LisansüSTÜ temel okuma / tariH & sanatYüklə 78,74 Kb.
tarix28.12.2017
ölçüsü78,74 Kb.
#36312

LİSANSÜSTÜ TEMEL OKUMA / TARİH & SANAT

Prof.Dr. Lütfi Şeyban

Belgesel: Bettany Hughes (actor) - Timothy Copestake (director), When the Moors Ruled in Europe (History of Islam in Spain), United Kingdom 2005

Jacques Barzun-Henry F. Graff, Modern Araştırmacı, Kırmızı, İstanbul 2014

Tuncer Baykara, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, İzmir 1996

Selçuk Mülayim, Sanat Tarihi Metodu, Bilim Teknik, İstanbul 2004

Şahin Uçar, Tarih Felsefesi Meseleleri, Nehir, İstanbul 1997

Albert Schweitzer, Medeniyet Felsefesi, I, çev. Yusuf Kaplan, Külliyat, İstanbul 2011

İhsan Turgut, Sanat Felsefesi, Akademi, İzmir 2003

Eyüp Baş, “İslam Tarihine Giriş”, İslam Tarihi, ed. E. Baş, Grafiker Yayınları, Ankara 2013, s. 15-42

Oral Sander, Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, İmge, I-II, Ankara 2001

Matthew, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi: Ortaçağ Avrupası, çev. M.A. Kılıçbay, İletişim, İstanbul 2004

Braudel, Fernand, Uygarlıkların Grameri, çev. M.A. Kılıçbay, Ankara 1996

Clive Ponting, Dünya Tarihi, çev. Eşref Özbilen, Alfa, İstanbul 2012

Marshall G.S. Hodgson, İslâm’ın Serüveni, I-III, İz Yayıncılık, İstanbul 2000 VEYA Bernard Lewis-P. M. Holt-A. K. S. Lampton, İslâm Tarihi Kültür ve Medeniyeti, I-IV, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1997 VEYA İslam Tarihi, ed. Eyüp Baş, Grafiker Yayınları, Ankara 2013 + İslam Kurumları Tarihi, ed. Eyüp Baş, Grafiker Yayınları, Ankara 2013

İslâm Sanatı ve Mimarisi, ed. M. Hattstein-P. Delius, Literatür, İstanbul (ty)

İ.R. Farukî-L. Lâmia Farukî, İslâm Kültür Atlası, İnkılab, İstanbul 2003

Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm’da Bilim ve Medeniyet, çev. Nâbi Avcı-K. Turhan-A. Ünal, İnsan, İstanbul 1991

Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Tarih Vakfı Yurt, İstanbul 2004

Turgut Cansever, İslâm’da Şehir ve Mimari, İz, İstanbul 2003

John Hirst, Kısa Avrupa Tarihi, çev. Mihriban Doğan, Say, İstanbul 2013

Georges Duby, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, İmge Kitabevi, Ankara 2004

Umberto Eco, Ortaçağ, Alfa, İstanbul 2014

Thomas Stearns Eliot vd., Hümanizmin Özü, çev. Ahmet Aydoğan, İz, İstanbul 2002

Robert Irwin, Elhamra, çev. Fatma Uslu, YKY, İstanbul 2007Tarık Ali, Nar Ağacının Gölgesi, Everest, İst. 2001

Doğu Batı Dergisi, Akdeniz Özel Sayısı, Sayı: 34, 2005-06

TARİH BÖLÜMÜ LİSANSUSTU OKUMA LİSTESİ

A. BÖLÜM GENEL OKUMA LİSTESİ

1. Jhon M. Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, Çev. Esma Ermert, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011

2. Yves Lacoste, Coğrafya Her Şeyden Önce Savaş Yapmaya Yarar, Çev. Selim Sezer, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2014

3. Edward W. Said, Oryantalizm, Çev. Nezih Uzel, İrfan Yayınevi, İstanbul 1998

4. Rif’at Ali Abou-el-Haj, Modern Devletin Doğası, Çev. Oktay Özel/Canay Şahin, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2001

5. Peter Burke, Tarihin Görgü Tanıkları, Çev. Zeynep Yelçe, Kitap Yayınevi, İstanbul 2003

6. Metin And, Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007

7. Marshall G. S. Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, Çev. Ahmet Kanlıdere/Ahmet Aydoğan, Yöneliş Yayınları, İstanbul 2001

8. Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, C. I, Tüba Yayınları, Ankara 2007 (http://www.ibttm.org/TR/muze/kolleksiyon/Volume1TR.pdf)

9. Edward H. Carr, Tarih Nedir?, Çev. Gizem Gürtürk, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2011

10. Carlo Ginzburg, Peynir ve Kurtlar, Çev. Ayşen Gür, Metis Yayıncılık, İstanbul 2014

11. Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2003

12. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı (Sadece giriş kısmı okunacak), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010

Tarihçi Biyografileri (birisi tercih edilir)

1. Haşim Şahin, Arı Kovanına Çomak Sokmak; Ahmet Yaşar Ocak Kitabı, Timaş Yayınları, İstanbul 2014

2. Emine Çaykara, Tarihçilerin Kutbu; “Halil İnalcık Kitabı”, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2005

3. Kemal H. Karpat, Dağı Delen Irmak, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2008

B. ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. Fernand Braudel (ed.), Akdeniz Tarih, Mekân, İnsanlar ve Miras, Çev. Necati Erkurt, Metis Yayıncılık, İstanbul 2007

2. Fernand Braudel, Bellek ve Akdeniz: Tarihöncesi ve Antikçağ, Çev. Ali Berktay, Metis Yayınları, İstanbul 2013

3. Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları, İstanbul 2012

4. Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi, I, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997

5. V. Diakov - S. Kovalev, İlkçağ Tarihi; Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan, Cilt I; Çev. Özdemir İnce, Yordam Kitap, İstanbul 2010

6. V. Diakov - S. Kovalev, Eski Roma, Cilt 2, Çev. Özdemir İnce, Yordam Kitap, İstanbul 2010

7. Gürkan Ergin, Anadolu´da Roma Hâkimiyeti, Direniş ve Düzen, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2012

8. Michael Grant, Roma'dan Bizans'a, Çev. Metin Celal - Zühre İlkgelen, Homer Kitabevi, İstanbul 2000

9. Cyril Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011

10. M. Murat Baskıcı, Bizans Dönemi’nde Anadolu (İktisadi ve Sosyal Yapı 900-1261), Phoenix Yayınevi, Ankara 2009

11. Homeros, İlyada, Çev. A. Kadir - A. Erhat, Can Yayınları, İstanbul 1999

12. Homeros, Odysseia, Çev. A. Kadir - A. Erhat, Can Yayınları, İstanbul 1998

13. Herodotos, Tarih, Çev. Müntekim Ökmen, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006

C. GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2004

2. Rene Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000

3. Ahmet Taşağıl, Kök Tengri'nin Çocukları & Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2014

4. S. G. Klyashtorny, T. İ. Sultanov, Kazakistan: Türkün Üç Bin Yılı, Selenge Yayınları, İstanbul 2003

5. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul 1981

6. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş: En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar, 2. bs. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1970

7. Doğu Avrupa Türk Tarihi, ed: Osman Karatay, Serkan Acar, Kitabevi, İstanbul 2013

8. A. Ahat Andican, Osmanlıdan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, Doğan Kitap, İstanbul 2009

9. Baymirza Hayit, Türkistan Devletinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2004

10. Peter Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. Osman Karatay, Karam Yayınları, Ankara 2007

11. Mehmet Alpargu, “Türkistan Hanlıkları”, Türkler, C. 8, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 557-605

12. Mustafa Budak, “Rusya’nın Kafkasya’da Yayılma Siyaseti”, Türkler, C. 18, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 488-515

13. Adeeb Khalid, “Ceditçilik ve Orta Asya’daki Yeni Kimliklerin Ayrıntılarına Giriş”, Türkler, C. 18, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 636-643

14. Edige Kırımal, “İsmail Bey Gaspıralı”, Türkler, C. 18, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 485-487

15. Ömer Turan, “XX. Yüzyılda Türk Toplulukları”, Türkler, C. 18, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 331-360

D. ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

 1. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2014

 2. Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti-İslam’ın Rönesansı, Çev. Salih Şaban, İnsan Yayınları, İstanbul 2013

 3. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi/Hayatı ve Faaliyetleri, 2 cilt, Çev. Salih Tuğ, İrfan Yayınevi, İstanbul 1995

 4. 5- Lütfi Şeyban, Endülüs, alBaraka, İstanbul 2014

 5. Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, Çev. Erol Üyepazarcı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008

 6. W. Heyd, Yakındoğu Ticaret Tarihi, Çev. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1975

 7. M. Sait Polat, Selçuklu Göçerlerinin Dünyası: Karacuk'tan Aziz George Kolu'na, Kitabevi, İstanbul 2004

 8. Osman Özgüdenli, Selçuklular Cilt:1 & Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul 2013

 9. Abdülhüseyin Zerrinkub, Medreseden Kaçış-İmam Gazzali'nin Hayatı Fikirleri ve Eserleri, Çev. Hikmet Soylu, Ağaç Yayınları, İstanbul 2009

 10. Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, Çev. Lütfü Şimşek, Kitap Yayınevi, İstanbul 2003

 11. Cyrill Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, Çev. Gül Ç. Güven, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008

 12. Işın Demirkent, Haçlı Seferleri, Dünya Aktüel, İstanbul 2007

E. YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası (Celali İsyanları), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009

2. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012

3. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I Cilt, Eren Yayınları, İstanbul 2001

4. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, II Cilt, Eren Yayınları, İstanbul 2001

5. Feridun M. Emecen, Fetih ve Kıyamet, Timaş Yayınları, İstanbul 2014

6. Vera P. Moutafchieva, Agraian Relations in the Ottoman Empire in the 15th. and 16th. Centuries, New York 1988

7. Suraiya Faroqhi, Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya, Çev. Ayşe Berktay, İstanbul 2007

8. Cornell H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali - Bir Osmanlı Aydını ve Bürokratı (Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600), Çev. Ayla Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008

9. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2013

10. Karen Barkey, Eşkıyalar ve Devlet - Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, Çev. Zeynep Altok, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999

11. Leslie P. Peirce, Harem-i Hümayun (Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükümranlık ve Kadınlar), Çev. Ayşe Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998

12. Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken? Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun, Metis Yayıncılık, İstanbul 2009

13. Dimitris J. Kastritsis, Bayezid’in Oğulları (1402-1413 Osmanlı İç Savaşında İmparatorluk İnşası ve Temsil), Çev. Ayda Arel, Kitap Yayınları, İstanbul 2010

F. YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. Aykut Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, Etkileşim Yayınları, İstanbul 2007

2. Clifford D. Conner, Halkın Bilim Tarihi, Çev. Zeynep Çiftçi Kanburoğlu, Tübitak Yayınları, Ankara 2012

3. Talat Paşa’nın Anıları, Hazırlayan: Alpay Kabacalı, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2000

4. Hatıralar Cemal Paşa, Hazırlayan: Alpay Kabacalı, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2006

5. François Georgeon, Sultan Abdülhamid, Çev. Ali Berktay, Homer Kitabevi, İstanbul 2006

6. Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek, Çev. Dilek Şendil, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2003

7. Bilal N. Şimşir, Ermeni Meselesi 1774-2005, Bilgi Yayınevi, Ankara 2005

8. Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika-Kendi Belgeleriyle 19. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları, İmge Kitabevi, Ankara 2000

9. Hüseyin Kazım Kadri, Balkanlardan Hicaza İmparatorluğun Tasfiyesi, Pınar Yayıncılık, İstanbul 2011

10. Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2008

11. Ernest E. Ramsaur, Jöntürkler 1908 İhtilalinin Doğuşu, Çev. Metin Önal Mengüşoğlu, Pınar Yayıncılık, İstanbul 2011

12. Abdullah Mesud Küçükkalay, Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler Avrupa ve Osmanlı Devleti, Çizgi Kitabevi, Konya 2001

G. OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 2014

2. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013

3. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I Cilt, Eren Yayınları, İstanbul 2001

4. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, II Cilt, Eren Yayınları, İstanbul 2001

5. Robert Mantran, 16. ve 17. Yüzyılda İstanbul'da Gündelik Hayat, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Eren Yayıncılık, İstanbul 1991

6. Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı I, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2009

7. Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı II, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2009

8. Cornell Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali - Bir Osmanlı Aydını ve Bürokratı (Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600), Çev. Ayla Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008

9. Rifa’at Ali Abou-El-Haj, 1703 İsyanı Osmanlı Siyasasının Yapısı, Çev. Çağdaş Sümer, Tan Yayınevi, İstanbul 2011

10. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, Çev. Zeynep Altok, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2002

11. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012

12. Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken? Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun, Metis Yayıncılık, İstanbul 2009

H. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1. Sina Akşin, İç Savaş ve Sevr'de Ölüm, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2010

2. Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014

3. Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, c. I-IV, MEB Yayınları, İstanbul 1991

4. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş, İstanbul 2011

5. Cemil Koçak, Milli Şef Dönemi, İletişim Yayınları, İstanbul 2007

6. Fahir Armaoğlu, Yirminci Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Alkım Yayınevi, İstanbul 2011

7. İlhan Tekeli-Selim İlkin, Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2013

8. Suavi Aydın-Yüksel Taşkan, 1960'dan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2014

9. E. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları, Berikan Yayınları, Ankara 2000

10. Sina Akşin, Türkiye Tarihi 4 - Çağdaş Türkiye 1908-1980, Cem Yayınevi, İstanbul 1997

11. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Alfa Yayıncılık, İstanbul 2005

12. Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002

13. Türkiye'de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Der. Şevket Pamuk-Zafer Toprak, Yurt Yayınları, Ankara 1988
Yüklə 78,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin