Racr b4 copertaYüklə 80,07 Kb.
tarix27.12.2018
ölçüsü80,07 Kb.
#87252

powerpluswatermarkobject27028766


REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

RACR-NDT „Certificarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă, a centrelor de instruire personal NDT și a organizaţiei independente aeronautice (RO-NANDTB)”

Preambul

(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Codul aerian civil, prin acte normative interne din domeniu, precum şi prin prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte.


(2) În conformitate cu prevederile Codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, emite reglementări aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice civile şi conexe, precum şi pentru persoanele care desfăşoară activităţi în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă.
(3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este autoritate delegată de Ministerul Transporturilor pentru asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice civile naţionale precum şi pentru supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice, române sau străine, care furnizează servicii sau produse pentru aviaţia civilă din România, realizând astfel funcţia de supraveghere a siguranţei în domeniul aviaţiei civile.
(4) Reglementările aeronautice civile române sunt elaborate, emise sau adoptate în conformitate cu prevederile şi recomandările Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte, astfel încât să se asigure un caracter unitar, coerent şi modern procesului de elaborare şi dezvoltare a sistemului naţional de reglementări aeronautice civile române.
Capitolul 1 – Prevederi Generale


  1. Scop

Prezenta reglementare stabilește:

 1. condițiile de calificare şi certificare specifice personalului ce efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă;

 2. condiţiile de autorizare şi/sau echivalare a documentelor de autorizare pentru organizațiile ce oferă cursuri de instruire pentru personalul ce efectuează examinări nedistructive în industria aeronautică civilă;

 3. condiţiile şi criteriile de acceptare a organizaţiei naționale independente aeronautice pentru examinări nedistructive (RO-NANDTB) de către autoritatea de supraveghere a siguranţei în domeniul aviaţiei civile;
  1. Definiții şi acronime

În sensul prezentei reglementări, RACR-NDT, se utilizează următoarele acronime şi definiţii:

1.2.1 Acronime:

AACR

Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

RACR

Reglementări Aeronautice Civile Române;

NDT

Examinări nedistructive;

RO-NANDTB

Organizaţia independentă aeronautică națională în domeniul NDT;

RT

Metodă de control nedistructiv – Radiografie;

1.2.2 Definiţii:

 1. Certificare personal NDT – document emis de angajator sau RO-NANDTB, prin care se atestă faptul că o persoană îndeplinește cerinţele aplicabile din prezenta reglementare;

 2. Angajator – persoana juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţa de muncă pe bază de contract individual de muncă, şi este autorizată potrivit legislaţiei naţionale să efectueze activităţi de control nedistructiv (NDT);

 3. Examinator – persoană certificată operator NDT nivel 3, conform prezentei reglementări şi desemnată de un operator NDT Nivel 3 Responsabil pentru a administra procesul de testere a calificării NDT pentru care acesta este certificat;

 4. Instructor – persoană desemnată de un operator NDT Nivel 3 Responsabil pentru a administra procesul de instruire a personalului NDT, pentru care acesta este certificat;

 5. Organizaţia naţională independentă aeronautică (RO-NANDTB) - o organizație independentă, reprezentând industria aeronautică naţională în domeniu NDT, care este constituită de principalii angajatori care efectuează examinări nedistructive (NDT) și care este recunoscută de autoritatea aeronautică civilă pentru a furniza sau susține servicii de calificare și/ sau examinare NDT în conformitate cu cerințele prezentei reglementări;

 6. Metodologie – procedură care descrie cerințele angajatorului cu privire la modul de control și administrare a calificării personalului NDT şi a procesului de certificare.

 7. Calificareabilitatea, pregătirea, cunoştinţele, examinările, experienţa şi acuitatea vizuală, necesare persoanelor ce efectuează control nedistructiv, pentru a desfăşura activitatea la un anumit nivel;

 8. Operator NDT Nivel 3 Responsabil – persoană certificată Operator NDT Nivel 3, desemnată de angajator pentru supravegherea îndeplinirii cerințelor prezentei reglementări în cadrul organizaţiei și pentru a acționa în numele acestuia;

 9. Organizaţie autorizată – persoană juridică ce deţine o autorizaţie emisă în baza reglementărilor europene şi/sau naţionale privind producţia şi/sau întreţinerea aeronavelor civile, echipamentelor şi a pieselor de schimb asociate, sau desfăşoară activităţi de producţie sau întreţinere aeronave civile, echipamente şi piese de schimb asociate în baza unui contract sau a unei autorizaţii emise de o persoană juridică ce deţine o autorizaţie emisă în baza reglementărilor europene şi/sau naţionale privind producţia şi/sau întreţinerea aeronavelor civile;

 10. Metoda NDT – o modalitate de testare nedistructivă care poate fi efectuată prin diferite tehnici;

 11. Restricţionare – retragere temporară a unora din competenţele acordate unui operator NDT sau unui centru de instruire personal NDT. Restricţionarea reprezintă un caz particular al suspendării.

 12. Revocare – anulare definitivă şi executorie a întregii certificări. Prin revocare toate drepturile şi privilegiile acordate unui operator NDT sau unui centru de instruire personal NDT sunt retrase;

 13. Suspendare – retragere temporară a competenţelor acordate prin documentele de certificare. În acest caz, certificarea rămâne valabilă, însă pe perioada suspendării, nu pot fi efectuate acele activități afectate de aceasta decizie. Privilegiile ce decurg din certificare pot fi restabilite atunci când se constată că circumstanţele care au condus la luare decizie de suspendare au fost corectate, și se poate demonstra din nou conformarea deplină cu cerinţele aplicabile.Capitolul 2 – Certificarea operatorilor NDT
2.1 Aplicabilitate

Pentru a putea efectua examinări nedistructive în aeronautica civilă, personalul specializat, trebuie să fie instruit, calificat şi certificat conform prevederilor standardului SR EN 4179 “Qualification and approval of personnel for non-destructive testing”, ediţia în vigoare, astfel: 1. operatorii NDT nivel 1 restricționat, 1 şi 2 intern de către angajator sau de către organizații autorizate în baza reglementărilor europene şi/sau naţionale privind producţia şi întreţinerea aeronavelor civile şi a echipamentelor şi pieselor conexe;

 2. operatorii NDT nivel 3 de către RO-NANDTB;


2.2. Metodologie

I. Operatori NDT nivel 1 restricționat, 1 și 2

 1. angajatorii sau organizațiiile autorizate în cadrul cărora se efectuează examinări nedistructive (NDT), îşi stabilesc o procedură de instruire, calificare si certificare a personalului propriu utilizat în activităţi de control nedistructiv (NDT);

 2. procedurile privind instruirea, calificarea şi certificarea personalului propriu utilizat în activităţi de control nedistructiv (NDT) sunt elaborate având în vedere:

 • prevederile standardului SR EN 4179, ediţia în vigoare, specifice pentru operatorii NDT nivel 1 restricţionat, 1 şi 2 de autorizare;

 • materialele de ghidare/informare elaborate şi publicate de RO-NANDTB;

 1. procedurile sunt aprobate de un operator NDT nivel 3 responsabil din cadrul entităţii respective și este parte a documentaţiei angajatorului sau organizaţiei autorizate;

II. Operatori NDT nivel 3

 1. RO-NANDTB stabilește o procedură de instruire, calificare şi certificare a operatorilor NDT nivel 3;

 2. procedurile sunt aprobate intern de RO-NANDTB, conform unei proceduri specifice, și sunt parte a documentaţiei ce susține procesul de recunoaștere a organizației de către AACR;


2.4 Instruirea operatorilor NDT

Instruirea operatorilor NDT, indiferent de nivelul de autorizare, se desfăşoară: 1. conform prevederilor standardului SR EN 4179 “Qualification and approval of personnel for non-destructive testing”, ediţia în vigoare;

 2. doar în cadrul unui centru de instruire autorizat/recunoscut în acest scop;


2.3 Operator NDT Nivel 3 Responsabil

 1. angajatorii sau organizaţiile autorizate au obligaţia de a nominaliza un singur Operator NDT Nivel 3 Responsabil, indiferent dacă metodele NDT aflate în domeniul de autorizare al acestuia acoperă sau nu metodele NDT aflate în domeniul de autorizare al anfgajatorului sau organizaţiei autorizate;

 2. în atribuţiile Operatorului NDT Nivel 3 Responsabil sunt incluse, în mod obligatoriu şi nu limitativ, instruirea, calificarea, şi certificarea operatorilor NDT precum şi supervizarea proceselor NDT specifice;

 3. Operatorul NDT Nivel 3 Responsabil este certificat conform prevederilor prezentei reglementări pentru una sau mai multe metode NDT şi deţine cunoştinţe cu privire la instrucţiuni scrise, coduri, specificaţii şi standarde aplicate de angajator sau organizaţia autorizată;

 4. Operatorul NDT Nivel 3 Responsabil este acceptat/revocat în baza unei proceduri aprobate de Directorul General al AACR;

 5. un Operator NDT Nivel 3, poate fi nominalizat şi acceptat de AACR ca Operator NDT Nivel 3 Responsabil în cadrul mai multor angajatori sau organizaţii autorizate, având în vedere complexitatea proceselor de instruire, calificare şi certificare a operatorilor NDT precum şi de supervizare proceselor NDT din cadrul fiecărui angajator sau organizaţie autorizată;


2.4 Recunoaşterea documentelor de certificare a operatorilor NDT emise în alte state

 1. un operator NDT, indiferent de nivelul de autorizare, care deţine un document de certificare emis de un organism competent din alt stat, document aflate în termen de valabilitate, poate desfăşura activităţi de control nedistructiv (NDT) în cadrul angajatorilor sau organizaţiilor autorizate de pe teritoriul României, după obţinerea unei scrisori de recunoaștere emise de RO-NANDTB în baza unei proceduri proprii;

 2. scrisoarea de recunoaștere emisă de RO-NNADTB trebuie să menţioneze cel puţin următoarele aspecte:

    1. date de identificare ale angajatorului sau organizaţiei contractante;

    2. date de identificare ale organismului emitent al certificatului de autorizare;

    3. date de identificare ale titularului certificatului de autorizare;

    4. termenul de valabilitate pentru scrisoarea de recunoaştere;

    5. lista metodelor NDT premise a fi efectuate;

 1. procesul de recunoaștere a documentelor de autorizare se va finaliza de RO-NANDTB fie prin emiterea unei scrisori de recunoaștere, fie prin transmiterea unei scrisori de neacceptare a solicitării, după caz, și nu va putea depăși 30 de zile clandaristice de la data depunerii cererii;Capitolul 3 – Autorizarea centrelor de instruire

  1. Scop

Pentru a putea furniza servicii de instruire persoanelor ce intenţionează să obţină un certificat de operator NDT precum şi operatorilor NDT, indiferent de nivelul de autorizare al acestora, un agent aeronautic trebuie să deţină un certificat de autorizare emis în baza prevederilor prezentului capitol;


  1. Aplicabilitate

Prezentul capitol stabileşte condiţiile privind:

 1. autorizarea centrelor de instruire a operatorilor NDT din aeronautica civilă;

 2. menţinerea şi prelungirea valabilităţii autorizaţiei;

 3. modificarea domeniului de autorizare;

 4. recertificarea centrelor de instruire a operatorilor NDT din aeronautica civilă;
  1. Cererea de autorizare

 1. în scopul autorizării, organizaţia trebuie să transmită la AACR o cerere de autorizare, formular ce trebuie însoţit de următoarele documente:

 1. memoriul de prezentare a organizaţiei;

 2. certificat de înregistrare de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (sau un document echivalent emis de statul în care solicitantul este înregistrat);

 3. formularele de acceptare pentru personalul de conducere, instructori şi examinatori;

 1. cererea de autorizare şi documentele-suport se transmit în formă originală sau în copie legalizată conform legii;

 2. formatul şi conţinutul cererii de autorizare sunt stabilite de AACR şi publicată pe pagina proprie de internet;
  1. Cerinţe privind facilităţile

  1. spaţiile destinate desfăşurării cursurilor teoretice şi practice trebuie să permită instruirea cursanţilor fără perturbarea activităţii;

  2. echipamente necesare desfăşurării actviităţilor practice de instruire a cursanţilor trebuie să fie suficiente şi corespunzător întreţinute;

  3. cursanţilor trebuie să le fie asigurate un număr suficient de probe test reprezentative pentru domeniul aeronautic, cu defecte naturale sau artificiale şi care să acopere întreaga gamă de examinări nedistructive care pot fi efectuate prin aplicarea metodelor NDT aflate în domeniul de autorizare. Probele test utilizate în cadrul activităţilor de instruire teoretică şi practică nu sunt utilizate în examinarea practică a candidaţilor;

  4. condiţiile în care se desfăşoară instruirea practică a cursanţilor trebuie să fie cât mai apropiate de cele pe care operatorii NDT le vor avea / le au la locurile de muncă. În cazul în care organizaţia nu poate asigura toate condiţiile de desfăşurare a instruirii practice pentru o anumită metodă NDT, acesta poate utiliza, pe bază contractuală, facilităţile altei organizaţii care desfăşoară examinări nedistructive pentru aeronautica civilă;

  5. cursanţii şi candidaţii care sunt instruiţi şi, respectiv, examinaţi în domeniile specifice metodei RT, trebuie să aibă asigurate condiţiile necesare protecţiei contra radiaţiilor şi să fie instruiţi în domeniul radioprotecţiei conform standardelor naţionale şi internaţionale, precum şi a legislaţiei aplicabile;
  1. Cerinţe privind personalul

 1. managementul superior al organizaţiei, cu excepţia managerului responsabil, instructorii şi examinatorii organizaţiei sunt acceptaţi de AACR în baza unei proceduri specifice;

 2. organizaţia trebuie să angajeze, pe bază de contract, personalul necesar pentru a planifica şi desfăşura instruirea teoretică şi practică, precum şi pentru a organiza, supraveghea şi efectua examinarea personalului NDT, în conformitate cu domeniul de autorizare;

 3. organizaţia poate utiliza, pe bază de contract part-time, operatori NDT calificaţi corespunzător (instructori şi examinatori) din cadrul unei alte entităţi, în cazul în care personalul propriu nu are competenţa necesară pentru susţinerea cursurilor/examinărilor într-o anumită metodă NDT;

 4. instructorii şi examinatorii organizaţiei trebuie să îndeplinească cerinţele specifice standardului SR EN 4179, ediţia în vigoare;

 5. examinatorii corectează şi notează răspunsurile candidaţilor la probele scrise, iar rezultatele examenelor practice le vor aprecia şi nota conform unei proceduri aprobate, care include cel puţin 10 criterii de notare;

 6. în scopul asigurării instruirii specifice, instructorii au obligaţia de a cunoaşte instrucţiunile scrise, codurile, specificaţiile şi standardele din domeniul NDT, utilizate în cadrul organizaţiei din care face parte cursantul. În condițiile în care nu se pot transmite centrului de instruire specificațiile de metodă, din motive contractuale, atunci centrul de instruire utilizează un standard de metodă recunsoacut în aviația civilă în vederea instruirii specifice, cu informarea organizației ce beneficiază de instruirea personalului;

 7. instructorii şi examinatorii organizaţiei trebuie să aibă cunoştinţe despre materiale, componente, tehnologii de execuţie ale acestora şi despre tehnicile NDT utilizate şi pentru care au fost elaborate programele de instruire;
  1. Documente emise de centrul de instruire

 1. organizaţia emite pentru fiecare cursant un certificat de absolvire sau atestat de participare la cursurile de instruire;

 2. documentul care atestă calificarea cursanţilor, menţionează cel puţin următoarele:

 1. metoda şi tehnicile NDT pentru care a fost instruit;

 2. nivelul de calificare pentru care a fost instruit şi tipul instruirii efectuate (iniţială, recurentă completă, parţială, anuală, etc.);

 3. modulele pe care le-a parcurs în decursul instruirii;

 4. numele şi semnătura instructorilor;

 5. numele şi semnătura examinatorilor;

 6. perioada de desfăşurare a cursului de instruire;

 7. un calificativ referitor la activitatea cursantului;

 1. certificatul de absolvire sau atestatul de participare emis de organizaţie trebuie să precizeze numele şi numărul certificatului de autiorizare deţinut;

 2. certificatele de absolvire şi atestatele de participare emise de organizaţie nu se substituie certificării emise de angajator, fiind însă o dovadă obiectivă a competenţei acestuia în domeniul NDT;
  1. Înregistrări şi evidenţe

 1. este obligatoriu a fi arhivate:

   1. înregistrările privind personalul implicat în activităţile de instruire şi examinare;

   2. înregistrările privind tipurile de cursuri organizate şi anume: niveluri de calificare, tipul de instruire furnizat (iniţială, recurentă etc.), categoriile de instruire furnizată (generală, specifică, practică), metodele NDT, standardele de metodă utilizate, aprobarea programelor şi tematicilor de instruire, etc.;

 2. evidenţele trebuie să asigure o corelare sigură a conţinutului cursurilor, instructorilor, examinatorilor şi cursanţilor cu documentele emise de organizaţie;

 3. organizaţie are obligaţia de a stabili şi menţine proceduri documentate pentru identificarea, colectarea, indexarea, accesul, îndosarierea, arhivarea, păstrarea şi eliminarea înregistrărilor cursurilor oferite şi a persoanelor instruite;
  1. Procedurile specifice şi de asigurarea calităţii

  1. organizaţia trebuie să elaboreze proceduri proprii prin care să se asigurare de desfăşurarea corespunzătoare a activităţiilor specifice precum şi conformarea continuă a organizaţiei cu cerinţele relevante din prezenta reglementare;

  2. organizaţia trebuie să implementeze un sistem de management al calităţii incluzând audituri independente care să monitorizeze activităţile de instruire şi examinare, conformarea cu procedurile specifice, precum şi adecvabilitatea acestora;

  3. în organizaţiile mici (maxim 10 angajaţi full time şi/sau part time), auditul independent, parte a sistemului de management a calităţii, poate fi contractat unei alte organizaţii sau unei persoane fizice cu o experienţă relevantă în managementul calităţii;
  1. Memoriul de prezentare

 1. centrul de instruire personal NDT are obligaţia de a elabora şi să menţină la zi, un memoriu de prezentare a activităţii centrului de instruire personal NDT, care să conţină cel puţin următoarele informaţii:

 1. declaraţia semnată de managerul responsabil, confirmând că Memoriul de prezentare a activităţii centrului de instruire personal NDT şi orice alte manuale/proceduri asociate, definesc conformarea cu prezenta reglementare şi cu SR EN 4179, ediţia în vigoare;

 2. funcţia(iile) şi numele persoanei(lor) responsabile menționate in prezenta reglementare;

 3. atribuţiile şi responsabilităţile persoanei(lor) specificat(e) în subparagraful de mai sus;

 4. structura organizatorică a centrului de instruire personal NDT din care să rezulte ierarhia responsabilităţilor persoanei(lor) specificate în subparagraful (2) de mai sus;

 5. o listă a instructorilor şi a examinatorilor utilizați;

 6. o descriere generală a resurselor umane;

 7. o descriere generală a facilităţilor amplasate la fiecare adresă specificată în certificarea centrului de instruire personal NDT;

 8. o specificare a domeniului de activitate a centrului de instruire personal NDT relevant pentru domeniul certificării, inclusiv descrierea modului de organizare / structurare a cursurilor şi examinărilor în vederea calificării şi/sau certificării;

 9. o procedură de comunicare a modificărilor din cadrul centrului de instruire personal NDT;

 10. procedura de amendare a Memoriului de prezentare a activităţii centrului de instruire personal NDT;

 11. procedurile specifice activităţii centrului de instruire personal NDT şi de asigurarea calităţii;

 12. specimenele ale formularelor utilizate în cadrul organizației;

 1. memoriul de prezentare a activităţii centrului de instruire personal NDT precum şi amendamentele ulterioare sunt subiectul unei aprobări emise de autoritatea națională de supervizare a siguranței zborului;
  1. Privilegii (competenţe) acordate potrivit autorizării

Organizația autorizată în baza prevederilor prezentului capitol, are dreptul de a efectua următoarele activităţi, astfel:

 1. să organizeze cursuri de instruire a personalului NDT din aeronautica civilă pentru care este autorizat, în conformitate cu programele şi tematicile aprobate, în cadrul amplasamentelor detaliate în avizul de certificare şi/ sau în memoriul de prezentare a activităţii;

 2. să organizeze şi să conducă examinarea personalului NDT;
  1. Modificări în cadrul centrului de instruire personal NDT, certificat

Organizația are obligația de a comunica modificările pe care intenționează să le implementeze, pentru a permite analiza impactului acestora, să stabilească continuitatea conformării cu prezenta reglementare şi să actualizeze, dacă este cazul, certificatul de autorizare, astfel:

  1. numele centrului de instruire personal NDT sau organizaţiei din care acesta face parte;

  2. sediul centrului de instruire personal NDT;

  3. amplasamente ale centrului de instruire personal NDT;

  4. managerul responsabil;

  5. oricare dintre persoanele cu funcţii de răspundere specificate in prezenta reglementare;

  6. facilităţile, echipamentele, sculele, materialele, procedurile, domeniul de activitate şi personalul care efectuează instruirea şi examinarea.
  1. Valabilitatea certificatului de autorizare

 1. Iniţial certificatul de autorizare are o valabilitate de maximum 1 an calendaristic;

 2. Prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare se face pe o perioadă nelimitată condiţionat de parcurgerea cu succes a auditurilor de supraveghere;
  1. Suspendarea valabilității certificatului de autorizare

Valabilitatea certificatului de autorizare se suspendată în următoarele situații:

 1. împiedicarea accesului reprezentanţilor părților interesante în cadrul în sediul şi/sau la facilităţile declarate ale organizaţiei în scopul de a determina conformarea continuă cu cerinţele prezentei reglementări;

 2. lipsa unui plan de acțiuni corective necesar pentru închiderea neconformităților identificate în timpul auditurilor de autorizare/supraveghere în termenul legal;

 3. menținerea neconformităților constatate, ca urmare a neacceptării planului de acțiuni corective, intr-un număr cel mult 4 (patru) cicluri de analiză internă;

 4. închiderea neconformităților identificate în timpul auditurilor de supraveghere după termenul agreeat;
  1. Restricționarea domeniului de autorizare

Restricționarea domeniului de autorizare intervine ulterior constatării faptului că cerințele de autorizare inițială nu mai sunt îndeplinite şi se comunică organizaţiei în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea auditului.


  1. Revocarea valabilității certificatului de autorizare

 1. valabilitatea certificatului de autorizare este revocată în următoarele situaţii:

  1. la solicitarea organizației;

  2. în cazul în care neconformităţile ce au condus la suspendarea valabilității certificatului de autorizare nu sunt remediate în termen de 6 luni de la data deciziei de suspendare a valabilității certificatului de autorizare;

  3. în cazul organizării şi desfăşurării de cursuri de instruire în perioada de suspendare a valabilităţii certificatului de autorizare;

 2. după revocare, organizaţia este obligată să elimine toate referinţele la autorizarea deţinută din toată documentaţia sa;
  1. Recunoaşterea documentelor de autorizare emise de organismele competente din alte state

 1. o organizație ce deţine un document de autorizare emis de un organism competent din alt stat, document aflat în termen de valabilitate, pentru a desfășura activități de instruire inițială și recurentă pentru operatorii NDT certificaţi în baza prezentei regleemntări, trebuie să deţină o scrisoare de recunoaștere emisă de AACR în baza unei procedure specifice;

 2. scrisoarea de recunoaștere emisă de AACR trebuie să menţioneze cel puţin următoarele aspecte:

 1. date de identificare ale organizației de instruire;

 2. date de identificare ale organismului emitent al certificatului de autorizare;

 3. date de identificare ale titularului certificatului de autorizare;

 4. termenul de valabilitate pentru scrisoarea de recunoaştere;

 5. lista cursurilor de instruire, inițiale și recurente, premise a fi efectuate;

 1. procesul de recunoaștere a certificatelor de autorizare se va finaliza de AACR e prin emiterea scrisorii de recunoaștere sau prin transmiterea unei scrisori de neacceptare a solicitării, după caz, și nu va depăși 30 de zile de la data depunerii cererii de către organizația în cauză;Capitolul 4 – Recunoașterea organizaţiei naţionale independente aeronautice (RO-NANDTB)
4.1. Scop

Prezentul capitol stabilește condițiile în care o organizație reprezentantivă la nivel național poate fi recunoscută ca organizație națională independentă aeronautică (RO-NANDTB);


4.2 Atribuții și responsabilități

Atribuțiile și competențele organizației naționale independente aeronautice (RO-NANDTB) sunt detaliate în SR EN: 4179 “Qualification and approval of personnel for non-destructive testing”, ediţia în vigoare;


4.3. Cerințe pentru constituirea și funcționarea RO-NANDTB

În scopul constituirii și funcționării ca organizaţie naţională independentă aeronautică RO-NANDTB, precum și a recunoașterii sale, o entitate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:  1. să fie legal constituit și să dețină un document de înființare ca persoană juridică, conform prevederilor legale naționale;

  2. să fie reprezentativ la nivel naţional pentru industria aeronautică și să dețină un document oficial prin care să ateste acest lucru;

  3. să fie independent și să dețină un document prin care să se asigure independența membrilor cu drept de vot;

  4. să aibă o structură de funcționare bine definită și o entitate decidentă, iar membrii cu drept de vot din cadrul entității decidente să fie Operatori NDT Nivel 3 activînd pe bază de contract în cadrul angajatorilor sau organizaţiilor autorizate de pe teritoriul naţional;

  5. să aibă proceduri de lucru și proceduri administrative adecvate desfășurării activității;

  6. să dețină facilitățile necesare calificării și examinării Operatorilor NDT Nivel 3;

  7. să aibă competenţa de a defini procese şi cerințe pentru calificarea operatorilor NDT în relaţie cu metodele NDT în curs de dezvoltare, conform SR EN 4179;

  8. să aibă relații de colaborare și să se afilieze organismelor de profil la nivel european și internațional;


4.4. Solicitarea recunoașterii

 1. în scopul recunoașterii, organizaţia trebuie să transmită la AACR o cerere tip însoţită de următoarele documente:

 1. dovada înfiinţării legale şi a reprezentantivităţii sale la nivel national;

 2. structura organizaţională şi fişele de atribuţii şi responsabilităţi compartimentale;

 3. lista nominală a Operatorilor NDT Nivel 3 nominalizaţi în fiecare din compartimentele mai sus menţionate;

 4. mandatele acordate de angajatori/organizaţii autorizate Operatorilor Nivel 3 nominalizaţi;

 5. lista procedurilor specifice precum și copii electronice ale acestora;

 1. cererea de recunoaştere şi documentele-suport se transmit în forma originală sau în copie legalizată conform legii;


4.5. Documente suport

Organizația națională independentă aeronautică (RO-NANDTB) trebuie să elaboreze şi să actualizeze, documente suport prin care acesta să descrie modul în care acesta stabilește şi desfășoară activități specifice, referitoare la:

 1. stabilirea politicii naţionale în domeniul calificării şi certificării personalului ce desfăşoară activităţi de control nedistructiv (NDT) în domeniul aviaţiei civile;

 2. elaborarea unor material de ghidare privind instruirea, calificarea şi certificarea personalului ce desfăşoară activităţi de control nedistructiv (NDT) de nivel 1 restricţionat, 1 şi 2, materiale necesare organizaţiilor ce desfăşoară activităţi de control nedistructiv;

 3. elaborarea elementelor de bază ale cursurilor în vederea instruirii pentru fiecare metodă NDT;

 4. elaborarea bazei de întrebări necesare examinării operatorilor NDT nivel 3;

 5. examinarea operatorilor NDT nivel 3 (examinare teoretică / examinare practică);

 6. desemnarea examinatorilor necesari desfăşurării sesiunilor de examinare a operatorilor NDT nivel 3;

 7. definirea de cerințe necesare calificării şi certificării operatorilor NDT pentru metode neacoperite de reglementare (metode în curs de dezvoltare);


4.6. Recunoaşterea RO-NANDTB

 1. o organizaţie reprezentantive la nivel naţional este recunoscută de AACR ca „organizație naționale independente aeronautice (RO-NANDTB)” printr-o scrisoare de recunoaştere;

 2. scrisoarea de recunoaștere emisă de AACR menţionează cel puţin următoarele aspecte:

 1. datele de identificare ale organizației;

 2. date de identificare ale AACR;

 3. termenul de valabilitate al scrisorii de recunoaştere;

 4. lista activităţilor ce urmează a fi desfăşurate;


4.7. Valabilitatea scrisorii de recunoaştere

 1. Iniţial scrisoarrea are o valabilitate de maximum 1 an calendaristic;

 2. Prelungirea valabilităţii scrisorii se face pe o perioadă nelimitată condiţionat de parcurgerea cu succes a auditurilor de supraveghere;


4.7. Revocarea valabilităţii scrisorii de recunoaştere

Valabilitatea scrisorii de certificare se revocată în următoarele situaţii:  1. la solicitarea organizației;

  2. în cazul constatării unor deficienţe majore în funcţionarea sa;/


Yüklə 80,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə