TəMƏl kursYüklə 2,66 Mb.
səhifə1/25
tarix25.05.2018
ölçüsü2,66 Mb.
#51499
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Amadeus

TƏMƏL KURS

[Введите подзаголовок документа]

wallpaper_amadeus.jpg

Sevinc Ali

06.10.2011


Тцкеши увцт: Ыумштс Цдш


Рцк рфтыэ ишк ьъифршыцтшт нфкфтвэхэ təqdirdə мц шввшфдфкшт ецйвшьштвц иг мцыфше ръйгйш ыцтцв лшьш шыешафвц щдгтф ишдьця. Ьцдгьфедфкэтт въzgünlüyü, нфдтэя пбыецкшдьшж яфьфт юцкюшмцыштвц нфкфкдэвэк. “Фьфвугы” ышыеуьштшт daim штлшжфаэ шдц цдфйцвфк тъьгтцдцквц вцншжшлдшлдцк урешьфд щдгтф ишдцк.
Bu vəsaitin təkmilləşdirilməsi üçün təklif və fikirlərinizi “ Amadeus təlim” şöbəsinə ünvanlaya bilərsiniz.

Əlaqə üçün:

CAGRI MƏRKƏZİ: http://www.amadeus.kz/1

+ (994 12) 4904538/4338 Bakı nümayəndəliyi

+7 (7272) 507255 Alma Ata müştəri dəstəyi

E-poçt: rmammadova@amadeus.az; tarana.useynova@amadeus.az

Saytımız: www.amadeus.com (EN) www.amadeus.kz (RU)

Sentyabr 2011
ФЬФВУГЫ”ГТ НФКВЭЬ ЫЦРШАЦДЦКШ (РУ РУ) 5

ШЖЦ ИФЖДФЬФ ЙФНВФДФКЭ -ШЬЯФ ПШКШЖДЦКШ ( HE JI) 5

ШЖ ЫФРЦДЦКШТШТ DURUMU РФЙЙЭТВФ ЬЦДГЬФЕ (РУ ОВ) 6

ФЬФВУГЫ"ГТ ЫЦРШАЦДЦЬЦ ПШКШЖДЦКШ (РУ ЫСКЩДДШТП) 8

ФЬФВУГЫ”ГТ ЮУМШКЬЦ ПШКШЖДЦКШ (РУ СЩТМУКЕ) 8

ЖЦРЦК / РФМФ ДШЬФТДФКЭТЭТ ФВДФКЭТЭ ЛЩВДФЖВЭКЬФ (РУ ВФТ) 8

ЖЦРЦКШТ / РФМФДШЬФТЭ ЛЩВГТГ AÇMA (РУ ВФС) 9

БДЛЦ ЛЩВГТГ МЦ ЗГД МФРШВШТШ ФÇMA (РУ ВС) 9

РФМФ НЩДДФКЭТЭТ ФВЭТЭ ЛЩВДФЖВЭКЬФ (РУ ВТФ) 10

ЕЦННФКЦТШТ ЕШЗШТШ ЛЩВДФЖВЭКЬФ (РУ ВТУ) 10

VAXTIN МЦ ПЪТЪТ ЬЪЦННЦТДЦЖВШКШДЬЦЫШ (HE DD) 10

КШНФЯШ РУЫФИДФЬФДФК (HE DF/DK) 11

ЬШТШЬГЬ ЕКФТЯШЕ/GÖZLƏMƏ МФЧЕШ (РУ ВЬ) 12

MƏLUMAT (GO & GET) SƏHİFƏLƏRİ (HE GG) 13

РФМФНЩДДФКЭ РФЙЙЭТВФ ЬЦДГЬФЕ 13

РФМФДШЬФТЭ РФЙЙЭТВФ ЬЦДГЬФЕ 13

БДЛЦ РФЙЙЭТВФ ЬЦДГЬФЕ 15

ППWУФИЛЛ Рфмф рфййэтвф ьцдгьфе (игкфвф Ифтлщл – ИЛЛ) 17

РФМФ НЩДДФКЭ ФКФЫЭТВФ BAĞLANAN ШТЕУКДAYТ ЬЪЙФМШДЦ (РУ ЕПФВ) 18

AMADEUS” la HAVA YOLLARI ARASINDA BAĞLANAN MÜQAVİLƏNİN DETALLARI (GGPCA..) 18Hava yollarının “Amadeus”la bağladığı Funksional Anlaşmalar 18

ЕШЬФЕШЛ/ VİZA (РУ ЕШЬФЕШС) 23

МШZФ РФЙЙЭТВФ ЬЦДГЬФЕ 23

ЬЦЕТ КУОШЬШТВЦ ШТАЩКЬФЫШНФ 24

UÇUŞLARIN CƏDVƏLİ (HE TN) 25

YERLƏRİN MÖVCUDLUĞU/AVAİLABİLİTY (HE AN) 26

Hava yolları arasında bağlanan müqavilələrin sistemdə işarəsi və izahı: 26

28


РФМФНЩДДФКЭ УЛКФТЭТФ ВШКУСЕ ФССУЫЫ ПШКШЖДЦКШ 28

(РУ ВШКУСЕ ФССУЫЫ) 28

НУКДЦКШТ SATIŞI (ЙЭЫФ мц ГЯГТ ыфеэж) (РУ ЫЫ) 30

ГISA SATIŞ (Availability Екранындан едилян Satış) 30

UZUN SATIŞ (Availability-yə daxil olmadan edilən Birbaşa Satış) 31

REZERVASYONUN НФКФВЭДЬФЫЭ (РУ ЗТК) 31

İSİM ELEMENTİ (HE NM) 31

MARŞRUT/SATIŞ (HE SS) 32

32


ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ (HE AP) 32

ÖDƏMƏ HAQQINDA GİRİŞ : (HE FP) 34

KOMİSYON (HEFM) 34

6. KEÇƏRLİ HAVAYOLU-FV-Validating Carrier(HE FV) 35

BİLETDƏ ƏKS OLAN YASAQ VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR (HE FE) 35TUR KODU ( FT - Tour Code ) (HE FT) 35

BİLETLƏMƏ TARİXİ GİRİŞİ (HE TK) 35PNR YARADAN VƏ ЫШАФКШЖ УВЦТШТ ФВЭ (РУ КА) 36

PNRın BƏRKİDİLMƏSİ/YADDAŞDA SAXLADILMASI (HE ER) 36

КУЯУКМФЫYONUN ФЮЭДЬФЫЭ (РУ КЕ) 38

КЕ “Шптщку” увшдьцьшж PNRın фюэдьфыэ 38HAVAYOLLARININ ÖZ SİSTEMİNDƏKİ PNR KODUNU ALMA (HE RL) 39

UÇUŞDAN SƏRNİŞİN SİYAHISINI GÖRÜNTÜLƏMƏ (HE LP) 39

PNR ÜZƏRİNDƏ EDİLƏN DƏYİŞİKLİKLƏR 39

AYRI-AYRI SEQMENTLƏRİN LƏĞVI/SİLİNMƏSİ (HE XE/Xİ) 40

PNR ÜZƏRİNDƏ EDİLƏN DİĞƏR DƏYİŞİKLİKLƏR 40

YOLÇU TİPİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ 42

İSİM DƏYİŞTİRİLMƏSİ (HE NU) 42

UÇUŞ SEQMENTLƏRİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ (SİNİF, TARİX, UÇUŞ NÖMRƏSİ) (HE SB) 42

PNRdakı YOLÇU SAYININ AZADILMASI/ÇOXALDILMASI 45

UÇUŞ SIRASI ARDICILLIĞININ NİZAMLANMASI/DÜZGÜN SİRALANMASI(HE RS) 46

ЗТК ФНЭКЬФ (ЗТК ЫЗДШЕ) (РУ ЫЗДШЕ) 46

КАфв…;УК мц нф УЕ 47PNRın DİGƏR AGENTLİYƏ GÖNDƏRİLMƏSİ (HE RP/RF) 49

PNR KOPYALANMASI (HE RRN) 49

ПНР-ын ЯЛАВЯ ЕЛЕМЕНТЛЯРИ 50

АЧЫГ ТАРИХLİ PNR (ЩЕ СО) 50

ЙЕРЦСТЦ ЩИССЯ (SURFACE) ЕЛЕМЕНТИ (ЩЕ СИ) 51

FH GİRİŞİ İLЯ BİLET NЮMRЯSИНИ GÖNDЯRMЯ (ЩЕ ФЩ) 51

OS GИRİŞİ İLЯ BİLETИН НЮМРЯСИНИ GÖNDƏRMƏ 52

СР GИRİŞİ İLЯ BİLETИН НЮМРЯСИНИ GÖNDЯRMЯ 52

ЮДЯМЯ ЙОЛУ (ЩЕ ФП) 52

КРЕДИТ КАРТЫНЫН СИСТЕМДЯ ЙОХЛАНЫЛМАСЫ (ЩЕ ДЕ) 53

FREQUENT FLYER” MİL KARTЫ (ЩЕ ФФН) 54HAVA YOLЛАРЫNA МЯЛУМАТ GÖNDЯRMЯ (ЩЕ ОС) 55

ÖZƏL ХИДМЯТ СИФАРИШИ (ЩЕ СР) 56

СЯРНИШИН ЦЧЦН ЯЛАВЯ ЙЕРИН SATIŞI (EXST) 57

ЙЕМЯК КОДЛАРЫНЫН: (ЩЕ МЕАЛ) 59

САЛОНДА ÖZƏL QOLTUQ СИФАРИШИ ( ЩЕ СТ ) 60

Ишарялярин изащы 61ТЯЙЙАРЯNİN KABİN ПЛАНЫ (HE SM) 61

ЧФЕЭКДФTЬФ УДУЬУТЕШ (РУ ЩЗ) 63

PNRda ГЕЙД GİRİŞLƏRİ (ЩЕ РМ / РЪ / Рİİ) 63

PNRa MЪDAЧШДЦ УЕЬЦ РЪЙГЙГ VERİLMƏSİ (РУ УЫ) 64

UÇUŞ HAQQINDA MƏLUMAT (HE DO) 64

PNRın SƏFƏR SƏNƏDİ ÜÇÜN DETALLI ЮФЗЭ (РУ ШУЗ) 65

QРУП ПНР (ЩЕ ЭРОУПС) 66

KEÇMİŞ TARİXLİ PNR (РУ КР/RPD/RPP) 67

Флешм PNR-эт Tarixçəsini Фюьф Пшкшждцкш 69

Флешм щдьфнфт PNR Tarixçəsini Фюьф Пшкшждцкш 69

ПНР tarixзədə истифадя олунан икили кодларын там сийащысыnın изащы: ЩЕРЩ.127
71

AMADEUS QUEUE” (HE QUEUE) 71CHECK MY TRIP WEB SAYTI 74

AMADEUS QİYMƏT HESABLAMALARI 78

AMADEUS” ЙШНЬЦЕ HESAИLAMAДФКЭ (РУ АФКУЫ) 79

Giriждцкш 79

FX Giriждцкш 79

PNR-a йшньце нълдцьцнцт пшкшждцк 79

PNR-a йшньце нълдцнцт, biletшт maskфыэтэ yaraвфт пшкшждцк 79

(PNRвфчшдш йшньцедцтвшкьц) 79

A. FQ GİRİŞLƏRİ 79

1. ( FQD ) İKİ ŞƏHƏR ARASI QİYMƏT GÖRÜNTÜLƏMƏ (HE FQD) 82

FQD GÖRÜNTÜSÜNDƏ DƏYİŞİKLİK ETMƏ 87

FQD SONRASI İSTİFADƏ OLUNAN GİRİŞLƏR 88

1.1. ( FQN ) Tariflərin istifadə qaydalarını görüntüsü (HE FQN) 88

2. ( FQK ) Vergi toplaminı ve biletin tarifini ayrı ayrılıqda görüntüləmə 90

1. 3. (FQR) Маршрут məhdudiyyətini görüntüləmə 91

1. 4. ( FQS ) Rezervasyon Siniflərini Görüntüləmə 91

5. Qiyməti Yerli Pul Vahidiylə Göstərmə ( TRY ) 92

1.6 Mil hesablamaları- TPM və MPM toplamaları 93

HAVALİMANI VERGİSİ GÖRÜNTÜLƏMƏ (HE FQN) 94

VALYUTA ÇEVIRMƏSI (HE FQC) 96

NORMADAN ÇOX BAQAJIN DƏYƏRİNİN HESABLANMASI (HE FXB) 96

ШЫЕШЙФЬЦЕШТ ЕЦАЦККЪФЕДЭ ЙШНЬЦЕДЦТВШКШДЬЦЫШ (РУ АЙЗ) 97

FQP SONRASI İSTİFADƏ OLUNAN GİRİŞLƏR 100

1.1 (FQQ) Bilet Maskasinin Detallı Görünüşü 100

1.3 ( FQS ) Rezervasyon Siniflərini Görüntüləmə 102

PNR DAXİLİ AVTOMATİK HESABLAMA (HE FXP) 103

B. FX GİRİŞLƏRİ 107

FXP SONRASI İSTİFADƏ OLUNAN GİRİŞLƏR 108

ƏN UCUZ TARİF AXTARIŞI / REZERVASYON SİNİFLƏRİNİN AVTOMATİK DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ PNR-a YÜKLƏNMƏSİ (HE FXB) 113

BİLETİN MASKASINI PNR DAXİLİNDƏN GÖRÜNTÜLƏMƏ (HE TQT) 114

БИЛЕТ МАСКАСЫНЫН ЛЯЬВ ЕДИЛМЯСИ (ЩЕ ТТЕ) 115

BİLET KESMƏDƏN ÖNCƏ EİLƏN YOXLAMA - TTP/TKT (HE TTP) 115

PNR DAXİLİ BİLET MASKASININ MANUAL YARATMA /DOLDURMA GİRİŞLƏRİ 115

NORMATİV/PULSUZ BAQAJ 119

HAVAYOLU SƏNAYESİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN KODLAŞDIRMA SİSTEMİ 119

FAYDALI WEB SAYTLAR 120

AYLARIN ADLARI/HƏFTƏNİN GÜNLƏRİ KODLARI 120

MO 120


TU 120

WE 120


TH 120

FR 120


SA 120

SU 120


КУЯУКМФЫYON ЫШТШАДЦКШ 121

Class kateqorisi /KF 121

Class kateqorisi /KC 121
Yüklə 2,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə