T. C. Adalet bakanliği eğİTİm dairesi başkanliğIYüklə 3,21 Mb.
səhifə1/51
tarix22.01.2018
ölçüsü3,21 Mb.
#39911
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 


YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

 

Bültenin Kapsadığı Tarihler

15 Haziran 2012

Yayımlandığı Tarih

15 Haziran 2012

Sayı

2012-11
İÇİNDEKİLER


 • Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 01 Haziran 2012 – 28310)

 • İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/29) (R.G. 01 Haziran 2012 – 28310)

 • İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/30) (R.G. 01 Haziran 2012 – 28310)

 • Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme (R.G. 01 Haziran 2012 – 28310)

 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı (R.G. 01 Haziran 2012 – 28310)

 • Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlanı (R.G. 01 Haziran 2012 – 28310)

 • Türk Silâhlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 02 Haziran 2012 – 28311)

 • Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlanı (R.G. 02 Haziran 2012 – 28311)

 • Adalet Bakanlığından Çeşitli İlanlar (R.G. 02 Haziran 2012 – 28311)

 • Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6318 Sayılı Kanun (R.G. 03 Haziran 2012 – 28312)

 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 6321 Sayılı Kanun (R.G. 03 Haziran 2012 – 28312)

 • Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 05 Haziran 2012 – 28314)

 • Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2012/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (R.G. 05 Haziran 2012 – 28314)

 • Anayasa Mahkemesinin E: 2011/40, K: 2012/4 Sayılı Kararı (R.G. 05 Haziran 2012 – 28314)

 • Anayasa Mahkemesinin E: 2011/55, K: 2012/5 Sayılı Kararı (R.G. 05 Haziran 2012 – 28314)

 • Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan “Üçüncü Program Amaçlı Çevresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü Kalkınma Politikası Kredisi”ne İlişkin Anlaşma ve Eki Mektubun Onaylanması Hakkında 2012/3158 Sayılı Karar (R.G. 06 Haziran 2012 – 28315)

 • Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında 2012/3191 Sayılı Karar (R.G. 06 Haziran 2012 – 28315)

 • İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2) (R.G. 06 Haziran 2012 – 28315)

 • Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/20)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/39) (R.G. 06 Haziran 2012 – 28315)

 • Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 70) (R.G. 06 Haziran 2012 – 28315)

 • 2012-2013 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 11) (R.G. 07 Haziran 2012 – 28316)

 • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 07 Haziran 2012 – 28316)

 • Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik için Yapılan Seçime Dair Karar (R.G. 08 Haziran 2012 – 28317)

 • Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 08 Haziran 2012 – 28317)

 • Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda Nihai Devir Sözleşmesi İmzalanarak Devir ve Teslim İşlemleri Tamamlanmış Olan Bazı Özelleştirme İşlemleri Hakkında Verilen Yargı Kararlarının Uygulanmasına Yönelik Olarak Tesis Edilecek İş ve İşlemlere İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması (R.G. 12 Haziran 2012 – 28321)

 • Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 12 Haziran 2012 – 28321)

 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 12 Haziran 2012 – 28321)

 • Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 12 Haziran 2012 – 28321)

 • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ ( No: 2012/41) (R.G. 12 Haziran 2012 – 28321)

 • İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/46) (R.G. 12 Haziran 2012 – 28321)

 • Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/47) (R.G. 12 Haziran 2012 – 28321)

 • Adalet Bakanlığından Çeşitli İlanlar (R.G. 12 Haziran 2012 – 28321)

 • 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2012/3235 Sayılı Karar (R.G. 13 Haziran 2012 – 28322)

 • Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 13 Haziran 2012 – 28322)

 • Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 13 Haziran 2012 – 28322)

 • Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (R.G. 13 Haziran 2012 – 28322)

 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (R.G. 13 Haziran 2012 – 28322)

 • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 14 Haziran 2012 – 28323)

 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6322 Sayılı Kanun (R.G. 15 Haziran 2012 – 28324)

 • Danıştay Üyeliğine, Tarım İşletmeleri Eski Genel Müdürü İsmail Hakkı SAYIN Seçilmesine Dair Karar (No: 2012/20) (R.G. 15 Haziran 2012 – 28324)

 • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 15 Haziran 2012 – 28324)

 • İşkolu Tespit Kararları ( No: 2012/31-32-33-34-35-36) (R.G. 15 Haziran 2012 – 28324)

 • Adalet Bakanlığından Çeşitli İlan (R.G. 15 Haziran 2012 – 28324)

 • Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlanı (R.G. 15 Haziran 2012 – 28324)

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Saygılı ve Falakaoğlu/Türkiye Davası)

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Terzioğlu ve Diğerleri/Türkiye)YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri beşyüzbin TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire Başkanlığının ve derneğin internet sayfasında yayımlanır.”MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi 1/5/2013 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür

[R.G. 01 Haziran 2012 – 28310]

—— • ——TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2012/29

İşyeri : Ulusoy Deniz Yolları İşletmeciliği A.Ş.

Gazeteci Ümit Deniz Sok. No: 16

3. Levent - İSTANBUL (merkez)

Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası

İnceleme : Ulusoy Deniz Yolları İşletmeciliği A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; merkez adresin ofis olarak kullanıldığı ve personel işleri, faturalandırma, gemiye ait evrak tanzimi ile yönetim gibi işlerin yapıldığı, şirkete ait olan ve İstanbul Limanına bağlı gemi ile tır taşımak suretiyle (Ro-Ro) gemi işletmeciliği yapıldığı, ayrıca Musalla Mah. Çeşme 1107 Sk. İZMİR adresinde faaliyet gösteren Ulusoy Deniz Taşımacılığı A.Ş. işyerinin olduğu ve bu işyerinde de yurtdışına çıkan tırlara gümrüksüz akaryakıt satışı yapıldığı, Atatürk Cad. Ak İşhanı No: 105 Alsancak/İZMİR adresinde Ulusoy Deniz Taşımacılığı A.Ş.'nin irtibat bürosunun bulunduğu ve işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 20 sıra numaralı "Deniz taşımacılığı" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Ulusoy Deniz Yolları İşletmeciliği A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 20 sıra numaralı "Deniz taşımacılığı" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
[R.G. 01 Haziran 2012 – 28310]

—— • ——Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2012/30

İşyeri : Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş.

Gazeteci Ümit Deniz Sok. No: 16/3

Levent/İSTANBUL (merkez)

Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası

İnceleme : Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirket merkezinin İstanbul'da olduğu, şirketin Atadağ Cad. No: 2 Çeşme/İZMİR adresinde kurulu şube işyerinde yürütülen işlerin liman hizmetleri olup, karma faaliyet niteliğinde olduğu ve ağırlıklı işin deniz vasıtası kullanmaksızın verilen liman hizmeti olması nedeniyle yapılan işin İşkolları Tüzüğü'nün 22 sıra numaralı "Ardiye ve antrepoculuk" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 22 sıra numaralı "Ardiye ve antrepoculuk" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
[R.G. 01 Haziran 2012 – 28310]

—— • ——Devlet Personel Başkanlığından:


[R.G. 01 Haziran 2012 – 28310]

—— • ——KURUL KARARI
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanlığından:[R.G. 01 Haziran 2012 – 28310]

—— • ——Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2011 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

ilan olunur.SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - ANKARA KIRKALTINCI NOTERLİĞİ 608.584,45.-TL.

2 - BAKIRKÖY ONUNCU NOTERLİĞİ 1.119.564,50.-TL.

3 - BEYOĞLU İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.016.248,57.-TL.

4 - BEYOĞLU YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.219.932,19.-TL.

5 - BEYOĞLU OTUZDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 1.004.919,15.-TL.

6 - İZMİR ALTINCI NOTERLİĞİ 531.465,77.-TL.

7 - KADIKÖY ALTINCI NOTERLİĞİ 1.113.112,94.-TL.

8 - KADIKÖY YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 826.871,59.-TL.

4505/1-1


—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2011 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içerisinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

ilan olunur.SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI: 2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - DÜZCE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 304.782,69.-TL.

2 - KUŞADASI ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 421.248,59.-TL.

3 - UZUNKÖPRÜ İKİNCİ NOTERLİĞİ 373.981,17.-TL.

4504/1-1
[R.G. 01 Haziran 2012 – 28310]

—— • ——YÖNETMELİK
Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEDEK SUBAY

ADAYLARININ SEÇİMİNE İLİŞKİN ŞEKİL VE ESASLAR İLE CELP

USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/1984 tarihli ve 18534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Sevk öncesi hazırlık işlemleri: Yükümlülerin statülerini, mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını, sınıf ve branşlarını belirlemek için ihtiyaç duyulan sınıflandırmaya esas bilgileri (meslek, tahsil durumu, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, yaş, fiziksel özellik, lisans bitirme notu, yabancı dil notu vb.) tespit etmek maksadıyla yapılan uygulamadır.”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Seçim şekli; yükümlülere ilişkin bilgiler ve seçim kriterleri esas alınarak bilgisayar ile seçme yöntemidir.”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Seçimin amacı; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sınıf ve branşlar için yedek subay adayı yükümlülerin tespitidir. Seçim ve sınıflandırmada öncelik Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun nitelikte personelin seçilmesidir. Yükümlülerin istekleri de dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil durumu, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, yaş, fiziksel özellik, lisans bitirme notu ile yabancı dil notu nota tahvil edilir. Seçim bu not üzerinden yapılır. Seçim sonucu yükümlülerin mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile görev yapacakları sınıfları ve branşları belirlenir. Subaylık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunan yükümlüler yedek subay adayı seçilemezler. Bilgilerin seçim ve sınıflandırmada kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönerge ile düzenlenir.”MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Seçim için yapılacak işler aşağıda gösterilmiştir.

a) Genelkurmay Başkanlığınca;

1) Her yıl bir sonraki yılın Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı olan yedek subay miktarı; sınıf, meslek, branş ve ihtisaslarını belirtmek suretiyle hazırlanan listeler halinde 31 Aralık tarihine kadar Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

2) Lüzum görüldüğü hallerde, yıllık ihtiyaç bildirildikten sonra, her celpten önce kaynağın değerlendirilmesi ve ihtiyacın yeniden belirlenmesi işlemi yapılarak sonuç Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

b) Millî Savunma Bakanlığınca;

1) Genelkurmay Başkanlığından gelen ihtiyaç listesine ve yükümlülerin askerlik karar tarihlerine göre o yıl silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri tespit edilir. Bu işlem, Genelkurmay Başkanlığınca her celpten önce kaynağın değerlendirilmesi ve ihtiyacın yeniden belirlenmesi halinde, o celp dönemi için tekrarlanır ve yeni ihtiyaçlara göre düzenlenir.

2) Fakülte veya yüksekokul mezunu olarak askerliğine karar aldıran yükümlülerden karar tarihlerine göre kimlerin hangi celpte askere sevk edileceği sevk öncesi hazırlık işlemlerinden en az 15 gün öncesinde Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığı ile tebliğ edilir ve bu yönde bir celp emri yayınlanır. Bu celp emrinde yükümlülerin hangi tarihlerde askerlik şubelerinde bulunacağı ve sevk öncesi hazırlık işlemlerinin esasları açıklanır.

3) Her celp döneminde sevk öncesi hazırlık işlemleri faaliyeti icra edilir.

4) Sevk öncesi hazırlık işlemleri yapılan yükümlüler bilgisayarca;

- Yükümlü miktarı yedek subay ihtiyacı kadar veya daha az ise, yükümlülerin tamamı yedek subay adayı olarak ayrılır.

- Yükümlü miktarı sınıf kontenjanları, meslek ve vasıfları itibariyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yedek subay ihtiyacından fazla ise; istekliler ere ayrılır, kalan miktar yine ihtiyaçtan fazla ise fazla miktar ere ayrılır.

- İstekliler ayrıldıktan sonra kalan miktar ihtiyacı karşılamazsa istekli er olmak isteyenler arasından yedek subay adayı ihtiyacı karşılanır.

- Yedek subay adayı ve ere ayrılan yükümlülerin; mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sınıfları ve branşları ayrı ayrı belirlenir.

5) Yedek subay adayları ile istekle veya seçim neticesi ere ayrılanların isimleri iki ayrı liste halinde dörder nüsha olarak Millî Savunma Bakanlığınca onaylanır. Onaylanan listelerin birer nüshası ilgili Kuvvet Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

6) Yedek subay adaylığına ayrılmış yükümlüler, ayrılmış oldukları sınıfın sınıf okuluna, er statüsüne ayrılanlar ise Kuvvet Komutanlıklarınca önceden belirlenmiş bulunan eğitim birliklerine sevk edilirler.

c) Kuvvet Komutanlıklarınca; sınıflandırma işlemi sonunda komando olarak ayrılanlardan komando niteliği olmadığı tespit edilenlerin işlemleri ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ç) Yükümlüler;

1) Türkiye Radyoları ve Televizyonu aracılığı ile duyurulacak celp ve sevke ilişkin yayınlar vasıtasıyla çağrıldıkları tarihte bilgilerini güncellemek üzere askerlik şubelerine müracaat ederler. Sevk öncesi hazırlık işlemlerini müteakip yapılacak sınıflandırma sonucunda tertip edildiği birliğe sevk edilmek üzere askerlik şubelerine gelirler. Sevk Öncesi Hazırlık İşlemleri için askerlik şubelerine müracaat etmeyenler sınıflandırılmazlar.

2) Seçim sonucunda yedek subay adayı olarak ayrılan yükümlüler ayrıldıkları sınıfın sınıf okuluna, ere ayrılanlar ise sevk edilecekleri eğitim birliklerine katılırlar.”
Yüklə 3,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə