Sevənlər də xoşbəxt olmur bəzənYüklə 156,78 Kb.
tarix14.08.2018
ölçüsü156,78 Kb.
#70981


Sevənlər də xoşbəxt olmur bəzən

Sevgi nədi? Hisslər yox oldu getdi


Sevdalı sözlər də tükəndi bitdi
Gözlərində nur da itdi kor oldu
Sevda üçün axan yaşın qurudu
Sevgi üçün fədakarlıq budumu?
Sevən insan illər ötüb tənhasan
Sevgin söndü Söylə sən nə haldasan?

Qovuşmaqdı sənin arzu istəyin
Ağlayanda göz yaşların sel oldu
Sevgi üçün ölmək belə heç oldu
Qovuşmusan, sevgin hanı nec oldu?
Peşimansan Sevdaların puç oldu.
Nə tez söndü od alovlu məhəbbət
Sevgi yaşın acılarla boyandı
Nə tez qəlbdə yeni Sevdan oyandı?

Kimdi axı günahkarı Bilən yox
Sənə həsrət sevgilindən xəbər yox
Sən unutdun o yalnızdı bilən yox
Qəm kədərdən pay vermisən Sevgi Yox
Səndə yeni eşq günləri yaşanır
Onun dərdi bir tək Sənsən...... Sən də Yox.

Tural Museyibov 14 Aprel 2013
__________________________________________________

Tez gülüb tez yanan könlüm ağlama

Gülməyi də sənə çox gördü həyat.

Vaxtsız sevinc imiş pənah gətirən

Yardan yarımıyan könlüm ağlama.

Yalançı gülüşlər qonsun dodağa

Həqiqət həsrətli könlüm ağlama

Səmimi sevgiyə həsrət qalmısan


Riyakar dünyaya baxıb ağlama.

Nə tez bezdi səndən, bəs səni sevən?!

Nə tez doydu səndən doymuram deyən?!

Sevgi axtardığın ala gözlərə

İnamsız baxırsan... baxıb ağlama.

Dalıb xəyallara, getmisən fikrə

Bir anlıq yanında Sən Onu istə

Yalan olduğunu Sən bilə bilə

Sarıl sevgilinə, dolan boynuna

Cismindən uzaqsan bağlan Ruhuna

Axan göz yaşına baxıb ağlama......

Səndən ayrı qalıb, səni düşünən

Gizlin görüşlərdə duya bildiyin

Uzaq arzulara, isti nəfəsə

Sevginin səsinə yanıb ağlama.

Ağır olsa belə bu tale qismət

Hər gecə yanacaq içində həsrət.

Tənhalıq bir dostdur gecələr sənə

Qaralan gecəyə batan günəşə

Sabah açılacaq qara Zülmətə

Qarğama Bəxtinə, Gülüm Ağlama............

Səni sevən qəlbə acı Ağlama.......

Sil gözün yaşını canım Ağlama.

Sən mənə uzaqsan yaxin olsan da

Canimda bir cansan, ayri qalsan da.

Qəlbimə hakimsən, sevgi tacimsan

Sən mənim deyilsən, mənim olsan da!

                       ***Heç zaman biz xoşbəxt ola bilmərik

Bərabər yaşamaq yasaqdir bizə.

Sən mənə lazimsan sevgi ocağim

Məni məhv eləyən baxişlarinla......

                         ***Biz başqa dünyanin adamlariyiq

Biz yasaq sevginin kölələriyik

Dərd yükü daşiyan dolu bir bulud

Biz xoşbəxt olmadan sevgidən yanan

Əriyib yox olan bir cüt şamlariq.

                          ***Gözləri kor edən sevgi aynamiz

Indi parçalanib dağilib artiq

Hər parça bir sevgi yayacaq gülüm

Sevgimiz dillərdə əzbər olacaq

Dünyanin həsədlə baxdiği sevgi

Bizə yaxin ikən uzaq olacaq.....

Mən Necə İtirim Səni Bir Daha

Bir toy məclisində görüşdük sənlə

Bu toydan bizimçün ola bilərdi.

Bir zaman tərk edib getməsəydin Sən

İndi o masada biz əyləşmisdik

Bəlkə də bu toya bərabər gəlib

Gələcək gunlərə dilək tutardıq

Övlad toyu uçun arzu edərdik...

Sənin baxışların sevinc bəxş etdi

Hay kuylu gecedə sakit baxişla

Sevindirdin məni o izdihamda

Səni gorməyimlə itirdiyim gun

Ekizdir eynile, aci həsrətdir

Sənlə gəldiyi tək Sənlə gedəndir....

Mən necə itirim səni bir daha

Mən sənlə yaşadım ömrüm boyunca.

Bütün xəyallarım sənlə olubdur:

O qədər səninlə dərdləşmişəm ki

Deyib gulmuşəm mən yalan olsa da

O qədər sevirəm deyib mən sənə

Səndən hə cavabi eşitmişəm ki.

Yalandan bir xəyal olsa da bunlar

Amma həqiqətdir sevgi hissləri

Yalniz səni görən gözlər kor olar

Səndən başqasında görsə Sevgini!

Yalandan danışmaq xəyal da qurmaq

Təsəlli olurdu sənsiz anlarda.

Əlindən tuturdum mənlə olanda

Səni qucaqlayıb isti nəfəslə

Soyuq kuləklərdən qoruyurdum mən.

Bəzən də bərabər gəzirdim sənlə

Şəhərdə bəxtəvər insanlar kimi

Hamının həsədlə baxıb gizlincə

Xoşbəxtlik verdiyi cütlüklər kimi

Sən hərdən küsürdün danışmırdın ki

Könlünü almaqçün nələr etmirdim

Gülən çöhrən üçün əldən gedirdim.

Bitməz bu xəyallar, ömrü uzundur

Acı bir talenin həyat yoludur.

Gözəl xəyallardı deyilmi gülüm

Bunlar hech bir zaman yox olmadi ki

Hər anım hər günüm sənlə bərabər

Səninlə yaşayıb, yaşayacaq da

Bir zaman mənimlə gəldiyi kimi

Bir anda mənimlə yox olacaq da....

 Tural Müseyibov. 2011. 15 noyabr

________________________________________________________________


T
ƏRK EDİR MƏNİ

Necə də gözəldir sənli hisslərim

Elə bil illərlə dayanıb zaman

Səni itirməkdən qorxduğu üçün

BU GÜNÜN sabahı olsun olmasın

Düşünüb daşınıb yox deyim gərək

Çünki Sabah olsa gedəcəksən sən

Sənsiz yaşamaqsa ÖLÜMDÜR GERÇƏK.

Gözünün yaşına qıymaram sənin

Onsuz da qırmısan qəlbimi mənim

Sevirəm dediyim küskün baxışlı

Utancaq sevgilim tərk edir məni.

Yerə dikilib baxışlar nədən?

Məni tərk etməkdən çəkinir bəlkə?

Sadə varlığınla sevmişəm səni

Ömrümü qısaldıb kəsməyə nə var?

Bir anlıq yox deyib getməyə nə var?

Haqsızlıq sayardı bunu duyanlar

İncitmə AŞİQİ günahdı DAYAN

Səninlə yaşamaq Səninlə ölmək

Arsuzu Sevənə məxsudur inan!!!!

  22 sentyabr 2011 - ci il//Tural Müseyibov.
Niyə belə yorğun ala gözlərin?

 

Niyə belə yorğun ala gözlərinSevdalı günləri özlədi yoxsa?

Bəlkə mən gəldiyim yollara baxıb

Gözləməkdən bezdi ala gözlərin?

 

Özüm də gəlməsəm fikrim sənlədirBilirəm mənasız mənsiz günlərin.

Sil o gözlərindən axan yaşları

Dəymir incitməyə ala gözləri.

 

Sənli xatirələr gözəldir inanUnudulmur əksim düşən  gözlərin.

Gecəmi gündüzə qatır istəklər

Məndə yaşamağa həvəs oyadır

Sevgi ilə çağlayıb axan sözlərin.

 

Yuxumda səninlə yaşanır ömürNecə də əzizdir biləsən mənə.

Oyananda belə, yatmış kimiyəm

Çünki yuxularda həqiqətət olur

Səninlə yaşanan növbəti ömür.

Səndən xəbər yoxdur sevgilim niyə?

Bəlkə unuduldu çarəsiz bəndə?

Yoxsa gözləməkdən cana doymusan

Yoxsa qəlbindəki sevgi işığı

Söndü bir anlığa

Sən yox olmusan?

 

Soraqladım səni xəbər olmadıDedilər dözmədi sənsiz o dərdə

Sevgisin qorumaq naminə getdi

Bu dünya dar gəldi, bizi tərk etdi....

 

Mən daha tənhayam, kimsəsiz, yetimMəni də çək apar Sən öz yanına.

Niyə mən gəlmirəm sənin dünyana?

Buna ya güc çatmır ya da şərəfim...?

Mən layiq olmadım sənin sevdana!


İndi daş lövhədə cansız bir şəkil

Durmadan gülüşlə üzümə baxır...

Daha eşidilmir sevgi sözlərin

Daha canlı deyil ala gözlərin.

Yağan yağış səni canlandıracaq,

Yağmasın dayansın, istəmirəm mən

Axı gözlərindən yaşlar axacaq.

Silə bəlməyəcən, mən silim gərək

İncitmə gözlərdən qoy axmasın yaş

Silim şəklindəki ala gözlərdən

Süzülən yağmurlu axan yaşları....

25 Sentyabr 2010//Tural Müseyibov.

_________________________________________________________________ЩЯЙАТ ДЯРСИ

Мян, мяни севянляри эюря билмядим

Тямянна ахтаран бяндяляр эюрдцм.

Чятин эцнляримдя щяйат дярсини

Йашанан аьрылы анымда эюрдцм.

Бир дя анладым ки, кимсяляр йохду.

Достунам дейянин бир зянэи йохду

Бир дя анладым ки, евимдян кянар

Мяни истяйяним севяним йохду.

***


Бир кялмя Севирям дейян дя йохдур

Йалан цзяриндя бир анлыг беля

Йадыма салаъаг севэилим йохдур.

Щятта язраил дя унудуб мяни,

Дейясян ришхяндля бахыр юмрцмя

Дцшцнцр бялкя дя юлдцрся мяни

Йасыма эяляъяк бир кимся йохдур.

***


Эюзлярим гапыдан чякилмир бир ан

Бялкя кимляринся йадына дцшдцм

Хястяйкян узаныб чарпайымда мян

Хястяйкян йанында эеъялядийим

Достларым эялмяди, Йеня дюзмядим

Гцруруму язиб юзцм ахтардым

Ъавабсыз галырды зянэлярим мяним

Цмидсиз галырды дцшцнъялярим.

***

Юзцнц гапымда щялак ейляйянАз гала шянимя дастан сюйляйян

Достларым гейб олду,

Санки щеч йохмуш.

Чохлары йанылды мяни унутду

Бир дя унутдулар – Бяндя ня каря

Аллащ йазысына позу щеч йохмуш.

***

Эюзял анларымын хатирясиниЙашадыб дойунъа дуймаг истядим.

Чцнки хатирямдя лювбяр салараг

Намярдлик адына имза атараг,

Чятин эцнляримдя гачан достларын

Мякриндян дойунъа доймаг истядим….

________________________________________________________ХЯЙАНЯТ

Мяни бу дцнйадан айыран эцлцм

Сяня лянят дейим, уьур диляйим?

Билмирям дярдими кимя сюйляйим

Ахан эюз йашыма щейифми дейим.

***


Аъылар ичиндя гыврылан кюнлцм –

Сяни парча парча едиб, дидиб – тюкярди

Сяни – Мяни атыб эетдийин кими

Бу йалан щяйатда Атыб эедярди.

***

Эюзцмц йоллардан бир ан чякмядимИнди эяляъякди – цмидля дедим

Амма ня биляйдим хяйанятини

Амма ня биляйдим намярдлийини

Бир дя дцшцнмядим………

Бяхтимя йазылан гара талейи!

***


Гялбими баьлайыб сянин кюнлцня

Бир сяни дуйурдум, вурьундум сяня

Сян дя щядиййями вермишдин мяня

Амансыз замана етибар едиб,

Набяляд дцнйаны бяхш етдин мяня.

***


Дярд нядир билмирдим, юйрятдин мяня

Дярдсиз эцнляримя щясрят чякирям

Мян инди щеч кимям,

Ня бир ешгим галыб, ня мящяббятим

Мящв олуб, йох артыг бцтцн щисслярим…

____________________________________________________СЯН АРТЫГ БИР КЕЧМИШСЯН МЯНИМ ЦЧЦН…

Сян ясян бир кцляксян

Гялбими цшцдян кечмишсян мяним цчцн.

Сян ахыб эедян бир чайсан

Даща кечмишсян мяним цчцн.

***


Сян бир заман хяйалларымда гурдуьум бцллур сарайсан

Артыг даьылыб учмусан мяним цчцн.

Сян бир юмцрсян

Узаг кечмишя дюнян бир юмцр.

Сян гаралан гцруб чаьысан

Дцнянимин гцрубу.

Сян батан бир эцняшсян

Бяхтин гядяр гара бир талейин эеъясисян мяним цчцн.

***

Бир юмцр йашадым сянинля бирэяЙалныз цряйини горуйа билдим.

Бцтцн варлыьынла эетдин щяр эеъя

Цряйим сянинди дедин эизлиъя.

***


Артыг бир кечмишсян Сян мяним цчцн

Чцнки итирирям сяни щяр эеъя.

Саф идин, пак идин кюрпяикян сян,

Юмрцнцн ян язиз илк бащарында

Талейми, инсанмы йыхды евини?

Бяндялийин о мурдар батаглыьындан

Танры да горуйа билмяди сяни.

***


Сян лайиг дейилсян аьры – аъыйа

Чийниндя дашынмаз йцк эяздирирсян

Мяъбурян эцлцрсян инсан цзцня

Црякся аьлайыр мящв олурсан сян.

Мяним сыьал чякиб, юпдцйцм телляр

Щансы синяляря кюлэя салыбды

Мяним яксим дцшян ала эюзлярдя

Ня билим кимлярин якси галыбды.

***

Ялимя узанан яллярин щаны?Мяни рам еляйян додаглар щаны?

Эюр ня тез кечмишя дюнцбдц бунлар

Инди башгасынын гойнундасан сян

Аьрылы кечмишсян мяним цчцн сян

Бялкя дя юлмцшям сянин цчцн мян!

__________________________________________________________

Xəyalın hələ də incidir məni....

Unuda bilmirəm bacarmıram ki

Nəinki xatirən, cismin də mənlə

Bərabər bir ömür sürür qəlbimdə.

Baxdıqca şəklinə gözlərim dolur

Düşündükcə səni ruhum da donur

Nə bir səs eşidir, nə bir hiss keçir

Bütün arzularım tarı mar olur.

***


İstədim unudum – Tərk etdim səni.

Yalnız urəyimdən silə bilmədim.

Bir də xəyalımdan silinmədin ki

Geriyə baxanda görməyim səni.

Birgə gəzdiyimiz küçələri də

Sənsiz dolaşıram... Bilirsən niyə?

Qorxuram izimiz qalan bu yerlər

Məni xəyanətdə günahkar bilə.

Amma ətrini yenə duyuram

Ətrafa yayılıb sevgi qoxusu

Nə olsun...

Kimsəsiz – sənsiz qalmişam

İçimdə sevgisiz ölmək qorxusu.

***


Sənsizlik nə qədər agırmış inan

Səni itirəndən nələr görmədim

Yalançı sevgilər döydü qapımı.

Amma boylananda eşqin yoluna

Səni gormək idi ürək arzusu!

Mənə sənsizliyi tale yaşatdı

Mənə sənsiz qalmaq qismətdi inan

Ya gərək mən səni görməyəydim heç

Ya sonu olmayan bu məhəbbəti

Elə beşikdəcə boğmalıyıdıq biz!

***

Sənli anlarımın hər xatirəsiMəni sənsizlikdən alıb aparır

Dediyin sözlər də unudulmur ki,

Sənin sözlərinlə dilim dolaşır.

Aylarım illərim ötüb keçdikcə

Bütün görkəmim də dəyişir mənim

Ağaran saçlarım, qırışan üzüm

Qocalmır cavandır bir məhəbbətim.

***


Bilmirəm bəlkə də yanılmışam mən

Səni sevməyimlə qəbahət etdim

Bilərək bu eşqin sonsuzluğunu

Sənə könül verib Sevirəm dedim.

***

Canıma can verib döyünən ürəkSəni sevməyinə peşiman olur

De mənə neynəyim,

Ölüm ya qalım

Sənsiz yaşamağım mənasız olur.

***

Xəyalın hələ də incidir məniHər günüm əzablı fikir toplusu

Bir də arzuların ən sonuncusu

Səni son nəfəsdə görmək arzusu!
______________________________________________________________

TƏK QALACAQSAN

Bir də baxacaqsan yalnız qalmısan

Bir içim su verib, baxanın da yox

Əsən küləklərdən qoruyub səni

Soyuqdan istiyə ötürən də yox.

***

Ömür ötüb getdi, zaman tələsdiSolğun həyatınla baş başa qaldın

Açılan səhərtək gülən üzündə

Qaranlıq zülmətin cizgisi qaldı.

***


Ağır xatirədir ötən günlərin

Düşünüb – daşınıb, götür – qoy etdin

Nə qədər yanılıb, səhvlər etmisən.

Bu gün kimsəsizsən, tənha qalmısan...

Səsdən qulaqları batıran evə

İndi səhvən gəlib çıxan da yoxdu.

***

Dedilər yalandı ətrafın səninZaman da sübuta yetirdi bunu

Hətta ən yaxının, övladın belə

Çəkə bilmədi heç sən çəkdiyini.

Dedilər inanma kimsəyə qəti

Daş qəblisi çoxdur, vəfadarı yox

Yaşayıb, sevdiyin dünya da fani

Bünövrəsi yalan, etibarı yox!

***


Bu da bir həyatdı, bu da bir dərsdi

İtən hər zamanın, yaşanan günün,

Ömründən nə qədər günləri kəsdi.

Bəlkə də gecikmiş bir məktəbdi bu,

Nə qədər ağlasan faydası yoxdu

İndi ayılmağın mənası yoxdu.


_____________________________________________________________

İTIRIRƏM SƏNI

İtirirəm səni göz görə görə

İtirirəm səni mən bilə bilə.

Bu da bir qismətdi barışım gərək

Bu da bir taledi yaşayım gərək.

***

Özümü axtardım gözlərində mənAmma nə faydası görə bilmədim.

Sevgimi axtardım ürəyində mən

Amma nə faydası tapa bilmədim.

***


Mən səni heç zaman tanımamışdım

Sevgidən uzaqdım yaşamamışdım

Mən indi acizəm sənin önündə

İtirsən beləcə gözüm önündə.

***

Əziyyət çəkirəm səni görəndəGözümü gözündən çəkə bilmirəm

Səsini duyanda dinə bilmirəm.

Sənin varlığınla səndən gizlicə

Hər an yaşadığım qısa ömrümlə

Ölürəm sevginlə sənin önündə.

***


Bu sevgi ağırdı, yükü çəkilməz

Bu sevgi bəhrəsiz ağaca bənzər

Bu sonu olmayan uzun bir yoldu

Bəlkə də bu yolu getməyə dəyməz.

***

İtirirəm səni göz görə görəİtirirəm səni mən bilə bilə.

Bu da bir qismətdi barışım gərək

Bu da bir taledi yaşayım gərək.
__________________________________________________________

NİYƏ GƏLDİN SƏN AXI?!

Səni mənmi çağırdım

Niyə gəldin Sən axı?

Səni mənmi axtardım

Niyə gəldin Sən axı?

Bir ani yel kimi ötüb getdi istəyin

Budurmu sədaqətin

Bu idi məhəbbətin?

***

Mənim sevgim var idiSən onu məhv elədin

Mənim sevda bağçamı

Sən tarı mar elədin.

Məhəbbət diyarımı viran qoydun vəfasız

Sağalmayan bir yara

Daim sızlayan ağrı

Acı bəxş etdin - Mənə!

Niyə gədin Sən axı?!

***

Artıq çıxıb getmisənNə mənası bilmirəm

Artıq gecdir əzizim

Məni dəli etmisən.

Mənə lazım deyildi nə eşq, nə məhəbbətin

Mənə lazım deyildi

Yuxusuz gecələrim....

***

Göz yaşımdan islananAğaclar çiçək açdı

Ömrü uzun olmadı...

Bilirsənmi heç niyə?

Çünki axan göz yaşım nakam eşqin, sevdanın

Etibarsız insanın yolunda axan yaşdı

Bax elə bu səbəbdən kökü islanan ağac bəhrəsiz bir Ağacdı!P.S. Görürsənmi əzizim yox olan çiçəklərə, quruyan ağaclara

Səbəbkar göz yaşım oldu. Təbiət də Sevgimin taleyine bənzər bir ömür yaşadı. Mən isə güclü olacam! Sənə və sənin mənə miras qoyub getdiyin Yalançı sevgiyə, gecə gündüz məni addım - addım izləyərək qəlbimə rahatliq verməyən xatirələrinə və ən əsasi sənsizliyə qalib gələcəm. Qalib gələ biləcəmmi?...


____________________________________________________________

ÇIÇƏK

Baxıram çiçəyə.......

Tökülən ləçəklər bir ömrə bənzər,

Vaxtilə əllərdə gəzən bu çiçək

İndi qurda quşa yem olub gedər.

***


O da bir zamanlar təravətilə

Qəlbləri oxşardı, şuxdu qaməti

İndi zaman keçib, ömür qocalıb

Çiçəyə uzanan əllər qısalıb.

***

Boynunu bukmüsən, yetim uşaqtəkBaxıb mənim kimi can deyən çoxdur,

Sənin də həyatın insan ömrütək......

Bir də baxırsan ki həyatda yoxdu.

***


Sədaqət, məhəbbət, sevgi, etibar

Görəsən bu bütöv məvhum kimdə var?

Təbiət də bizə yalan bəxş edir

Gah soyuq, gah isti, gah da ki sərin

Ya da gözü yaşlı payız bəxş edir....
____________________________________________________

Mən Səni Sevirəm, Səndən Xəbərsiz

Bu acı taledi, acı qismətdi

Bu bir zülmətdir ki yaşayıram mən

Nurlu sabahlara ümüdsüz bir kəs,

Tənha dustaq kimi məhbəsdəyəm mən.

Sevginə möhtackən sevgindən uzaq

Bir cəza çəkirəm yalnızlığımla

Bir ömür itirib qalıram sənsizMən Səni Sevirəm Səndən Xəbərsiz....

***


Sən mənim qəlbimdə yuva qurmusan

Yuvanı dağıtmaq günahdı gülüm.

Nə səsim yetəndi, nə gücüm sənə

Yaşayıb gedirsən Məndən xəbərsizMən Səni Sevirəm Səndən xəbərsiz....

***


Səsini eşitmək istədi könlüm

Özümü unutdum, köçdüm dünyadan...

İstədim zəng vurum bacarmadım ki

İstədim hayqırım Sevirəm deyə

İstədim sarılım sənin boynuna

Yenə də olmadı qalmışam acizMən Səni Sevirəm Səndən Xəbərsiz....

***


Nə xəyal, nə də ki sənli xatirə

Səni heç bir heç zaman mənə vermədi...

Sənli xatirələr məndən uzaqdı

Səni sevdiyimi bilsən nə vardı.

Artıq istəmirəm xatirələri

Çünki orda bir mən varam gözləri yaşlı

Bir də sən – Sevgimdən ayrı, xəbərsiz

Mən Səni Sevirəm Səndən Xəbərsiz........

***


Cavabsız bir sevgi acı bir gerçək

Dağ boyda bir dərdə dözərmi ürək?

Mənsiz yaşadığın xoş günlərini

Mənim bu gözlərim çoxmu görəcək?

Mənim də ömrümün sonu gələcək

Cismim bu dünyadan köçüb gedəcək...

Bəxtsiz məhəbbətdən xəbər tutanda

Yazdığım şeirlər sənə çatanda

Qəbrimi arayıb soraqlayanda

Məzarım üstündə bir boynu bükük

Saralan bir çiçək görsən ki yalnız......

Bil ki, bax bu mənəm tənhayam sənsizMən Səni SEVİRDİM Səndən Xəbərsiz!!!!
_______________________________________________________

Sənə qovuşmaq üçün
Sənli günlərimə həsrət çəkirəm


Bu ömür dağılır puç olub gedir

Bəlkə mənim sənə qovuşmağımçün

Ömür də beləcə tez solub gedir.

Həyat da sönükdür sənsizliyimdə

İçdən ah çəkərək günlər sayıram

Bilirsən? O gözəl, sənli anlarım

Əsən küləklərin sərin mehində

Yanımdan yel olub sakitcə gedir?!

Mən səni görəndə düşünmürdüm heç

Səni bu ürəklə belə sevərəm

Zaman axarında duymadan belə

Səni candan artıq sevmişəm demə.

Necə də sevdirdin özünü mənə

Mənim daş qəlbimi toza çevirdin

Ağrıyan acıyan canınla belə

Hər zaman sən mənim təbibim oldun.

İndi tənha qalıb əllərim mənim

Bütün varlığımla duyuram səni

Amma nə olsun ki, amansız fələk

Alib qollarına apardı səni.

Nə yaxşı çəkilən şəkillərin var

Nə yaxşı yadigar bir körpəm durur

Nə yaxşı bu ölüm mənimçün də var

Sənə qovuşmaqçün yegəna yoldur.
__________________________________________________________


HEYIF SƏNƏ....


Mən səndən ayrıykən səni yaşadım


Səndən sevgi umdum, hanı cavabın?

İllərim hədərmi getdi yolunda?

Dəyməzmiş həsrətə, yoxsan sonunda.

Dözdüm əzabına bəs edər artıq

Bu, mənim sevgimə üsyanım artıq!

Sən axtar, mən yoxam,

Daş qəlbli varlığam, zəhərli oxam!

İndi Sən sev məni yetər əzabım

Az qalıb yetəcək sona həyatım.

Məni öldürməkmi, gülüm qərarın?

Heyif ötən ömrə

Sınan bir qəlbə.

Səndə axtarılan saf bir sevgiyə.

Heyif səni sevən uca bir Mənə

Sənə uzananda kəsilən ələ.

Ağlamaq –Yalvarmaq mümkünsüz Sənə!

Ya sənli ya sənsiz fərq etməz mənə.

Oyandim puç oldu sevgi yuxusu

Daha yadsan gülüm, Sən Yadsan Mənə!
___________________________________________________________

Gəl əl ələ Tutub gedak


Sevgi dolu bir məkana
Əllərinin istisindən
Qəlbim har an alovlana
Kulək əssə şaxta duşsə
Sarsıtmasın sevgimizi
Gəl əl ələ Tutub gedək
Sevənlər də duysun bizi.

Burda qoyaq çətinliyi


Çıxaq gedək uzaqlara
Xəyal belə olsa bunlar
Gedək yalnız bir diyara
Sən ol orda.. Bir də ki mən
Pisliklərdən uzaq olaq
Bəd nəzərdən, söz söhbətdən
Kinayədən, istehzadan
Paxıllıqdan Uzaq olaq
Həmdəm olaq sevgimizə
Xəyal belə olsa bunlar
Sevinc qataq ömrümüzə!
_____________________________________________


TƏNHA QADIN

İnsanın taleyi bəxti olanda

Əlindən tutmağa dostu olanda

Evində sirdaşı həmdəm olanda

Məndən uzaq qaçdı rahat həyat da

Məni darda qoydu bir tək ALLAH da

Bu ömür bir əzab çəlləyi sanki

Tərpənən anında qəlbləri yaxır

Bitməyən xoş günlü arzularımsa

Qayaya çırpılan ləpələr kimi

Qayıdır geriyə gəldiyi kimi.

Arzularım məni hara aparmır

Evimdə bir isti nəfəs axtarır

Övladın gözündə ata sevgisi

Mənə dayaq olan ömür yoldaşı

El oba içində arxa axtarır.

Uşaqlıq dünyamın qurbanı olan

Bu günkü taleyim qara bəxtlidir

Əllərim Həsrətdir o əllərə ki

Tutub körpəmizi bərabər gedə...

Qürurla baxardım o kəslərə ki

Mənə yanlış baxıb xar edəcəkdi

Mənə ləkə olan ad verəcəkdi........

Bəlkə bir günahım olub bilmirəm

Bəlkə bu günahın cəzasıdır ki

Ömür gün yoldaşım olsa da belə

Həsrətəm bu ada həqiqətdə mən.

Bir gün dağılacaq ailəm mənim

Kimlərsə günahkar məni görəcək

Əsl səbəbi də bu olanların

Elə qəlbimdəcə ölüb gedəcək.

Yaşanan ağrılar incitmir məni

Artıq öyrəşmişəm bu çətinliyə

Bircə övladımın gələcək günü

Qaranlıq zülməttək görünməz olub

Çəkilməz bir yüktək daşınmaz olub.

Bir ana sevgisi yetərmi görən?

Bir ana dayağı güclümü görən?

Qonşu uşaqlari atalarından

Danışıb deyəndə, misal çəkəndə

Mənim körpə balam nə deyəcəkdi?...

Atası bizləri dəyişdi getdi

İsti ocağını boş qoydu getdi

Yadlara yem edib tərk etdi getdi

Bir ümman dərdlərdə batırdı getdi.

Ana qucağına qısılan körpə

Bir oğul, bir kişi, ər qoydu getdi!

Açılan gündüzlər məndən uzaqdı

Rahatlıq haramdır, yuxu haramdır

Gördüyüm sadəcə acı – günahdır

Bir sadə xoş sözə həsrət qalmışam

Gülər üz, sevincdən uzaqlaşmışıam.

Xəyallar fikirlər aparır məni

Hərdən düşüncələr oyadır məni

Bəlkə yazılmayıb heç alın yazım

Bəlkə ömür yolu, gələcək günü

Tanrı da buraxıb öz seçimimə

Elə səbəbkardır tək əməllərim

Ağrılı dərdimə qara bəxtimə...

Tənha qadın kimi yaşamaq zülüm

Hərdən düşünürəm qalım, ya ölüm?

Övladım xətrinə əzaba dözüm?

Suallar əl çəkmir fikrimdən mənim

Sabahsa açılır yeni gün gəlir

Ömrümə növbəti qara gün gəlir...
______________________________________________________________

______________________________________________________________

Dünya qəribədir deyir müdriklər

Müdrik bir sevgini yaşadım indi.

Səni mənə verən ulu tanrıdan

Ayrılmaz bir yolu dilədim indi!

Sənin qəlbindəki hərarətini

Duyuram canımda, uzaq olsam da

Sənə fəda olsun mənim Canım da

Axasan daima qaynar Qanımda!
Yaşar Nuri ilə vida mərasimində yaşananları bir daha yadıma saldım. Səhnədə son dəfə pərdələr açılanda Yaşar Nurinin bir il əvvəl yubiley tədbirində elə bu səhnədə səsləndirdiyi fikirlərin len yazısını verdilər. Pərdə açıldı. Səhnədə Yaşar Nuri və Lent Yazısı - Bu gün mən bura sizinlə görüşə gəldim. Sizin alqışlarınızı bir daha eşitmək üçün gəldim. Bu dünya heç kimə qalmır, heç kim bu dünyadan heç nə aparmır, öz sənəti ilə yadda qalır.

Mən Bura Sizinlə görüşə gəldim.....

Mən Bura Sizinlə görüşə gəldim
Sizdən ayrılsam da Sizə güvəndim
Mən Bura Sizinlə görüşə gəldim
Səhnədən ayrıla bilmir ürəyim
Cismim də son dəfə səhnədə oldu
Ruhumu Sizlərə təslimə gəldim.

Mən Bura Sizinlə görüşə gəldim


Ömrümdən bir parça oynamaq üçün
Bu dəfə ölümü oynadım Sizə
Bir ilk və sondu Ömrümdə MƏNİM.

Mən Bura Sizinlə Görüşə gəldim


Əl çalan Əlləri görmək istədim
Tamaşa, obrazlar dəyişir bizi
Mənsə dəyişmədən SİZLƏRƏ GƏLDİM.

Mən Bura Sizinlə görüşə gəldim


Ölümün üzünə gülməyə gəldim
Nə məcbur aparır Sizlərdən məni
Mən Səhnə həsrətli günlərə gəldim.

Mən Bura Sizinlə Görüşə gəldim


Üzlərdə təbəssüm yaradan qəlblə
Sizlərdən ayrılıb əbədi yola
Üz tutub ayrılıq deməyə gəldim.

Mən Bura Sizinlə Görüşə gəldim


Bu dünya heç kimə, HEÇ KİMƏ qalmır,
Heç kim bu dünyadan heç nə aparmır,
Yaşar sənəti ilə yaddaşda Qalır
Son dəfə bu sözü deməyə gəldim.
Mən Bura Sizinlə Görüşə gəldim.
Tural Müseyibov/23 noyabr/2012/BAKI
Yüklə 156,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə