Pelajar dapat: Pelajar dapatYüklə 461 b.
tarix03.11.2017
ölçüsü461 b.
#29133Pelajar dapat:Daftar kata telah dihasilkan oleh Pigafetta, Elbinck dan C. Houtman pada abad ke-16

 • Daftar kata telah dihasilkan oleh Pigafetta, Elbinck dan C. Houtman pada abad ke-16

 • Bentuk kamus dan huraian tatabahasa oleh penulis Belanda seperti F. De Houtman (1803), Wiltens Dankaerts (1623), Heumius (1650), dan Gueynier (1677)

 • Karya yang paling berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736)

 • Sumbangan orang Inggeris bermula pada kurun ke-19, seperti Marsden (1812), W. E. Maxwell (1882), Shellaber (1899), dan R.O. Winstedt (1913)

 • Penulis lain yang terlibat ialah Eliot (1825), de Hollander (1845), A.P. Favre (1876), Klinkert (1879), Pijnappel (1888), dan Roorda Van Eysinger (1939)Bustanul Katibin (1857)

 • Bustanul Katibin (1857)

 • Pemimpin Johor (1878)

 • Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (1911) oleh Abdullah bin Abd Rahman

 • Senjuh Suratan (1922) oleh Mohd Shah bin Yusof

 • Kitab Pelita Mengarang (1925) oleh O.T. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj Talib

 • Kitab Punca Bahasa (1928) oleh Abdullah bin Talib

 • Rencana Melayu (1928) oleh Raja Hj Mohd Tahir bin Mursyid Riau

 • Ilmu Mengarang Melayu (1934) oleh Za’ba

 • Kitab Penanggam Bahasa (1936) oleh Ibrahim bin Hj Salam

 • Kitab Permulaan Mengarang (1936) oleh Syed Muhammad bin Othman

 • Jalan Bahasa Melayu (1937) oleh Hj Muhammad Said bin Sulaiman

 • Penokok dan Penambah dalam Bahasa Melayu (1939) oleh Hj Muhammad Said bin Sulaiman

 • Pelita Bahasa Melayu (1940) oleh Za’baAsmah Haji Omar. (2014). Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 • Asmah Haji Omar. (2014). Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 • Hasan Alwi et. al. (2000). Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

 • Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan. (1994). Nahu Melayu Moden.. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd

 • Nik Safiah Karim, Farid M.Onn, Hashim Hj Musa, Abdul Hamid Mahmood. (2010). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 • Za’ba. (2000). Pelita Bahasa Melayu Penggal I – III Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan PustakaBab I Pendahuluan… … … … 01

 • Bab I Pendahuluan… … … … 01

 • Bab II Beberapa Pengertian Dasar… … 25

 • Bab III Bunyi Bahasa dan Tata Bunyi… … 47

 • Bab IV Verba… … … … … 87

 • Bab V Adjektiva… … … … 171

 • Bab VI Adverbia… … … … 197

 • Bab VII Nomina, Pronomina, dan Numeralia … 213

 • Bab VIII Kata Tugas… … … … 287

 • Bab IX Kalimat… … … … 311

 • Bab X Hubungan Antarklausa… … … 385

 • Bab XI Wacana… … … … 419

Sejarah Ringkas Bahasa Melayu

 • Sejarah Ringkas Bahasa Melayu

 • Variasi Bahasa Melayu

 • Morfologi: Satu Pengenalan

 • Pembentukan Kata

 • Golongan Kata

 • Kata Nama

 • Kata Kerja

 • Kata Adjektif

 • Kata Tugas

 • Pembentukan Kata Baharu

Pendekatan

 • Pendekatan

 • Morfem dan Penambahan

 • Kata

 • Kata Nama

 • Pembentukan Kata Nama Berlapis

 • Pembentukan Kata nama Berlapis dengan Penambah Pinjaman

 • Kata Ganti Nama

 • Kata Bilangan

 • Kata Kerja dan Kata Kerja Leksikal

 • Kata Kerja bantu

 • Pembentukan Kata Kerja BerlapisFrasa Bilangan

 • Frasa Bilangan

 • Frasa Kerja

 • Frasa Sifat

 • Frasa Preposisi

 • Frasa Adverba

 • Klausa

 • Ayat

 • Ayat dan Sistem

 • Ayat dan ModusKata Nama dan Kata Ganti Nama

 • Kata Nama dan Kata Ganti Nama

 • Kata Bilangan dan Kata Sifat

 • Kata Kerja

 • Kata Keterangan

 • Kata Tugas

 • Imbuhan

PELITA BAHASA MELAYU PENGGAL III

 • PELITA BAHASA MELAYU PENGGAL III

 • ISI

 • Pemdahuluan

 • BAB I Bagaimana Hendak mengarang 505

 • BAB II Sedikit Lagi Petua-Petua Mengarang 513

 • BAB III Kesalahan-Kesalahan dalam Ayat Karangan 533

 • BAB IV Cara Memakai Setengah-Setengah Perkataan 576

 • BAB V Cara Memakai Setengah-Setengah Perkataan Sendi Nama 590

 • BAB VI Cara memakai Setengah-Setengah Perkataan Sendi Kata 600

 • BABVII Kecacatan Karangan 618

 • BAB VIII Kecacatan Karangan (sambungan) 640

 • BAB IX Menghiasi Karangan 651

 • BAB X Mengarang Pantun dan Syair 672

 • BAB XI Mengarang Sajak, Gurindam dan Seloka 698

 • BAB XII Mengarang Surat Kiriman yang Senang-Senang 706

 • BAB XIII Lain-lain Jenis Surat Kiriman 730

 • BAB XIV Memahamkan Karangan: Mengarangkan Semula 751

 • BAB XV Beberapa Teladan Karangan 764

 • Hujungan

Keluarga Indonesia

 • Keluarga Indonesia

 • Keluarga Melanesia

 • Keluarga Mikronesia

 • Keluarga Polinesiapengimbuhan

 • pengimbuhan

 • penambahan

 • penggabungan

 • analogi

 • makna Khusus

 • penciptaan

 • akronim

Memberikan penambahan kepada kata akar satu suku kata. Contoh:

 • Memberikan penambahan kepada kata akar satu suku kata. Contoh:

 • Penambah bu yang bermaksud sesuatu yang berbentuk bulat

 • atau seumpama dengannya

 • bu + lat bulat bu + kit bukit

 • bu + jur bujur bu + luh buluh

 • bu + lan bulan bu + sut busut

 • bu + ih buih bu + tir butir

 • bu + sung busung bu + bu bubu

 • Penambah kit yang bermaksud naik ke atas

 • bang + kit bangkit ra + kit rakit

 • jung + kit jungkit ung + kit ungkitPeleburan kata atau bahagian kata kepada satu kata melalui gabungan satu atau lebih kata akar / kata dasar. Kemudian diberikan makna yang berbeda daripada kata asal

 • Peleburan kata atau bahagian kata kepada satu kata melalui gabungan satu atau lebih kata akar / kata dasar. Kemudian diberikan makna yang berbeda daripada kata asal

 • Terdapat tiga jenis penggabungan, iaitu:

 • > perangkaian menjadi satu

 • Contoh: beritahu, jawatankuasa, olahraga, bumiputera, tandatangan…

 • > penggunaan sempang

 • Contoh: batu-pasir, roda-gigi, dua-sendi, mesin- kira…

 • > penulisan secara terpisah

 • Contoh: atur acara, rumah tangga, tengah hari, jalan raya, alat tulis, kahwin campur, bandar raya…Bentuk tatabahasa dan leksikal yang berobah disebabkan oleh

 • Bentuk tatabahasa dan leksikal yang berobah disebabkan oleh

 • pengaruh pola seragam lain dalam bahasa, iaitu bentuk yang sudah

 • lazim digunakan. Contoh:

 • jurumudi: jurubayar, jurubicara / cakap, jurukamera, jurukira, jurumasak, juruselam, jururunding, jurubahasa, jurupusaka…

 • tatabahasa: tatakrama / adab, tatabahana, tatabusana, tatacahaya, tataniaga, tatasurya, tatawarna, tatahidup, tataguna, tatausaha, tatalaksana, tatanegara, tatacara…

 • lelaki: cecair, sesendi, pepenjuru, pepejal, cecincin, gegelang, rerama…

 • tunasusila: tunaaksara (buta huruf), tunabusana (telanjang), tunadaksa (cacat tubuh), tunaganda (jamak cacat), tunakarya (penganggur)tunalaras (cacat suara dan nada), tunarungu (tuli),tunagrahita (cacat fikiran), tunanetra (buta), tunawicara (bisu), tunawisma (gelandangan)…

 • prasangka: pralahir, prameswari, prakala, prakarsa, prakonsep, pradesa, pradini, prakata, prakarya, praseminar, prasejarah, prawacana, prasyarat…Kata umum diberikan makna khusus sehingga menjadi istilah, iaitu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh:

 • Kata umum diberikan makna khusus sehingga menjadi istilah, iaitu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh:

 • surih: gores, garis, bekas, jejak atau kesan yang dilalui siput

 • atas daun pisang

 • surih: menyurih peta (istilah Geografi)

 • rumah: bangunan untuk tempat tinggal

 • rumah: rumah duka, rumah judi, rumah panas, rumah adat, rumah busana, rumah bicara, rumah panjang… (istilah sosial)

 • morfologi: struktur bahasa yang mencakup kata dan bahagian kata

 • (istilah Linguistik)

 • morfologi: ilmu tentang bentuk luar dan susunan makhluk hidup

 • (istilah Biologi)

 • morfologi: struktur luar batu batan dan hubungannya dengan

 • ciri topografi (istilah Geografi)Proses pembentukan kata baharu daripada unsur morfologi yang sedia ada, secara sengaja atau berdasarkan kiasan. Contoh:

 • Proses pembentukan kata baharu daripada unsur morfologi yang sedia ada, secara sengaja atau berdasarkan kiasan. Contoh:

 • kiwi: Burung sebesar ayam jantan yang bersayap kecil, tetapi tidak dapat terbang, berbulu seperti rambut dan terdapat di Australia

 • kiwi: Jurupetak dalam perahu; orang yang menyewa ruang perahu

 • kiwi: Jenama pengilat kasut

 • Contoh lain: fab, breeze, ajinomotoKata yang terbentuk daripada huruf awal kata dalam sesuatu frasa. Singkatan kata itu ditulis dan dilafazkan sebagai satu kata yang wajar. Contoh:

 • Kata yang terbentuk daripada huruf awal kata dalam sesuatu frasa. Singkatan kata itu ditulis dan dilafazkan sebagai satu kata yang wajar. Contoh:

 • ABIM UMNO PAS

 • ASAS 50 MESTI ASEAN

 • BERNAMA INTAN GERAKAN

 • IPTAR KEJORA LUTH

 • PROTON GAPENA PORTUGAL

 • CHOGM COBOLPercantuman unsur linguistik atau penggabungan bunyi bahasa atau kata. Kata itu digabungkan menjadi satu dengan meleburkan fonem atau suku kata yang sama

 • Percantuman unsur linguistik atau penggabungan bunyi bahasa atau kata. Kata itu digabungkan menjadi satu dengan meleburkan fonem atau suku kata yang sama

 • Suku kata ialah satu struktur yang terdiri daripada fonem atau urutan fonem. Contoh:

 • meN + salin menyalin

 • meN + sasar menyasar

 • meN + suci menyuci

 • meN + kagum mengagum

 • beR + rantai berantai

 • beR + rakit berakit

 • beR + rentetan berentetanProses meluaskan kata atau frasa dengan meluaskan konteks penggunaannya. Contoh:

 • Proses meluaskan kata atau frasa dengan meluaskan konteks penggunaannya. Contoh:

 • bikini: Nama sebuah pulau di lautan Pasifik Barat

 • bikini: Pakaian renang wanita yang hanya terdiri daripada celana dalam, dan kain penutup payu dara (menara mutiara)

 • monokini: Celana renang wanitaIstilah umum yang mencakupi akronim, kontraksi, pemendekan dan pemangkasan huruf atau gabungan huruf. Contoh:

 • Istilah umum yang mencakupi akronim, kontraksi, pemendekan dan pemangkasan huruf atau gabungan huruf. Contoh:

 • bas Prof TV

 • LLN SMA dsb

 • dll hlm Dr

 • UPM UKM USM

 • RM Drs DPRPeminjaman kata atau frasa yang melibatkan penerimaan sepenuhnya pola tatabahasa dan maknanya, tetapi unsurnya digantikan dengan bunyi dan morfem bahasa sasaran dan / atau bahasa pinjaman. Contoh:

 • Peminjaman kata atau frasa yang melibatkan penerimaan sepenuhnya pola tatabahasa dan maknanya, tetapi unsurnya digantikan dengan bunyi dan morfem bahasa sasaran dan / atau bahasa pinjaman. Contoh:

 • bound morpheme morfem terikat

 • yellow culture budaya kuning

 • honey moon bulan madu

 • network jaringan

 • balanced budget anggaran berimbang

 • status quo (Latin): keadaan yang sedia ada tanpa perubahan)

 • esprit de corps (Perancis): semangat setiakawan dalam kumpulan

 • ceteris paribus (Latin): faktor lain tidak berubahPenerimaan unsur daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran melalui pertembungan atau peniruan

 • Penerimaan unsur daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran melalui pertembungan atau peniruan

 • Peminjaman ini dilakukan secara terancang dan tidak terancang. Secara tidak terancang termasuklah hubungan sosial, migrasi, penaklukan, mubaligh dan peminjaman antara dialek

 • Peminjaman terancang termasuklah peminjaman budaya, peminjaman akrab dan peminjaman rinci

 • Bahasa sumber mungkin terdiri daripada bahasa sekeluarga atau bahasa asingbahasa Jawa / Indonesia

 • bahasa Jawa / Indonesia

 • gambut nyeri gawai

 • luah ayu langsing

 • lodeh lontong sarapan

 • soto sumber tempeSANSKRIT: bahasa, cerita, dosa, duka, neraka, raja, suka, syurga, pujangga, penjara, puspa, purbakala…

 • SANSKRIT: bahasa, cerita, dosa, duka, neraka, raja, suka, syurga, pujangga, penjara, puspa, purbakala…

 • INGGERIS: bas, basikal, enjin, kapten, kek, komputer, motokar, profesor, radio, televisyen, tiket…

 • ARAB: adil, faham, fikir, hormat, insan, kitab, muzakarah, nikah, rujuk, sopan, ustaz, waris, wasiat…

 • BELANDA: fungsi, integrasi, kamar, kontan, lapor, rasionalisasi, resensi, standardisasi, tradisi, variasi…

 • CHINA: cawan, cincau, duit, kuaci, laici, pangkin, taucu, tauhu, teh…

 • PARSI: cokmar, gandum, kelasi, kismis, mohor, nafiri, nobat, pasar, saudagar, serunai…

 • PORTUGIS: almari, bangku, baulu, beranda, bomba, kemeja, lampu, meja, tembakau, tinta…

 • TAMIL: bagai, helai, mandur, muruku, nilam, kati, kerani, ketumbar, sari…

 • THAI: menora, rambong, tomyam, wat…Proses meluaskan makna kata atau frasa dengan meluaskan konteks penggunaannya. Contoh:

 • Proses meluaskan makna kata atau frasa dengan meluaskan konteks penggunaannya. Contoh:

 • belayar: - memakai layar

 • - mengharungi lautan dengan kapal / perahu

 • - tidur dengan lena

 • - meninggal dunia

 • dara: - anak perempuan yang belum kahwin; gadis; perawan, keperawanan

 • - ternakan betina yang berumur lebih daripada satu tahun dan belum pernah beranak atau bertelur, meskipun telah bunting

 • - burung merpati (columba domestica)

 • - dara laut = burung camarProses menyempitkan makna kata atau frasa dengan menyempitkan konteks penggunaannya. Contoh:

 • Proses menyempitkan makna kata atau frasa dengan menyempitkan konteks penggunaannya. Contoh:

 • tuan: - orang tempat mengabdi

 • - orang yang memberikan pekerjaan; majikan

 • - orang laki-laki yang patut dihormati

 • - wanita bangsawan

 • - kata ganti nama kedua lelaki dan perempuan

 • puan - tempat sirih emas atau perak

 • - isteri datuk

 • - nyonya (lawan tuan)

 • - kelapa yang enak isinya, dan mudah hancur

 • - cairan susu asli (kambing, sapi)

 • - wanita yang patut dihormatiPerubahan makna kata yang boleh berupa peluasan, penyempitan, atau pengalihan, dan positif atau negatif. Contoh:

 • Perubahan makna kata yang boleh berupa peluasan, penyempitan, atau pengalihan, dan positif atau negatif. Contoh:

 • hamba: - abdi, budak suruhan

 • - kata ganti pertama (merendah diri)

 • khalwat - mengasingkan diri di tempat sunyi untuk bertafakur; beribadah

 • - berdua-duaan lelaki perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau tersembunyi

 • patik - budak belian, hamba tebusan

 • - kata ganti diri ketika menghadap raja

 • - anak anjing

 • contoh lain: gerombolan, wisma, berahi, mengancam> Penulisan awal tatabahasa Melayu telah diterokai oleh penulis Belanda dan Inggeris. Karya yang dianggap besar dan berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736), Marsden (1812), Shellabear (1899), dan Winstedt (1913)

 • > Penulisan awal tatabahasa Melayu telah diterokai oleh penulis Belanda dan Inggeris. Karya yang dianggap besar dan berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736), Marsden (1812), Shellabear (1899), dan Winstedt (1913)

 • > Karya penulis tempatan yang paling awal ialah Bustanul Katibin (1857), dan Pemimpin Johor (1878). Karya awal tatabahasa Melayu yang terpenting ialah Pelita Bahasa oleh Za’ba

 • > Karya tatabahasa Melayu moden yang terkemuka ialah Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2000), Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2010), Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima (2014), dan Nahu Melayu Moden (1994)

 • > Bidang yang dicakupi dalam kebanyakan buku tatabahasa moden ialah morfologi dan sintaksis> Secara umum, kata dibentuk melalui dua sumber, iaitu asal-usul bahasa itu sendiri, dan proses tertentu

 • > Secara umum, kata dibentuk melalui dua sumber, iaitu asal-usul bahasa itu sendiri, dan proses tertentu

 • > Asal-usul bahasa: keluarga Indonesia, keluarga Melanesia, keluarga Mikronesia, dan keluarga Polinesia

 • > Proses tertentu: pengimbuhan, penambahan, penggabungan, analogi, makna khusus, penciptaan, akronim, peleburan fonem, peluasan kata, penyingkatan, pinjam terjemah, peluasan makna, penyempitan makna, dan perubahan makna


Yüklə 461 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə