Qeyd: Bu sualların cavabı ancaq "Seyyid Əliəkbər Ocaq Nejat" ağanın yazdığı "Mübarək Ramazan ayı" kitabından təyin olunmuşdurYüklə 42,68 Kb.
tarix10.01.2022
ölçüsü42,68 Kb.
#108493

Kitab oxumaq yarışması


Qeyd: Bu sualların cavabı ancaq “Seyyid Əliəkbər Ocaq Nejat” ağanın yazdığı “Mübarək Ramazan ayı” kitabından təyin olunmuşdur.
 1. Həzrət Peyğəmbər (s) “bu ay Allahın Rəhməti hamıya şamil olur” buyurmuşdur. Bir nəfər sorşmuşdur “münafiqlər də şamil olur?” Peyğəmbər nə cavab verib?

A) Bəzilərinə şamil olur.B) Əgər tövbə etsələr olar.C) Münafiq kafirdir, kafirə şamil olmur.D) Bütün bəşəriyyətə şamil olur.

***

 1. Təqva” sözünün ərəb dilində qarşılığı hansı kəlmə ilə ifadə olunmuşdur?

A) İsmun.B) Fucur.C) Əzab.D) Məsiyət.

***

 1. İlahi Ziyafət” Allah qonağlığı deməkdir. Bu qonağlığın mənası nədir?

A) İnsanın bu ay ruzisi artır.B) Allah bu ay insanları əvf edir.C) Allah insanın ruhunu qonağlığa dəvət edir.D) İnsanlar bu ay bir-birlərinə əl tutur.

***

 1. Ramazan ayının adlarından biri “Muvasat”dır. Muvasat nə deməkdir?

A) Fədakarlıq ayı.B) Cismin ruh ilə birləşən ayı.C) Həmdərdlik bir-birinə yardım ayı.D) Xeyir və bərəkət ayı.

***

 1. İmam Cəfər Sadiq (ə) Hüseyn Bəzzaza belə buyurub: “Allahın bəndələrinə buyurduğu ən çətin əməl...” O hansı əməldir?

A) Günah etməmək.B) Nəfslə mübarizə aparmaq.C) Camaatla özün kimi rəftar etmək.D) Allah dostu ilə dost, düşmən ilə düşmən olmaq.

***

 1. Ramazan ayının adlarından biri “Təmhis”dir. Təmhis nə deməkdir?

A) Seçilmiş ay.B) Təyin olunmuş ay.C) Nöqsanlardan təmizlənmək (saflaşdırmaq) ayı.D) İmtahan ayı.

Kitab oxumaq yarışması


Qeyd: Bu sualların cavabı ancaq “Seyyid Əliəkbər Ocaq Nejat” ağanın yazdığı “Mübarək Ramazan ayı” kitabından təyin olunmuşdur.
 1. Hər ibadətin özünəməxsus özəlliyi var. Orucu digər ibadətlərdən ayıran özəllik nədir?

A) Oruc tutan zaman nəfəslər zikrdir.B) Orucun barəsində çoxlu fəzilətlər var.C) İlahi əmrdir.D) Orucda riyakarlıq yoxdur.

***

 1. Həzrət İmam Cəfəri Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim dəstəmaz zərindən dəstəmaz alarsa Allah ona ...” nə əta edər?

A) İstiğfarsız tövbəsini təzələyər.B) Onun qəlbini nurani edərC) Günahlarını bağışlayarD) Mənəvi məqama ucalar.

***

 1. Ramazan ayının adlarından biri də “İnabə” adlanır. “İnabə” nə eməkdir?

A) Orucluq ayı.B) Paklanmaq ayı.C) Qayıdış və dönmək ayı.D) Bağışlanmaq ayı.

***

 1. Peyğəmbərimiz (s) qəlbə nurun daxil olması barəsində danışan aman Əbuzər soruşur: Ya Rəsuləllah, qəlbə nur daxil olarkən bunun laməti nədir? Peyğəmbərin (s) cavabı nə idi?

A) Yəqin hasil olur.B) Dünyadan üz çeviri ölümə hazırlaşır.C) İnsan dünyadaikən cənnəti görür.D) Allah onun bəsirətini açır.

***

 1. Həzrət Peyğəmbər (s) öz hədisi şərifində dua üçün 2 əsas şərti önə çəkir. Bu şərtlər hansılardır?

A) Duanı salavatla başlayıb və bitirmək.B) Dua zamanı səmimi olmaq.C) Duanı saf niyyətlə və pak qəlblə istəmək.D) Dua zamanı gözdən yaş gəlməsi.

***

Kitab oxumaq yarışması


Qeyd: Bu sualların cavabı ancaq “Seyyid Əliəkbər Ocaq Nejat” ağanın yazdığı “Mübarək Ramazan ayı” kitabından təyin olunmuşdur.
 1. Quran ayələrinə əsasən müsibət baş verdikdə səbr edən insanın mükafatı nədir?

A) Uca məqam, ibadətin şirinliyiB) Allahın əmanəti, salavat və hidayət.C) Dünya və axirət səadəti.D) Səbr edənlərin məqamı.

***

 1. Hədisdə gələn “böyük cihad” sözündə məqsəd nədi?

A) Nəfslə mübarizəB) Axirət zamkan fitnələrinə səbr.C) Bütlərin dağıdılması.D) İslam qoşunu ilə müşriklər arasında olan savaş.

***

 1. Quranın hansı ayəsində Allah təala öz şəfaət haqqını istədiyi şəxsə vermək barəsində söz açır?

A) Əl-Bəqərə 255B) Əl-Tövbə 121C) Əl-Həşr 9D) Əl-Qiyaməh 2

***

 1. Həzrət Peyğəmbərin (s) belə bir hədisi var. “Cənnətdə Rəyyan dlanan bir qapı var...” O qapıdan yalnız kimlər cənnətə daxil olacaqlar?

A) Gecə namazı qılanlar.B) Çoxlu zikr edənlər.C) Oruc tutanlar.D) Günahdan sonra tövbə edib saleh olanlar.

***

 1. Vərə`” sözünün mənası nədir?

A) Allahın insanlara höccətiB) İnsanla öz Rəbbi arasında vəsiləC) Qəlbin genişliyiD) İnsanla günah arasında pərdə.

***

 1. Həzrət Nuhun düzəltdiyi gəmi hansı kəlmədən sonra hərəkətə gəlir və dayanırdı?

A) La hovla vəla quvvətə illə billah.B) Bismillah.C) Əlhəmdu lillah.D) Əhli Beytin adı ilə.

Kitab oxumaq yarışması


Qeyd: Bu sualların cavabı ancaq “Seyyid Əliəkbər Ocaq Nejat” ağanın yazdığı “Mübarək Ramazan ayı” kitabından təyin olunmuşdur.
 1. Osman İbn Huneyf Bəsrənin hakimi idi. Həzrət Əli (ə) ona məktub yazıb onu məzəmmət edir. Hansı əməlinə görə məzəmmət olunur?

A) Beytul mal ilə yaxşı davranmır.B) İsrafçılıq etdiyinı görə.C) Kasıbları unudub varlıların məclisinə getdiyinə görə.D) İnsanlar arasında düzgün qəravət etmədiyinə görə.

***

 1. Qurani Kərimin Ali İmran surəsinin 135 ayəsində tövbənin qəbulluğu barədə söz açılır.O kimin tövbəsi barəsindədir?

A) Hürr ibni Riyahinin tövbəsi.B) Bütöv tövbə edən günahkarların.C) Sə`ləbənin tövbəsi.D) Adəm (ə) tövbəsi barəsində.

***

 1. Oruc tutan insan hansı halda sevinir? (hədislərə əsasən)

A) Orucun ona nəsib olduğuna görə.B) Başqalarının iftar verdiyi zaman.C) İftar vaxtı və qiyamətdə.D) Fitr bayramı namazında.

***

 1. Zirar” məscidi Allahın əmri ilə Peyğəmbər (s) tərəfindən hansı səbəbə görə dağıdılmışdır?

A) Məscidin içərisində bütlərə ibadət olunduğuna görə.B) Məscid qəsb olunmuş yerdə tikildiyinə görə.C) Məscid xeyir məqsədlə tikilmədiyinə görə.D) Məscidi tikən insanın pulu haramdan olduğuna görə.

***

 1. Bir nəfər Peyğəmbərimizdən (s) nəsihət istədiyi an Həzrət Peyğəmbər bir sözü o şəxsə 3 dəfə təkrar etdi.O söz nədir?

A) Təqvalı ol.B) Səbr Et.C) Yalan danışma.D) Dilini saxla.

***

Kitab oxumaq yarışması


Qeyd: Bu sualların cavabı ancaq “Seyyid Əliəkbər Ocaq Nejat” ağanın yazdığı “Mübarək Ramazan ayı” kitabından təyin olunmuşdur.
 1. Əsbağ ibni Nəbatə (Həzrət Əlidən (ə) nəql edir) buyurur 2 dəstə insan var ki, Allah onlara görə bəla göndərməz. Söz hansı dəstələrdən gedir?

A) Alim və tələbələr.B) Ağsaqqal və həqiqi din yolunda rəhmət çəkənlər.C) Quran oxuyub öyrənmək üçün çalışan və camaat namazında iştirak edən qocalar.D) İnsanlara xidmət edən və başqasını özündən irəli tutanlar.

***

 1. Hansı səbəbə görə mübarək gecəyə “qədr gecəsi” deyilir?

A) İnsanın qədri qiyməti axtarmasına.B) Həmin gecə hər şeyin miqdarı bilinir.C) Bu gecə olan əməllər insanın qədərinə uyğundur.D) Allahın bu adı verməsi ilahi bir sirdir.

***

 1. Nəhcul-Bəlağə kitabından Həzrət Əlidən (ə) Quran barəsində belə bir kəlam keçir. “Quranı danışdırın ki...” kəlamı tamamlayın.

A) Qəlbiniz nurani olsun.B) Qəflətdən ayılasız.C) O da sizinlə danışsın.D) Fitnələrdən amanda qalasınız.

***

 1. Seyyid Əli Qazi hər dəfə bazara gedib göyərti satan şəxsdən köhnə və saralmış göyərtiləri alırdı.Ağa bu işi hansı səbəbə edirdi?

A) Qəlbini ləzzətli yeməklərdən uzaqlaşdırmaq üçün.B) İnsanlar arasında sadə həyat tərzi yaşamaq üçünC) Dünyada zahidlik məqamına çatmaq üçünD) Göyərti satana bir cür kömək etmək üçün.

***

 1. Həzrət Peyğəmbərdən (s) soruşurlar ki, “iman” nədir? Peyğəmbərin (s) cavabı nə olur?

A) İman ruhun böyüklüyüB) İman səbirdirC) İman qəlbən inanmaqdırD) İman gözəl əməldir

***

Kitab oxumaq yarışması


Qeyd: Bu sualların cavabı ancaq “Seyyid Əliəkbər Ocaq Nejat” ağanın yazdığı “Mübarək Ramazan ayı” kitabından təyin olunmuşdur.
 1. Qurani-Kərimdə Allah təala özünə ibadətdən sonra kimlərə yaxşılıq etmək barəsində danışır?

A) ValideynlərəB) ÖvladlaraC) QonşularaD) Alimlərə

***

 1. Həzrət Peyğəmbər (s) Ramazan xütbəsindən sonra ağlayır. Həzrət Əli (ə) soruşur “Ya Rəsuləllah sizi ağladan nədir?” Peyğəmbər (s) Həzrət Əliyə (ə) nə cavab verir?

A) Bu aydan qəflətdə olanları görürəm.B) Bu ay sən şəhadətə çatacaqsan.C) Allahın rəhmətinin nazil olması.D) Böyük günahların bağışlanması.

***

 1. Nauf Bikali deyir ki, gecəyarı ayıldım Həzrət Əlini (ə) Kufədə Allah qorxusundan ağladığını gördüm. Həzrət Əli (ə) o an hansı ayələri oxuyurdu?

A) Bəqərə surəsindən.B) Həşr surəsinin son ayələrini.C) Ali İmran surəsinin son ayələrini.D) Əl-Vaqiə surəsini.

***

Müsabiqənin cavab formu (doldurulma qaydası):


Formu tam doldurduqdan sonra cavabları yalnız 7-ci səhifəni doldurub +994506076740 watsapp nömrəsinə

yaxud workdaftar@gmail.com e-mail ünvanına göndərin.
İştirakçı haqqında məlumat

İştirakçının adı və soyadı:Şəxsiyyət vəsiqəsi seyriya və nömrəsi: Əlaqə nömrəsi:

Müsabiqə ilə tanışlıq qaydası: Hər düzgün cavabı tərtib olunmuş rəqəmlərdəki xanaları işarələyin.

Sual nömrəsi

A

B

C

D
Sual nömrəsi

A

B

C

D

1
16

2
17

3
18

4
19

5
20

6
21

7
22

8
23

9
24

10
25

11
26

12
27

13
28

14
29

15
30


Kataloq: wp-content -> uploads -> 2020
2020 -> Kiçik summativ qiymətləndirmə №-1
2020 -> Mövzu müasir təlim formaları,iş üsulları və texnikaları plan: 1
2020 -> Pedaqogikanın ümumi əsasları Plan
2020 -> Dəmiryol nəqliyyatında daşımaların təşkilinin əsasları
2020 -> Uşaq psixologiyası imtahan sualları Uşaq psixologiyası psixologiyanın sahəsi kimi
2020 -> Mühazirələr DƏDƏ qorqud" eposu azərbaycan türklərinin ulu babası oğuz türklərinin yaratdığı "
2020 -> Informatika fənninin predmeti. Informasiya nəzəriyyəsi və informasiya texnologiyaları. Informasiya ölçü vahidləri
2020 -> Kompüter avadanlıqlarının profilaktikası və texniki təmiri
2020 -> Grammar: Write about: “The Reciprocal Pronouns and their teaching methods” – “Qarşılıq əvəzliyi və onun tədrisi metodikası” haqqında yaz
2020 -> Azərbaycan Tarixi XIX xxi əsrin əvvəli

Yüklə 42,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə