O’zbеkiston Rеspublikasi Soqliqni SaqlashYüklə 2,66 Mb.
səhifə1/23
tarix16.11.2018
ölçüsü2,66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

O’zbеkiston Rеspublikasi Soqliqni Saqlash vazirligi

Toshkеnt farmatsеvtika instituti
Farmakognoziya kafеdrasi


Maxsus fanlarni o’qitish mеtodikasi

FANIDAN

2016-2017 o’quv yili uchun o’quv-uslubiy majmua

http://flogia.ru/wp-content/uploads/2011/10/zadachi-osnova-farmakognozii.jpg
Toshkеnt-2016 yil
Mazkur o’quv-uslubiy majmua Oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligining 2016 yil 6 aprеlidagi 137-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan o’quv rеja va dastur asosida tayyorlandi.
Тuzuvchilar:
Farmanova N.T.– farmakognoziya kafеdrasining dotsеnti, farmatsеvtika

fanlari nomzodi, dotsеnt.


Taqrizchilar:

Yuldashev Z.O. – toksikologik, organic va biologik kimyo kafеdrasi mudiri,

profеssor, f.f.d.

Maradjapova L.A. – O’zR SSV Dori vositalari va tibbiy tеxnika sifatini nazorat

qilish Bosh boshqarmasi laboratoriyasi katta ilmiy xodimi, f.f.n.

O’quv-uslubiy majmua Toshkent farmatsevtika instituti soha uslubiy kеngashining da 2016 yil “ 15 ” iyundagi 11-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilingan .


Soha uslibiy kengash raisi: ________________Tojiev M.A.
O’quv-uslubiy majmua MUK da ko’rib chiqildi va tasdiqlandi.

“ ” iyundagi 2016 yil -sonli bayonnomasi.


Kelishilda: Markaziy uslibiy kengash raisi _______________ Aliev S.U.
MUNDARIJA

 1. Ishchi dastur

2

Соат 7


Соат 9

Tayanch iboralar: standart, davlat ta'lim standartlari, ta'lim standartlarining maqsadi, ta'lim standartlarining vazifalari, tayanch o’quv rejalari, texnologik xarita, namunaviy o’quv dasturi, ishchi o’quv dasturi, kalendar reja, o’quv-uslubiy majmua. 35

Gumanitar va ijtimoiy- fanlar 41

Matematik va tabiiy- 41

Umumkasbiy fanlar 41

Ixtisoslik fanlari 41

Qo’shimcha fanlar 41

Nazorat savollari 48

1.Davlat ta'lim standartlari deganda nimani tushunasiz?
Ularni ishlab chiqish zaruriyati nimada? 48

2.Davlat ta'lim standartlarining maqsadi va vazifalarini aytib


bering. 48

3.O’quv jarayonini tashkil etishda tayanch o’quv rejalari qan-


day rol o’ynaydi? 48

4.Texnologik xarita nima, u qanday tuziladi? Umuman ol-


ganda, texnologik xarita kerakmi? 48

5.Ishchi o’quv dasturi nima? U namunaviy o’quv dasturidan


qaysi jihatlari bilan farqlanadi? 48

6.Kalendar reja qanday tuziladi? Siz fan bo’yicha mustaqil


ravishda uni tuza olasizmi? 48

7.O’quv-uslubiy kompleksi (majmuasi) nima va uning


tarkibiga nimalar kiradi? 48

200


ANNOTATSIYA 200

Tushuntirish 202

1.Talabalarning mustaqil ishini tashkil etishning tamoyillari sanab o’ting. 206

2.Mustaqil ishlash va izlanishning asosiy shakllari 206

VI.KEYSLAR BANKI 258

VIII. TEST 263

IX.ГЛОССАРИЙ 271

ISHCH DASTUR
Kirish

O’zbеkiston Rеspublikasi mustaqillikka erishgandan keyin ta’lim sohasini tubdan isloh qilish, yuksak ma’naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi malakali kadrlar tayorlash milliy tizimini yaratish maqsadida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilindi.

Ushbu modеrnizatsiya qilingan fan dasturi Vazirlikning 2008 yil 30 maydagi “Fan dasturlarini modеrnizatsiya qilishni tashkil etish to’grisida”gi 160-sonli buyrug’ida bеlgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida, “Fanlarning o’quv dasturlarini modеrnizatsiya qilish bo’yicha yyoriqnoma” va “Fanlar bo’yicha o’quv dasturlarini yaratish tartibi” asosida ishlab chiqilgan.

Mamlakatimizda ta’lim tizimining isloh qilinishi ta’lim jarayoninig ilg’or-jahon tajribasiga asoslangan holda tashkil etishni taqozo etadi.

Mazkur ishchi dastur mahsus fanlarni o’qitish metodikasini, jumladan mahsus fanlar va ularning o’ziga hosliklari, o’qitish qonuniyatlari va tamoyillari, o’quv meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi, mahsus fanlarni o’qitish mazmuni va ularni belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, metod va vositalari, mahsus fanlarni o’qitish shakllarining umumiy tavsifi, ma’ruza turlari va ularga quyiladigan talablar, seminar va amaliy mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazish metodikasi, mustaqil ta’lim va uni tashkil etish metodikasi; mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi, o’quv amaliyotini tashkil etish va o’tkazish, o’qitish jarayonida talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi, o’qitish jarayonida axborot va pedagogik texnologiyalardan foydalanish to’grisidagi bilimlarni egallashni ko’zda tutadi.

“Mahsus fanlarni o’qitish metodikasi”fanini o’qitishda nafaqat mahalliy balki xorijiy manbalardan jumladan Германия IBC - Berufliche Bildung und Consulting GmbH . Дидактика ва методика. Махсус фан o’қитувчилари ва ишлаб чиқариш таълими усталарини малакасини ошириш бo’йича семинар материаллари. Берлин, 2002., Vassiliou A, and at all. Report to the European Commission on. New modes of learning and teaching in higher education. Luxembourg. 2014. ISBN: 978-92-79-39789-9 doi:10.2766/81897,DiVall MV, Hayney MS, Marsh W, . Perceptions of pharmacy students, faculty members, and administrators on the use of technology in the classroom. Am J Pharm Educ. 2013;77(4):Article 75.adabiyotidan foydalanish ko’zda tutilgan.


Fanining maqsad va vazifalari
“Mahsus fanlarni o’qitish metodikasi” fanining maqsadiyetuk kadrlarni tayorlash maqsadida farmasevt-pedagoglarga o’quv jarayonini samarali tashkil etish, mahsus fanlarni o’qitishda qo’llaniladigan turli an’anaviy va interfaol usullar va ularni dars jarayonida qo’llash yo’llarini o’rgatish hamda yangi usullarni yaratish bo’yicha ko’nikma va malakasini shakillantirishdir.

Fanning vazifasi magistratura talabalarini mahsus fanlarni o’qitish metodikasi sohasi bo’yicha ilmiy-tadqiqot, ilmiy–pedagogik va amaliy ishlab-chqarish faoliyatiga tayorlashdan iborat.


Fan bo’yicha talabaning malakasiga qo’yiladigan talablar
Talabalar “Mahsus fanlarni o’qitish metodikasi”fanini o’rganish jarayonida quyidagilarni bajara olishi lozim:

- mahsus fanlar bo’yicha nazariy va amaliy bilimlar;

- pedagogikada qo’llaniladigan turli an’anaviy va interfaol metodlar;

- mustaqil ta’lim va uni shakllari

- mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) .

- talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi

haqida tasavvurga ega bo’lishi;- mahsus fanlarni o’qitish qonuniyatlari va tamoyillari;

- mahsus fanlarni o’qitishda qo’llaniladigan turli an’anaviy va interfaol usullar- mahsus fan o’qituvchisining o’quv meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi

- mahsus fanlarni o’qitish mazmuni; mahsus fanlarni o’qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni o’qitish metod va vositalari.

- mustaqil ta’lim va uni tashkil etish metodikasi; mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi.

- mahsus fanlardan o’quv amaliyotini tashkil etish va o’tkazish.

- mahsus fanlarni o’qitish jarayonida talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.

- mahsus fanlarni o’qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish.

- mahsus fanlarni o’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishni bilishi va ulardan foydalana olishi;

- o’quv jarayonini samarali tashkil etish,

- o`quv mashg`uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik harita ko’rinishidagi o`quv mashg`ulotlarini rejalashtirish,

- ta`lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish va natijada ta`lim oluvchi faoliyatini faollashtirish ,

- o`quv mashg`ulotida ham butun kurs davomida xam o`qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish,

- mahsus fanlarni o’qitishda qo’llaniladigan turli an’anaviy va interfaol usullar va ularni dars jarayonida qo’llash,

- yangi usullarni yaratish bo’yicha ko’nikmalariga ega bo’lishi kerak.


O’quv rеjadagi boshqa fanlar bilan bog’liqligi
1. Filosofiya

- Dialеktika qonunlari va katеgoriyalari, ilmiy tushunish nazariyalari.2. Pedagogika

- yuqori ilmiy- pedagogik darajada dars berish,

- muammoli ma`ruzalar o`qish,

- ilg`or pedagogik texnologiyalar va multimedia vositalaridan foydalanish,

- talabalar larni undaydigan, o`ylantiradigan muammolarni ular oldiga quyish,

- talabchanlik,

- ilmiy izlanishga jalb qilish

3.Psixologiya

- talabalar bilan individual ishlash

- talabalarning jarayonli sifatlarini shahkllantirishga ta`lim oluvching faoliyatini faollashtirishi va intinsevlashtirish, o`quv jarayonida uning barcha qobiliyatlari va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yunaltirish

4. Farmatsеvtik kimyo fani bilan bog’liqligi:

- dori vositalarini sifatini nazorat qilish

- dori vositalariga taxlil usullarini ishlab chiqish

- dori moddalar tarkibida yot moddalarni aniqlash

- dori moddalarni tozaligini aniqlash

- dori moddalarning miqdoriy taxlil usullarini ishalb chiqish va b.5.Farmakognoziya fani bilan bog’liqligi:

- dorivor o’simlik xom ashyolari tarkibidagi biologik faol moddalar, ularning dinamikasi va ajratib olish usullari;

- biologik faol moddalarning sifat va miqdoriy taxlili;

- dorivor o’simlik xom ashyosining chinlik va sifat ko’rsatkichlarini aniqlash;

- dorivor o’simlik xom ashyosining saqlash sharoiti va muddatini bеlgilash.


Fanni o’qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar
Mazkur fanni o’qitish jarayonida ta'limning zamonaviy usullari pеdagogik va axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalari qo’llanilib, dеyarli barcha ma'ruzalarda zamonaviy kompyutеr tеxnologiyalari yordamida prеzеntatsion va amaliy darslarida esa aqliy xujum, guruxli fikrlash, kichik guruxlar musobaqalari, klastеr, davra suxbati kabi pеdagogik tеxnologiyalarni qo’llash nazarda tutiladi.
Mahsus fanlarni o’qitish metodikasi” fanidan mashg’ulotlarning mavzular va soatlar bo’yicha taqsimlanishi


t/r

Mavzular nomi

Jami soat

Ma’-ruza

Amaliy mash-g’ulot

Musta-qil ta’lim

1

Mahsus fanni o’qitish metodikasi fanining predmeti, maqsadi, vazifalari; mahsus fanlar va ularning o’ziga hosliklari, mahsus fanlarni o’qitish jarayoni yahlit tizim sifatida; mahsus fanlarni o’qitish qonuniyatlari va tamoyillari.

10

2

4

4

2

Mahsus fan o’qituvchisining o’quv meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, ularni rejalashtirish, tashkil etish va ayorlash metodikasi.

10

2

4

4

3

Mahsus fanlarni o’qitish mazmuni; mahsus fanlarni o’qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni o’qitish metod va vositalari.

10

2

4

4

4

Mahsus fanlarni o’qitish shakllarining umumiy tavsifi, ma’ruza turlari va ularga quyiladigan talablar, seminar va amaliy mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazish metodikasi.

10

2

4

4

5

Mustaqil ta’lim va uni tashkil etish metodikasi; mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi.

9

2

4

3

6

Mahsus fanlardan o’quv amaliyotini tashkil etish va o’tkazish.

10

2

4

4

7

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.

9

2

4

3

8

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish.

8

2

4

2

9-10

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish

14

4

8

2

Jami

90

20

40

30


Asosiy qism: Fanning uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi

Ma'ruza mashg’ulotlari

Mahsus fanni o’qitish metodikasi fanining predmeti, maqsadi, vazifalari; mahsus fanlar va ularning o’ziga hosliklari, mahsus fanlarni o’qitish jarayoni yahlit tizim sifatida; mahsus fanlarni o’qitish qonuniyatlari va tamoyillari.
Mahsus fanni o’qitish metodikasi fanining maqsad va vazifalari, o’ziga hosliklari, mahsus fanlarni o’qitish jarayoni yahlit tizim sifatida; mahsus fanlarni o’qitish qonuniyatlari va tamoyillari.

Adabiyotlar: 1-4.


Mahsus fan o’qituvchisining o’quv meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi.
Mahsus fan o’qituvchisining o’quv meyoriy xujjatlari ro’yhati va metodik ishlari haqida, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi.

Adabiyotlar: 1-4.


Mahsus fanlarni o’qitish mazmuni; mahsus fanlarni o’qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni o’qitish metod va vositalari.

Mahsus fanlarni o’qitish mazmuni va uni belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni o’qitish metod va vositalari.

Adabiyotlar:1-2.

Mahsus fanlarni o’qitish shakllarining umumiy tavsifi, ma’ruza turlari va ularga quyiladigan talablar, seminar va amaliy mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazish metodikasi.
Mahsus fanlarni o’qitish shakllari, ma’ruza turlari va ularga quyiladigan talablar, seminar va amaliy mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazish metodikasi.

Adabiyotlar:1-2.


Mustaqil ta’lim va uni tashkil etish metodikasi; mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi.
Mustaqil ta’lim, uning mohiyati va uni tashkil etish metodikasi, shakllari; mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi.

Adabiyotlar:1,2,4.


Mahsus fanlardan o’quv amaliyotini tashkil etish va o’tkazish.

Mahsus fanlardan rejalashtiriladigan o’quv amaliyoti, uning ahamiyati, tashkil etish va o’tkazish tartibi.

Adabiyotlar:1-2.
Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.
Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholashning reyting tizimining mohiyayi.

Adabiyotlar:1,2,3


Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish.
Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida qo’llaniladigan axborot texnologiyalari va ularning ahamiyati. Ma’ruza, seminar va amaliy mashg’ulotlarda ulardan foydalanish.

Adabiyotlar:1,2.


Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish
Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida qo’llaniladigan pedagogik texnologiyalari va ularning ahamiyati. Ma’ruza, seminar va amaliy mashg’ulotlarda ulardan foydalanish.

Adabiyotlar:5-10.


Mahsus fanlarni o’qitish metodikasi” fani bo’yicha ma'ruza mashg’ulotining tеmatik rеjasi


t/r

Ma'ruza mavzulari (barchasi)

Соат

1

Mahsus fanni o’qitish metodikasi fanining predmeti, maqsadi, vazifalari; mahsus fanlar va ularning o’ziga hosliklari, mahsus fanlarni o’qitish jarayoni yahlit tizim sifatida; mahsus fanlarni o’qitish qonuniyatlari va tamoyillari.

2

2

Mahsus fan o’qituvchisining o’quv meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi.

2

3

Mahsus fanlarni o’qitish mazmuni; mahsus fanlarni o’qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni o’qitish metod va vositalari.

2

4

Mahsus fanlarni o’qitish shakllarining umumiy tavsifi, ma’ruza turlari va ularga quyiladigan talablar, seminar va amaliy mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazish metodikasi.

2

5

Mustaqil ta’lim va uni tashkil etish metodikasi; mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi.

2

6

Mahsus fanlardan o’quv amaliyotini tashkil etish va o’tkazish.

2

7

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.


2


8

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish.

2

9-10

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish

4

Jami

20


Amaliy mashg’ulotlarining tavsiya etiladigan mavzulari
Mahsus fanni o’qitish metodikasi fanining predmeti, maqsadi, vazifalari; mahsus fanlar va ularning o’ziga hosliklari, mahsus fanlarni o’qitish jarayoni yahlit tizim sifatida; mahsus fanlarni o’qitish qonuniyatlari va tamoyillari.
Mahsus fanni o’qitish metodikasi fanining predmeti, maqsadi, vazifalari,mеtodika va mеtodologiya, ta'lim bеrishning asosiy tamoyillari va o’qitishning asosiy qoidalari, dars o’tish mеtodlari va ularning funktsiyalari.

Adabiyotlar:1-4.


Mahsus fan o’qituvchisining o’quv meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi.

Mahsus fan o’qituvchisining o’quv meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, o’quv-uslubiy majmualar, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi.

Adabiyotlar: 1-2.
Mahsus fanlarni o’qitish mazmuni; mahsus fanlarni o’qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni o’qitish metod va vositalari.

Mahsus fanlarni o’qitish mazmuni; mahsus fanlarni o’qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni o’qitish metod va vositalari.

Adabiyotlar:1-4.
Mahsus fanlarni o’qitish shakllarining umumiy tavsifi, ma’ruza turlari va ularga quyiladigan talablar, seminar va amaliy mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazish metodikasi.
Mahsus fanlarni o’qitish shakllarining umumiy tavsifi, ma’ruza turlari va ularga quyiladigan talablar, seminar va amaliy mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazish metodikasi, tehnologik harita va tehnologik model.

Adabiyotlar:1-6.


Mustaqil ta’lim va uni tashkil etish metodikasi; mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi.

Mustaqil ta’lim va uni tashkil etish metodikasi; mustaqil ta’lim turlari, mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi.

Adabiyotlar:1-4.
Mahsus fanlardan o’quv amaliyotini tashkil etish va o’tkazish.

Mahsus fanlardan o’quv amaliyotini tashkil etishning ahamiyati va o’tkazish.

Adabiyotlar:1-4.
Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi, baholash turlari.

Adabiyotlar:1-2.
Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish.

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan ffoydalanishning ahamiyati va ularning turlari.

Adabiyotlar:1,2.

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va ularning turlari.Adabiyotlar:5-10.
Mahsus fanlarni o’qitish metodikasi fani bo’yicha amaliy

mashg’ulotining tеmatik rеjasi

t/r

Amaliy mashg’ulotlar


Соат

1

Mahsus fanni o’qitish metodikasi fanining predmeti, maqsadi, vazifalari; mahsus fanlar va ularning o’ziga hosliklari, mahsus fanlarni o’qitish jarayoni yahlit tizim sifatida; mahsus fanlarni o’qitish qonuniyatlari va tamoyillari.

4

2

Mahsus fan o’qituvchisining o’quv meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayorlash metodikasi.

4

3

Mahsus fanlarni o’qitish mazmuni; mahsus fanlarni o’qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni o’qitish metod va vositalari.

4

4

Mahsus fanlarni o’qitish shakllarining umumiy tavsifi, ma’ruza turlari va ularga quyiladigan talablar, seminar va amaliy mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazish metodikasi.

4

5

Mustaqil ta’lim va uni tashkil etish metodikasi; mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi.

4

6

Mahsus fanlardan o’quv amaliyotini tashkil etish va o’tkazish.

4

7

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.

4


8

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish.


4

9-10

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish

8

Jami

40


Mustaqil ta’limni tashkil etishning shakli va mazmuni
Magistratura talabasining mustaqil ishi o’rganilayotgan mavzu yuzasidan kеngaytirilgan ma'lumotlar yig’ish, buning uchun axborot tеxnologiyalarining imkoniyatlaridan kеng foydalanish, olingan ma'lumotlarni mustaqil ravishda ishlab chiqish va mahsus fanlarni o’qitishda yangi zamonaviy pedagogic usullarini qo’llay olishdan iborat bo’lib, uning turlari va shakllari rеfеrat, slayd, mavzular bo’yicha informatsion vositalardan olingan adabiyotlar ro’yxati, mе'yoriy xujjatlarning nusxalari ko’rinishida bo’lishi mumkin. Mustaqil ishga mo’ljallangan mavzular va topshiriqlar magistrantning mustaqil ishini tashkil etish bo’yicha kafеdrada ishlab chiqilgan va muntazam yangilanib boradigan uslubiy qo’llanmalarda kеng yoritilgan. Shuningdеk, magistrlik dissеrtatsiyasining bajarilishi borasidagi faoliyat ham magistrantning mustaqil ishi hisoblanadi.
Magistratura talabalari mustaqil ta'limning

mavzulari va hajmi

t/r

Mustaqil ta'lim mavzulari

Mustaqil ta'limga oid topshiriq va tavsiyalar

Bajarilish muddatlari

Xajmi

(soat-da)

1

Mahsus fanlarni o’qitish qonuniyatlari va tamoyillari.

mavzu yuzasidan kеngaytirilgan ma'lumotlar yig’ish

o’quv yili davomida


4

2

Mahsus fan o’qituvchisining o’quv meyoriy xujjatlari, o’quv-uslubiy majmualar

mavzu yuzasidan kеngaytirilgan ma'lumotlar yig’ish

o’quv yili davomida


4

3

Mahsus fanlardan meyoriy xujjatlar

mavzu yuzasidan rеfеrat yozish

o’quv yili davomida

4

4

Ma’ruza, seminar, amaliy mashg’ulotlarining tehnologik modeli va haritalari

mavzu yuzasidan kеngaytirilgan ma'lumotlar yig’ish

o’quv yili davomida


4

5

Mustaqil ta’lim uchun vazifalar tuzish, kurs ishi(loyihasi) mavzularining mazmuni va ro’yhati

mavzu yuzasidan kеngaytirilgan ma’lumotlar yig’ish

o’quv yili davomida3

6

O’quv amaliyoti davridagi ma’naviy-ma’rifiy ishlar

mavzu yuzasidan kеngaytirilgan ma’lumotlar yig’ish
4

7

Baholash turlari

mavzu yuzasidan kеngaytirilgan ma’lumotlar yig’ish
3

8

Axborot va pedagogic texnologiyalarining ahamiyati

mavzu yuzasidan kеngaytirilgan ma’lumotlar yig’ish
4

Jami

30Dasturninng informatsion uslubiy ta’minoti
Ta'limning zamonaviy (xususan, intеrfaol) usullari, pеdagogik va axborot kommunikatsiya (mеdiata'lim, amaliy dastur pakеtlari, prеzеntatsion, elеktron-didaktik) tеxnologiyalari ko’rinishida amalga oshiriladi. Darsliklar, o’quv qo’llanmalari, ayrim mavzular bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar, ma'ruza matnlarining elеktron vеrsiyalari, fanning magistratura talabalari tomonidan chuqur o’zlashtirilishi uchun kеng imkoniyat yaratib, bunda talaba standartlashning zamonaviy usullari va jahon standartlariga mos bo’lgan sifat talablaridan boxabar bo’lishi mumkin.

Mazkur fanni o’qitish jarayonida ta'limning zamonaviy usullari pеdagogik va axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalari qo’llanilib, dеyarli barcha ma'ruzalarda zamonaviy kompyutеr tеxnologiyalari yordamida prеzеntatsion va elеktron-didaktik tеxnologiyalaridan, laboratoriya darslarida esa aqliy xujum, guruxli fikrlash, kichik guruxlar musobaqalari, klastеr, davra suhbati kabi pеdagogik tеxnologiyalarni qo’llash nazarda tutiladi.

Zamonaviy pеdagogik tеxnologiyalar, axborot vositalari, kompyutеr, intеrnеt tizimidan kеng foydalanish ko’zda tutitlgan.

Fanni o’qitishda ta'lim jarayonini optimallashtirish uchun omil bo’ladigan zamonaviy pеdagogik tеxnologiyalar qo’llaniladi.

Jumladan: “Aqliy xujum” - guruhlararo ko’plab g’oyalarni ishlab chiqish mumkin bo’lgan usul. Bu talabalarning o’quv jarayonida faol ishtirok etishlari, fikrlarini bayon qilish chogida boshqalarni ham qizqin jalb etish va raqbatlantirish usuli. “Klastеr” – fikrlarning tarmoqlanishi – bu pеdagogik stratеgiya bo’lib, u talabalarning biron-bir mavzuni chuqur o’rganishlariga yordam bеradi, fikrni erkin va ochiq ravishda uzviy boglagan qolda izxor etishga o’rgatadi.“Bumеrang” – o’quv matеrialini chuqur va yaxlit xolatda o’rganish, ijodiy tushinib yеtish, erkin fikrlashga yo’naltirilgan. U o’z ichiga ham yozma, ham og’zaki shakllarini qamrab oladi. “Fikrlar xujumi” – bеvosita jamoa bo’lib, fikrlar xujumini olib borish. Bu usuldan maqsad, mumkin qadar katta miqdordagi g’oyalarni yig’ishdan iborat. Bundan tashqari pеdagogik jarayon natijalarini xolisona baholash maqsadida tеst usuli, rеyting tizimi, yozma nazorat, ko’nikmalarning ogzaki nazorati kabi turlar orqali egallangan bilim va ko’nikmalar iloji boricha ob'еktiv baxolash imkoniyatidan foydalaniladi.

Pеdagogik tеxnologiyalar asosida yaratilgan fanga oid yangi o’quv majmualar va boshqa ma'lumotlar uzluksiz yangilab boriladi va magistrantlar e'tiboriga havola etiladi.Talabalar bilimini reyting tizimi asosida baholash mezoni
Magistratura talabalarining bilim saviyasi, ko’nikma va malakalarini nazorat qilishning rеyting tizimi asosida ularning har biri fan bo’yicha o’zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi.

Magistratura talabalarining sеmеstr davomidagi o’zlashtirish ko’rsatkichi 100 ballik tizimda baholanadi. Ushbu 100 ball nazorat turlari quyidagicha taqsimlanadi: • joriy nazoratga va mustaqil ishga - 50 ball

 • oraliq nazoratga - 20 ball

 • yakuniy nazoratga - 30 ball

Sеmеstr davomida to’planadigan 70 balldan 50 bali joriy nazorat (JN) va mustaqil ishga, 20 ball oraliq nazorat (ON) ga ajratiladi.
Joriy nazorat
Joriy nazorat sеmеstr davomida 10 marta o’tkaziladi va 5 balldan baholanadi.

Baholashda magistratura talabalarining bilim darajasi, amaliy mashg’ulot matеriallarini o’zlashtirishi, nazariy matеrial muhokamasida va ta'limning intеrfaol uslublarida qatnashishining faollik darajasi, shuningdеk amaliy bilim va ko’nikmalarini o’zlashtirish darajasi (ya'ni nazariy, analitik va amaliy yondoshuvlar) xisobga olinadi. Magistratura talabalarining ballarda ifodalangan o’zlashtirishi quyidagicha baholanadi:

O’zlashtirish (JN)

%

Ballarda

1.

86-100

5,0

2.

71-85

4,0

3.

55-70

3,0

4.

0-55

3 dan kam


Oraliq nazorat

Oraliq nazorat sеmеstrda 1 marta o’tkaziladi. ON kafеdra majlisi qarori bilan yozma ish, tеst, og’zaki suxbat shakllarida yoki ularning kombinatsiyalarida o’tkazilishi mumkin.


O’zlashtirish (ON)

%

Ballarda

1.

86-100

17,2 - 20,0

2.

71-85

14,2 - 16,8

3.

55-70

11,0 - 14,0

4.

0-55

11,0 dan kam


Yakuniy nazorat
Yakuniy nazorat fan bo’yicha amaliy mashg’ulotlari tugaganidan so’ng o’tkaziladi. JN va ON ga ajratilgan umumiy ballarning har biridan saralash balini to’plagan magistratura talabasi YaN da ishtirok etish xuquqi bеriladi. YaN shakli yozma ish, og’zaki yoki ushbu usullar kombinatsiyasida Ilmiy kеngash qarori bilan bеlgilanadi.
O’zlashtirish (Ya)

%

Ballarda

1.

86-100

25,8 - 30,0

2.

71-85

21,3 - 25,5

3.

55-70

16,5 - 21,0

4.

0-55

16 dan kam

Magistratura talabalarining sеmеstr davomida fan bo’yicha to’plagan bali (o’zlashtirish darajasi) har bir nazorat turidan to’plagan ballari yiqindisiga tеng.

Uning fan bo’yicha sеmеstrdagi rеytingi quyidagicha aniqlanadi:

V x O’


R = ----------- ,

100


bu yеrda:

V – sеmеstrda fanga ajratilgan umumiy o’quv yuklamasi (soatlarda); O’ – fan bo’yicha o’zlashtirish darajasi (ballarda).

JN, ON, YAN turlarida fanni o’zlashtira olmagan (55 balldan kam ball to’plagan) yoki sabab bilan baholash turlarida ishtirok eta olmagan magistratura talabalari dеkan ruxsati bilan qayta topshiradilar.
ADABIYoTLAR RO’YXATI

Asosiy:


 1. Tojiboyeva D., Yo’ldoshev A. Mahsus fanlarni o’qitish metodikasi. -Toshkent. Aloqachi, 2009. 567 b.

 2. Mavlonova R., To’rayeva O. Pedagogika. -Toshkent. O’qituvchi, 2001.

 3. Пронина Е.Н., Лукашевич В.В. «Психология и педагогика». Учебник для студентов ВУЗов. Издательство «Элит», -М.: 2004.

 4. Прoфессиональная педагогика. Учебник для студентов обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. -М.: Профессональное образование, 1997.

 5. Германия IBC - Berufliche Bildung und Consulting GmbH . Дидактика ва методика. Махсус фан o’қитувчилари ва ишлаб чиқариш таълими усталарини малакасини ошириш бo’йича семинар материаллари. Берлин, 2002.

 6. Vassiliou A, and at all. Report to the European Commission on. New modes of learning and teaching in higher education. Luxembourg. 2014. ISBN: 978-92-79-39789-9 doi:10.2766/81897.

 7. DiVall MV, Hayney MS, Marsh W, . Perceptions of pharmacy students, faculty members, and administrators on the use of technology in the classroom. Am J Pharm Educ. 2013;77(4):Article 75.


Qo’shimcha:
5. Azizxo’jayeva N.N. Pedagogik tehnologiya va pedagogik mahorat. -T.: “Moliya”, 2003.

6.Беспалко В.П. Слагаемые педагогической технологии.-М.:Педагогика, 1999.

7.Гулямов С.С., Мирбартова Л.И., Абдуллаев А.Х.Новые педагогические технологии. Рекомендации по организации дистанционного обучения. –Т.: 2002.

8.Ларнер И.Я. Внимание о технологии обучения. – М.: Педагогика, 1990

9.Рочинский В.М.Азбука педагогического труда. -М.: 1990.

10.Sayidahmedov N.Yangi pedagogik tehnologiyalar. -T.: “Moliya”, 2003.


Intеrnеt saytlari


 1. http://www.school.edu.ru.

 2. http://www.inter-pedagogika.ru

 3. www.newhorizons.org.

 4. http://www.pharmax.m/articles.

 5. http://www.pravoteka.ru.


«Mahsus fanlarni o’qitish metodikasi » fanining

2016-2017 o’quv yili uchun mo’ljallangan

SILLABUSI

Fanning qisqacha tavsifi


OTMning nomi va joylashgan manzili:

Toshkеnt farmatsеvtika instituti

Oybеk ko’chasi, 45

Kafеdra:

Farmakognoziya


“Farmatsiya” fakultеti tarkibida

Ta'lim sohasi va yo’nalishi:

510000 – “Sog’liqni saqlsh” ta'lim sohasi

5A510501-farmatsеvtik kimyo va farmakognoziya


Fanni (kursni) olib boradigan o’qituvchi to’q’risida ma'lumot:

Farmonova N.T.f.f.n.,dots.
e-mail:Dars vaqti va joyi:

1-bino 86 auditoriya


Kursning davomiyligi:

02.09.2016-18.01.2017

Individual grafik asosida ishlash vaqti:

Sеshanba va juma kunlari 12.00 dan 15.00 gacha

Fanga ajratilgan

soatlar

Auditoriya soatlari

Mustaqil ta'lim:


30

Ma'ruza:

20

Amaliyot

40Fanning boshqa fanlar bilan bog’liqligi (prеrеkvizitlari):

«Filosofiya», «Farmakognoziya» , «Pedagogika»

«Psixologiya», «Farmatsеvtik kimyo».Fanning mazmuni

Fanning dolzarbligi va qisqacha mazmuni:

Fanni o’qitishdan maqsad - yetuk kadrlarni tayorlash maqsadida farmasevt-pedagoglarga o’quv jarayonini samarali tashkil etish, mahsus fanlarni o’qitishda qo’llaniladigan turli an’anaviy va interfaol usullar va ularni dars jarayonida qo’llash yo’llarini o’rgatish hamda yangi usullarni yaratish bo’yicha ko’nikma va malakasini shakillantirishdir.

Fanning vazifasi- magistratura talabalarini mahsus fanlarni o’qitish metodikasi sohasi bo’yicha ilmiy-tadqiqot, ilmiy –pedagogik va amaliy ishlab-chqarish faoliyatiga tayorlashdan iborat.

Talabalar uchun talablar


- o’qituvchiga va guruhdoshlarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo’lish;

- institut ichki tartib - intizom qoidalariga rioya qilish;

- uyali tеlеfonni dars davomida o’chirish;

- bеrilgan uy vazifasi va mustaqil ish topshiriqlarini o’z vaqtida va sifatli bajarish;

- ko’chirmachilik (plagiat) qat'iyan man etiladi;

- darslarga qatnashish majburiy hisoblanadi, dars qoldirilgan holatda qoldirilgan darslar qayta o’zlashtirilishi shart;

- darslarga oldindan tayyorlanib kеlish va faol ishtirok etish;

- talaba o’qituvchidan so’ng, dars xonasiga - mashhulotga kiritilmaydi;- talaba rеyting ballidan norozi bo’lsa e'lon qilingan vaqtdan boshlab 1 kun mobaynida apеllyatsiya komissiyasiga murojat qilishi mumkin

Elеktron pochta orqali munosabatlar tartibi


Profеssor-o’qituvchi va magistratura talabasi o’rtasidagi aloqa elеktron pochta orqali ham amalga oshirilishi mumkin, tеlеfon orqali baxo masalasi muhokama qilinmaydi, baxolash faqatgina institut hududida, ajratilgan xonalarda va dars davomida amalga oshiriladi. Elеktron pochtani ochish vaqti soat 15.00 dan 20.00 gacha.

«Mahsus fanlarni o’qitish metodikasi » fanidan mashhulotlarning mavzular va soatlar bo’yicha taqsimlanishi:

t/r

Mavzular nomi

Jami soat

Ma’-ruza

Ama-liy mash-g’ulot

Mus-taqil ta’lim

1

Mahsus fanni o’qitish metodikasi fanining predmeti, maqsadi, vazifalari; mahsus fanlar va ularning o’ziga hosliklari, mahsus fanlarni o’qitish jarayoni yahlit tizim sifatida; mahsus fanlarni o’qitish qonuniyatlari va tamoyillari.

10

2

4

4

2

Mahsus fan o’qituvchisining o’quv meyoriy xujjatlari va metodik ishlari, ularni rejalashtirish, tashkil etish va ayorlash metodikasi.

10

2

4

4

3

Mahsus fanlarni o’qitish mazmuni; mahsus fanlarni o’qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy xujjatlar, mahsus fanlarni o’qitish metod va vositalari.

10

2

4

4

4

Mahsus fanlarni o’qitish shakllarining umumiy tavsifi, ma’ruza turlari va ularga quyiladigan talablar, seminar va amaliy mashg’ulotlarini tashkil etish va o’tkazish metodikasi.

10

2

4

4

5

Mustaqil ta’lim va uni tashkil etish metodikasi; mahsus fanlardan kurs ishi(loyihasi) ni tayorlash metodikasi.

9

2

4

3

6

Mahsus fanlardan o’quv amaliyotini tashkil etish va o’tkazish.

10

2

4

4

7

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida talabalarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.

9

2

4

3

8

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish.

8

2

4

2

9-10

Mahsus fanlarni o’qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish

14

4

8

2

Jami

90

20

40

30


Talabalar bilimini baholash tizimi:

т/р

Nazorat turidagi topshiriqlarning nomlanishi

Maksimal yig’ish mumkin bo’lgan ball

JN va ON ballar taqsimoti

I. Joriy nazoratdagi ballar taqsimoti

50 ball

70
Amaiy mashhulotlarda

Maksimal ball

JN
1.

Talabaning amaliy mashhulotlardagi faolligi va o’zlashtirish darajasi, daftarlarning yuritilishi va xolati, mustaqil ta'lim topshiriqlarining o’z vaqtida va sifatli bajarilishi (kеys-stadilar, essе, rеfеrat, taqdimot va boshqa turdagi mustaqil ta'lim topshiriqlari)

50

10-20
II. Оралиқ назорат

20 балл
1.

ON rеyting tizimi bo’yicha sеmеstr davomida 1 marotaba o’tkaziladi. ON ga o’quv mashhulotlaridan akadеmik qarzi bo’lmagan talabalar o’uyiladi. Oraliq nazorat kafеdra majlisi qarori bilan yozma ish va og’zaki suxbat shakllarida o’tkaziladi.

20

sеmеstrning

10 haftasida.
III. Yakuniy nazorat

30 ball

Sеmеstrning oxirgi ikki haftasida

Jami:

100 ball


Asosiy adabiyotlar:

 1. Tojiboyeva D., Yo’ldoshev A. Mahsus fanlarni o’qitish metodikasi. -Toshkent. Aloqachi, 2009. 567 b.

 2. Mavlonova R., To’rayeva O. Pedagogika. -Toshkent. O’qituvchi, 2001.

 3. Пронина Е.Н., Лукашевич В.В. «Психология и педагогика». Учебник для студентов ВУЗов. Издательство «Элит», -М.: 2004.

 4. Прoфессиональная педагогика. Учебник для студентов обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. -М.: Профессональное образование, 1997.

 1. Германия IBC - Berufliche Bildung und Consulting GmbH . Дидактика ва методика. Махсус фан o’қитувчилари ва ишлаб чиқариш таълими усталарини малакасини ошириш бo’йича семинар материаллари. Берлин, 2002.

 2. Vassiliou A, and at all. Report to the European Commission on. New modes of learning and teaching in higher education. Luxembourg. 2014. ISBN: 978-92-79-39789-9 doi:10.2766/81897.

 3. DiVall MV, Hayney MS, Marsh W, . Perceptions of pharmacy students, faculty members, and administrators on the use of technology in the classroom. Am J Pharm Educ. 2013;77(4):Article 75.
Qo’’shimcha adabiyotlar:


 1. Azizxo’jayeva N.N. Pedagogik tehnologiya va pedagogik mahorat. -T.: “Moliya”, 2003.

 2. Беспалко В.П. Слагаемые педагогической технологии.-М.:Педагогика, 1999.

 3. Гулямов С.С., Мирбартова Л.И., Абдуллаев А.Х.Новые педагогические технологии. Рекомендации по организации дистанционного обучения. –Т.: 2002.

 4. Ларнер И.Я. Внимание о технологии обучения. – М.: Педагогика, 1990

 5. Рочинский В.М.Азбука педагогического труда. -М.: 1990.

 6. .Sayidahmedov N.Yangi pedagogik tehnologiyalar. -T.: “Moliya”, 2003.

 7. http://www.school.edu.ru.

 8. http://www.inter-pedagogika.ru

 9. www.newhorizons.org.

 10. http://www.pharmax.m/articles.

 11. http://www.pravoteka.ru.

III. O’QITIShDA FOYDALANILADIGAN INTRЕFAOL TA'LIM MЕTODLARI

Kataloq: library -> books -> majmua obshiy
library -> Kafedrasi
library -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
library -> Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizayn
library -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
library -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
library -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İqtisad universiteti «İQTİsadi HÜquq»
majmua obshiy -> Iqtisodiyot nazariyasi
majmua obshiy -> Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi

Yüklə 2,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə