ProtokollYüklə 124,58 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü124,58 Kb.
#13272


Sammanträdesprotokoll


Tekniska nämnden


23 oktober 2007
Plats och tid Velamsundsrummet 16.00 - 17.30

Beslutande

Ersättare

Thorngren Ingegerd, ordf (m)

Nicole Bistoletti (m) § 91-96,98,100,102-106

Wennerström Anders (kd)

Daniel Mogefors (m)

Due - Hedlund Pyret (s)

Berggren Hedin Birgitta (fp) §91-96, 98-106

Wessman Börje (m) § 91-96, 98, 100-106

Eriksson Marithe (kd)

Martin Sebesta (m) § 91-100, 102-106

Rasmussen Birgitta (v) §92-96, 98-106

Grudevall-Steen Gunilla (fp)

Mc Lean Treat David (mp)

Ängeby Lennart (s) § 92-106
Peters Hans (c)
Plathin-Sturaeus Magnus (m)
Nicole Bistoletti (m) § 97, 99, 101
Rasmussen Birgitta (v) § 91


Övriga deltagare


Anders Ekengren, Mia berggren, Åsa Engwall, Elenore Bjelke, Mats Wester, Fred Bistoletti, Göran Helin, Heidi SwahnUtses att justera


Pyret Due-Hedlund (s)

Paragrafer 91-106

Justeringsdatum


2007-11-01

Underskrifter

Sekreterare


…………………………………………………Heidi Swahn
Ordförande


…………………………………………………..Ingegerd Thorngren (m)
Justerande


…………………………………………………Pyret Due-Hedlund (s)BEVIS om ANSLAGSDAG

Tekniska nämndens protokoll är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum


2007-10-23

Anslaget sätts upp


2007-11-02

Anslaget tas ned


2007-11-26

Förvaringsplats för protokollet


Nacka Stadshus

Underskrift

…………………………………………………


Nämndsekreterare


Innehållsförteckning


Sammanträdesprotokoll 1

Nacka kommun 2

Sammanträdesprotokoll 2

Innehållsförteckning 2

§ 91 4

Information - Förnyelseplanering 4§ 92 Dnr Brf 2007/121 174 02 5

Beträffande räkning för sotning gällande Velamsund 1:258 5

§ 93 Dnr TN 2007/691 6

Information om mobil insamling av farligt avfall i Nacka 6

§ 94 Dnr TN 2007/362 8

Vägbelysning i Baggenshöjden 8

§ 95 Dnr TN 2007/397 10

Slutredovisning av investeringsprojekt: beläggningsprogram inom väg under 2007 10

§ 96 Dnr TN 2006/32 12

Projekt nr 9301 12

Rapport från samarbetsprojektet med Värmdö kommun Utbyggnad av VA i Solviksvägen, sträckan D-E 12

§ 97 Projekt 9404 15

Vägföreningars förfrågan om möjlighet att byta huvudman för väg inom föreningsområden i Boo 15

§ 98 Dnr TN 2007/714 17

Reglering av fastighetsgränsen för befintlig parkeringsanläggning utmed Fingerörtsvägen, Sicklaön 17

§ 99 Dnr KFKS 2000/136 251 18

Projekt 9358 18

Slutredovisning av exploateringsprojektet Solhöjdsvägen 18

§ 100 Dnr MNS 2007/20 214 20

Detaljplan för Kummelnäs 11:103, Hedevägen 6, Boo, Nacka kommun 20

§ 101 Dnr KFKS 2003/672 22

Dnr TN 2007/577 22

Program för Ektorp Centrum på Sicklaön i Nacka kommun 22

§ 102 Dnr TN 2007/628 24

Revisorernas granskning av insyn och uppföljning av entreprenader och auktoriserade utförare i Nacka. 24

§ 103 Dnr KFKS 2006 / 999 26

Bildande av Tyresåns Vattenvårdsförbund 26

§ 104 Dnr TN 2007/715 27

Förslag till nytt strategiskt mål, nyckeltal och målnivåer 2008 27

§ 105 Dnr TN 2007/716 30

Sammanträdesdagar 2008 30

§ 106 31


Inkomna handlingar samt delegationsbeslut Tekniska nämnden 31

§ 91


Information - Förnyelseplanering
Beslut


Nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet


Anders Ekengren informerade nämnden om ny metodik i arbetet med förnyelseplanering.

§ 92 Dnr Brf 2007/121 174 02Beträffande räkning för sotning gällande Velamsund 1:258
Beslut


Nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet


I ärendet rörande sotningsfaktura för Velamsund 1:258 (Tekniska nämndens dnr TN 2007/630) är bakgrunden i ärendet följande:
Nacka & Tyresö sotningsdistrikt utförde 2007-05-28 rengöring och brandskyddskontroll på förbränningsanläggningarna köksspis och öppen spis med tillhörande rökkanaler i rubricerad fastighet. Rengöringen och brandskyddskontrollen har därefter fakturerats enligt av Tekniska nämnden fastställd taxa.
I ärendet bifogade räkningar från tidigare sotningar har den öppna spisen sotats 1993, 1996, 1999 och 2002 medan det för köksspisen endast utförts en kontroll 1999. Enligt Nacka & Tyresö sotningsdistrikt har man inte haft några uppgifter om att någon av förbränningsanläggningarna ska ha varit tagen ur drift varav båda anläggningarna rengjorts och brandskyddskontrollerats.
Om en förbränningsanläggning inte avses användas ska detta meddelas sotaren. Om en sådan anläggning senare önskas tas i drift igen skall sotaren åter kontaktas så att en brandskyddskontroll kan utföras innan anläggningen börjar användas igen.

Handlingar i ärendet


Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 207-09-25

Bilaga Brev 2007-09-06

- - - - -

§ 93 Dnr TN 2007/691Information om mobil insamling av farligt avfall i Nacka
Beslut


Tekniska nämnden beslutar notera informationen.

Bakgrund


Tekniska nämnden har som ett övergripande mål att minska avfallets farlighet. Viktigt är att se till att inget farligt avfall hamnar i den vanliga soppåsen i köket. Hushållen måste veta vad som är farligt avfall och vilja lämna in det på rätt ställe. För att underlätta för allmänheten att bli av med sitt farliga avfall införde Nacka på försök under våren 2007 mobil insamling. Den mobila miljöstationen är en lastbil som på bestämda tider och platser tar emot hushållens farliga avfall och småelektronik

Genomförande


Under två helger (lör-mån) i maj samlades farligt avfall in från hushållen med en så kallad miljöbil, i samarbete med Ragn Sells som är kommunens entreprenör för insamling av farligt avfall. Miljöbilen stannade på totalt på 18 platser och stod ungefär en trekvart vid varje ställe. Se tjänsteskrivelsens bilaga 1. Hushållen lämnade personligen in sitt farliga avfall och kunde få svar på sina frågor av Ragn Sells kemister. Representant från kommunen var med vid några av tillfällena. Med på miljöbilen fanns informationsmaterial om avfall och vackra blommor från Nyckelviken. Blommorna delades ut som tack till dem som lämnade in sitt farliga avfall.
För att informera hushållen om den mobila hämtningen skickade avfallsenheten ut ett brev till berörda fastighetsägare, som i sin tur uppmanades att informera sina hyresgäster genom att sätta upp anslag (tjänsteskrivelsens bilaga 2), som bifogades i brevet i trappuppgångar m m. Hushållen informerades även genom annonser i lokalpressen och på www.nacka.se.

Utvärdering


På samtliga stoppställen kom relativt många besökare och mängden insamlat farligt avfall som hushållen lämnade in översteg förväntningarna. Det finns helt klart ett behov av att enkelt kunna bli av med färgrester, oljerester, glödlampor och annat som ligger och skräpar där hemma. Försöket uppmärksammades av Radio Stockholm och lokal TV. Avfallsenheten fick många positiva reaktioner både direkt på plats, men även per telefon och e-post. Mängder och besöksstatistik framgår av tjänsteskrivelsens bilaga 3.

Nytt försök


Till hösten, under tredje och fjärde helgen i november genomför vi mobil hämtning igen. Miljöbilen stannar på samma platser, som under våren och samma tider med en förändring. Hämtningstiderna på lördag kväll har ändrats till lördag förmiddag

Forts § 93Mobil hämtning har kommit för att stanna?


Fler och fler kommuner inför mobil hämtning samtidigt som man drar ner på antalet fasta miljöstationer. I många kommuner behåller man bara de fasta miljöstationerna på återvinningscentralerna.
Fördelarna med mobil hämtning är många

 • Det är enkelt för hushåll som saknar bil att bli av med sitt farliga avfall

 • Informationen om miljöbilens turlista fungerar samtidigt som en påminnelse om att det är viktigt att det farliga avfallet, batterier och småelektronik inte hamnar fel

 • Den som lämnar sitt farliga avfall får möjlighet att prata med en kemist, som kan förklara vad som verkligen är miljöfarligt och varför. Det gör insamlingen effektivare

 • Eftersom inlämningen är personlig blir det tydligt att kommunens insamlingssystem endast får utnyttjas av hushållen. (Företagen ska bekosta och ordna med insamlingen själva)Beslutsgång


Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse 2017-10-25

Bilaga 1: Hållplatser för den mobila miljöstationen

Bilaga 2: Affisch om mobil insamling

Bilaga 3: Besöks- och mängdstatistik

- - - - -

§ 94 Dnr TN 2007/362Vägbelysning i BaggenshöjdenBeslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå hemställan. Hemställan avslås utifrån regler i gällande detaljplan DP 320 samt beslut om anläggningsförrättning datum 2003-10-02.


Ärendet

Baggenshöjdens samfällighetsförening har 2007-05-15 inkommit med en hemställan om att kommunen ska överta driften av ytterligare 12 st belysningsarmaturer som ska sättas upp inom samfällighetsföreningens område (se tjänsteskrivelse bilaga 1). Föreningen erbjuder sig att betala för armaturerna och deras uppsättning, medan de vill att kommunen ska betala för drift och underhåll. Föreningens motiv för en förbättrad vägbelysning är främst ökad personsäkerhet för såväl skolbarn som vuxna som går på vägarna till bussen som trafikerar Gustavsviksvägen.


Representanter för samfällighetsföreningen har till olika tjänstemän och politiker framfört att föreningen önskar att kommunen övertar ansvaret och driftskostnaden för belysningsarmaturerna. Kommunen har framfört att enskilt huvudmannaskap innebär att samfällighetsföreningen är ansvarig för vägar mm vilket finns beskrivet i detaljplanens och i anläggningsförrättningarnas handlingar. Under senhösten har dock ett något otydligt besked lämnats vilket medfört att samfällighetsföreningens representant som kontaktat Teknik & Fritid under våren 2007 per telefon informerats att det erfordras beslut av ansvarig politisk nämnd. Därefter har samfällighetsföreningen inkommit med en hemställan.

Skäl till beslut


Tekniska nämnden beslutar att avslå hemställan. Hemställan avslås utifrån regler i gällande detaljplan DP 320 samt beslut om anläggningsförrättning datum 2003-10-02. I dessa regler finns beskrivning om huvudmannens juridiska och ekonomiska ansvar för anläggningar inom detaljplanen. Kommunen är inte huvudman inom detaljplanen och har inget ansvar för samfällighetens anläggningar.
Tidigare ingångna avtal mellan kommunen, genom exploateringsenheten och Baggenshöjdens Samfällighetsförening innehåller inte något betalningsansvar efter genomförd utbyggnad av VA-anläggningar inom detaljplanen. Avtalet reglerar betalningsansvar för befintliga armaturer som byts ut till följd av nödvändiga va-arbeten. Avtalet reglerar inte nytillkomna armaturer som sker på initiativ av Samfällighetsföreningen.

Beslutsgång


Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Forts § 94Handlingar i ärendet


Teknik & Fritids tjänsteskrivelse 2007-10-02

Bilaga 1: Skrivelse ”Vägbelysning i Baggenshöjden”, daterad 2007-05-15

Bilaga 2: Vägbelysningsavtal, daterad 2003-11-26

- - - - -

§ 95 Dnr TN 2007/397

Slutredovisning av investeringsprojekt: beläggningsprogram inom väg under 2007Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.Ärendet

Teknik redovisar en slutrapport beträffande program för asfaltsbeläggningar 2007.Huvudsaklig inriktning på investeringen


Målet för investeringen har varit att bibehålla en god standard på kommunala vägnätet i Nacka. Beläggningarna på huvudvägnätet har prioriterats före övriga lokala gator.

Anvisad budgetram enligt mål & budget 2007-2009 är 17 milj kr. Objekten redovisas separat i bilaga till tjänsteskrivelsen.


Entreprenörer är följande Skanska Asfalt och betong (Beläggningar), Cleanosol (Linjemålning), Swarco (Trafiksignal anläggningar), RMA AB (Entreprenör Fortum)

Ansvarig för byggledning är Mats Wester (på Teknik, Bygg och väg). Ansvarig från kommunen är Åsa Engwall (Teknik, Teknik & Fritid). Slutbesiktning av objekten sker stegvis, samtliga objekt bedöms vara besiktigade senast under oktober månad.


Entreprenadkostnad totalt när det gäller nedlagda kostnader t.o.m. 2007-09-18 är

19 200 tkr- På återstående beställning av arbeten som ej fakturerats är det kvar 1 930 tkrEkonomi - anmärkningar


Den anvisade ramen för arbetena var 17 milj kr men p.g.a. att underhållet var eftersatt och att vissa vägavsnitt behövde åtgärdas mer sammanhängande bedöms årets reinvesteringsarbeten uppgå till ca 21,2 milj kr. Underdraget bedöms kunna balanseras inom anvisade medel för 2008-2009 års beläggningsprogram. Överskridandet 2007 beror på att beläggningarna berört ovanligt många trafikanläggningar samt att refuger och kantsten behövt förnyas av trafiksäkerhetsskäl.

Driftkostnadsförändringar


Reinvesteringen medför inga kostnadspåverkande förändringar av vägdriften.

Effekter av genomförandet av investeringen


Eftersom den totala volymen på beläggningarna är relativt hög har beläggningsarbetena blivit synligare för medborgarna. Vilket har föranlett mycket positiva reaktioner från kommunens invånare.
I samband med Fortums utbyggnad av fjärrvärmenätet har kommunen samverkat med Fortums entreprenör, RMA AB, så att totaleffekten av anvisade medel har blivit så bra som möjligt. RMA AB har även fått tilläggs beställningar inom ordinarie beläggnings-

Forts § 95


projekt på de sträckor där deras arbeten direkt berört vägar med beläggningsbehov. Standarden på vägnätet på dessa sträckor har på det sättet inte bara bibehållits utan även livslängden på dessa vägar har förbättrats.
I samband med beläggningen på Neglingevägen utfördes en utökning av parkeringen på Saltsjöbadens idrottsplats. I detta arbete ingick även trafiksäkerhetsåtgärder med flyttning och förhöjning av övergångsställe m.m. Skälet var uppnå en bra helhetslösning på denna välbesökta sträcka med många olika trafikanten.

Beslutsgång


Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

Handlingar i ärendet


Teknik & fritids tjänsteskrivelse 2007-09-28

Bilaga Lista över objekt/ projekt

- - - - -

§ 96 Dnr TN 2006/32

Projekt nr 9301

Rapport från samarbetsprojektet med Värmdö kommun Utbyggnad av VA i Solviksvägen, sträckan D-E
Beslut


Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning


Tidsplanen för samarbetet med Värmdö kommun angående utbyggnad av VA-ledningar genom norra Boo är mycket pressad på grund av att Värmdö kommun önskar ansluta sin nya avloppsledning till Käppala så snart som möjligt. Utbyggnadsetappen i Solviksvägen omfattar Värmdös avloppsledning, Nackas VA-ledning samt återställande av Solviksvägen. Etappen ingår i ny detaljplan för Solviksområdet område F, vilken beräknas antas i februari 2008 med enskilt huvudmannaskap. Förfrågningsunderlaget för VA-ledningarna är färdigt för utskick den 29 oktober och ett anbud beräknas kunna antas under december. För att påbörja investeringen innan planantagandet krävs ett särskilt beslut i Kommunstyrelsen.

Syfte


Syftet med samarbete med Värmdö kommun i detta projekt är att genomföra utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar resurseffektivt. För de boende i området är det naturligtvis viktigt att slutresultatet av utbyggnaden blir bra, men det är också viktigt att minimera störningar vid utbyggnadsskedet. Området kommer att under två års tid påverkas av pågående VA- och vägutbyggnad.
För att tillgodose de boendes önskemål kommer Värmdös avloppsledning att läggas i väg, istället för som tidigare föreslagits i Sågsjön. Värmdö kommun har kort om tid (cirka två år) då reningskapaciteten i kommunen snart inte räcker till. Detta innebär att den tidplan som tagits fram är en kompromiss mellan Värmdös behov och Nackas möjligheter att driva ett stort projekt som detta. Samtidigt har syftet med samarbetsavtalet varit att vägutbyggnad och detaljplanearbetet också ska samordnas.
Den 27 november 2006 fattade KS beslut om att godkänna ”Samarbetsavtal avseende projektering och utbyggnad av Väg och VA-anläggning mellan Kil och Käppala”. I och med detta beslut är inriktningen på projektet bekräftad och arbetet bör fortskrida utifrån detta.

Nuläge


Projektering

Under våren och höst 2007 har antagen projektör WSP, huvudsakligen jobbat med sträckorna C-D, D-E och E-F. Det är utifrån dessa handlingar som presenterade kostnadsuppskattningar gjorts.

Forts § 96
Under våren och sommaren har också mycket kontakter och arbete skett tillsammans med andra delaktiga aktörer, t ex Boo församling, Boo energi, Lantmäteriet m fl.
Detaljplaneläge - Solviksområdet (Område F)

Samråd kring detaljplan och gatukostnader pågick under tiden från den 8 maj 2007 till den 29 juni 2007. Inkomna synpunkter har sammanställts och utställningsbeslut angående detaljplanen fattas troligen i Miljö- och stadsbyggnadsnämnde i oktober för utställning under 25 oktober- 15 november. En telefonomröstning avseende huvudmannaskapet för allmän platsmark har genomförts som resulterade i en majoritet för enskilt huvudmannaskap. Detaljplanen ställs ut med ett enskilt huvudmannaskap och den fortsatta planeringen och projekteringen har gjorts utifrån detta.


Tidplan

För att försöka tillgodose huvudtidplanen där Värmdö ska ansluta till Käppala i slutet av 2008 avser projektgruppen att skicka ut förfrågningsunderlag för utbyggnad i Solviksvägen (etapp D-E) den 29 oktober. Med en anbudstid av 6 veckor kan en entreprenör då vara upphandlad under slutet av december. Detta förutsätter att kommunstyrelsen godkänner att medel tas från exploateringsbudgeten innan detaljplanen för Solviksområdet, område F och del av Kummelnäsvägen är antagna.


Under förutsättning att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen tillstyrker detaljplanen i januari kan den antas i kommunfullmäktige den 4 februari 2008. Därefter kan detaljplanen överklagas och den processen kan ta ½ till 1½ år.

Genomförandeavtal


I Samarbetsavtalet framgår det att för att säkerställa att planering, upphandling och byggande genomförs effektivt ska ”Genomförandeavtal” upprättas för respektive delsträcka. Avtalen skall innehålla:

 • Omfattning av upphandlingen

 • Etapptidplan

 • Finansiering

 • Fördelning av upptagna mängder i mängdbeskrivning

 • Betalningsplan och fakturahantering

 • Fördelning av gemensamma kostnader, tex:
  - Framtagande av riskanalyser, fastighetsbesiktning, vibrationsmätning,
  - Informationsarbeten,
  - Upplags- och etableringsytor,
  - Trafikanordningsplaner vid entreprenad,
  - Fastighetsutredning (Lantmäteri),
  - Markupplåtelse,
  - Gemensam byggledare/teknisk kontrollant.

 • Eventuella övriga frågor som kan behöva regleras inför upphandlingen och byggande.

Forts § 96
Formen för genomförandeavtal är ett formellt avtal mellan berörda parter. Genomförandeavtal ska enligt samarbetsavtalet tecknas innan utskick av förfrågningsunderlag. För att inte försena processen kommer dock genomförandeavtal för denna etapp inte att tecknas förrän efter det att utskick av förfrågningsunderlag gjorts, men innan upphandlingen avslutas.
Genomförandeavtalen föreslås tecknas av Teknisk direktör samt informeras i Tekniska nämnden.

Beslutsgång


Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

Handlingar i ärendet


Teknik & Fritids tjänsteskrivelse 2007-10-08

- - - - - -

§ 97 Projekt 9404

Vägföreningars förfrågan om möjlighet att byta huvudman för väg inom föreningsområden i Boo
Beslut


Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning


Tre vägföreningar i Boo har begärt att kommunen ska ta över ansvaret för drift och underhåll av vägföreningarnas vägar. Nedan redovisas två metoder för kommunens övertagande och konsekvenserna av detta.
Första alternativet baseras på formellt förfarande enligt plan- och bygglagen samt anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. Detta alternativ är i princip likvärdigt förfarande som förnyelseområdena i övrigt. Alternativet innebär att vägarna rustas upp och att kommunen blir huvudman. Därefter kan vägföreningen juridiskt upplösas. Alternativet bedöms inte kunna genomföras inom ramen för befintliga resurser då det kommer att behövas ytterligare resurser för planering, utredning om gatubyggnadskostnader och genomförande.
Det andra alternativet bygger på överenskommelse tecknas mellan kommunen, vägföreningen samt föreningens medlemmar om skötsel av vägarna. I detta alternativ förblir vägföreningen formellt ansvarig eftersom en upplösning av vägföreningen saknar juridiskt stöd. Någon upprustning av vägarna kommer inte att ske, om inte föreningarna anordnar detta. De icke upprustade vägarna bedöms kräva större kommunala kostnader för drift och underhåll jämfört med enligt huvudalternativet.

Arbetsgång


I samband med organisationsändringen 2006/2007 deltar representanter för lantmäterimyndigheten, exploateringsenheten, planenheten samt Teknik och Fritid för att studera och diskutera förutsättningarna för att åstadkomma de förändringar som vägföreningarna önskar uppnå. Då vägföreningarna påtalar att det är angeläget att komma vidare i deras förfrågan är syftet med denna skrivelse att i ett första steg informera ledamöterna om pågående arbete för att framöver återkomma med förslag till beslut. Information och beslut avses att hanteras parallellt i Tekniska nämnden samt Miljö och stadsbyggnadsnämnden då denna förfrågan är gemensam för nämnderna.

Beslutsgång


Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.
Börje Wessman (m), Birgitta Berggren-Hedin (fp), Birgitta Rasmussen (v) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Forts § 97Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse 2007-10-09

Bilaga 1 Kartor över vägföreningarnas ansvarsområden

- - - - -

§ 98 Dnr TN 2007/714Reglering av fastighetsgränsen för befintlig parkeringsanläggning utmed Fingerörtsvägen, Sicklaön
Beslut


Tekniska nämnden beslutar att en del av den allmänplatsmarken som ligger utmed Fingerörtsvägen övergår till fastigheten Sicklaön 143:2, enligt tjänsteskrivelsens bilaga.

Alternativ för ersättning för marken är att PEAB anlägger en gångbana på södra sidan av vägen är eller att PEAB betalar en köpeskilling. Teknik får i uppdrag att utreda dessa möjligheter.Ärendet


I samband med utbygganden av parkeringsplatser längs Fingerörtsvägen (på fastigheten Sicklaön 143:2) byggdes en liten del av parkeringen på kommunens mark, utanför fastighetsgränsen. Den del av parkeringen som är byggd på kommunens mark inte försämrar varje sig trafikfunktionen eller drift av gatan. Därför föreslår Teknik och Fritid en reglering av fastighetsgränser mot att PEAB anlägger en gångbana på södra sidan av vägen.

Förslag till beslut


Tekniska nämnden beslutar att en del av den allmänplatsmarken som ligger utmed Fingerörtsvägen övergår till fastigheten Sicklaön 143:2, enligt bilaga 1. Som ersättning för marken ska PEAB anlägga en gångbana på södra sidan av vägen.

Yrkande


Pyret Due-Hedlund (s) yrkade Tekniska nämnden beslutar att en del av den allmänplatsmarken som ligger utmed Fingerörtsvägen övergår till fastigheten Sicklaön 143:2, enligt tjänsteskrivelsens bilaga. Alternativ för ersättning för marken är att PEAB anlägger en gångbana på södra sidan av vägen är eller att PEAB betalar en köpeskillning. Teknik får i uppdrag att utreda dessa möjligheter.

Beslutsgång


Nämnden beslutade i enlighet med Due-Hedlunds yrkande.

Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse 2007-10-18

Bilaga Karta

- - - - -
§ 99 Dnr KFKS 2000/136 251

Projekt 9358Slutredovisning av exploateringsprojektet Solhöjdsvägen
Beslut


Nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet


Planarbete för exploateringsprojektet Solhöjdsvägen påbörjades 1997. Syftet med detaljplanen var att tillgodose allmänna och enskilda intressen genom att möjliggöra låg och småskalig bebyggelse och att fastlägga den rådande markanvändningen för de redan bebyggda fastigheterna. Vidare syftade planen till en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt en förbättring av trafiken i området.
Exploateringsavtal tecknades dels med ägaren till det planerade flerbostadshusområdet, Lennart Ericsson Fastigheter AB, och dels med ägaren till butiks- och kontorshuset, Börje och Ann-Mari Wessman. Det förstnämnda avtalet överfördes senare till Järntorget Mark- och Bygg AB. Nacka kommun ägde Björknäs 1:1 bestående av gammal tomtmark. Denna fördelades genom fastighetsbildning på 13 stycken enskilda villatomter och såldes genom kommunens tomt- och småhuskö. Planen möjliggjorde även viss förtätning av de enskilda villafastigheterna. Planen omfattar sammantaget 6 befintliga villatomter, 15 nya villatomter, 20 lägenheter i flerbostadshus samt två bostadslägenheter i butiks- och kontorshuset.
Projektet innebär ett ekonomiskt nettoöverskott för kommunen på 17,93 miljoner kronor, med anledning av att kommunal mark har sålts.

Bakgrund


Planområdet omfattar ca 3,6 ha och är beläget i centrala Björknäs invid Centralplan, i direkt närhet till Värmdövägen och Talluddsvägen (se bilaga 1). Planläggningen har genomförts med anledning av de önskemål som inkommit från privata fastighetsägare inom planområdet avseende en planändring i syfte att utveckla den dåvarande villa-bebyggelsen samt att förse fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp. Bland annat inkom en begäran redan 12 april 1995. Nacka översiktsplan 1992 anger att centrala Björknäs bör fortsätta att planläggas för bostäder samt att intresset för kulturminnes-vården ska beaktas. Områdesplanen för Björknäs, antagen av kommunfullmäktige 1987, föreslår att det aktuella planområdet bör kompletteras med en tätare allsidig bebyggelse så att arbetsplatser och bostäder integreras, samt att gällande detaljplan hävs. Planen ersätter del av detaljplan S 70 som vann laga kraft 1963.

Beslutsgång


Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.
Börje Wessman (m) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Forts § 99Handlingar i ärendet


Teknik och Fritids tjänsteskrivelse 2007-10-02

Bilaga 1: Projektöversikt

Bilaga 2: Kommunal mark till försäljning

Bilaga 3: Exploateringsområden

- - - - -

§ 100 Dnr MNS 2007/20 214Detaljplan för Kummelnäs 11:103, Hedevägen 6, Boo, Nacka kommun
Beslut


Tekniska nämnden tillstyrker förslag till yttrande daterat 2007-10-18 från processen Teknik och Räddningstjänsten.

Bakgrund


Tekniska nämnden har från Nacka kommuns Miljö och Stadsbyggnadsnämnd erhållit ett remissbrev för yttrande över förslag till detaljplan för Kummelnäs 11:203.

Ärendet


Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus på fastigheten Kummelnäs 11:103, införa kommunalt vatten och avlopp samt ordna vägförbindelse. Vidare är syftet att tillgodose behovet av en fri allmäntillgänglig yta i form av en utsiktspunkt.

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden


För området gäller idag områdesbestämmelser (OB 3), som vann laga kraft i november 1992. Hela området utmed kusten utgör en ur kulturhistorisk synpunkt värdefull miljö där lovplikten är utökad. Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården längs Nackas norra kust samt riksintresse för kust- och skärgården. Höggarnsfjärden omfattas även av riksintresse för farled (inseglingsled till Stockholm).

Gator och trafik


Området trafikförsörjs från Föreningsvägen, Höggarnsvägen och Hedevägen. Vägarna i området har enskilt huvudmannaskap och sköts av Kummelnäs vägförening. Det befintliga vägnätet i närområdet är småskaligt, har en låg standard och de flesta är belagda med grus planerade för en fritidshusbebyggelse. De slingrar sig fram efter de topografiska förutsättningarna och det finns siktproblem på vissa platser. På vissa branta vägavsnitt kan problem med framkomlighet uppstå särskilt under vintertid. För de oskyddade trafikanterna, dvs. gående och cyklister finns inte några trottoarer eller cykelbanor. På de mindre vägarna är dock trafikrytmen relativt lugn. Många backkrön med skymd sikt, vegetation samt bebyggelse nära korsningar bidrar till trafiksäkerhetsproblem.

Beslutsgång


Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse 2007-10-08

Bilaga Förslag till yttrande

- - - - -

§ 101 Dnr KFKS 2003/672

Dnr TN 2007/577

Program för Ektorp Centrum på Sicklaön i Nacka kommun
Beslut


Nämnden beslutar att i yttrandet lägga till att parkeringnormen ska vara minst 1,0 bilplats per lägenhet.
Tekniska nämnden tillstyrker förslag till yttrande daterat 2007-10-08 från processen Teknik.

Ärendet


Tekniska nämnden har från Nacka kommuns Miljö och Stadsbyggnadsnämnd erhållit ett remissbrev för yttrande över förslag till program för Ektorp Centrum på Sicklaön.

Programområdet ligger på östra delen av Sicklaön, intill Nacka sjukhus, mellan Nacka centrum och Skurubron. Området är beläget ca 2 km från Forum Nacka och ca 6 km från Danvikstull. Programområdet omfattar centrumbebyggelsen, grönområdet samt intilliggande vägområden. Programområdet har en areal av ca 6,7 ha.Övergripande målsättningar


Tre delar har varit vägledande i programarbetet:

• Att möjliggöra för en exploatering av främst bostäder för att ge det lokala centrumet bättre förutsättningar att överleva.

• Att skapa ett torg med höga kvalitéer för vistelse istället för den stora parkeringsyta som upptar platsen idag.

• Att skapa kvalitéer i områdets östra del vid det befintliga parkeringshuset.


Genom att utseendet på Ektorp centrum är i huvudsak oförändrat från när det byggdes, finns ett betydande behov av förnyelse och upprustning. Därutöver har även trafiksituationen varit viktig att se över i ett större sammanhang.
I och med planläggning av angränsande område väster om programområdet ska vissa förändringar genomföras på Ektorpsvägen. En refug anläggs i mitten av Ektorpsvägen för att undvika vänstersväng vid in- och utfart till nytt garage.

Ektorpsvägen rustas upp med iordningställd gatuparkering och plantering. Angöring till det föreslagna flerbostadshuset vid gångbron föreslås från Ektorpsvägen för att undvika fordon på torgytan.


Åtgärder vidtas vid befintliga infarten från Ektorpsvägen till centrum för att medge även utfart. En enkelriktad utfart från centrum föreslås i riktning mot befintligt p-hus och ut mot Gamla Landsvägen. Vägkorsningen vid Gamla Landsvägen vid Ica kräver ombyggnad, antingen med cirkulationsplats eller förbättrad korsning. Från Ica är enligt gällande plan utfart förbjuden mot Gamla Landsvägen.

Forts § 101Yrkande


Gunilla Grudevall-Steen (fp) yrkade att nämnden beslutar följande tillägg i yttrandet Parkeringnormen ska vara minst 1,0 bilplats per lägenhet.

Beslutsgång


Nämnden beslutade i enlighet med förslag med Grudevall-Steens tilläggsyrkande .
Martin Sebesta (m) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Handlingar i ärendet


Teknik & Fritids tjänsteskrivelse 2007-10-08

Bilaga Förslag till yttrande

- - - - -

§ 102 Dnr TN 2007/628Revisorernas granskning av insyn och uppföljning av entreprenader och auktoriserade utförare i Nacka.
Beslut


 1. Tekniska nämnden beslutar att notera informationen avseende revisorernas granskning av insyn i entreprenader och auktoriserade utförare i Nacka, revisionsrapport nr 2/2007.

 2. Tekniska nämnden beslutar att överlämna denna tjänsteskrivelse till kommunens revisorer som kommentar till rapport nr 2/2007 avseende revisorernas granskning av insyn i entreprenader och auktoriserade utförare i Nacka.Ärendet


Kommunens revisorer har under 2007 låtit Ernst & Young granska hur Tekniska nämnden och Social och - äldrenämnden säkerställer att det finns en tillfredsställande insyn och uppföljning av entreprenader inom sina respektive ansvarsområden.
Revisorerna önskar att Tekniska nämnden kommenterar de synpunkter som förs fram i rapporten.
Revisorerna sammanställer sina synpunkter på den tekniska verksamheten på sidan 13 i sin rapport. Sammantaget uttrycks att system för insyn i entreprenader avseende teknisk verksamhet verkar i allt väsentligt uppfylla de krav som kan ställas på verksamheten.

Synpunkter från processen Teknik


Revisorerna har till stora delar inte anmärkningar på Tekniska nämndens upphandlingar. Revisorerna påtalar dock att tillgången på kvalificerad produktionsteknisk kompetens är avgörande. Teknik delar helt denna uppfattning och arbetar mycket målmedvetet med att bibehålla kompetensen där kompetensöverföring är en viktig del med tanke på personalens åldersstruktur. Teknik inför ett databaserat kvalitets och ledningssystem som bl.a. möjliggör kompetensöverföring på ett strukturerat vis och inte minst är kvalitetshöjande för verksamheten.
Revisorerna menar också att en beredskap för hur insynen ska säkerställas i ett läge där nuvarande relativt få entreprenörer på driftsidan ersätts av en mer diversifierad situation. En kvalificerad produktionsteknisk kompetens torde här vara avgörande skriver revisorerna en uppfattning som delas av Teknik. En kontinuerlig rekrytering i takt med pensionsavgångar och personalrörelser måste även i framtiden som nu vara av stor betydelse.
Revisorerna påpekar även att det finns en diskrepans i uppfattningen mellan Teknik och Nacka Partner i förhållandet om var upphandlingskompetensen skall vara organiserad.

Forts § 102


Detta förhållande innebär inte några konsekvenser för kvalitén skriver revisorerna, en uppfattning som även Teknik delar. Frågan är dock föremål för förändring då personalförändringar redan har skett.

Beslutsgång


Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse 2007-09-29

Bilaga Revisionsrapport nr 2/2007

- - - - -

§ 103 Dnr KFKS 2006 / 999Bildande av Tyresåns Vattenvårdsförbund


Remiss från länsstyrelsen

Beslut


Tekniska nämnden tillstyrker att Nacka kommun går med som medlem i den ideella föreningen Tyresåns Vattenvårdsförbund enligt remitterat förslag.

Bakgrund


Tyresåns sjösystem omfattar ca 30 sjöar i Huddinge, Stockholm, Haninge och Tyresö kommuner samt små delar av Botkyrka och Nacka kommun. Storkällan i Älta är den del i Nacka som ingår i Tyresåns sjösystem. Samarbete har bedrivits mellan kommunerna sedan år 1993. Målsättningen har varit att bevara och utveckla Tyresåns höga naturvärden knutna till vatten. Tyresåsamarbetets uppgift är att stå för en helhetsbild över sjösystemet. Samarbetet tar fram bakgrundmaterial och åtgärdsförslag och försöker skapa samsyn kring strategiska frågor som VA i omvandlingsområden och dagvattenhantering.

I dag finns inga avtal mellan kommunerna om samarbete. På initiativ från Stockholm Vatten AB har frågan om bildande av ett vattenvårdsförbund aktualiserats. Ett vattenvårdsförbund medför en tydligare ansvarsfördelning, stabilitet och kontinuitet.

Förbundet är en ideell förening med syfte att arbeta med vattenfrågor inom avrinningsområdet. Arbetet styrs av stadgar.

Om förbundet inte bildas fortsätter inte Stockholm Vatten AB att medverka i samarbetet.

Om förbundet bildas sker en viss ökning av administrationen och årsmötesberoende beslutsprocesser.

Kostnaden för Nacka kommun har hitintills legat på 5-10 tkr per år. Enligt förslaget ligger Nacka kommuns kostnader för medlemskap i förbundet på 7,5 tkr per år.

Kommunstyrelsen kommer att efter hörande av Tekniska nämnden behandla ärendet.
Beslut om medlemskap fattas av kommunstyrelsen, som behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 29 oktober 2007.

Beslutsgång


Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Handlingar i ärendet


Miljö & Stadsbyggnads tjänsteskrivelse 2007-10-01

- - - - -

§ 104 Dnr TN 2007/715

Förslag till nytt strategiskt mål, nyckeltal och målnivåer 2008
Beslut


    1. Tekniska nämnden godkänner förslag till strategiskt mål under insatta resurser

    2. Tekniska nämnden godkänner förslag till nyckeltal och målnivåer kopplade till nämndens strategiska mål för 2008.

    3. Tekniska nämnden beslutar att målet ”mål för dagvatten fastställs under 2008, så snart förslag till policy framtagits” tillförs måluppställningen samt att ett nyckeltal rörande kg hushållsavfall/invånare skall skrivas under målet för avfall. ”Mängden hushållsavfall per invånare som skickas till Högdalens förbränningsanläggning, kg/invånare.”Ärendet


En ny modell för budget- och bokslutsarbetet har införts under våren och nämnden har identifierat väsentliga områden och utarbetat förslag till strategiska mål. Nämnden tog beslut om de strategiska målen i september 2007, utom för det första strategiska målet under insatta resurser, och de fastställs av kommunfullmäktige i november 2007.

Kopplat till de strategiska målen har nu nyckeltal och målnivåer utarbetats. I nedanstående tabell är nämndens strategiska mål sammanställda under resp övergripande mål. Nyckeltalen redovisas bredvid resp strategiskt mål.
Strategiskt mål

Nyckeltal

Verksamhetsresultat

 

God kommunal service

 

Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid.

Andel av invånarna som är nöjda med underhåll av gator och vägar, %.

Andel av invånarna som är nöjda med snöröjningen och halkbekämpningen av gator och vägar, %.

Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att innevånarna upplever dem som rena och välskötta.

Genomsnittlig tid från felanmälan till genomförd klottersanering.

Andel av invånarna som upplever att kommunens allmänna platser är välskötta

Nämnden ska verka för säker tillgång till rent kommunalt vatten.

Antal läckor per km huvud-vattenledning.

(totalt 341 km)Andel vattenanalyser med resultatet tjänligt, %.

Antal stopp per km avloppsledning

(totalt 300 km).Forts § 104


Strategiskt mål

Nyckeltal

God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling

Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall.

Kg insamlat farligt avfall per invånare.

Andel invånare som vet var man kan lämna farligt avfall, %.

Nämnden genom Räddningstjänsten ska minimera skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor.

Antal döda och skadade i brand och olycka i Nacka.

Nämnden, genom Räddningstjänsten, ska genom förebyggande verksamhet minska antalet bränder och olyckor.

Andel invånarnas med kunskaper om hur man ska agera för att förebygga brand, %.

Antal bränder och olyckor som föranleder räddningsinsats.

Antal räddningsinsatser vid larm utan tillbud.

Trygg och säker kommun

Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön.

Antal döda och skadade i trafiken som kommer till kommunens kännedom. (polisrapporterade)

Andel invånare som känner sig trygga i trafikmiljön, %.

Kommunens parker, gång, cykel- och vägsystem ska utformas så att innevånarna upplever dem som rena och välskötta

Andel invånare som känner sig trygga i parker och på gång- och cykelvägar, %.

Andel klagomål inom belysningsnätet i % av antal belysningspunkter

Insatta resurser

 

Effektivt resursutnyttjande
Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras

Förslag på nytt strategiskt mål

Reinvesteringar i förhållande till driftbudgeten

Låg driftkostnad i förhållande till jämförelsebara kommuner (951kr/inv)

Ekonomi i balans
VA verket ska vara i ekonomisk balans över längre tidsperiod där varje generation ska bära sin egen kostnad.

Över- eller underskott med högst 1 procent av omsättningen.Yrkande


Ingegerd Thorngren yrkade följande tillägg:

Att tekniska nämnden beslutar att målet ”mål för dagvatten fastställs under 2008, så snart förslag till policy framtagits” tillförs måluppställningen samt att ett nyckeltal rörande kg hushållsavfall/invånare skall skrivas under målet för avfall. ”Mängden hushållsavfall per invånare som skickas till Högdalens förbränningsanläggning, kg/invånare.”

Forts § 104

Beslutsgång


Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut med Thorngrens yrkande.
Pyret Due-Hedlund (s) meddelade att socialdemokratiska gruppen inte deltog i beslutet till förmån för eget förslag till budget som presenteras i Kommunfullmäktige under novembermötet.
Birgitta Rasmussen (v) meddelade att vänsterpartiets grupp inte deltog i beslutet till förmån för eget förslag till budget som presenteras i Kommunfullmäktige under novembermötet.
Hans Peters (c) meddelade att Centerpartiet inte deltar i beslutet under denna punkt. Vi återkommer i stället i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med eventuella förslag till justeringar i målen, nyckeltal och målnivåer för 2008.

Protokollsanteckning


Pyret Due-Hedlund (s) inkom med följande protokollsanteckning:

Socialdemokratiska gruppen deltar ej i beslutet om ”Förslag till mål och budgetramar 2008 - 2010”, vi hänvisar till vår egen budget som presenteras i Kommunfullmäktige under novembermötet.


Hans Peters (c) inkom med följande protokollsanteckning:

Centerpartiet deltar inte i beslutet under denna punkt. Vi återkommer i stället i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med eventuella förslag till justeringar i målen, nyckeltal och målnivåer för 2008.Handlingar i ärendet


Stadsledningskontoret tjänsteskrivelse 2007-10-08

- - - - -

§ 105 Dnr TN 2007/716

Sammanträdesdagar 2008
Beslut


Nämnden beslutar att sammanträda på följande datum kl 16.00 under 2008:
19 februari, 18 mars, 20 maj, 9 juni, 23 september, 14 oktober, 2 december
Reservdagar 29 januari, 2 september samt 19 november.

Ärendet


Nämnderna ska fastställa sina sammanträdesdagar för kommande år. Förslaget utgår ifrån att föreslagna dagar inte är förlagda till samma datum som kommunfullmäktiges sammanträdesdagar. Så långt som möjligt har nämndens sammanträdesdagar inte förlagts till dagar som sammanfaller med kommunfullmäktiges gruppmöten.
Sammanträdena är anpassade till den tidplan som fastställts av kommunstyrelsen för hantering av bokslut, tertialbokslut samt budget, för att nämnden ska kunna behandla respektive ärende innan det överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsgång


Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut.

Handlingar i ärendet


Teknik & Stadsbyggnadsstabens tjänsteskrivelse 2007-10-08

- - - - -

§ 106

Inkomna handlingar samt delegationsbeslut Tekniska nämnden
Beslut


Nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Följande beslut har tagits på delegation


Göran Helin, Teknisk direktör

Upphandling och skötsel och löpande underhåll av parker och grönområden inom kommundelen Sicklaön

Avbrytande av upphandling och skötsel och löpande underhåll av parker och grönområden inom kommundelen Sicklaön
Åsa Engwall, chef för Teknik och Fritid

Tillförordnad chef för Teknik och Fritid 10-18 oktober 2007-10-17


Delegationsbeslut om Parkeringstillstånd

212, 222, 427, 448, 459, 462, 465, 486, 490, 503, 506, 510, 518, 519, 525, 533, 537, 542, 552, 553, 560, 561, 562, 571, 573, 575, 578, 579, 580, 581, 582, 585, 586, 618, 621, 624, 625, 631, 637, 638, 641, 642Följande skrivelser har inkommit till nämnden för kännedom


1

Förslag till viljeinriktning för bildande av ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst mellan kommunerna Danderyd, Järfälla, Knivsta, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker


2

Slutrapport - Gemensam Larm- och Ledningsorganisation v 2.01
Gemensam Larm- och ledningsorganisation
Ny Räddningstjänstorganisation? Förslag och viljeinriktning, oktober 2007


3

E-post 28 augusti, H Larsson

Information vägar samt vatten o avlopp i Lännersta

Svar Erik Langby 9 oktober


4

E-post 2 oktober M Sjölund - Cykelbana till Telegramvägen

svar 2 oktober Åsa EngwallUtgåva 2 av trafik för en Attraktivare Stad är klar

Sveriges kommuner och landsting 2007:43


Forts § 106Kurser och konferenser


Utbildningar

Arrangör Vasrådet

Seminarium - Dricksvattenförekomster och reservvattenförsörjning i Stockholms län, Tisdag 11 december 2007

Anmälan 23 november 2007Beslutsgång


Nämnden beslutade att notera informationen till protokollet.

Handlingar i ärendet


Teknik & Stadsbyggnadsstabens tjänsteskrivelse 2007-10-08

- - - - -

Utdragsbestyrkande
Yüklə 124,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin