scoala postliceala sanitar nebugetata) in suma de 1.371,00 lei - 1,23%

- pentru hrana si internat suma de 109.065,00 lei -97,33%
TOTAL 110.926,00 LEI -100%

BUGETUL REPUBLICAN in semestru I al anul scolar 2017/2018

Avand in vedere alocatiile bugetare aferente Bugetului Republican, situatia platilor efective se prezinta astfel:
 1. Pentru plata cadrelor didactice care au participat la examenul de bacalaurea s-a platit suma de 3.052,00 lei ( salarii ), iar incepand din data de 01.01.2018 plata salariilor cadrelor didactice se face din bugetul de stat, respectiv suma de 181.252,00 lei- Total 184.304,00 lei

 2. Cheltuieli cu deplasarile 134,00 lei- cadre didactice BAC

3. Pentru decontarea navetei elevilor s-a cheltului suma de 8.597,00 lei

4. Pentru “Bani de liceu” s-a decontat suma de 7.296,00 lei


Total 200.331,00 lei


INTOCMIT,

Ec. Laura GRESNER

Yüklə 184,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə