Paket proqramlar əsasında variasiya və korrelyasiya təhliliYüklə 28,96 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü28,96 Kb.

Paket proqramlar əsasında variasiya və korrelyasiya təhlili
1.Kütləvi hadisələrin variasiyası və onun statistik öyrənilməsinin vəzifələri.

2. Bölgü sıraları haqqında anlayış, onların növləri və qrafiklə təsviri üsulları.

3. Statistikada korrelyasiya haqqında anlayış.

4. Çoxamilli korrelyasiya təhlilində amil və nəticə əlamətlərinin seçilməsi.

5. Əlamətin variasiyasın ıölçmək üçün istifadə edilən göstəricilər.

6. Moda bölgüsü, mediana bölgüsü və kvantil bölgüsü, onların hesablanma üsulları.

7. Səbəb və nəticə əlamətləri anlayışları.

8. Ranqlar korrelyasiya əmsalının hesablanma qaydası.

9. Orta kəmiyyət, moda və mediana arasında nisbətin xarakterizəsi.

10. Dispersiyanın növləri, onların mahiyyəti və hesablanma qaydası.

11. Reqressiya – korrelyasiya təhlinin tətbiqinin şərtləri.

12. Emprik və nəzəri korrelyasiya nisbətinin hesablanması.

13.Asimmetriya göstəriciləri. Eksçessa bölgüsünün xarakterizəsi.

14. Dispersiyanın cəmlənmə qaydası və onun iqtisadi mənası

15. Reqressiya tənliyinin parametrlərinin mahiyyəti və hesablanması.

16. Xətti korrelyasiya əmsalı.

17. Emprik diterminasiya və korrelyasiya nisbətinin hesablanması

18. Xətti reqressiya tənliyi və tənliyin parametrlərinin hesablanma qaydası.

19. Konkordasiya əmsalı və onun hesablanması.

20. Çoxamilli reqressiya tənliyində parametrlərin hesablanması və onların qiymətləndirilməsi.

21. Analitik qruplaşdırma əsasında xətti reqressiya tənliyinin parametrlərinin hesablanması.

22. Alternativ əlamətlər arasındakı əlaqənin sıxlıq göstəriciləri.

23. Qoşa, xüsusi və çoxamilli korrelyasiya əmsallarının hesablanması metodologiyası.

24. Variasiya əmsalı və onun iqtisadi mənası

25. Əyri xətli reqressiya tənliyinin parametrlərinin hesablanması qaydası.

26. Assosasiya və kontengensiya əmsallarının hesablanması.

27. Çoxamilli nəzəri korrelyasiya nisbəti və onun hesablanması.

28. Qoşa korrelyasiyanın etibarlılığının statistik qiymətləndirilməsi.

29. K. Pirsonun və A.A. Çuprovun qarşılıqlı qovuşma əmsalları.

30. Çoxamilli və qoşa korrelyasiya əmsallarının müqayisəsi.

31. Qruplaşdırilmış məcmuda orta qrupdaxili dispersiya və onun hesablanması

32. Qruplaşdırılmış məcmuda umümi dispersiya və onun iqtisadi mənası

33. Assosasiya və kontengensiya əmsallarının hesablanması.

34. Analitik qruplaşdırma əsasında xətti reqressiya tənliyinin parametrlərinin hesablanması.

35. Kütləvi hadisələrin variasiyası və onun statistik öyrənilməsinin vəzifələri.

36. Qruplaşdırılmış məcmuda qruplararası dispersiya və onun iqtisadi mənası

37. Alternativ əlamətin variasiyası

38. Kütləvi hadisələrin variasiyası və onun statistik öyrənilməsinin vəzifələri.

39. Qruplaşdırılmış məcmuda qruplararası dispersiya və onun iqtisadi mənası

40. Alternativ əlamətin variasiyası

41. Çoxamilli korrelyasiya təhlilində amil və nəticə əlamətlərinin seçilməsi.

42. Assosasiya və kontengensiya əmsallarının hesablanması.

43. Çoxamilli nəzəri korrelyasiya nisbəti və onun hesablanması.

44. Səbəb və nəticə əlamətləri anlayışları.

45. Ranqlar korrelyasiya əmsalının hesablanma qaydası.

46.Dispersiyanın növləri, onların mahiyyəti və hesablanma qaydası.

47. Alternativ əlamətlər arasındakı əlaqənin sıxlıq göstəriciləri.

48. Emprik diterminasiya və korrelyasiya nisbətinin hesablanması.

49. Qruplaşdırilmış məcmuda orta qrupdaxili dispersiya və onun hesablanması

50. Dispersiyanın riyazi xassələri.

51. Emprik diterminasiya və korrelyasiya nisbətinin hesablanması.

52. Xətti reqressiya tənliyi və tənliyin parametrlərinin hesablanma qaydası.

53. Çoxamilli və qoşa korrelyasiya əmsallarının müqayisəsi.

54. Qruplaşdırilmış məcmuda orta qrupdaxili dispersiya və onun hesablanması

55. Moda bölgüsü, mediana bölgüsü və kvantil bölgüsü, onların hesablanma üsulları

56. Qruplaşdırılmış məcmuda umümi dispersiya və onun iqtisadi mənası

57. Assosasiya və kontengensiya əmsallarının hesablanması.

58. Analitik qruplaşdırma əsasında xətti reqressiya tənliyinin parametrlərinin hesablanması.

59. Konkordasiya əmsalı və onun hesablanması.

60. Alternativ əlamətlər arasındakı əlaqənin sıxlıq göstəriciləri.

61. Bölgü sıraları haqqında anlayış, onların növləri və qrafiklə təsviri üsulları.

62. Çoxamilli korrelyasiya təhlilində amil və nəticə əlamətlərinin seçilməsi.

63. Dispersiyanın riyazi xassələri.

64. Səbəb və nəticə əlamətləri anlayışları.

65. Ranqlar korrelyasiya əmsalının hesablanma qaydası.

66. Qoşa, xüsusi və çoxamilli korrelyasiya əmsallarının hesablanması metodologiyası.

67. Variasiya əmsalı və onun iqtisadi mənası

68. Reqressiya – korrelyasiya təhlinin tətbiqinin şərtləri.

69. Emprik və nəzəri korrelyasiya nisbətinin hesablanması.

70. Əyri xətli reqressiya tənliyinin parametrlərinin hesablanması qaydası.

71. Assosasiya və kontengensiya əmsallarının hesablanması.

72. Reqressiya tənliyinin parametrlərinin mahiyyəti və hesablanması.

73. Xətti korrelyasiya əmsalı.

74. Alternativ əlamətlər arasındakı əlaqənin sıxlıq göstəriciləri.75.Çoxamilli nəzəri korrelyasiya nisbəti və onun hesablanması.


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər

Yüklə 28,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə