Neft qaz sənayesinin iqtisadiyyatı (A) Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?Yüklə 4,46 Mb.
səhifə1/14
tarix07.06.2018
ölçüsü4,46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Neft - qaz sənayesinin iqtisadiyyatı (A)

1.Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?

A)) müәssisә miqyasında istehsal fәaliyyәtinin müxtәlif növlәri üzrә tәrkib hissәlәrinә – sex vә istehsal sahәlәrinә ayrılmasıdır;

B) ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;

C) müәssisә miqyasında istifadә olunan in¬san әmәyinin, tәtbiq edilәn texnikanın xüsusiyyәtlәri әsasında bir sı¬ra funksiya vәәmәliyyatlar üzrә öz tәrkib hissәlәrinә parçalan¬masıdır.

D) sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlә¬rin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahә¬lәrin) әmәlә gәlmәsidir;

E) iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrә bölünmәsidir;


2.Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri neft sәnayesini xarakterizә etmir?

A) resurs bazasının ölkәәrazisi üzrә bәrabәr bölünmәsi

B)әtraf mühitә mәnfi ekoloji tәsirlәri yüksәk sәviyyәdәdir

C) ehtiyatların axtarışı, kәşfiyyatı vә hasilatı prosesinin böyük kapital xәrclәri tәlәb etmәsi

D) dünya bazarlarında sahәnin mәhsulunun qiymәtlәri zamanzaman kәskin dәyişikliklәrә mәruz qalır

E) sahәdә şaquli inteqrallaşmış iri şirkәtlәrin fәaliyyәti daha sәmәrәli ola bilәr


3.Azәrbaycan sәnayesinin strukturunun (quruluşunun) yenidәn qurulmasını zәruri edәn amil hansıdır?

A) sәnayenin indiyәdәk formalaşmış sahә, әrazi, tәkrar istehsal vә başqa quruluşlarının ölkәnin davamlı inkişaf tәlәblәrinә uyğun gәlmәmәsi

B) sәnayenin mövcud quruluşunun sabit olması

C)ölkә sәnayesinin mövcud strukturunun öyrәnilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi

D)xarici ölkәlәrdә iqtisadiyyatının strukturunda baş verәn dәyişikliklәr

E)dünya sәnayesindә yeni istehsal sahәlәrinin yaranması


4. Sәnaye sahәlәri hansı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilә bilәr?

A) mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә, idarәçilik vә tabeçilik әlamәtinә görә, iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә

B) texnoloji istehsal üsuluna görә, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә, inkişaf sәviyyәsinә görә, mәhsulyaratma qabiliyyәtinә görә

C) mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә, işçi qüvvәsinin sayına görә, idarәçilik vә tabeçilik әlamәtinә görә, inkişaf sәviyyәsinә görә

D) texnoloji istehsal üsuluna görә, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә, inkişaf sәviyyәsinә görә, iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә

E) texnoloji istehsal üsuluna görә, mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә, әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә, inkişaf sәviyyәsinә görә, istehlak xüsusiyyәtlәrinә görә, yerlәşmә yerinә görә


5. Aşağıdakı amillәrdәn hansı sәnayenin sahә quruluşunun formalaşmasına tәsir göstәrmir?

A)) korporativ idarәetmәnin tәtbiqi;

B)iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә beynәlxalq inteqrasiya proseslәri;

C)elmitexniki tәrәqqi vә dünya sәnayesinin inkişaf tendensiyaları;

D)ölkә iqtisadiyyaının tarixi inkişaf xüsusiyyәtlәri;

E)hökumәtin sәnaye siyasәti.


6.Mәdәnçıxarma (hasilat) sәnayesi dedikdә nә başa düşülür:

A)) korporativ idarәetmәnin tәtbiqi;

B)iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vә beynәlxalq inteqrasiya proseslәri;

C)elmitexniki tәrәqqi vә dünya sәnayesinin inkişaf tendensiyaları;

D)ölkә iqtisadiyyaının tarixi inkişaf xüsusiyyәtlәri;

E)hökumәtin sәnaye siyasәti.


7. Ölkә sәnayenin strukturunun yenidәn qurulması hansı mәqsәdlә hәyata keçirilir?

A) bunların hamısı.

B)ölkә sәnayesinin inkişafının yeni keyfiyyәt mәrhәlәsinә keçilmәsini tәmin etmәk;

C)ölkә sәnayesinin rәqabәt qabiliyyәtliliyinin yüksәldilmәsi;

D)sәnayenin struktur problemlәrinin hәllinә nail olmaq;

E) ölkә iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafına nail olmaq;


8. Aşağıdakı sahәlәrdәn hansı beynәlxalq tәsnifata әsasәn iqtisadi fәaliyyәt növlәrinә aid deyil?

A) yüngül sәnaye

B)mәdәnşıxarma sәnayesi

C)qida mәhsullarının istehsalı

D)toxuculuq sәnayesi

E) emal sәnayesi


9.Aşağıdakılardan hansı ölkәmizdә neft sәnayesinin üstün inkişafını şәrtlәndirәn amillәr sırasına aid

edilә bilmәz?

A) yerli bazarda bu sahәnin mәhsuluna yüksәk tәlәbatın olması

B)dünya bazarında neftә olan böyük tәlәbat bu sahәni xarici investorlar üçün cәlbedici edib;

C) bu sahәnin inkişafı üçün ölkәmizdә tarixi vә tәbii şәrtlәrin mövcud olması;

D)Azәrbaycan bu sahәyә xarici investorları cәlb etmәklә hәm dә ölkәnin üzlәşdiyi iqtisadi, sosial vә siyasi problemlәrin hәllindә vasitә kimi istifadә edib.

E)bu sahә investorlar üçün böyük gәlirlәr vәd edir;


10. Aşağıdakılardan hansı biri neft sәnayesindә istehsalın texnoloji zәnciri nә daxil deyil?

A) neft mәhsullarının istehsal xarakterli istehlakı

B)xam neft vә tәbii qazın hasilatı, saxlanması vә nәqli

C)xam neft vә tәbii qaz ehtiyatlarının axtarılması, kәşfiyyatı, quyuların qazılması

D) xam neft vә tәbii qaz nәqli kәmәrlәrinin çәkilmәsi

E)neft emalı mәhsullarının istehsalı


11.2010cu ildә neftqaz sәnayesinin Azәrbaycan sәnayesinin ümumi istehsalında payı nә qәdәr olub?

A) 85 faizdәn bir qәdәr çox;

B)82 faiz;;

C)80 faiz;

D)93 faizә qәdәr;

E) 75 faizdәn aşağı;


12. Hazırda Azәrbaycanın emal sәnayesinin mәhsul istehsalında daha yüksәk paya malik sәnaye sahәsi

hansıdır?

A) neft mәhsulları istehsalı;

B)içki istehsalı;

C)qida mәhsullarının istehsalı;

D)tikinti materialları istehsalı.

E) neft vә qaz hasilatı;


13. Sәnaye sahәsi nәdir?

A))Eynitipli texnologiyalar әsasında eynicinsli vә ya spesifik mәhsullar istehsal (hasil) edәn müәssisәlәrimәcmusudur;•

B)Eynitipli texnologiyalar әsasında eynicinsli vә ya spesifik mәhsullar istehsal (hasil) edәn iş yerlәrinin

mәcmusudur;

C)Eynitipli texnologiyalar әsasında eynicinsli vә ya spesifik mәhsullar istehsal (hasil) edәn sәnaye sahәlәrinin

mәcmusudur;

D)Qanunla qadağan edilmәyәn iqtisadi fәaliyyәtlә gәlir әldә etmәk üçün mәşğul olan, ictimai tәlәbatları ödәmәk

üçün mәhsul istehsal (hasil) edәn, işlәr görәn vә xidmәtlәr göstәrәn müәssislәrin mәcmusudur.

E)Müxtәlif tipli texnologiyalar әsasında geniş çeşiddә vә nomenklaturada mәhsul istehsal edәn, iş görәn vә

xidmәtlәr göstәrәn tәsәrrüfat subyektidir;


14. Milli iqtisadiyyatı necә xarakterizә etmәk olar?

A))ayrıca bir ölkә çәrçivәsindә tarixәn formalaşmış vә hazırda baş verәn bütün ictimai istehsal proseslәrinin

mәcmusu kimi •

B)ölkәdә mövcud iqtisadi vә insan resurslarından sәmәrәli istifadә üsullarının mәcmusu kimi

C)ayrıca bir ölkә çәrçivәsindә hazırda baş verәn maddi istehsal proseslәrinin mәcmusu kimi

D) ümumi daxili mәhsulun yaradılması vә istifadәsi proseslәrinin mәcmusu kimi

E)mәhdud resurslardan sәmәrәli istifadә etmәklә qeyrimәhdud

ehtiyacların ödәnilmәsi üsulları kimi


15. Son 3-4 ildә Azәrbaycanda aşağıdakı inkişaf meyllәrindәn hansı üstünlük tәşkil edir?

A) ÜDMdәneft sektorunun payı azalır, qeyri-neft sektorunun payı artır

B)ÜDMdәneft vә qeyri-neft

sektorlarının payı sabit olaraq qalır;

C) ÜDMdәneft sektorunun payı artır, qeyri-neft sektorunun payı azalır;

D) Dünya neft bazarında Azərbaycanın payı 5 faizә çatıb.

E)Azәrbaycanda neft vә qaz hasilatı hәcmlәri ildәnilә artmaqda davam edir;
16. Sәnayenin sahә quruluşu nәdir?

A) Sәnayeyә daxil olan sahәlәrin kәmiyyәt nisbәti vә onlar arasında olan qarşılıqlı әlaqәlәrdir

B)Sәnayeyә aid edilәn sahәlәrin iqtisadiyyatın digәr sahәlәri ilә qarşılıqlı münasibәtlәrinin kәmiyyәt nisbәtidir

C)Sәnayeyә aid edilәn sahәlәrin hәr birinin әsas göstәricilәridir

D) Sәnayeyә aid edilәn sahәlәrin tәrkibi vә siyahısıdır

E)Sәnayeyә aid edilәn sahәlәrin ümumi cәhәtlәrinin xarakteristikasıdır


17. Aşağıdakı göstәricilәrin hansından sәnayenin sahә quruluşunun tәhlili zamanı istifadә edilmir?

A) sәnaye sahәsinin artım tempi

B)sahәnin әsas fondlarının dәyәrinin sәnayenin bütün әsas fondlarının ümumi dәyәrinә olan nisbәti (faizlә)

C)sahәnin işçilәrinin sayının sәnayenin bütün işçilәrinin sayına olan nisbәti (faizlә)

D) sahәdә istehsal edilәn mәhsulun sәnayenin ümumi mәhsuluna olan nisbәti (faizlә)

E) sahәnin qabaqlama әmsalı


18. Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Fondunun tәsis edilmәsi ilә bağlı fәrman nә vaxt verilib?

A))29 dekabr 1999-cu ildә

B)18 sentyabr 2002-ci ildә

C)29 dekabr 2000-ci ildә

D)22 noyabr 2004-cü ildә

E)27 sentyabr 2004-cü Ildә


19. Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondunun әsasnamәsi nә vaxt tәsdiq edilib?

A) 29dekabr 2000-ci ildә

B) 22 noyabr 2004-cü ildә

C) 29 dekabr 1999-cu ildә

D) 27 sentyabr 2004-cü ildә

E) 18 sentyabr 2002-ci ildә


20.Dövlәt Neft Fondu üçün göstәrilәn xüsusiyyәtlәrdәn biri yanlışdır:

A))Mәrkәzi Bankda xüsusi hesab formasında fәaliyyәt göstәrir

B) ayrıca idarәetmә strukturuna malik hüquqi şәxsdir

C)büdcәdәnkәnar dövlәt tәsisatıdır

D)üzәrindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gerbinin әksi vә öz adı olan möhürә, müvafiq ştamp vә blanklara

malikdir


E)bank tәşkilatlarında hesablaşma vә digәr hesablara malikdir
21. Dövlәt Neft Fondu hansı dövlәt tәsisatının qarşısında hesabat verir vә mәsuliyyәt daşıyır?

A) Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti

B) Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi

C) Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi

D)Dövlәt Neft Fondunun Müşahidә Şurası

E)Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti


22.Dövlәt Neft Fondunun vәsaitinin formalaşması vә xәrclәnmәsi üzәrindә ümumi nәzarәt hansı

tәsisat tәrәfindәn hәyata keçirilir?

A) Dövlәt Neft Fondunun Müşahidә Şurası

B)Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti

C)Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi

D) Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi

E)Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti


23. Dövlәt Neft Fondunun fәalliyyәtinә operativ rәhbәrliyi kim hәyata keçirir?

A) Fondun İcraçı direktoru

B)Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti

C)Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri

D) Fondun Müşahidә Şurası

E)Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Naziri


24. Dövlәt Neft Fondunun İcraçı direktoru kimin tәrәfindәn vәzifәyә tәyin olunur vә vәzifәdәn azadedilir?

A) Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti

B)Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinin sәdri

C) Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri

D)Fondun Müşahidә Şurası

E)Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Naziri


25. Aşağıdakılardan hansı Dövlәt Neft Fondunun icraçı direktorunun sәlahiyyәtinә daxil deyil?

A) Fondun fәaliyyәti barәdә illik hesabatı hazırlayır vә tәsdiq edir

B)Fondun vәsaitinin istifadә edilmәsinin әsas istiqamәtlәrinә (proqramına) dair tәkliflәr hazırlayır

C)Fondun cari işini tәşkil edir vә ona rәhbәrlik edir

D)Fondun aparatının işçilәrini qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada vәzifәyә tәyin edir vә vәzifәdәn azadEdir

E) Fondun idarә edilmәsi ilә bağlı xәrclәr smetasının layihәsini hazırlayır


26. Dövlәt Neft Fondunun Müşahidә Şurasının üzvlәri kim tәrәfindәn tәsdiq olunur?

A) Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti

B)Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinin sәdri

C) Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Naziri

D)Fondun İcraçı direktoru

E)Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri


27. Dövlәt Neft Fondunun vәsaitinin әn çox hissәsinin istifadә edildiyi istiqamәt aşağıdakılardan hansıdır?

A) Dövlәt büdcәsinә transfertlәr

B)qaçqın vә mәcburi köçkün ailәlәrinin sosialmәişәt

vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması

C)Bakı TbilisiCeyhanӘsas İxrac Boru kәmәri layihәsinin maliyyәlәşdirilmәsi

D) SamurAbşeron kanalının rekonstruksiya edilmәsi

E)OğuzQәbәlәBakı su kәmәrinin çәkilmәsi
28. Dövlәt Neft Fondunun vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilәn aşağıdakı layihәlәrdәn hansı artıq başaçatıb?
A) OğuzQәbәlәBakı su kәmәrinin çәkilmәsi

B) Bakı Tbilisi Qars dәmir yolu layihәsi

C) Qaçqın vә mәcburi köçkün ailәlәrinin sosialmәişәt

vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması

D)"20072015ci illәrdә Azәrbaycan gәnclәrinin xarici ölkәlәrdә tәhsili üzrә Dövlәt Proqramı"nın maliyyәlәşdirilmәsi

E)SamurAbşeron kanalının rekonstruksiya edilmәsi orta müddәtli dövr üçün


29.Dövlәt Neft Fondunun büdcәsi nә qәdәr müddәt üçün tәsdiq edilir?

A) 1 il müddәtinә

B) orta müddәtli dövr üçün

C)6 ay müddәtinә

D)uzun müddәtli dövr üçün

E)2 il müddәtinә


30. Neft vә qaz gәlirlәrinin idarә olunması üzrә uzunmüddәtli strategiya hansı dövrü әhatә edir?

A) 2005 – 2025-ci illәri

B)2000 – 2025-ci illәri

C)2000 – 2015-ci illәri

D)2000 – 2020-ci illәri

E) 2005 – 2030-cu illәri


31.Neft sәnayesi üçün sәciyyәvi olan әsas әlamәtlәrdәn biridir:

A) yuxarıdakıların hamısı

B)әmәktutumluğu aşağıdır

C)kapitaltutumludur

D) tәmәrküzlәşmә sәviyyәsi yüksәkdir

E) istehsalın kombinәlәşmә sәviyyәsi yüksәkdir


32. Hazırda Azәrbaycanda neft vә qaz emalı sahәsindә aşağıdakı ölkәlәrdәn hansına mәxsus şirkәtfәaliyyәt göstәrir?

A) bunlardan heç biri

B)İran

C)Fransa


D)Böyük Britaniya

E) Rusiya Federasiyası


33. Aşağıdakı amillәrdәn hansı biri sәnayenin sahә quruluşunun formalaşmasına tәsir göstәrir?

A) ölkәdә tәbii ehtiyatların mövcudluğu vә onlardan istifadә sәviyyәsi.

B)sәnaye müәssisәlәrindә fondveriminin yüksәlmәsi;

C)sәnaye müәssisәlәrindәәmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi;

D) idarәetmәnin sosial mәnәvi metodlarının tәtbiqinin genişlәndirilmәsi;

E)ölkәdә baş verәn ictimaisiyasi proseslәr;


34. Aşağıdakılardan hansı sәnayenin strukturunun növlәri sırasına aid deyildir?

A) demoqrafik

B) sahә

C) sektorlar üzrәD) texnoloji

E) әrazi (regional)


35. Sәnayenin hansı növ strukturu (quruluşu) dәyişkәn deyildir?

A) bunların heç biri

B)әrazi strukturu

C)sahә strukturu

D) sektorlar üzrә strukturu

E)texnoloji strukturu


36. Aşağıdakılardan hansı sәnaye sahәlәrini müәyyәn edәn әlamәtlәrә aid deyildir?

A) müәssisәlәrin hamısının eyni tәşkilati idarәetmә quruluşuna malik olmalır

B)istehsal etdiklәri mәhsulun eyni iqtisadi tәyinatı

C)kadrların spesifik (xüsusi) peşә tәrkibi

D) spesifik (özünәmәxsus) texnoloji proseslәr vәәmәyin tәşkili

E)istehlak edilәn xammal vә materialların eynicinsliyi


37. İqtisadiyyatın sahәlәrә bölünmәsi nәyin nәticәsi olaraq meydana çıxıb?

A) ictimai әmәk bölgüsünün nәticәsi olaraq

B)ölkәnin idarә edilmәsi vә hәyata keçirilәn iqtisadi siyasәtin nәticәsi olaraq

C)ölkәnin müstәqillik tarixinin müddәtindәnin nәticәsi olaraq

D)әrdi әmәk bölgüsünün nәticәsi olaraq

E) ölkәnin miqyaslarının böyük vә ya kiçikliyinin nәticәsi olaraq


38. İctimai әmәk bölgüsünün formaları hansılardır?

A) ümumi, xüsusi, fәrdi;

B)fәrdi, texniki, texnoloji;

C)mütlәq, nisbi, inteqrallaşdırılmış

D)fiziki, mexaniki, texnoloji.

E) fәrdi, seriyalı, kütlәvi;


39. Ümumi әmәk bölgüsü nәdir?

A))iqtisadiyyatın iri sahәlәrә – sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat vә s. bu kimi sahәlәrәbölünmәsidir;

B) istehsal proseslәrindә müasir texnika vә texnologiyanın tәtbiq edilmәsidir;

C)ölkәnin beynәlxalq bazarlarda bir mәhsul üzrә ixtisaslaşmasıdır;

D)ictimai vә ya şәxsi tәlәbatı ödәmәk üçün mәhdud nomenklaturada mәhsul istehsalının nisbәtәn uzun dövr üçün hazırlanmasını tәmin etmәk mәqsәdilә bu işә hәr hansı sahәnin uyğunlaşdırılmasıdır.

E)sәnayenin, kәnd tәsәrrüfatının vә başqa sahәlә¬rin daxilindә müxtәlif müstәqil sahәlәrin (alt sahә¬lәrin)

әmәlә gәlmәsidir;
40. Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın strukturunun növlәri sırasına aid deyil?

A))Xalis strukturu

B)Sahә strukturu

C)Sosial strukturu

D) Ev tәsәrrüfatları üzrә strukturu

E)Әrazi (regional) strukturu


41. Aşağıdakılardan hansı sәnaye sahәlәrini müәyyәn edәn әlamәtlәrә aiddir?

A))Bunlaırn hamısı

B)İstehlak edilәn xammal vә materialların eynicinsliyi

C)Spesifik (özünәmәxsus) texnoloji proseslәr vәәmәyin tәşkili;

D) Eynicinsli vә analoji (oxşar) mәhsulun istehsalı;

E)Kadrların spesifik (xüsusi) peşә tәrkibi


42.әmәk predmetinә tәsiretmәnin xarakteriәn görә sәnaye sahәlәri necә tәsniflәşdirilir?

A) hasilat (mәdәnçıxarma) sәnayesi vә emal sәnayesi istehsal vasitәlәri istehsalı

B)ağır sәnaye vә yüngül sәnaye

C) hasilat sәnayesi vә mәdәnçıxarma sәnayesi

D)sahәlәri vә istehak malları istehsalı sahәlәri

E) hasilat sәnayesi, emal sәnayesi vә xidmәtedici sәnaye


43. Sәnaye istehsalının sahә strukturu nәyi müәyyәn edir?

A) sәnayenin ümumi mәhsulunda ayri ayrı sәnaye sahәlәrinin payını (xüsusi çәkisini).

B)Ayrı ayrı sәnaye sahәlәrindә istehsal edilәn mәhsulun artmasını

C)Ayrı ayrı sәnaye sahәlәrindә istehsal edilәn mәhsulların dәyәrinin dәyişmәsini

D) Ayr ıayrı sәnaye sahәlәrindә istehsal edilәn mәhsulların tәrkibini

E)sәnayedә istehsal edilәn bütün mәhsullarının çeşid tәrkibinin ayrıayrı

sәnaye sahәlәri üzrә qruplaşdırılmasını
44. Hansı tәsnifat әlamәtinә görә sәnaye müәssisәlәri hasiledici vә emaledici qruplara bölünür?

A) әmәk predmetinә tәsiretmә xüsusiyyәtinә görә;

B) idarәçilik vә tabeçilik әlamәtinә görә;

C) mәhsulun aldığı iqtisadi tәyinatına görә;

D)istehsal edilәn mәhsulların istehlak yerinә görә

E)iqtisadi özünәmәxsusluq әlamәtinә görә;


45. Aşağıdakı sahәlәrdәn hansı mәdәnçıxarma sәnayesinә aid deyil?

A) )xam neft vә tәbii qazın, daşınması, saxlanması vә emalı

B)kömür, torf vә başqa yanar maddәlәrin hasilatı

C)qara vәәlvan metal filizlәrinin çıxarılması

D)tikinti daşı, qum, çınqıl çıxarılması

E) xam neft vә tәbii qaz hasilatı


46. Hazırda Azәrbaycan sәnayesinin istehsal strukturunda daha böyük paya malik sahә hansıdır?

A))mәdәnçıxarma sәnayesi;

B)maşınqayırma sәnayesi;

C)emal sәnayesi;

D)elektri enerjisi, qaz vә buxar istehsalı.

E)yüngül sәnaye;


47. Aşağıdakı sahәlәrdәn hansı mәdәnçıxarma sәnayesinә aid deyidir?

A))neft vә qazın emalı;

B)mineral xammalın hasilatı;

C) neft vә qaz hasilatı;

D)tkinti materialları (qum, gil vә s.) hasilatı.

E)daş kömür hasilatı;


48. Aşağıdakı sahәlәrin hansı neftqaz

sәnayesinә aiddir?

A))bunların hamısı

B)neft vә qazın hasilatı neftqaz

C)hasilatı quyularının qazılması

D) neft vә qaz yataqlarının axtarışı vә kәşfiyyatı

E)neft vә qazın saxlanması, nәql edilmәsi


49. Aşağıdakı sahәlәrdәn hansı neftqaz

sәnayesinә daxil deyildir?

A))neft vә neft mәhsullarının pәrakәndә satışı.

B)neft vә qazın hasilatı vә emalı;

C)Neftqaz quyularının qazılması;

D) neft vә qaz yataqlarının kәşfiyyatı;

E) xam neftin, neft mәhsullarının vәtәbii qazın nәql edilmәsi;Yüklə 4,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə