Metologiyanın əsaslarıYüklə 0,8 Mb.
səhifə1/8
tarix17.11.2018
ölçüsü0,8 Mb.
#83653
  1   2   3   4   5   6   7   8

Metologiyanın əsasları” fənindən 500-TEST

qrup 2216a 1. Ölçmələr, onların vəhdətinin təmin edilməsi üsulları və vasitələri və tələb olunan dəqiqliyə nail olma üsulları haqqında elm necə adlanır?
 1. Metrologiya

 2. Kvalimetriya

 3. Standartlaşdırma

 4. Sertifikatlaşdırma

 5. Astronomiya
 1. Metrologiyanın tərifi hansı variantda düzgün verilib?
  1. Metrologiya-ölçmə vasitələri və ölçmələr haqqında elmdir.

  2. Metrologiya-fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsi haqqında elmdir.

  3. Metrologiya-keyfiyyətin ölçülməsi haqqında elmdir.

  4. Metrologiya-maddə və materialların tərkib və xassələrini ölçən elmdir.

  5. Metrologiya-ölçmələr, onların vəhdətinin təmin edilməsi üsulları və vasitələri və tələb olunan dəqiqliyə nail olma üsulları haqqında elmdir.
 1. Metrologiyanın qanunvericilik xarakteri nə tələb edir?
 1. fiziki kəmiyyətin ölcü vahidinin dəqiqləşdirilməsi

 2. standartların tələblərinə riayət olunmasını

 3. ölçmə nəticələrinin dəqiqliyinin təmin edilməsini

 4. ölçmə vasitələrinin xətalarının təyin edilməsini

 5. onun termin və təriflərinin standartlaşdırılmasını 1. Təyinatından asılı olaraq metrologiyanı neçə hissəyə bölürlər?
 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6
 1. Texnikanın təkmilləşdirilməsi hansı elmin inkişafı olmadan mümkün deyil?
  1. Kvalimetriya

  2. Ekonomiya

  3. Kibernetika

  4. Astronomiya

  5. Metrologiya


 1. Ölçmələrin vahidliyinə və dəqiqliyinə nail olmaq üçün zəruri elmi və təşkilatı əsasların,texniki vasitələrin qaydaların və normaların müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi necə adlanır?
  1. metroloji təminat

  2. Sertifikatlaşdırma

  3. metroloji xidmət

  4. metroloji attestasiya

  5. Standartlaşdırma 1. Ölçülən kəmiyyətlərin keyfiyyət xarakteristikası nədir?
  1. keyfiyyət kateqoriyası

  2. keyfiyyət göstəriçiləri

  3. keyfiyyət sistemi

  4. vahidlər sistemi

  5. ölçü vahidləri 1. Ölçülən kəmiyyətlərin kəmiyyət xarakteristikası nədir?
 1. onun miqdarı

 2. ədədi qiyməti

 3. ölçü vahidi

 4. ədədi ortası

 5. paylanma xarakteristikası 1. Pirson uyğunluq kriteriyası hansı düsturla müəyyən edilir? 1. Fiziki kəmiyyətin vahidi hansı variantda düzgün verilib?
  1. ədədi qiyməti “ vahidə” bərabər olan fiziki kəmiyyət

  2. əsas və törəmə vahidlər

  3. əsas vahidlər

  4. törəmə vahidlər

  5. əlavə vahidlər
 1. Tərkib kriteriyasından istifadə etdikdə əvvəlcə yoxlanılan parametr hansı düsturla təyin edilir?
 1. Texnikanın təkmilləşdirilməsi hansı elmin inkişafı olmadan mümkün deyil?
  1. kvalimetriya

  2. ekonomiya

  3. kibernetika

  4. informatika

  5. metrologiya 1. Ölçmədə istifadə edilən və normalaşdırılmış metroloji xarakteristikaları olan texniki vasitə necə adlanır?
  1. ölçmə sistemi

  2. ölçmə çeviricisi

  3. ölçmə cihazı

  4. ölçmə qurğusu

  5. ölçmə vasitələri 1. Ölçülən kəmiyyətlərin keyfiyyət xarakteristikası nədir?
  1. keyfiyyət kateqoriyası

  2. keyfiyyət göstəriçiləri

  3. keyfiyyət sistemi

  4. vahidlər sistemi

  5. ölçü vahidləri 1. Ölçülən kəmiyyətlərin kəmiyyət xarakteristikası nədir?
 1. onun miqdarı

 2. ədədi qiyməti

 3. ölçü vahidi

 4. ədədi ortası

 5. paylanma xarakteristikası 1. Əsas və törəmə vahidlərin birliyi necə adlanır?
  1. əlavə vahidlər

  2. vahidlər sistemi

  3. kohorent vahidlər

  4. tam ölçü vahidləri

  5. hissə ölçü vahidləri 1. Fizikada vahidlər sisteminin yaradılmasının ümumi qaydaları Qauss tərəfindən neçənci ildə müəyyənləşdirilmişdir?
 1. 1832

 2. 1755

 3. 1692

 4. 1752

 5. 1605 1. Qauss tərəfindən işlənmiş vahidlər sisteminə hansı əsas vahidlər daxil idi?
  1. metr; ton; saniyə

  2. metr; kiloqram; saniyə

  3. santimetr;qram; saniyə

  4. millimetr; milliqram; saniyə;

  5. metr; kiloqram; saniyə; amper; kandella; mol; kelvin. 1. Kohorent vahidlər sisteminin ümumi qaydası hansı ifadədə düzgün qeyd olunub?
 1. Ayrı-ayrı ölçmə nəticələrinin ehtimalın normal paylanma qanununa uyğun paylanma sıxlığı hansı düsturla təyin edilir?

 1. Ölçmələrin əsas xarakteristikası hansı variantda düzgün sadalanıb?

  1. ölçmənin düzgünlüyü; ölçməni etibarlılığı; ölçmənin yaxınlığı

  2. ölçmənin xətası;ölçmənin dəqiqliyi;ölçmələrin etibarlılığı

  3. dinamik və statik xarakteristikaları,keçid xarakteristikaları

  4. ölçmənin xətası;ölçmənin dəqiqliyi;ölçmənin düzgünlüyü; ölçmənin etibarlılığı; ölçmənin yaxınlığı

  5. dinamik və statik xarakteristikalar 1. Ölçünün mütləq xətası hansı düsturla təyin olunur?


 1. Sistematik və təsadüfi xətalar nəzərə alınmaqla ölçünün mütləq xətası hansı düsturla təyin olunur?
 1. Çoxsaylı ölçmə nəticələrinin orta hesabi qiyməti hansı düsturla təyin edilir?


 1. Ölçmələrin sayı olduqda orta kvadratik meyletmə hansı düsturla təyin edilir?

 1. Pirson uyğunluq kriteriyası hansı düsturla müəyyən edilir?
 1. Ölçmələrin sayı olduqda orta kvadratik meyletmə hansı düsturla təyin edilir?
 1. Tərkib kriteriyasından istifadə etdikdə əvvəlcə yoxlanılan parametr hansı düsturla təyin edilir?

 1. Ölçmələrin sayı olduqda orta hesabi xəta hansı düsturla təyin edilir?
 1. Ölçmələrin sayı olduqda orta hesabi xəta hansı düsturla təyin edilir?
 1. Ölçünün nisbi xətası hansı düsturla təyin edilir?


 1. Ölçülən kəmiyyətin ölçüsü haqqında informasiyanın alınması hansı şkalalar üzrə aparılır?
 1. cərgə; interval; nisbətlər;

 2. müntəzəm;cərgə; nisbətlər;

 3. qeyrimüntəzəm;cərgə nisbətlər;

 4. müntəzəm; interval; nisbətlər;

 5. qeyri müntəzəm; interval; nisbətlər 1. Ölçülən kəmiyyətlərin ölçülərinin artma və ya azalma istiqamətində düzülməsindən yaranan şkala necə adlanır?
 1. cərgə

 2. müntəzəm

 3. qeyri müntəzəm

 4. interval

 5. nisbətlər 1. Ölçünün mütləq qiymətini təyin etməyə imkan verən şkala necə adlanır?
 1. qeyri bərabər ölçülü

 2. interval

 3. cərgə

 4. bərabər ölçülü

 5. nisbətlər
 1. Ayrı-ayrı ölçmə nəticələrinin ehtimalın normal paylanma qanununauyğun paylanma sıxlığı hansı düsturla təyin edilir?

 1. İnterval şkalası üzrə alınmış ölçmə nəticələri üzərində hansı riyazi əməliyyat yerinə yetirilir?
 1. toplama,çıxma

 2. toplama, çıxma,vurma, bölmə

 3. vurma, bölmə

 4. toplama, çıxma,vurma

 5. heç bir əməliyyat 1. Nisbətlər şkalası üzrə alınmış ölçmə nəticələri üzərində hansı riyazi əməliyyat yerinə yetirilir?
 1. toplama,çıxma,vurma,bölmə

  1. vurma,bölmə

 2. toplama, çıxma

 3. toplama ,vurma,bölmə

 4. çıxma,vurma, bölmə 1. Metrologiyanın əsas qanunu hansı variantda düzgün verilib?
 1. hesabat ölçmənin həqiqi qiymətidir

 2. hesabat alınmış ölçmə nəticəsi ilə onun həqiqi qiyməti arasındakı fərqdir

 3. hesabat ölçmənin dəqiqliyidir

 4. hesabat təsadüfi ədəddir

 5. hesabat zəzuzi ədəddir
 1. Bir saylı ölçmə nəticəsi hansı düsturla təyin edilir?
 1. >< Q2+
 1. Çox saylı ölçmə nəticəsinin orta hesabi qiyməti hansı düsturla təyin edilir?


 1. Cərgə şkalası üzrə ölçmənin riyazi tənliyi necədir?
 1. İnterval şkalası üzrə ölçmənin riyazi tənliyi necədir?
 1. <

 1. Nisbətlər şkalası üzrə ölçmənin riyazi tənliyi necədir?


 1. ><

 2. > 1. - statistik ehtimal ilə ehtimal paylanma funksiyası hansı ölçmə cihazının tam təsviridir?
  1. akustik

  2. analoq

  3. elektron

  4. ossilloqraf

  5. rəqəm 1. Histoqramma və poliqon hansı ölçmə cihazının tam təsviridir?
 1. elektron

 2. rəqəm

 3. analoq

 4. ossilloqraf

 5. akustik 1. - ehtimal paylanma funksiyasının qiyməti sonsuz ölçmələrdə hansı intervalda dəyişir?
  1. “-∞”-dan “+ ∞”-a kimi

  2. “- ∞” -dan “+ ∞”-a kimi

  3. “- ∞”-dan “o”-a kimi

  4. “1”-dən “+ ∞” kimi

  5. “0”-dan “1”-ə kimə 1. f(X)- ehtimalın paylanma sıxlığı ilə F(X) ehtimalın paylanma funksiyası arasında hansı asılılıq mövcuddur?
 1. Başlanğıc momentlərin yaranmasının ümumi qaydası hansı variantda düzgün verilib?


 1. ><


 1. Tərkib kriteriyasından istifadə etdikdə əvvəlcə yoxlanılan parametr hansı düsturla təyin edilir?
 1. Mərkəzi momentlərin yaranmasının ümumi qaydası hansı variantda düzgün verilib?


 1. Yüklə 0,8 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə