Pedagog xodimlar uchun savollarYüklə 56,7 Kb.
səhifə1/2
tarix01.01.2022
ölçüsü56,7 Kb.
#110661
  1   2
pedagoglar-uchun-savollar
Jumayeva Gulmira., Jumayeva Gulmira., Jumayeva Gulmira., topshiriq, topshiriq, Маънавият ўқуви мавзулари режаси 2021 йил, Sharq Uyg’onish davrida pedagogik fikrlarning rivojlanishi, Sharq Uyg’onish davrida pedagogik fikrlarning rivojlanishi, 1. Sharq uyg’onish davrida ta’lim-tarbiya Arab xalifaligi, yuz b, test

Pedagog xodimlar uchun savollar.

Pedagog xodimlar uchun savollar.


1. Intellekt nima?         - Intellekt   shaxsning aql — idrok darajasi
2.Diqqatning necha turi bor? – Ixtiyoriy, ixtiyorsiz, ixtiyoriydan so`nggi
3.Senzitivlik nima? - ayrim psixologik xususiyatni rivojlantirish uchun qulay davr
4.Milliy g`oya nima? - millat tafakkurining mahsuli
5.Dars tipi nechta? 5 ta (bilim hosil qiluvchi, ko`nikma va malaka hosil qiluvchi, mustahkamlovchi, sinovchi. aralash)
6.Diagnostika nima? – Ta`lim. O`rganish (pedagogik jarayonni)
7. Kommunikativlik nima? -jamoaga qo`shilib keta olish. muloqotga kirishish
8. Iqtidorli deb kimni tushunasiz?    - Maxsus qobiliyat egasini
9.       Krizis yoshlarini ayting.  -2,3, 11,13  va hokazo
10.   Dars maqsadi nechta? 5 ta ( tarbiyaviy, ta`limiy, rivojlantiruvchi, kasbga yo`llovchi, mafkuraviy)
11. Xotirani kuchaytirish necha yoshda qulay? -2 - 5 yoshda
12.  Tafakkur nima?  - bilish, anglash, xulosa chiqarish, bilim
13.  Interaktiv usul nima? - metod (biror ishni olib borihdagi harakat)
14.  Uslub mima? – o`zaro hamkorlik, birgalikda ishlish
15.  Darsni rivojlantiruvchi maqsadi nima? shaxsiy psixologik xususiyatlarni rivojlantirish
16.  Xissiyot turlarini ayting? – ijobiy, salbiy (xursand, xafa. zavq va.xokazo)
17.   Tafakkur turlariii ayting - mantiqiy. ijobiy, empatik, analitik, fazoviy
18.   Tashxis markazlari qachon tuzilgan? – 1998-yil may oyida
19.   Amaliy psixologning ish turlari nima? diagnostik, korreksion, profilaktik. rivojlantiruvchi va xokazo
20.   Korreksiya nima?  - tuzatish
21.  Profilaktika nima?   - oldini olish
22. Persevtiv qobiliyat nima?     - birgalikda idrok qilish, oldindan sezish
23.Defektologiya nima?    - nuqsonlarni o`rganuvchi fan (odamda)

24.Etnopsixologiya nima?    - milliy xususiyatlarni o`rganuvchi fan


25.       Milliy mafkuraning bosh g`oyasi nima? Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot
26.       Pedagogik texnologiya nima? - kasb sanoati haqidagi fan
17.       Affekt nima? - nerv tizimiiing kuchli qo`zgalishi va oz vaqt davom etishi
28.Kasb tiplari nima? - Odam, texnika, tabiat, badiiy obraz, belgili tizim
29.DDS nima? – Diagnostik-differensial so`rov varaqasi
30.Mijoz turlarini sanang. - xolerik, sangvinik, flegmatik, melonxolik
31.Simpatiya nima? - odamning g`ami va shodligiga sheriklik           
32. Maktabning asosiy vazifasi nima? — Barkamol , yetuk shaxslar yetkazish
33..Sistemanning o`zbekchasi nima ? - tizim. Tizimlilik
34.O`quvchi nima uchun maktabga keladi? Bilim. kunikma. malaka hosil qilish va tarbiyalanish uchun
35.       Munosabat turlariga  misol aytiig. - liberal. avtoritar. demokratik
36 Ilg`or pedagogik texnologiya bosh tamoyili. –O`qitish emas,o`qishga o`rgatish
37.  Tarbiyasi qiyin kim? - Qonun va qoidabuzarlar
38.       Konsilium nima? -      O`quvchini o`qituvchi, psixolog, ota – ona, sinf rahbar jamoa bo`lib muhokama qilishi
39.       Mafkura nima? – g`oyalar yig`indisi
40. Eksperement nima? - tajriba, sinab ko`rish
41 Dars tahlili nechta?   - 5 ta (ilmiy, pedagogik,psixologik,didaktik, metodik)
42. Test so`zining ma`nosi nima? – sinash, o`rganish
43.       Aqliy hujum dars usuli nima? O`quvchilarni aqliga hujum qilib mavzuni o`zi va birgalikda bilib olish
44. Suggestiv qobiliyat nima? –ma`qul variantini topish
45. Plyuralizm nima? - har xillik (dunyoviy va diniy)
46. «UDO» nima? -    Uy. daraxt, odam rasmini chizish orqali shaxsga xarakteristika berish
47.       Masofali ta`lim nima? - masofadan turib o`qitish,o`rgatish
48.       Motiv nima? - Ichki zarurat, xohish, istak
49    Kollej nima?  - Kasb-hunar yo`nalishi bo`yicha ta`lim maskani
50.    Litsey nima? - Fanlarni chuqurlashtirilgan holda o`rganish maskani
51.    Pedagogika nima –Ta`lim. tarbiya, didaktika, metodika haqidagi fan
52.    Psixologiya bo`limlarini ayting? -  umumiy, yosh. ijtimoiy. etnik, pedagogik. psixologik va x.k
53.  Stress nima? Nerv tizimining kuchli qo`zg`alishi va affektdan ko`ra ko`proq davom etadi
54.    Prinsip nima? -Tamoyil, qonun - qoida                                                  o
55.    Fenomen nima? - Favqulodda kam uchraydngan shaxs
56.    Didaktika nima? – Ko`rgazmalilik, namoyish etish
57.    Introvert nima? Muomala qilish qiyin shaxs
58.    Iste`dod nima? – qobiliyatlar taraqqiyotining yuksak cho`qqisi
59.    Induksiya nima? - Yakkadan umumiy xulosa chiqarish
60.           Eyforiya nima? - ko`tarinki kayfiyat
61.           E`tiqod nima?  - Qarashlar, tamoyil, dunyoqarash, ishonch
62.           Egoist nima? - Xudbin, o`zini sevuvchi
63.           Deduksiya nima? - Umumiydan yakka xulosa chiqarish
64.           Diqqat nima? - Ongimizni biror narsaga yo`nalishi
65.           Tarbiya -turlariii ayting. - axlokiy, aqliy, nafosat va badantarbiya
66.           Mafkuraning diniy ildizlari? Quron, Zabur, Injil, Naqshbandiy, Konfutsiy
67.           Shaxs nima? - Ongi rivojlanib dunyoni bilayotgan odam
68.           Idrok nima?   Ongimizning biror narsaga yo`nalish va bir butun qabul qilinishi
69.           Ta`lim nima? - Bilim, ko`nikma va malaka hosil qilish, bilish faoliyati
70.           Iroda nima? -  Zerikmay zo`riqish , biror ishni bajara olish
71.           Avtoritet nima?   -Obro`, nufuz
72.   Nevroz nima? Nerv tizimining kuchli qo`zg`alishi, kayfiyatning tez - tez o`zgarishi 
73.   Xolerik kim? - Harakatchan chaqqon, tez tushunish, tez unutuvchi .
74.   Monitoring nima? - Pirovard natija, ish natijasini o`rganish                                                    
75.   DTS nima? - Davlat ta`lim standartlari (minimal)
76.   Professiogramma nima? – kasbnoma, kasb tasnifi
77.    Reyting nima? - Ijobiy va salbiy xususiyatni o`rganish usuli
78.    Marketing nima?   - o`rganish. Ta`hlil kilish, mujassamlash
79.    Aspirantura nima? - Kasb bo`yicha yuksak kvalifikatsiya beruvchi tashkilot 
80.    Magistratura nima? Mutaxassislik bo`yicha chuqur bilim beruvchi o`quv yurti 
81.    Bakalavrlik nima? - Kasb bo`yicha oliy ta`lim maskani, oliy kvalifikatsiya
82.    Innovatsiya nima? -  Yangilikni isloh qilish      
83.    Dars didaktik tahlili nima? – ta`lim jarayonidagi ko`rgazmalilik
84.    Qobiliyat turlarini ayting. - Matematik, sanoat, pedagogik, texnik va x.k
85.    Xarakter nima? - Ijtimoiy muhitda olingan shaxsiy sifatlar .
86.    Melanxolik kim?   - Harakatsiz, sust, qiyin tushunuvchi
87.    O`qituvchilar uchun umumiy kasb tipi? - Odam — odam, odam — badiiy obraz
88.    Pedagog so`zininig ma`nosi? - «Yetaklovchi”, «Boshqaruvchi»
89.    Didaktikaning «Otasi» kim? - Yan Amos Komenskiy
90.     Iqtidorlilar jamg`armasi?  "Umid”
91.    Tafakkurni oshiruvchi dars usuli? – Muammoli dars usuli
92.    Dars nima? – O`qituvchi va o`quvchining hamkorlikdagi ishi
93.    Psixologiya so`zining o`zbekchasi? Jon, ruh, ruhshunoslik, ruhiyatshunoslik
94.    Trening nima? Mashq, amaliy ish
95.    Tarbiya turlarini ayting? – Axloqiy,aqliy, nafosat, badantarbiya, mehnat
96.    Badan tarbiyasi nima? Jismoniy va harakat orqali organizmni chiniqtirish
97.    Milliy modelning nechta bo`limi bor? - 5 ta
98.    Hisobchi qaysi kasb tipiga mos? - Odam - belgili tizim, odam — odam
99.    Mijoz turlariii ayting? Xolerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik
100.  Necha xil kasb bor? - Uch mingga yaqin
101. Vrach (qakim) qaysi tipga mos? - Odam — tabiat. odam — odam
102.   Tafakkur nima? – o`ylash, fikrlash, xulosa chiqarish
103.   Ferment nima?   - achitqi
104.    Faktor nima? – omil, sabab
105.   Xarakter nima? - Ijtimoiy hayotdan olingan shaxsiy xislatlar
106.   Loringit bilan kasallangan odam o`qituvchi buladimi? Mumkin. Lekin o`ziga qiyin
107.    Vunderkind nima? - Hamma narsani biluvchi bola, o`ta qobiliyatli
108.   Mafkura nima? - g`oyalar yigindisi
109.   Ish ritmi nima?                    - Davrlilik
110.    Progress nima?                   - Taraqqiyot. Yuksalish
111.    Kasb bo`limlari nechta?       - Kasb bo`limi 5 ta
112.    «Navoiazot” kasblaridan 3 ta aytish . - Apparatchik, slesar, injener
113.    SHovinizm nima? - shaxsga siginish
114.    Plyuralizm nima? - har xillik (duneviy. diniy va x.k)
115.   Differensiya nima? Ta`limni tabaqalashtirish
116.   Filtr nima? – Suzgich
117.   Klassifikatsiya nima? – yo`nalishlarga ajratish
118.   Tolerantlik nima?  diniy bagrikenglik
119.   Konsilium nima? O`qituvchi, psixolog, ota-ona hamkorligidagi bola muhokamasi
120.   Kasb adaptatsiyasi nima?   - kasbga moslashish
121.   Korrektor kim?   - xatolarni kuzatuvchi, tekshiruvchi

 


Yüklə 56,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə