Tanzimat Edebiyatı Test 1Yüklə 43 Kb.
tarix30.01.2018
ölçüsü43 Kb.
növüYazı

Tanzimat Edebiyatı Test 1
1. Aşağıdakilerin hangisinde Şinasi ile ilgili
bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tanzimat Edebiyatı’nın kurucusu sayılır.
B) İlk yazılarını Tasvir-i Efkar gazetesinde
yayımlamıştır.
C) Şiirlerinde konu bütünlüğüne önem vermiştir.
D) Eserlerinde kullandığı dil, sadedir.


E) Durub-ı Emsal-i Osmaniye adlı ilk atasözleri kitabını yazmıştır.
2.Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem'in özelliklerinden biri değildir?
A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmiştir.
B) Ona göre kafiye kulak içindir.
C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.
D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.
E) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.

3. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in yapıtlarından biri değildir?

A) Harabat B) Osmanlı Tarihi

B) Akif Bey D) Zavallı Çocuk

E) Gülnihal
4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı roman ve öykülerinin özelliği değildir?
A) Realizmin etkisi açıkça görülür.
B) Yazarlar kendilerini gizlemezler.
C) Tipler ya hep iyi ya da hep kötüdür.
D) Öğreticilik yönleri ağır basar.
E) Konuları tarihi ve sosyaldir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?
A) Zavallı Çocuk


B) Cezmi

C) Hacle
D) Gülnihal


E) Vatan yahut Siliste
6. "Şiir ve İnşa yazısında yenileşmeyi, halk kaynaklarına dönmeyi savundu; kendisi eskiye bağlı kaldı. Bir yandan eskinin yıkılmasını savunurken, öte yandan eski şiiri, antolojisinde topladı. Namık Kemal'in eleştiri oklarını üzerine çekti."

Yukarıda sözü edilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?A)Ziya Paşa

B)Ahmet Cevdet Paşa

C)Ahmet Vefik Paşa

D)Recaizade Ekrem

E)Şemsettin Sami
7.'Şinasi' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Halkın anlayacağı bir dille yazmayı savunduğu

B)Nazım birimi olarak sadece beyti kullandığı

C)Kısa yalın düşünce cümlesini geliştirdiği

D)Bağlaçları attığı, noktalamayı kullandığı

E)Düşünce yönü ağır basan cümleler kurduğu

8. Edebiyatımızda ilk roman, Yusuf Kamil Paşa’nın ……………….adlı sanatçıdan çevirdiği ………………… yapıtıdır.


Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fenelon — Telemak

B) Moliere — Cimri

C) Cervantes — Don Kişot

D) Victor Hugo — Sefiller

E) Tolstoy — Hacı Murat
9. — Edebiyatımızda realizmin başarılı örneklerinden biridir.
— Uzun hikaye özeliklerine sahip bir romandır.
— Köy gerçeğini etkili bir biçimde yansıtmıştır.
— Kahramanlar çevreye oldukça uyumlu bir şekilde aktarılmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zehra

B) Karabibik

C) Araba Sevdası

D) Hüseyin Mellah

E) Sergüzeşt
10. Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Türk dili ve tarihi üzerine çalışmaları vardır.
B) Eski - yeni tartışmalarıyla dikkat çekmektedir.
C) Tiyatrolarında tarihi konuları işlemiştir.
D) Şiir ve edebiyat eleştirilerini gazetelerde yayımlar.
E) Dönem sanatçılarının aksine sosyal konulara ağırlık verir.

11. Türk tiyatrosunun basılı ilk metni olan tek perdelik komedide şair Müştak Bey’e, sevgilisi Kumru Hanım diye, onun çirkin ve yaşlı ablasını nikahlarlar.

Kısaca tanıtılan bu oyun, aşağıdaki sanatçılarımızın hangisine aittir?
A) Şinasi


B) Ahmet Vefik Paşa
C) Ziya Paşa


D) Namık Kemal
E) Ahmet Mithat Efendi

12. İslam Bey, savaş çıkar çıkmaz nişanlısıyla vedalaşır, hemen cepheye gidecektir; onun dışarıda bekleyen gönüllülere “Beni seven arkamdan ayrılmaz” dediğini duyan Zekiye, gizlice erkek kılığına girer. Âdem adıyla gönüllüler arasına katılır. Siliste kalesi komutanı Albay Sıtkı Bey, çelimsiz bulduğu Âdem’i geri göndermek isterse de, “Çocuk”, kalmakta diretir. İslam Bey yaralanmıştır: ama Abdullah Çavuş ve Âdem’le gidip düşman cephaneliğini havaya uçurur. Düşman, kalenin kuşatmasını kaldırmış ve geri çekilmiştir. Âdem’in kimliği ortaya çıkar, Sıtkı Bey’in de Zekiye’nin öldüğünü sandığı babası olduğu anlaşılır. Kazanılan zafer sevinci arasında İslam’la Zekiye’nin düğünleri yapılır.

Bu parçada kısaca özetlenen meşhur oyun ve onun yazarı, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Vatan yahut Siliste - Namık Kemal
B) Zor Nikah - Ahmet Vefik Paşa
C) Seyyid Yahya - Şemsettin Sami
D) Vuslat - Recaizade Mahmut Ekrem
E) İçli Kız Abdülhak Hamit Tarhan

13. Türk Edebiyatında yayımlanan ilk tarihi roman Tanzimat Dönemi’ndedir.Bu roman yere aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezmi

B) Kara Bela

C) Celaleddin Harzemşah

D) İrfan Paşa’ya Mektup

E) Renan Müdafaanamesi
14.'Namık Kemal'in eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)İntibah, ilk edebi romanımızdır.

B)Tahrib - i Harabat, Ziya Paşa'nın Harabat'ına yönelik sert bir eleştiridir.

C)Vatan yahut Silistre'de, Avrupa'da bulunduğu yıllarda duyduğu yurt özlemini dile getirir.

D)Mukaddime - i Celal'de roman türünü inceler, Doğu - Batı edebiyatlarını karşılaştırır.

E)Zavallı Çocuk'ta görücü usulüyle evlenmeyi yerer.
15.Tanzimat edebiyatında aşağıdaki 'ikilik'lerden hangisi görülmez?

A)Ağdalı dil - Sade dil

B)Eski - Yeni düzyazı türleri

C)Yeni - Eski nazım biçimleri

D)Hece - Aruz ölçüsü

E)Romanda Doğulu - Batılı yaşam biçimleri
16.'Tanzimat romanı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Kurgu yönünden kusursuz olduğu

B)Yazarın kahramanlarının maceralarına karıştığı

C)Romantizm akımından etkilendiği

D)Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı

E)İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu

 

17. 'İlk'lerle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi doğru değildir?A)İlk roman çevirisi: Yusuf Kamil Paşa - Telemak

B)İlk öykü denemesi: Ahmet Mithat Efendi - Letaif-i Rivayet

C)İlk yerli roman: Şemsettin Sami - Taaşşuk - ı Talat ve Fitnat

D)İlk manzum tiyatro: Abdülhak Hamit Tarhan- Eşber

E)İlk köy romanı: Samipaşazade Sezai - Sergüzeşt
18. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın II. Dönem sanatçılarından değildir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Recaizade Mahmut Ekrem


C) Samipaşazade Sezai
D) Nabizade Nazım


E) Ziya Paşa
19. “Adaptasyon, yabancı dilde yazılmış bir yapıtı yerli renk ve anlatıma uyarlamaktır. Türk Edebiyatında ilk adaptasyon çalışmaları ....... döneminde ..... tarafından yapılmıştır.”
Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Tanzimat — A. Vefik Paşa
B) Servet i Fünun — Muallim Naci
C) Tanzimat — Samipaşazade Sezai
D) Servet — i Fünun — Halit Ziya
E) Tanzimat — Abdülhak Şinasi

20. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Şinasi’ye ait değildir?A) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

B) Müntehabat — ı Eş’ar

C) Tercüme — i Manzume

D) Lehçe — i Osmani

E) Durub — ı Emsal — i Osmaniye
21. Şiirde Batılılaşma hareketinin asıl büyük öncüsüdür. Şair-i Azam olarak tanınan sanatçı Romantizmin etkisinde kalmıştır. Şiirlerinde tez sanatını sıkça kullanılmış, şiir ve tiyatrolarında tarihi konulara önem vermiştir. Divan edebiyatının kurallarını yıkmaya çalışmış olan sanatçının Macera-yı Aşk, Nesteren, Sardanapal gibi yapıtları vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Hamit Tarhan

B) Ziya Paşa
C) R. Mahmut Ekrem


D) Nabizade Nazım

E) Cenap Şahabettin
22.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Ziya Paşa’ya ait değildir?
A) Zafername


B) Harabat
C) Defter-i Amal


D) Rüya

E) Ateşpare
23. “Abdülhak Hamit Tarhan” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır?

A) Divan şiirinin kurallarını yıkan şair olarak bilinir.
B) Şiirlerinde ve tiyatrolarında tarihi konular önemli bir yer tutar.
C) Eserlerinde hayat, tabiat, ölüm, insanlık gibi konuları işlemiştir.
D) Romantizmin etkisindedir, şiirlerine zengin bir lirizm hakimdir.
E) Tiyatrolarını yalnızca nesir olarak yazmış ve hece veznini kullanmıştır.

24. Divan Edebiyatı’nın kuralları ile Fransız edebiyatının kuralarını birleştiren bir eserdir. Yazarının Mekteb-i Mülkiyedeki ders notlarından oluşur. Recaizade Mahmut Ekrem bu eserinde yeni edebiyatla ilgili çok önemli bilgiler verir.

Yukarıdaki özellikleri verilen eser aşağıda- kilerden hangisidir?
A) Kamus-ı Fransevi


B) Rumuzül Edep

C) Talim-i Edebiyat

D) Letaif-i Rivayet

E) Takdir-i Elhan

CEVAPLAR


1.

6.

11.

16.

21.

2.

7.

12.

17.

22.

3.

8.

13.

18.

23.

4.

9.

14.

19.

24.

5.

10.

15.

20.

25.

CEVAP ANAHTARI1.B

6.A

11.A

16.A

21.A

2.E

7.B

12.A

17.E

22.E

3.A

8.A

13.A

18.E

23.E

4.A

9.B

14.C

19.A

24.C

5.C

10.C

15.C

20.DKataloq: wp-content -> uploads -> 2015

Yüklə 43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə