Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoruYüklə 421,06 Kb.
səhifə1/3
tarix08.03.2020
ölçüsü421,06 Kb.
#102242
  1   2   3

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Kimya VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix______________

1).Saf maddəni seçin.

1.Hava 2.Təbii su 3.Soda 4.Distillə suyu 5.Oksigen 6.Mərmər 7.Təbaşir

A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 6,7,2 D) 5,2,4 E) 4,6,7

2).H3PO4 birləşməsinin nisbi molekul kütləsi neçədir?Ar (H) =1; Ar (P)=31; Ar (O)=16

A) 49 B) 63 C) 94 D) 96 E) 98

3).1,204* 1024 molekulundan ibarət karbon qazının (CO2) mol miqdarı nə qədərdir?

A) 0,5 mol B) 1 mol C) 1,5 mol D) 2 mol E) 0,2 mol4). Bəsit maddə hansıdır?

A) su B) soda C) mis D) karbon qazı E) kükürd5.Mürəkkəb maddəni göstərin.

A) oksigen B) hidrogen C) su D) alüminum E) dəmir6.Dörd valentli manqanın oksigenli birləşməsi hansıdır ?

A) MnO B) Mn2O3 C) MnO2 D) MnO3 E) Mn2O77.3,2 oksigen qazı normal şəraitində neçə litr həcm tutar ?

A) 5,6 B) 2,8 C) 11,2 D) 2,24 E) 22,48. 1 mol hidrogen və oksigen atomlarının sayları cəmi nə qədərdir ?

A) 3,01 x 1023 B) 6,02 x 1023 C) 12,04 x 1023 D) 9,03 x 1023 E) 18,06 x 10239.Metan (CH4) qazının normal şəraitindəki sıxlığı nə qədərdir ?

A) 0,09 B) 0,71 C) 0,29 D) 1,29 E) 0,5810.Hidrogenə görə sıxlığı 22 olan birləşməni göstərin. Ar(O) =16; Ar(C)=12; Ar(S)=32

A) CH4 B) CO C) CO2 D) O2 E) SO2Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________
Komissiya üzvləri:1.

2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Təsviri incəsənət VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix______________

1.Təsviri sənətin növləri bunlardır:

A)heykəltəraşlıq,qrafika,portret B)qrafika,rəngkarlıq,heykəltəraşlıq C)rəngkarlıq,natürmort,mənzərə


2.Memarlıq-layihələndirmə və qurmaq incəsənətidir:

A)nəqliyyatı

B)heykəlləri

C)tikililəri


3.Dəzgah heykəltəraşlığına aiddir?

A)baş,bədən,büst B)abidələr,ansambllar

C)fasad və interyerləri bəzəyən heykəllər
4.Monumental rəngkarlığa aiddir:

A)heykəl

B)frezka

C)tikililər


5.Tağşəkilli formada olan üslub:

A)antik

B)rokako

C)roman
6.Hündür qülləli ,əlvan vitrajlı üslub:

A)heykəltəraşlıq

B)qotik

C)memarlıq

7.Memarlıq üslubları bunlardır:

A)tağ,günbəz

B)dizayn,konstruksiya C)qotik,barokko

8.Təbriz memarlıq məktəbinə bu tikili aiddir:

A)Qız qalası

B)Qutlu Musa türbəsi

C)Göy məscid


9.Miniatür-təsvirdir:

A)iri ölçüdə

B)kiçik ölçüdə

C)daş üzərində
10.Heykəltəraşlığa xarakterik olan janr:

A)natürmort

B)mənzərə

C)portret


11.Süjetli əsərlərə aiddir:

A)batal,animalist

B)natürmort,mənzərə

C)məişət,portret


12.Müzəffər Əli yaradıcılığına aiddir:

A)heykəltəraşlıq

B)memarlıq

C)miniatür


13.Rasim Babayevin yaradıcılığının əsas mövzusu:

A)mifologiya

B)miniatür

C)heykəltəraşlıq


14.Karavacconun əsərlərində ifadə vasitələri:

A)ştrix

B)işıq-kölgə

C)konstruksiya


15.Yaradıcı tapşırıq: Meyvə və qablardan ibarət natürmort çək
Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________
Komissiya üzvləri:1.

2.


Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Riyaziyyat VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix______________

1. A və B nöqtələri arasındakı məsafəni tapın: A(-214,6) və B(202,1)

___________________________________________________________________________2. Verilmiş kəsrləri onluq kəsr şəklində yazın. Dövri onluq kəsrin növünü yazın:3. Dövri onluq kəsrləri adi kəsrə çevirin:

2,(5) = 0,9(1) = 3,01(3) =4. Hesablamanı yerinə yetirin:

24,(7) + 10,(1) - 9,0(4) =

____________________________________________________________________________

5. Verilmiş bucağın tənbölənini pərgarla qurun:

A

O B6. KA, NC və MB parçaları MNK üçbucağın tənbölənləridir. N

∠MNK = 66°, ∠MKA=32° olarsa, NMB, MBN, NCK A B

bucaqlarını tapın. O

__________________________________________ M C K

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________7. ABC üçbucağının A təpəssindən çıxan hündürlüyünü A

və medianını çəkin.

B C

8. Üçbucağın tərəflərinin uzunluğu 12,4 sm, 164 mm və 1,52 dm olarsa, onun medianları çəkildiyi tərəfləri hansı uzunluqlara ayırar?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9. İfadəni sadələşdirin:

(26)2 : 210 + 38 : (32)4 - 125∙253 : 55 =__________________________________________________10. Hüseyn ildə qoyulan məbləğin 12 %-i qədər artım verən banka 3000 manat pul qoydu. 5 ildən sonra bank Hüseynə nə qədər pul qaytarmalıdır?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

11. Bərabəryanlı üçbucağın bucaqlarından biri 50° olarsa, bu üçbucağın digər bucaqlarını təyin edin. ( İki hala baxın.)

__________________________________________________________________________________12. Verilmiş ifadəni qüvvətə yüksəldin:

(- 8a3bc6 )2 = _______________________________________________13. m = -2 olarsa, ifadəsinin qiymətini hesablayın.

____________________________________________________________________14) -4 < ≤ 3 bərabərsizliyinin tam həllərini yazın.

___________________________________________________________________15) n(A) = 30, n(B) = 40 və n(AB) = 15 olarsa, n(AB) = ?

___________________________________________________________________


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________
Komissiya üzvləri:1.

2.
Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Azərbaycan dili VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix______________

1. Feillərdən biri qarşılıq-birgəlik növdə deyil?

A) salamlaşmaq B) yazışmaq

C) vuruşmaq D) yarışmaq
2. Hansı nümunədə “idi” hissəciyi işlənmişdir?

A) yaxınlaşdı B) çatırdı

C) çatdırdı D) gecikirmiş
3. Aşağıdakılardan biri icbar növdə deyil?

A) güldürmək B) sildirmək

C) yığdırmaq D) yazdırmaq
4. “İsə” hissəciyi qoşula bilmir:

1. Xəbər şəklinə 2. Arzu şəklinə

3. Vacib şəklinə 4. Şərt şəklinə

5. Əmr şəklinə 6. Lazım şəklinə

A) 1, 2, 3 B) 2, 4, 5

C) 4, 5, 6 D) 3, 4, 5
5. Hansı cümlədə feil məchul növdədir?

A) Füzulinin yaradıcılığı öyrənilib.

B) Müəllim lövhəni sildirdi.

C) Bu hadisədən sonra ürəyim şiddətlə döyünürdü.

D) Hava axşama yaxın açıldı.
6. Feilin hansı qrammatik məna növündə olan sözlər quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb ola bilər?

A) qayıdış B) məchul

C) icbar D) məlum
7. Feilin hansı zamanına “imiş” hissəciyini artırmaq olmur?

A) nəqli keçmiş B) indiki

C) şühudi keçmiş D) qəti gələcək

8. Biri feili bağlama şəkilçisi deyil:

A) –malı2 B) –ıb4

C) –anda2 D) –ınca2

9. Məsdərin ismə aid xüsusiyyətlərindən biri səhv verilmişdir?

A) Hallanır

B) Mənsubiyyətə görə dəyişir.

C) Cümlənin mübtəda və tamamlığı olur.

D) İnkar şəkilçisi qəbul edir.

E) Qoşmalarla işlənə bilər.


10. “Çarpayıya uzanan xəstə inləyərək həkimdən kömək gözləyirdi” cümləsində feilin hansı təsriflənməyən forması işlənməmişdir?

A) məsdər, feili sifət B) feili sifət

C) feili bağlama D) məsdər
11. Təsriflənməyən feillərin hər üçünə aid edilə bilməz:

A) həm feilin, həm də digər bir nitq hissəsinin xüsusiyyətini daşımaq

B) ətrafına söz toplamaq

C) qrammatik məna növlərinə görə dəyişmək

D) cümlənin mübtədası və tamamlığı olmaq
12. Aşağıdakılardan biri həm bağlayıcı həm də leksik şəkilçidir?

A) və B) nə C) ki D) ya


13. “İlə” hansı cümlədə bağlayıcıdır?

A) Gəzintiyə gəmi ilə getmişdik.

B) Çoban əli ilə bizə işarə elədi.

C) Əli ilə çoban meşəyə getdilər.

D) Dağ yolu ilə kimsə gəlirdi.
14. Biri yalnız qoşma kimi işlənir:

A) başqa B) savayı C) bəri D) əvvəl


15. Köməkçi nitq hissələrinin hamısına aiddir:

A) leksik mənalarının olmaması

B) quruluşca iki cür olmaları

C) qrammatik mənalarının olmaması

D) cümlə üzvü olmalarıDuzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1.

2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Ədəbiyyat VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix______________

1. "Dərzi şagirdi Əhməd" əsərinin janrını müəyyən edin:

A) əfsanə B) rəvayət C) nağıl D) roman


2. Bir dön bizim Bakıya bax,

Sahilləri çıraq-çıraq,

Buruqları hayqıraraq,

Nərə salır boz çöllərə,

İşıqlanır hər dağ, dərə

Şeirin müəllifi kimdir?

A) Səməd Vurğun B) Süleyman Rüstəm C) Zəlimxan Yaqub D) Məmməd Araz


3. Biri Mehdi Hüseynin əsəridir?

A) "Odlu qılınc" B) "Dərzi şagirdi Əhməd" C) "Azərbaycan" D) "Azad"


4. Eyni sözün, ifadənin təkrarlanması nədir?

A) Təşbeh B) Təkrir C) Alliterasiya D) Metafora


5. Vətəndaş! Nə gözəl səslənir bu söz,

Yəni-bir Vətənin övladıyıq biz.

Anamız eynidir, qardaşıq demək,

......................................................

Şeirin sonuncu misrası hansı bənddə düzgün verilmişdir?

A) Mənim ürəyimi qanatsın gərək. B) Mən sənə arxayam, sən mənə kömək.

C) Yəni-iki canda bir ürəyik biz. D) Yəni-bir iqlimdə böyümüşük biz.
6. Bədii əsərdə müəyyən əşya, hadisə, hiss-həyəcanın həddindən artıq böyüdülmüş, şişirdilmiş şəkildə təsviri nə adlanır?

A) Litota B) Epitet C) Sinekdoxa D) Mübaliğə


7. Aşağıdakılardan birinin mövzusu Cənubi Azərbaycanda baş verən hadisələrlə əlaqədardır:

A) "Vətəndaş" B) "Odlu qılınc" C) "Azad" D) "Hikmətin fəziləti"


8. Nəsrlə yazılan hekayəyə nə deyilir?

A) mənsur hekayə B) mənzum hekayə C) kiçik hekayə D) novella


9. Müəyyən əşyanın, hadisənin əhəmiyyətini azaltmaq, kiçiltmək məqsədilə işlədilən sözlər necə adlanır?

A) Mübaliğə B) Bənzətmə C) Litota D) Metonimiya10. "Bütün günü od ələyən günəş batmaqda idi" cümləsində nə işlənmişdir?

A) İnversiya B) Mübaliğə C) Litota D) Təkrir11. "Babəkin andı" əsərindəki başlıca fikir hansıdır?

A) Ananın qədrini bilmək lazımdır. B) Azərbaycan torpağı bərəkətlidir.

C) Vətən azad və müstəqil olmalıdır. D) Yaxşı oğul ananın məsləhətinə qulaq asmalıdır.
12. Aşağıdakı cümlənin ifadəli oxusunda səsdə hansı çalar duyulmalıdır?

- Gəlin, nə kefiniz istəyir eləyin, sizdən qorxan yoxdur.

A) Saymazlıq B) Kədər C) Təəccüb D) Sevinc


13. “Arıların qəzəbi” nağılında qaldırılan başlıca problem nədir?

A) Heyvanların bir-birinə münasibəti B) Arıların igidliyi

C) Xeyirlə şərin mübarizəsi D) Filin qorxaqlığı
14. “Babəkin andı” hekayəsi hansı mövzuda yazılıb?

A) Ana B) Əmək C) Dostluq D) Vətən


15. “Babəkin andı hekayəsi”ndə anası ilə söhbətində Babəkin hansı cəhətləri üzə çıxır?

1) Mübarizlik 2) Xeyirxahlıq 3) Təvazökarlıq 4) Vətənpərvərlik

A) 1, 4 B) 2, 3 C) 1, 3 D) 2, 4Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1.

2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Rus dili VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix______________

1. Какие буквы расположены по алфавиту ?

А) п р с у ф т х В) п р с т у ф х С) р п с т у ф х


2. Сколько согласных букв в слове объявление ?

А) 4 В) 6 С) 5


3. Сколько гласных букв в слове покупает ?

А) 5 В) 4 С) 3


4. В каком слове согласных букв меньше ?

А) страна В) художник С) четыре


5. В каком слове гласных букв меньше?

А) постель В) ласточка С) воскресенье


6. Сколько звуков в слове ёлка?

А) 3 В) 4 С) 5


7. Сколько звуков в слове коньки ?

А) 4 В) 5 С) 6


8. В каком слове одинаковое количество звуков и букв ?

А) объезд В) февраль С) гуляют


9. В каком слове все согласные твёрдые ?

А) колбаса В) зеркало С) метро


10. В каком слове все согласные мягкие ?

А) тюлень В) музей С) детиDuzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1. İ.Kəlbiyev

2.


Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

İnformatika VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix______________

1. Sistem lövhəsinin üzərində yerləşən komponentlərin altından xətt çəkin.

Qida bloku, prosessor, sərt disk, operativ yaddaş, porlar, genişləndirmə yuvaları, CD-ROM qurğusu, fləş yaddaş.2. Aşağıdakılardan hansı sistem lövhəsi üzərində yerləşir. 
1. Mərkəzi Prosessor 2. Sərt disk (Vinçester) 3. Operativ yaddaş kartı

4. Genişləndirmə yuvası 5. Qida bloku 6. Fləş kart

A) 1,4,5 B) 1, 3, 4 C) 4,5,6 D) 3,5,63. Kompüterin giriş qurğularını seçin: monitor, klaviatura, printer, səsucaldan, veb-kamera, proyektor, skaner, mikrofon.

4. Shift, Ctrl, Alt klavişləri aiddir:

A) funksional B) xidmət C) yardımçı D) kursorun idarəolunması5. Sürəti bir saniyədə çap olunan simvolların sayı ilə ölçülən printer hansıdır.

A) matrisli B) şırnaqlı C) lazerli D) maqnetik6. Artıq olanı seç:

A) Word B) Paint C) WordPad D) OpenOffice.org Writer7. Aşağıdakılardan hansısı proqramlaşdırma dili deyil.

A) AlpLogo B) Logo C) Pascal D) Basic8. Orman-7.avi faylı hansı proqramda hazırlanıb.

A) qrafiki redaktor B) musiqi redaktoru C) video radaktor D) mətn redaktoru9. C:\ My documents\ İnformatika\ Alimlər\ Əl-Xorezmi.doc fayl haqqında məlumatı yazın.

Faylın adı ___________________ Yerləşdiyi qovluq ________________________________

Faylın tipi ___________________ Yerləşdiyi yer ___________________________________

10. Hansı video faylın uzantısıdır?

A) mpg B) jpg C) mp3 D) exe11. Aşağıdakı cədvəldən istifadə edərək sualları cavablandırın.


Ailə üzvləri

Adı

Tə­vəl­lüdü

Peşəsi

Atam

Nadir

1978

mühəndis

Anam

Sevda

1980

müəllim

Mən

Fuad

2002

şagird

Bacım

Səadət

2004

şagird

Cədvəlin neçə xanası var: ___________________

Cədvəldə neçə obyektin xassələri əks olunub: _______________

Cədvəli necə adlandırmaq olar: ______________________

Peşəsi müəllim olan Sevdanın təvəllüdü:____________


Yüklə 421,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin