Lisans programiYüklə 35,31 Kb.
tarix27.12.2017
ölçüsü35,31 Kb.
#36181

LİSANS PROGRAMI

 

I.                   YARIYIL

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3)

Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/ Uluslar arası HukukSİYASET BİLİMİ I (3.0.3)

Egemenlik ve Devlet / Devlet ve Toplum / Politik Temsil ve Politik Örgütler / Politik Katılma/ Politik Kültür

 

SİYASİ TARİH I (3.0.3)

Sanayi Devrimi/ Fransız Devrimi/ Milli Devletler/ 19. Yüzyıl Avrupa’sındaki Yeni DengelerTOPLUMBİLİM (3.0.3)

Toplumbilim Teorileri/ Kültür/ Toplumsallaşma/ Toplumsal DüzenTEMEL BİLGİ. TEKNOLOJİLERİ (2.0.2)

Bilgisayarın Temel Kavramları/ Tarihsel Gelişimi / Yazılım/ Donanım

 

TÜRK DİLİ I (2.0.2)

Yazım Kuralları / Ses Bilgisi/ Söz Dizimi / Dil

 

YABANCI DİL I (3.0.3)

İsim Cümlesi/ Fiil Cümlesi/ Zamanlar

 

 

II.                YARIYIL 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER II (3.0.3)

Uluslararası İlişkiler Kuramlar/Uluslar arası İlişkilerde Yaklaşımlar Realizm/ KüreselleşmeSİYASET BİLİMİ II (3.0.3)

Egemenlik Biçimleri/ Devlet Biçimleri/ Siyasi Parti Tipolojileri/ Seçim Sistemleri/ İdeolojilerSİYASİ TARİH II (3.0.3)

1. Dünya Savaşı/ 2. Dünya Savaşı/ Soğuk Savaş/ Yeni Dünya DüzeniHUKUKA GİRİŞ (3.0.3)

Toplum ve hukuk / Hukukun Kollara Ayrılması / Hukukun Kaynakları / Kişilik / Hısımlık / Konut / Aile / Miras / Eşya / Mülkiyet / Hukuksal Olaylar / Hukuksal İlişkiler / Hukuksal İşlemler / Haklar / Sözleşmeler / Sorumluluk / Yargı Yerleri.

 

MİKRO İKTİSAT (3.0.3)

İktisadın Temel Kavramları / Tüketici Teorisi/ Arz ve Talep Eğrileri/ Firma Teorisi/ RekabetTÜRK DİLİ II (2.0.2)

Dil Aileleri /Sözlü ve Yazılı Anlatım

 

YABANCI DİL II (2.0.3)

Sıfat ve Zarflar / Relative Clauses / Modal Yapılar / Pasif Cümleler / Koşul Cümleleri

 

 

III.             YARIYIL 

ANAYASA TEORİSİ (3.0.3)

Anayasa Hukukunun temel ilkeleri / Devlet-Birey İlişkileri / Devlet Yapısı / Yürütme/ Yasama/ YargıULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ (3.0.3)

Liberalizm/ Neorealizm/ Nealiberalizm/ Eleştirel Teori/ Uluslararası Toplum Teorisi/ Küresel YönetişimMAKRO İKTİSAT (3.0.3)

 

Para Politikası/ Maliye Politikaları / İşsizlik / Enflasyon / Uluslararası Para Sistemi / Uluslararası Finans / Monopol ve Oligopol Piyasalar. 

ULUSLARARASI HUKUK (3.0.3)

Uluslararası Örgütler/ Devletin Kurucu Unsurları/ Uluslararası Sorumluluk/ Diplomatik KorumaSİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ I (3.0.3)

Siyasal Düşünce Kavramları/ Antik Yunan Şehir Devleti Döneminde Siyasal Düşünceler/ Erken Dönem Hıristiyanlık Düşünüşü/ Ortaçağ Dönemi Siyasal Düşünüş

 

İSTATİSTİK (3.0.3)

İstatistik Kavramı/ Tanımı/ Veri Toplama ve Sınıflandırma/ Verilerin Sınıflandırılması/ Frekans Dağılımları/ Merkezi Eğilim Ölçüleri/ Aritmetik/ Geometrik ve Harmonik Ortalamalar/ Medyan/ Mod/ Zaman Serileri Analizi/ Olasılık/ Olasılık Dağılımı/ Rasgele Değişkenler ve Örnekleme/ Hipotez Sınamaları ve Tahmin.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2.0.2)

 

Osmanlı Modernleşmesi/ Tanzimat Dönemi/ Yeni Osmanlılar ve Anayasal Monarşi/ Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları/ Anadolu’daki Direniş Hareketleri/ TBMM’nin Açılışı/ Kurtuluş Savaşı/ Lozan Barış Antlaşması 

MESLEKİ YABANCI DİL (2.0.0)

Okuma/ Dinleme/ Yazma/ Sözlü ve Yazılı Sunum

 

 

IV.             YARIYIL 

ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR (3.0.3)

Uluslar arası Örgütlerin Tanımı ve Özellikleri/ Uluslar arası Örgütlerin Yasal Kişilikleri ve Sonuçları/ Uluslar arası Örgütlerin Öncelikleri ve Muafiyetleri

 

İNSAN HAKLARI (3.0.3)

İnsan Hakları Hukukunun Tarihsel Gelişimi/ Uluslararası İnsan Hakları Kanunu/ Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemi/ Avrupa Konseyi/ Avrupa Birliği ve İnsan Hakları/ Temel İnsan Hakları/ Güncel SorunlarıULUSLAR ARASI POLİTİKA (3.0.3)

Temel Kavramlar/ Temel Aktör Olarak Devlet/ Uluslararası Sistem/ Uluslararası Politikalara Temel Teorik Yaklaşımlar/ Dış Politika Analizi/ Küreselleşme ve Uluslararası Politika/ Uluslararası Güvenlik/

 

SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ II (3.0.3)

Aydınlanma/ Fransız Devrimi ve Siyasal Düşünce Üzerindeki Etkileri/ Demokrasi ve Liberalizm/ Modern Siyasi Düşünce Özgürlük, İnsan Hakları, Eşitlik Kavramlarının Doğuşu / Adalet ve Demokrasi Kavramı

 

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI (3.0.3)

Osmanlı Dönemi Devlet ve Toplum Yapısı/ Türk Siyasal Hayatı/ Kültürel Dönüşüm/ Türkiye’de Siyasal Kültür

 

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU (3.0.3)

Devletin Kurucu Öğeleri/ Vatandaşlık/ Vatandaşlık HukukuATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2.0.2)

Lozan Barış Antlaşması/ Saltanatın Kaldırılması/ Cumhuriyetin İlanı/ Halifeliğin Kaldırılması/ Siyasal Hareketler ve Partiler/ Eğitim ve Kültür Alanlardaki Devrimler/ Atatürk Dönemi Türk Dış PolitikasıMESLEKİ YABANCI DİL (2.0.0)

Okuma/ Dinleme/ Yazma/ Sözlü ve Yazılı Sunum

 

 

V.                YARIYIL 

AVRUPA BİRLİĞİ (3.0.3)

AB Tarihi/ Kurumsal Yapısı/ AB politikaları/ Türkiye ve AB ilişkileriTÜRK DİPLOMASİ TARİHİ (3.0.3)

Osmanlı Devlet Politikaları/ Osmanlı Dönemi Dış Politikalar/ 18. Yy ve 19. Yy Osmanlı Dış Politikaları / T.C. ‘de Diplomasi.ULUSLAR ARASI İKTİSAT (3.0.3)

İktisat ve Uluslar arası İktisat Kapsamı ve Yöntemi/ Uluslar arası İktisat İlişkileri Politikası/ Uluslar arası Ticaret/ Uluslar arası Makro İktisat Politikaları

 

TÜRK SİYASAL HAYATI –I (3.0.3)

Osmanlı Devlet Anlayışı ve Diplomasisi / Türkiye Cumhuriyeti ve 1980’lere kadar Devlet-Toplum İlişkileri

 

SEÇİMLİK DERSLER

 

GENEL MUHASEBE I (3.0.3)

Muhasebe süreci/ muhasebe kavramı/ temel mali tablolar/ hesap kavramı/ hesap planı ve hesap çerçevesi/ muhasebede kayıt araçları

ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR (3.0.3)

İdeolojiler/ Ekonomi Politik Modelleri/ Modernite/ Postmodernite/ Küreselleşme

 

KAFKASLAR VE ORTA ASYA (3.0.3)

Orta Asya ve Kafkas Ülke Politikaları/ Küreselleşme/ Yeni Düzeni Ve Yer Altı Kaynakları/ Terörizm/ MilliyetçilikKÜRESELLEŞME VE YERELLEŞME (3.0.3)

Teknolojik Küreselleşme/ Ekonomik Küreselleşme/ Kültürel Küreselleşme/ Küreselleşme ve Yönetişim/ Yerelleşme


 

DEMOKRASİ TEORİLERİ (3.0.3)

Şehir Devletten Modern Devlete/ Demokrasi Kavramı ve Teorileri/ Liberal Temsili Demokrasiler/ Sosyal Demokrasi/ Katılımcı Demokrasi/ Müzakereci Demokrasi/ Türkiye ve DemokrasiULUSLAR ARASI ENERJİ SORUNLARI (3.0.3)

Doğal Kaynakların Tanımı Ve Çeşitleri/ İktisadi Büyüme ve Kalkınma Yaklaşımları/ Enerji Ekonomisi/ Enerji Talep Ve Arzının Analizi/ Uluslararası Enerji Politikaları

 

VI.             YARIYIL

KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ (3.0.3)

Dış Politikada Temel Kavramlar / Dış Politikada Aktörler / Realizm / İdealizm / Dış Politikada Karar Alma Süreçleri / Dış Politikada Uluslararası Örgütler

 

TÜRKİYE -AB İLİŞKİLERİ (3.0.3)

Türkiye’nin Adaylık Süreci/ Kopenhag Kriterleri/ Gümrük Birliği/ Lüksemburg Zirvesi/ MüzakerelerKARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER (3.0.3)

Siyasi Sistemler ve Devlet Şekilleri / Demokrasi, Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri/ İngiliz Siyasi Sistemi/ Fransız Siyasi Sistemi/ Alman Siyasi Sistemi/ Amerikan Siyasi Sistemi/ Rus Siyasi Sistemi/ Çin Siyasi Sistemi


TÜRK SİYASAL HAYATI II (3.0.3)

1980’lerden bu yana Türkiye’de Siyasi Hayat / Demokratikleşme / AB Süreci / Siyasal Kimlik Mücadeleleri.

 

SEÇİMLİK DERSLER

 

GENEL MUHASEBE II (3.0.3)

Bilanço kavramı/ bilançonun hazırlanması/ bilanço denkliği/ aktif ve pasif hesaplar/ dönem sonu bilançosu/ gelir tablosu

 

 JEOPOLİTİK VE GÜVENLİK (3.0.3)

Güvenlik Teorileri / Nükleer Silahsızlanma/ Nükleer Strateji ve Savunma/ Askeri Strateji/ Askeri Doktrin ve Sivil - Asker İlişkileri/ Güvenlik Politikaları


TÜRKİYE’DE GÜNCEL SİYASAL SORUNLAR (3.0.3)

Türkiye’de Siyasi Ajanda/ Ulusal ve Uluslararası İlişkiler / Uluslararası Bölgeler


 

ULUSLAR ARASI HÜKÜMET DIŞI ÖRGÜTLER (3.0.3)

Uluslar arası Örgütlerin Tanımı ve Özellikleri/ Uluslar arası Örgütlerin Yasal Kişilikleri ve Sonuçları/ Uluslar arası Örgütlerin Öncelikleri ve Muafiyetleri

 

SİYASET SOSYOLOJİSİ (3.0.3)

Siyasal Sosyoloji Tarihi/ Pozitivizm/ İşlevselcilik/ Sosyal Teori/ Eleştirel Teori/ Frankfurt OkuluULUSLAR ARASI MAHKEMELER (3.0.3)

Uluslararası Hukuk/ Birleşmiş Milletler/ İnsan Hakları/ Uluslararası Adalet Divanı/AB Mahkemeleri/ Uluslararası Ceza Mahkemesi

 

VII.          YARIYIL

 

TÜRK DIŞ POLİTİKASI I (3.0.3)

Türk Dış Politikası: Teorik Giriş, Kavramlar, Yaklaşımlar, Zorluklar/ Kurtuluş Savaşı Dönemi Atatürk Diplomasisi/ 1924-1945: Savaşarası dönem Diplamasisi/ 1939-1945: İkinci Dünya Savaşı Diplomasisi: İnönü Diplomasisi

 

ULUSLARARASI KÜRESEL SORUNLAR (3.0.3)

Küreselleşme / Ulusal Egemenlikteki Dönüşüm / Ulusal Sınırları Aşan Değişik Sorunlar.

 

İDARE HUKUKU I (3.0.3)

İdare Hukuku Kavramları/ İdare Hukuku Kaynakları/ İdarenin Görevleri/ İdari İşlemlerin Sınıflandırılması/ İdarenin Sorumlulukları

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3.0.3)

Araştırma Yöntem Teorileri/ Araştırma Terminolojisi/ Veri Toplama/ Alan Araştırması/ Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Yöntemleri

 

 

  

SEÇİMLİK DERSLER

 

DİPLOMATİK KONUŞMA VE YAZMA TEKNİKLERİ (3.0.3)

Etkin okuma/ Diplomatik Dil/ Diplomatik Yazışmalar / Diplomasi Tarihi/ Diplomasi Teorileri

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ (3.0.3)

Fransız Devrimi ve Aydınlanma/ 19.yy Sosyal Demokrasi Politikaları / 20. yy. Avrupa’sı ve Dünya Savaşları/ Türkiye’de Tek Partili Siyasal Hayat Dönemi/ Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayat/ Yakın Dönem Demokratikleşme HareketleriULUSLAR ARASI HUKUKTA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER (3.0.3)

İnsan Hakları ve Devlet/ Özgürlükler ve Devlet/ Ulusal Hukuk Sistemleri ve İnsan Hakları/ Uluslararası Hukuk/ Birleşmiş Milletler/ İnsan Hakları/ Uluslararası Adalet Divanı/AB Mahkemeleri/ Uluslararası Ceza Mahkemesi

 

ULUSLAR ARASI FİNANSAL HAREKETLER (3.0.3)

Temel Kavramlar/ Dünya Ekonomisi/ Küreselleşme/ Uluslar arası Ticaret/ Uluslar arası Sermaye Hareketleri

 

YÖNETİM BİLİMİ (3.0.3)

Yönetim ve Yönetim Biliminin Gelişimi/ Yönetim Kuramları/ Yönetim Süreçleri

 

KİMLİK GÖÇ VE YURTTAŞLIK (3.0.3)

Kimlik/ Belirleyici Unsurlar/ Kimlik Politikaları/ Küreselleşme/ Etnik Kimlik/ Kimlik ve Yurttaşlık İlişkisi/ Göç Politikaları

 

VIII.       YARIYIL

 

TÜRK DIŞ POLİTİKASI II (3.0.3)

1945-1964: Soğuk Savaş Diplomasisi: Demokratik Parti Dış Politikası/ 1965-1991: Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası: Kıbrıs ve Özal Dış Politikası/ 1992-2004: Yeni Dünya Düzeninde Türk Dış Politikası: Teni Uluslararası ve Bölgesel Aktörler: Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya, AB, Rusya ve ABD

 

İDARE HUKUKU II (3.0.3)

Temel Kavramlar/ Kamu Çalışanı/ Kamu Hizmeti/ İdare Hukuku

 

ULUSLAR ARASI SİYASAL EKONOMİ (3.0.3)

Uluslar arası Ekonomi ve Siyaset Teorileri/ Uluslar arası ve Bölgesel Ticaret Örgütleri/ Ekonomik Entegrasyon Teorileri/ Türkiye’nin AB ile Ekonomik İlişkileri/ Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisi

ARAŞTIRMA PROJESİ (3.0.3)

Öğrencilerin kendi belirleyecekleri bir konuyu bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak incelemeleri ve konuyla ilgili yazılı sunum yapmaları.

 

SEÇİMLİK DERSLER

BALKANLARDA GÜNCEL SİYASAL SORUNLAR (3.0.3)

Osmanlı Öncesi ve Sonrası Balkanlar/ Balkanlarda Milliyetçilik Akımları/ Balkanlar ve Türkiye İlişkisi/ Balkanlar ve AB İlişkisiORTA DOĞU’DA SİYASET (3.0.3)

Emperyalizm ve Modernleşme/ Sivil Toplum / Güvenlik /Arap Milliyetçiliği/ Radikal İslamcı hareketler/ Doğu Arap Ülkeleri / Batı Arap Ülkeleri / İsrail, Türkiye ve İran / Körfez Ülkeleri

 

SİYASAL KURUMLAR VE SİYASAL KÜLTÜR (3.0.3)

Osmanlıcılık / İslamcılık / Türkçülük / Atatürkçülük / Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi / Askeri Müdahaleler ve Siyasal Hayata Etkileri

 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DIŞ POLİTİKA (3.0.3)

Avrupa Entegrasyonu / Avrupa Genişleme Politikası/ Ekonomik ve Parasal Birlik / Ortak Tarım Politikası / Sosyal Politikalar / Güvenlik / İnsan Hakları/ Özgürlük ve Eşitlik Politikaları TERÖRİZM SORUNU (3.0.3)

Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Alanlarında Terörizm Kavramı/ Terörist Eylemlerin Süreci ve Örgütlenmesi/ Terörizm ile Mücadele Kavramı ve SüreciSİYASAL DEĞİŞİM VE MODERNLEŞME (3.0.3)

Modernleşme/ Batılılaşma/ Türkiye’de Modernite/ Kurumlarda Modernleşme/ Postmodernizm ve İslamcılık/ Modernite Tartışmaları ve Siyaset

Yüklə 35,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə