Test suallari lisenziyalarını satan təşkilat hansı fəaliyyətlə məşğul olmaqla əlavə vəsait əldə edir?Yüklə 491,64 Kb.
səhifə1/5
tarix03.07.2018
ölçüsü491,64 Kb.
  1   2   3   4   5

İNNOVASIYA MENECMENTI ” FƏNNI ÜZRƏ

TEST SUALLARI
1. Lisenziyalarını satan təşkilat hansı fəaliyyətlə məşğul olmaqla əlavə vəsait əldə edir?

A)) İnnovasiya fəaliyyəti ilə

B) Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə

C) İstehsal-təsərrüfat fəaliyyəti ilə

D) Reklam fəaliyyəti ilə

E) Kommersiya fəaliyyəti ilə


2.İnnovasiya fəaliyyəti sisteminin tərkib hissələrinə nələr daxildir?

A)) Bütün variantlar

B) Texnologiya

C) İqtisadiyyat

D) Təhsil

E) Elm
3. Yeniliklərin yayılma diapazonu nəyin əsasında genişlənir?

A)) Praktika təcrübə əsasında

B) Layihələndirmə əsasında

C) Proqnoz edilmə əsasında

D) Layihə-texnoloji işlərin əsasında

E) Planlaşdırma əsasında
4. Elm maşınlı istehsalın inkişafı şəraitində hansı dövrdə formalaşmışdır?

A)) 18-ci əsrin axırlarından

B) 16-cı əsrin ortalarında

C) 19-cu əsrin əvvələrindən

D) 17-ci əsrin axırlarından

E) Bütün variantlardakı dövrlərdə


5. İntellektual məhsul nədir?

A)) Fundamental nəzəri araşdırmaların və axtarış xarakterli elmi-texniki ixtiraların araşdırılmasının nəticələrinə əsasən elmi biliklərin potensialıdır.

B) Elmi-texniki tərəqqinin inkişafıdır

C) İrəli sürülən hipotezlərin tədqiq edilməsidir

D) Fundamental nəzəri araşdırmaların dayandırılmasıdır

E) Bütün variantlar


6. Texnoloji yönümlü tətbiqi elmi-texniki işləmələr nəticəsində nə təmin edilir?

A)) Bütün variantlar

B) Ölkənin iqtisadi potensialının yüksəlməsi

C) Milli sərvətlərin artması

D) Yeni texnologiyanın hakim mövqeyi

E) Müəssisələrin səmərəli fəaliyyəti


7. Sənayecə inkişaf edən ölkələrdə innovasiya fəaliyyəti sistemində nəyə müstəsna əhəmiyyət verilir?

A)) Təhsilə

B) Konkret layihələrin reallaşdırılmasına

C) Mədəniyyətə

D) İqtisadi proqnozlaşdırmaya

E) Biznes planların tərtibi


8. İnnovasiya prosesi hansı xüsusiyyətləri ilə seçilir?

A)) Bütün variantlar

B) Yeni tələbatı təmin edən məhsulların yaradılması ilə

C) Yeni texnologiyaların yaradılması ilə

D) Yeni məhsulların və texnologiyaların yayılması və onların tətbiq edilməsi

E) Elmi-texniki yeniliyi ilə9. İnnovasiya prosesi bilavasitə hansı mərhələdən başlayır?

A)) Axtarış xarakterli elmi-texniki işlərin aparılması

B) Yeni texnologiyaların gətirilməsi

C) İqtisadi təhlillərin aparılması

D) Mühəndis-texniki işçilərin aparılması

E) Bütün variantlar


10. Elmi-texniki işləmələr harada aparılmır?

A)) Ticarət firmalarında

B) Ali məktəblərdə

C) Elmi-texniki sənaye təşkilatlarında

D) Akademiya müəssisələrində

E) Bütün variantlar11. Elmi-texniki işləmələr hansı işçilər tərəfindən aparılır?

A)) Yüksək elmi səviyyəli işçilər

B) İncəsənət işçiləri

C) Mədəniyyət işçiləri

D) Maliyyə işçiləri

E) Dövlət işçiləri


12. Elmi-texniki işləmələr hansı mənbədən maliyyələşdirilir?

A)) Dövlət büdcəsindən qaytarılmamaqla

B) Yardım fondlarından qaytarılmaqla

C) Birgə müəssisənin gəlirlərindən

D) Dünya bankından qaytarılmaqla

E) Dövlət büdcəsinin kəsirindən


13.Elmi-texniki işləmələrdə ən mühüm elmi-texniki problemlərin həlli hansı tapşırıqlar üzrə büdcədən maliyyələşdirilir?

A)) Dövlət proqramlarından tapşırıqlar üzrə

B) Xarici iqtisadi əlaqələrin yaradılmasında qoyulan tapşırıqlar üzrə

C) Sosial məsələlərin həllindəki tapşırıqlar üzrə

D) Bütün variantlardakı tapşırıqlar üzrə

E) Hüquqi məsələlərin həllindəki tapşırıqlar üzrə


14. İnnovasiyalara investisiyaların riskli xarakter daşıması nə ilə əlaqədardır?

A)) Elmi-texniki işlərin aparılmasına vəsaitlərin itməsi ehtimalı ilə

B) Elmi-texniki işlərin aparılmasına vəsaitlərin azalması

C) Elmi-texniki işlərin aparılmasına vəsaitlərin dayandırılması ilə

D) Elmi-texniki işlərin aparılmasına vəsaitlərin qiymətləndirilməsi ilə

E) Elmi-texniki işlərin aparılmasına vəsaitlərin artması ilə


15. İnnovasiya proseslərinin əsas məqsədlərində hansı nəzərə alınmır?

A)) Valyuta bazarında milli valyutanın məzənnəsinin sabit saxlanılması

B) Yeni ixtiralar

C) Yeni elm tutumlu texnologiyalar və xidmətlər

D) Yeni maliyyə və idarəetmə qərarlarının əldə edilməsi

E) Yeni elm tutumlu texnologiyalar və xidmətlər,maliyyə və idarəetmə xarakterli qərarların əldə edilməsi və kommersiyalaçdırılması16.. Göstərilənlərdən hansı innovasiya proseslərinin əsas məqsədlərində nəzərə alınır?

A)) Yeni ixtiraların,elm tutumlu texnologiyalar və xidmətlər,maliyyə və idarəetmə xarakterli qərarların əldə edilməsi ilə kommersiyalaşdırılması

B) İqtisadiyyata sərmayə qoyuluşunun artırılması

C) Müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinə orta səviyyəli kadrların səlb edilməsi

D) Müəssisənin zərərsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi

E) Bazarda əmtəələrin uğurla irəlilədilməsi


17.İnnovasiya menecmenti hansı sahələrdə əsaslı dəyişikliklərin idarəedilməsidir?

A)) Bütün variantlar

B) İstehsal vasitələrində

C) Xidmətlər

D) Əmək məhsullarında

E) İstehsal vasitələrinin yeniləşdirilməsi


18. Elmin və texnologiyanın inkişafında yeniliklərin prioritet istiqamətlərinə hansı sənaye sahələrinin elmi-texniki sistemləri aidddir?

A)) Bütün variantlar

B) İnformatika

C) Aerokosmik

D) Atom

E) Müdafiə


19. Hansı sənaye sahəsinin elmi-texniki sistemləri elmin və texnologiyanın inkişafında yeniliklərin prioritet istiqamətlərinə aid deyil ?

A)) Heç biri

B) Energetika

C) Neft


D) Kimya

E) Yüngül sənaye


20. Hansı sənaye sahəsinin elim-texniki sistemləri elmin və texnologiyanın inkişafında yeniliklərin prioritet istiqamətlərindən biridir?

A)) Müdafiə

B) Meşə

C) EnergetikaD) Kimya

E) Neft
21. Hansı innovasiya kimi başa düşülməlidir?

A)) İxtira

B) Mövcud üsul

C) Əvvəlki qaydalar

D) Gələcəkdəki hadisələr

E) Bütün variantlar
22. İnnovasiya (yeniliyin tətbiqi) nədir?

A)) Yeni məhsullar və xidmətlərin geniş yayılmaqla praktiki istifadəsidir

B) Mövcud məhsulların geniş yayılmaqla praktiki istifadəsidir

C) Yeni məhsulların və keçmiş xidmətlərin geniş yayılmaqla praktiki istifadəsidir

D) Əvvəlki məhsulların yeni xidmətlərin geniş yayılmaqla praktiki istifadəsidir

E) Bütün variantlar


23. Təşkilatın innovasiya potensialı nədir?

A)) Qarşıya qoyulmuş innovasiya məqsədinə nail olmağı təmin edən vəzifələri yerinə yetirməyə hazırlıq dərəcəsi

B) Keçmişdə innovasiya məqsədlərinə nail olmağı təmin edən vəzifələr

C) Qarşıya qoyulan innovasiya məqsədlərinə nail olmağı təmin edən vəzifələrin məcmusu

D) Qarşıya qoyulan taktiki məqsədə nail olmağı təmin edən vəzifələri
24. Təşkilatın potensialının tərkib hissəsi hansıdır?

A)) Təşkilatın sabit istehsal fəaliyyətinə və innovasiyalara hazırlığı

B) Təşkilatın istehsalat fəaliyyətinə hazır olması

C) Təşkilatın innovasiyaya hazırlığı

D) Təşkilatın xarici-iqtisadi əlaqələrinin gücləndirilməsinə hazırlığı

E) Təşkilatın sanasiyaya hazır olması


25. İnnovasiya strategiyasının seçimi hansından asılıdır?

A) Dövlət tənzimlənməsindən

B) Vergi güzəştlərindən

C) Subsidiya və subvensiyalardan

D) İnnovasiya layihələrinə daxil olan elmi-tədqiqat işlərinin dayandırılmasından

E)) Heç bir variant


26. İnnovasiya strategiyasının işlənib hazırlanmasında zəruri əməliyyat hansıdır?

A)) İnnovasiya potensialının qiymətləndirilməsi

B) Satış bazarının düzgün qiymətləndirilməsi

C) Güzəştli amortizasiya

D) İnnovasiya layihələrinə daxil olan elmi-tədqiqat işlərinin aşağı olması

E) Bütün variantlar27. İnnovasiyanın məqsədini göstərin

A)) Bazardakı mübarizədə rəqabət imkanlarının qorunub saxlanması

B) Bazarda qiymətin qaldırılması

C) Bazar mübarizəsində rəqabət imkanlarının azaldılması

D) Bazardakı rəqabətdə inhisarçı mövqeyə keçilməsi

E) Bazar rəqabətində inhisarçılığın aradan qaldırılması


28. Müəssisənin innovasiya potensialının inkişafı hansı vasitə ilə həyata keçirilə bilər?

A)) Müəssisənin daxili mühitinin komponentlərinin inkişafı

B) Müəssisənin xarici mühitinin komponentlərinin təsiri

C) Müəssisənin sanasiyası

D) Müəssisənin istehsaldaxili ehtiyatlarının aşkar edilməsi

E) Müəssisənin müflisləşməsi


29. Təşkilatın daxili mühiti hansı bloklar şəklində qruplaşdırılır?

A)) Bütün variantlar

B) Funksional blok

C) Resurs bloku

D) Təşkilati və idarəetmə blokları

E) Məhsul (layihə) bloku


30. Təşkilatın stili onun hansı blokuna aiddir?

A)) İdarəetmə bloku

B) Funksional blok

C) Məhsul bloku

D) Resurs bloku

E) Təşkilati blok


31.Hər bir layihənin potensialının vəziyyəti nədən asılıdır?

A)) Bütün variantlar

B) Bütün idarəetmə funksiyalarının həcm və keyfiyyətcə vaxtında yerinə yetirilməsi vəziyyətindən

C) Bütün istehsal funksiyalarının həcm və keyfiyyətcə vaxtında yerinə yetirilməsindən

D) Bütün istehsal funksiyalarının qənaətli yerinə yetirilməsi vəziyyətindən

E) Bütün idarəetmə funksiyalarının qənaətlə icra edilməsi vəziyyətindən


32. Strateji innovasiya üçün kim tələb olunur?

A)) Lider

B) Menecer

C) Mühəndis-iqtisadçı

D) Biznesmen

E) Mühasib


33. Strateji innovasiyada lider hansı işləri görmək iqtidarındadır?

A)) Bütün variantlar

B) İnnovasiya prosesinin iştirakçılarını irəli aparmaq

C) İlk baxışda çıxılmaz vəziyyətləri görə bilmək

D) İnnovasiya prosesi iştirakçılarının yalnız liderə inamlı olması

E) Mürəkkəb və proqnozlaşdırıla bilinməyən innovasiya prosesinin iştirakçılarını birləşdirmək


34. Layihə idarəetmə texnologiyası hansı səviyyələrdər aparıla bilər?

A)) Bütün variantlar

B) Regional səviyyədə

C) Sahəvi səviyyədə

D) Müəssisə səviyyəsində

E) Dövlət səviyyəsində


35. Dövlət (regional və sahəvi) səviyyəli layihə nə deməkdir?

A)) Yalnız müəyyən səviyyəli mövqedən məqsədli-proqram idarəetməsidir

B) Çoxsəviyyəli mövqelərdən məqsədli-proqram tənzimlənməsidir

C) Müəssisədə məqsədli-proqram idarəetməsidir

D) Müəyyən problemin həllidir

E) Heç biri


36. İnnovasiya prosesi hansı hüdudlarda keçirilə bilər?

A)) Bütün variantlar

B) Regional

C) Dövlət

D) Dövlətlərarası

E) Yerli
37. Korporasiyalar öz ətrafında hansı şəbəkəni yaradır?

A)) Kiçik innovasiya firmaları şəbəkəsini

B) Kiçik məsləhətçilik firmaların şəbəkəsini

C) Kiçik müəssisələrin şəbəkəsini

D) Kiçik internet şəbəkəsini

E) Heç biri
38. Yeni mürəkkəb sənaye məhsulları və texnologiyalarının yayılması bəzən hansı formada baş verir?

A)) Françayzinq və ya lizinq formasında

B) Kiçik layihələr və ya proqramlar formasında

C) Xarici təşkilatlar formasında

D) Birgə müəssisələr formasında

E) Kiçik müəssisə və ya firma formasında


39. İnnovasiya fəaliyyətində kimlər iştirak edir?

A)) Bütün variantlar

B) Rəhbərlər

C) Müxtəlif bilik sahələrinin mütəxəssisləri

D) Fərqli funksiyaların içraçıları

E) Sahibkarlar40. “Lider” in innovasiya layihələrində hansı xüsusiyyətləri yüksək qiymətləndirilir?

A)) Bütün variantlar

B) İşin gedişini qabaqcadan duymaq

C) İnsanlarla ünsiyyətdə olmaq

D) İnsanın potensial imkanlarını öyrənmək və ondan istifadəyə maraqlandırmaq

E) Yeniliyə can atmaq


41. Briqada navatorluğu və müvəqqəti yaradıcı kollektiv nəyin zəruri elementidir?

A)) İnnovasiya prosesinin təşkilinin

B) Yeni məhsulun dayandırılmasının

C) Texnikanın getdikcə mürəkkəbləşməsinin

D) Şirkətin ixtisaslaşdırılmasının

E) Bütün variantlar


42. Şirkətlərin risk bölmələri kimlər tərəfindən yaradılır?

A)) İri korporasiyalar

B) Kiçik müəssisələr

C) Fermer təsərrüfatları

D) Səhmdar cəmiyyətləri

E) Xidmət sektoru


43. Şirkətlərin risk bölmələri hansı məqsədlə yaradılır?

A)) Ən yeni texnologiyaların mənimsənilməsi

B) İstehsaldaxili ehtiyatların aşkar edilməsi

C) İqtisadi-sosial proqnozlaşdırma

D) Elmi tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin sabitləşdirilməsi

E) Heç biri


44. Şirkətlərin risk bölmələri hansılardır?

A)) Avtonom idarə edilən ixtisaslaşdırılmış kiçik istehsalatlardır

B) İxtisaslaşdırılan kiçik müəssisələrdir

C) İxtisaslaşdırılmamış kiçik istehsalatlardır

D) Avtonom idarə edilməyən şirkətlərdir

E) Səhmdar cəmiyyətlərdir


45. İqtisadçıların hesablamalarına görə riskli firmaların neçə %-i kapitalı tamamilə itirilir?

A)) 15


B) 10

C) 5


D) 20

E) 25
46. İqtisadçıların hesablamalarına görə vençur firmaların neçə %-i əvvəl nəzərdə tutulduğundan daha uzun müddətə zərərlə işləyir?

A)) 25

B) 20


C) 30

D) 35


E) 40
47. İqtisadçıların hesablamalarına görə vençur firmaların neçə %-i cüzi mənfəət gətitir?

A)) 30


B) 40

C) 35


D) 45

E) 50
48. “İnkubator” firma dedikdə nə başa düşülür?

A)) Yeni müəssisələr yetişdirmək məqsədilə iri şirkətlərin yaratdığı təşkilat

B) Xarici ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınmamaqla iri şirkətlərin yaratdığı təşkilat

C) Xarici təcrübə nəzərə alınmamaqla yerli hakimiyyət orqanlarının yaratdığı təşkilat

D) İnvestorlaın yaratdığı təşkilat

E) Bütün variantlar
49. Hazırda ABŞ-da inkubator firmalar nə qədərdir?

A)) 350-dən çox

B) 250-dən çox

C) 300-dən çox

D) 200-dən çox

E) 400-dən çox


50. Hansı xidmətlərdən inkubator firma güzəştli yararlana bilər?

A)) Bütün variantlar

B) İri şirkətlərdən idarəetmə və texniki məsləhətlərin alınması

C) İqtisadi və kommersiya məsələlərinə dair məsləhətlərin alınması

D) Hüquqi məsələlərə dair məsləhətlərin verilməsi

E) Xidməti binaların az məbləğdə icarəyə verilməsi51. Mənfəətsiz inkubator firmalarını hansı təşkilatlar maliyyələşdirir?

A)) Regionun iqtisadi inkişafında marağı olan yerli təşkilatlar

B) Ölkənin iqtisadi inkişafında marağı olmayan beynəlxalq təşkilatlar

C) Ölkəyə yardım göstərən xarici təşkilatlar

D) Beynəlxalq humanitar təşkilatlar

E) Maliyyə-sənaye qrupları


52. Adətən inkubator firma çərçivəsində olma müddəti neçə ildən çox olmur?

A)) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
53.. İnnovasiyaların hazırlanmsı və reallaşdırılması üçün büdcə ayırmaları nə ilə məhdudlaşır?

A)) Büdcə sisteminin gəlirlərilə

B) Müəssissənin fəaliyyətinin maliyyə gəlirləri ilə

C) Ölkənin xarici banklardakı maliyyə vəsaitləri ilə

D) İnnovasiyalara məsrəflərinməhdudlaşdırılması ilə

E) Xarici investisiyaların aradan qaldırılması ilə

54. Son dərəcə cəlbedici innovasiya layihəsi hansı səbəbdən rədd edilə bilər?

A)) İnnovator firmanın layihənin reallaşdıracağı sahədə kifayət qədər iş təcrübəsi yoxdur

B) İnnovator firmanın layihənin reallaşdırılmasında maraqlı olmaması

C) İnnovator firmanın xarici-iqtisadi əlaqələrinin gücləndirilməsi

D) İnnovator firmanın fəaliyyətinin SWOT təhlili

E) Bütün variantlar


55. İqtisadiyyatın istənilən sektorunda innovasiyalar nəyi tələb edir?

A)) Maliyyə qoyuluşlarını

B) Sosial-iqtisadi effekti

C) Təkilatın fəaliyyətinin səmərəsini artırmağı

D) İzafi inhisarçı məfəətin əldə edilməsini

E) Sosial yenilikləri


56. Kifayət qədər malliyyə təminatı olmadıqda innovasiyanın həyat tsikli hansı mərhələ ilə məhdudlaşır?

A)) “İdeya”mərhələsi ilə

B) “Planlaşdırma”mərhələsi ilə

C) “Proqnoz”mərhələsi ilə

D) “Yeniliyin tətbiqi”mərhələsi ilə

E) Bütün variantlar


57. Hansılar innovasiya layihələrinin və proqramlarının investisiya cəbediciliyi amilləridir?

A)) Maliyyə-iqtisadi və iqtisadiyyatdan kənar amilllər

B) Demoqrafiq və siyasi amillər

C) Maliyyə iqtisadi və coğrafi amillər

D)Sosial-iqtisadi amillər

E) Psixoloji və ekoloji amillər


58.İnnovasiyaların maliyyələşdirilməsi haqqında qəraraların qəbulunu investor özünün nəyi ilə uzlaşdırır?

A)) Maliyyə strategiyası ilə

B) Bağladığı sazişlərlə

C) Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə

D) Risklə meylliliyi ilə

E) Mənfəət norması ilə


59. İnnovasiyaların reallaşdırılmasının iqtisadi səmərəsinin qiymətləndirilməsi metodlarından populyar olanlar hansıdır?

A)) Bütün variantlar

B) Xalis diskontlaşdırılmış gəlir metodu

C) Layihənin gəlirlilik və rentabellik indeksi metodu

D) Daxili gəlirlilik norması metodu və layihənin zərərsizlik nöqtəsinin hesablanması

E) Ödənmə müddəti metodu


60. Vençur firmalarında invesortorlarla kimlər əlaqəyə girir?

A)) Firmanın rəhbərliyi

B) Mühasiblər

C) Adi işçilər

D) İqtisadçılar

E) Marketoloqlar


61. Aşağıdakılardan hansı istehsal infrastrukturuna aid deyil?

A)) ümumi peşə təşkili və səhiyyə;

B) istehsalın maddi – texniki təminatı;

C) enerji təminatı;

D) məlumatların verilməsi və qəbul edilməsi;

E) nəqliyyat təsərrüfatı.62. İstehsal vasitələri bazarının tərkibi hansı bazarlardan ibarətdir?

A)) istehsal binaları, istehsal təyinatlı avadanlıq və maşın bazarları;

B) yarmarkalar;

C) daşınmaz əmlak bazarı;

D) işçi qüvvəsi bazarı;

E) innovasiya bazarı.63. İstehlak təyinatlı məhsullar bazarı hansı istehlakçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A)) fərdi istehlakçılar üçün;

B) qrup halında olan istehlakçılar üçün;

C) kollektiv istehlakçılar üçün;

D) müəssisə istehlakçıları üçün;

E) regional istehlakçılar üçün.64. Əmtəə bazarının ümumi problemlərinə nələr daxildir?

A)) bazar çərçivəsində tələb və təklif arasında mütənasibliyin pozulması;

B) əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması;

C) informasiya prosesləri;

D) əhalinin miqrasiyası;

E) siyasi sabitsizlik.65. Aşağıda göstərilənlərdən hansı bazar haqqında əsas informasiya mənbələrinə aid deyil?

A)) ümumi və peşə təhlili haqqında məlumatlar;

B) dövlət statistikası;

C) sahəvi uçot və statistika;

D) topdan və pərakəndəsatış ticarətindən daxil olan informasiyalar;

E) xüsusi tədqiqatın məlumatları.66. Kommersiya informasiyalarına nələr daxildir?

A)) müəssisənin işgüzar sənədləşdirilməsinə cəlb edilən məlumatlar, ticarət təşkilatlarının ərizə və sifarişləri:

B) dövlət məlumatları;

C) sahə standartlarının məlumatları;

D) rəsmi məlumatlar;

E) uçot və hesabat formaları.67. Xüsusi informasiya mənbələrinə nələr daxildir?

A)) əhalidən və alıcılardan sorğu;

B) ticarət mütəxəssislərdən sorğu;

C) sənaye mütəxəssislərindən sorğu;

D) satış – sərgi;

E) variantların hamısı.

E) xarici kreditlər, yardımlar, qrantlar.
68. İnnovasiyalar bazarında yeniliklər haqqında minimum informasiyalara hansılar aiddir?

A)) bütün variantlar;

B) investisiyaların həcmi;

C) sərmayə qoyuluşunun məqsədləri;

D) gözlənilən gəlir səviyyəsi;

E) sərmayə qoyuluşlarının xərcinin çıxarılması müddəti.69. Bazar şəraitində innovasiya layihələrinin maliyyə iqtisadi göstəriciləri hansılardır?

A)) bütün variantlar;

B) gözlənilən gəlir;

C) xərcin çıxarılma müddəti;

D) xalis gəlir;

E) investisiyaların həcmi.70. İnnovasiyalar bazarında yeniliklər haqqında minimum informasiyalara hansılar aiddir?

A)) bütün variantlar;

B) investisiyaların həcmi;

C) sərmayə qoyuluşunun məqsədləri;

D) gözlənilən gəlir səviyyəsi;

E) sərmayə qoyuluşlarının xərcinin çıxarılması müddəti.71. Sahə üzrə investisiya cəlbediciliyi nə ilə müəyyən edilir?

A)) innovator firmanın strategiyası ilə;

B) innovator firmanın ideyaları ilə;

C) innovator firmanın fəaliyyətinin proqnoz edilməsi ilə;

D) innovator firmanın menecmenti ilə;

E) innovator firmanın rəqabət qabiliyyəti ilə;72. İnnovasiyanın investor üçün cəlbediciliyini müəyyən edən qeyri – iqtisadi amilləri göstərin:

A)) innovatorun imici və nüfuzu;

B) innovatorun imici;

C) innovatorun nüfuzu;

D) innovatorun strategiyası;

E) innovatorun müflisləşməsi.73. Qərbdə şirkətin xüsusi vəsaitlərin artırılmasının ən populyar üsulu hansıdır?

A)) səhmlər emissiyası;

B) borc vəsaitlərinin alınması;

C) bank faizinin artırılması;

D) maliyyə vəsaitlərinin artırılması;

E) heç biri.74. Lizinq nə deməkdir?

A)) maşın və avadanlıqların uzunmüddətli icarəsi;

B) maşın və avadanlıqların istehsalı;

C) maşın və avadanlıqların əsaslı təmiri;

D) maşın və avadanlıqların ixracı;

E) maşın və avadanlıqların uzunmüddətli idxalı.75. Lizinq zamanı icarəyə verən öz hesabına nə alır?

A)) icarəyə verməyə zəruri avadanlıq;

B) şəxsi istifadə üçün minik maşını;

C) istirahət üçün villa;

D) fermer təsərrüfatı yaratmağa torpaq;

E) bütün variantlar;76. Lizinqdə avadadnlıq üzərində mülkiyyət hüququ kimdə qalır?

A)) icarəyə verəndə;

B) müqavilə əsasında kənar şəxsdə;

C) lizinq şirkətində;

D) fiziki şəxsdə;

E) hüquqi şəxsdə.77. Lizinq sazişinin müddəti başa çatdıqda icarəçi icarəyə götürdüyü əmlakı nə edir?

A)) icarə verənə qaytarır;

B) icarə verənə qaytarmır;

C) icarə verənə qismən qaytarır;

D) maklerə qaytarır;

E) dilerə təqdim edir.78. Lizinq sazişi bitdikdə icarəçi icarəyə götürdüyü əmlakla bağlı hansı hüquqa malikdir?

A)) lizinq obyektini qalıq dəyəri üzrə satın almaq;

B) lizinq obyektini qalıq dəyəri üzrə hədiyyə vermək;

C) lizinq obyektini qalıq dəyəri üzrə kənar şəxsə satmaq;

D) lizinq obyektini qalıq dəyəri üzrə başqa icarəçiyə vermək;

E) lizinq dəyərini qalıq dəyəri üzrə hissələrə ayırmaq.79. İcarəyə götürülən əmlakın istismarda olduğu müddətdə icarəçi həmin əmlakdan istifadə edilməsinə görə nə edir?

A)) haqq ödəyir;

B) dividend verir;

C) mükafat verir;

D) kredit alır;

E) mənfəətdən faiz verir.80. İcarəçinin əmlakdan istifadəyə görə ödədiyi haqqa nə daxildir?

A)) əmlakın amortizasiyası və icarəyə verənin gəliri;

B) əmlakın amortizasiyası;

C) icarəyə verənin gəliri;

D) alınan kreditlərin faizi;

E) bütün variantlar.81. İnvestisiya qoyuluşlarında nə baş verir?

A)) çəkilən xərclər geriyə qaytarılır və hesabat mənfəəti əldə olunur;

B) çəkilən xərclər geriyə qaytarılır;

C) iqtisadi səmərəlilik qiymətləndirilir;

D) hesabat mənfəəti əldə olunur;

E) marketinq tədqiqatları aparılır.82. Maliyyə vəsaitlərində investisiyaların risklərini kim qiymətləndirir?

A)) maliyyə menecerləri;

B) kadr üzrə menecerlər;

C) təminat üzrə menecerlər;

D) istehsal menecerləri;

E) bütün variantlar.


83. Göstərilənlərdən hansı maliyyə bazarına daxildir?

A)) bütün variantlar;

B) banklararası kapital bazarı;

C) valyuta bazarı;

D) korporativ kağızlar bazarı;

E) qızıl və digər qiymətli metallar bazarı.84. İnnovatorun işgüzar reputasiyasına aşağıdakılardan hansı təsir göstərir?

A)) bütün variantlar;

B) imic;

C) siyasi dəstək;

D) ali menecmentin nüfuzu;

E) tərəfdaşlara və rəqiblərlə yaranmış qarşılıqlı münasibətlər sistemi.85. İnnovasiya fəaliyyətində françayzinq kreditləşməsində hansı müqavilə bağlanılır?

A)) müvafiq dəyərlərin verilməsi üçün franşiz müqaviləsi;

B) nəğd pul vəsaitinin verilməsi müqaviləsi;

C) obyektin qalıq dəyəri üzrə satın alınması müqaviləsi;

D) kommersiya kreditini bank kreditinə çevirən müqavilə;

E) bütün variantlar.86. Lizinqdə maşın və avadanlığın neçə ilə qədər uzunmüddətli icarə olur?

A)) 20;


B) 30;

C) 50;


D) 25;

E) 40.


87. İnnovasiyaların səmərəliliyinin yüksək potensialına sahibkarlar necə nail olurlar?

A)) bütün variantlar;

B) elmi – texniki yeniliklər bazarını formalaşdırmaqla;

C) təşkilati yeniliklər bazarını formalaşdırmaqla;

D) iqtisadi yeniliklər bazarını formalaşdırmaqla;

E) sosial yeniliklər bazarını formalaşdırmaqla;88. Aşağıdakılardan hansı investisiya mənbələri qismində çıxış edə bilməz?

A)) əhalinin nominal gəlirləri;

B) bütün səviyyələrdə büdcə ayırmaları;

C) xarici investisiyalar;

D) təşkilatın xüsusi vəsaitləri;

E) təşkilatın müvəqqəti sərbəst vəsaitləri.


89. Kiçik innovasiya sahibkarlığı formaları nə ilə əlaqədardır?

A)) Hamısı ilə;

B) “inkubator firmaları”nın yaradılması ilə;

C) innovasiya təşkilatlarının yaradılması ilə;

D) “inkubator proqramları” və “inkişaf firmaları”nın yaradılması ilə;

E) “inkubator proqramları”nın yaradılması ilə.


90. Mənfəətsiz inkubator – firmalarının icarəçiləri kimlərdir?

A)) bütün variantlar;

B) tədqiqat firmaları;

C) konstruktor təşkilatları;

D) servis təşkilatları;

E) sənaye firmaları.91. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar innovasiyalar bazarıdır?

A)) bütün variantlar;

B) təşkilati innovasiyalar;

C) iqtisadi və sosial innovasiyalar;

D) Elmi – texniki innovasiyalar;

E) innovatorlar.92. Aşağıda göstərilənlərdən hansı innovasiya layihələrinin və proqramlarının investisiya cəlbediciliyi amilləridir?

A)) maliyyə - iqtisadi və iqtisadiyyatdan kənar amillər;

B) maliyyə;

C) iqtisadi;

D) iqtisadiyyatdan kənar amillər;

E) bütün variantlar.93. Sənayenin hansı sahələri kənar investorlar üçün cəlbedicidir?

A)) xammal və emal sahələri;

B) xammal və nəqliyyat sahələri;

C) emal və kənd təsərrüfatı sahələri;

D) məqsədli kompleks proqramların həyata keçirildiyi sahələr;

E) heyvandarlıq sahəsində.94. İnnovatorun işgüzar reputasiyasına aşağıdakılardan hansı təsir göstərir?

A)) bütün variantlar;

B) tərəfdaşlarla və rəqiblərlə yaranmış qarşılıqlı münasibətlər sistemi;

C) imic;


D) siyasi dəstək;

E) ali menecmentin nüfuzu.95. İnvestisiyaların əsas məqsədlərinə nələr daxildir?

A)) bütün variantlar;

B) pul qoyuluşlarının gəlirliyi;

C) investisiyaların artması;

D) investisiyaların satılması;

E) investisiyaların təhlükəsizliyi.96. . Kollektiv institusional investorlara nələr aiddir?

A)) bütün variantlar;

B) xoldinq kompaniyaları;

C) qeyri – dövlət pensiya fondları, sığorta cəmiyyətləri;

D) investisiya bankları;

E) investisiya fondları, investisiya kompaniyaları.97. İnvestisiya bankları hansı əməliyyatlar həyata keçirirlər?

A)) bütün variantlar;

B) təsis portfelinin formalaşdırılmasını;

C) müxtəlif investisiya layihələrində aktiv iştirakını;

D) investisiya proqramlarının texniki – iqtisadi əsasının tərtibatına köməklik;

E) səhmlərin emissiyasını.98. Paylı investisiya fondları hansı əməliyyatları apara bilərlər?

A)) bütün variantlar;

B) qiymətli kağızlarla əməliyyatlar üzrə hesablaşmalar edə bilərlər;

C) depozitar funksiyaları yerinə yetirə bilərlər;

D) qiymətli kağızlarla kreditlər verə bilərlər;

E) paylar hər həftə alınıb, satıla bilər.99. Qoyuluş müddətinə görə investisiyalar neçə yerə bölünür?

A)) 3;


C) 2;

D) 5;


E) 6.

100. Innovasiya infrastrukturu neçə əsas bölmələrə ayrılır?

A)) 3;


B) 4;

C) 2;


D) 5;

E) 6.


101. Xarici investisiya qoyuluşunun borc və səhm kapitalı mənbəyi hansı istiqamətdən maliyyələşir?

A)) bütün variantlar;

B) lizinqlərdən;

C) istiqrazlardan;

D) səhmlərdən;

E) uzunmüddətli ssudalardan.102. Sığorta bazarının atributlarını göstərin?

A)) bütün varintlar;

B) alıcı;

C) əmtəə;

D) alıcının real sərbəstliyi;

E) satıcı.103. İnformasiyanın hansı növləri vardır?

A)) bütün variantlar;

B) relevant informasiya;

C) elmi və istehsal informasiyaları;

D) xarici informasiya;

E) cari, işgüzar informasiya.104. İşgüzar informasiyalar hansı hissələrdən ibarətdir?

A)) bütün variantlar;

B) statistik informasiyalar;

C) kommersiya informasiyaları;

D) təchizatçılar;

E) birja və maliyyə informasiyaları.105. İnformasiya məhsulları və xidmətlərinin təşkilatçıları hansı obyektlər ola bilər?

A)) bütün variantlar;

B) informasiyanı paylaşdıran mərkəzlər;

C) telekommunikasiya və məlumatların ötürülməsi mərkəzləri;

D) informasiya brokerləri, kommersiya firmaları;

E) məlumat bazarlarının yaradıldığı, toplandığı mərkəzlər.


106. İnnovasiya prosesini təşkil edən amillərə aid olmayanı göstərin ?

A)) innovasiyaların emissiysı;

B) yenilik;

C) innovasiya;


D) innovasiyaların diffuziyası;

E) bütün variantlar.


107. İnnovasiyaların hərəkətverici qüvvələrinə aid olmayanı göstərin.

A)) maliyyə vəsaitlərinin artırılması;

B) rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsi;

C) dövlət tənzimlənməsi;

D) maraq;

E) ərincəklik.


108. İnnovasiya fəaliyyətinin əsas növlərinə aid olamayanı göstərin .

A))məhsul istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş hazırlıq işləri;

B) Elmi - tədqiqat və layihə konstruktor işləri (ETLKİ);

C)Texnoloji işlər, istehsalın hazırlanması və sənaye təcrübələrinin həyata keçirilməsi;

D)Patentlərin , lisenziyaların əldə edilməsi;

E)Innovasiya layihələrinin reallaşdırılması üçün zəruri olan investisiya fəaliyyəti.


109. İnnovasiyalar məzmununa görə aşağıdakılara bölünürlər

A)) bütün variantlar;

B) texniki;

C) elmi;


D) iqtisadi;

E) tibbi və təşkilati.


110. İnnovasiyalar parametrlərinə görə aşağıdakılara bölünürlər.

A)) bütün variantlar;

B) hazır məhsul;

C) texnoloji proseslər;

D) texnika;

E) əvəzedici ehtiyat hissələri.


111. Texnoloji infrastruktura daxil olan bölmələr.

A)) B; C; D;

B) texnoparklar;
C) inkubatorlar;

D) texnopolislər;

E) heç biri.
112. lizinqin əsas növlərinə aiddir.

A)) Operativ, maliyyə.

B) Kooperativ, maliyyə.

C) Mobil, maliyyə.

D) Operativ, mənfəət.

C) Heç biri.


113. Vençur maliyyələşdirilməsinin məqsədi.

A)) İnnovasiya kompaniyalarının riskinə şərik olaraq maksimum mənfəət əldə etmək.

B) İnnovasiya kompaniyalarını risk şəraitindən sığortalamaq.

C) Maliyyə itkisi riskinin qarşısını almaq.

D) İnnovasiyaların dəyərini müəyyən etmək.

E) İnnovasiya kompaniyalarında əməyin ödənilməsi sistemini formalaşdırmaq.


114. Innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan kompaniyaların əsas strateji partnyorları .

A)) Ali Təhsil Müəssisələri .

B) İstehsal obyektləri.

C) Xidmət sahələri.

D) Dərnəklər.

E) Məşğulluq orqanları


115. Ali məktəblər və innovasiya kompaniyalarının strateji əməkdaşlıq formaları

A)) tələbələri təhsilə cəlb etmək üçün.

B)yeni texnologiyalara çıxış əldə etmək.

C) digər yeniliklərdən istifadə etmək imkanına malik olmaq.

D) yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin bilik və bacarığından istifadə etmək.

E) yeni texnologiyaları birgə istehsal etmək üçün gərəkdir.


116 İnnovasiya kompaniyalarının əməkdaşlıq etmələri sahəsində rastlaşdıqları ümumi problemlər hansılardır ?

A)) Bütün variantlar.

B)Bilik çatışmamazlığı.

C)Anlayış çatışmamazlığı.

D)Vəsait ( resurs ) çatışmamazlığıə.

E)Umumi maraqların çatışmamazlığı.


117. Innovasiyaların maliyyələşdirmə formalarına aid olmayanı göstərin

A)) müəssisənin nizamnamə fondu.

B) Budcədən maliyyələşdirmə formaları.

C) Budcədənkənar maliyyələşdirmə formaları.

D) Qeyri – dövlət maliyyələşdirmə mənbələri.

E) Maliyyə lizinqi.


118.Şrkətlər üçün Ali Təhsil Müəssisələri ilə əməkdaşlq etmək hansı məqsədləre üçün zəruridir?

A)) Bütün variantlar.

B) yeni texnologiyalara çıxış əldə etmək.

C) digər yeniliklərdən istifadə etmək imkanına malik olmaq.

D) yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin bilik və bacarığından istifadə etmək.

E)yeni texnologiyaları birgə istehsal etmək üçün gərəkdir.


119.Innovasiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi məqsədilə dünya təcrübəsində tətbiq olunan innovasiya kompaniyaları ilə universitetlər arasındakı münasibətlərinin əsas forma ları

A)) Bütün variantlar.

B)Işə qəbul.

C) xüsusi tədris sxemidir.

D)yaradıcılıq məzuniyyətləridir.

E)təşkilati strukturun yaradılması və inkişaf etdirilməsidir.


120. Innovasiyaların qeyri – maddi aktiv kimi xüsusiyyətlərinə aid olanlar

A)) Bütün variantlar.

B)Məhsulun bazara çıxarma kanalları.
C)Müəssisədə mövcud olan səmərəli idarəetmə sistemi və müəssisənin strateji inkişaf proqramları.

D)Müəssisədə bərqərar olan əmək mühiti, işçiləri həvəsləndirmə üsulları

E) Heç biri.
121. Innovasiya fəaliyyəti (çox vacib) müxtəlif elementlərinin köməyi ilə həyata keçirilir.

A)) Bütün variantla.

B)Informasiya təminatı.

C)Innovasiya fəaliyyətinə istehsal – texnologiya və maliyyə dəstəyi.

D)Innovasiya məhsulunun sertifikatlaşdırılmaı və standartlaşdırılması.

E)Innovasiya layihələrinin və məhsullarının sərgisini təşkil etmək.


122. Innovasiya infrastrukturunun birləçdirdiyi şəbəkələrə aid deyil.

A))Mədəniyyət .

B) Informasiya.

C)Təşkilati.

D)Marketinq.

E)Təhsil.


123. Innovasiya fəaliyyətinin strukturları.

A)) Bütün variantlar.

B)Istehsal – texnologiya infrastrukturu.

C) Informasiya infrastrukturu.

D) Ekspert – konsaltinq infrastrukturu .

E) Təhsil infrastrukturun.124. Innovasiyayaların aspektləri nə aid deyil.

A))Konservativlik.

B) məzmun.

C) miqyas .

D)yenilik səviyyəsinə görə .

E) səmərəlik səviyyəsinə görə (çox mənfəət gətirən) baxımından da yanaşmaq olar.


125. Yenilik ideyalarının mənbəyinə görə innovasiyalar bölünürlər ( səhv cavabı göstərin ).

A))Orijinal.

B)Təkmilləşdirici .

C)Gözlənilən risk ilə birgə innovasiyala.

D)İrəliləmə (itələmə) xüsusiyyətı daşıyan innovasiyalar

E)Təmiz plagiat.


126.İnnovasiya parametrlərinəaid deyil

A))Xidmət.

B) hazır məhsul.

C) texnoloji proseslər.

D)Texnika.

E)əvəzedici ehtiyat hissələri127 İnnovasiyaların əlaqədə olduğu sahəlrə aid olmayanı göstərin

A))Bütün variantla.

B)Tikinti.

C)Layihə və konstruktor işləri

D)Mebel istehsal

E)Bank və sığorta əməliyyatları;
128. Bir çox ölkələrdə innovasiya infrastrukturunu inkişaf etdirmək üçün həyata keçirilən aktual tədbirlər hansılardır ?

A)) Bütün variantlar.

B)Texnopark strukturunu yaratmaq.

C)Innovasiya fəaliyyətinin istehsal – texnologiya, informasiya, konsaltinq və təhsil infrastrukturunu inkişaf etdirmək

D)Innovasiya dövrünün hər bir mərhələsində innovasiya layihələrinin fasiləsiz olaraq, maliyyələşdirilməsini təmin etmək məqsədilə maliyyə institutlarının yaradılması.

D)Innovasiya sisteminin subyektləri arasında kooperasiya əlaqələrinin inkişafına kömək etmək.
129. Innovasiya proseslərinin maliyyələşdirilməsi əsas funksiyaları.

A))Bütün variantlar.

B)Maliyyə resurslarının təkrar istehsalı funksiyası .

C) Maliyyə resurslarının bölüşdürmə funksiyası.

D) Nəzarət funksiyası .

E) heç biri.


130. Maliyyələşdirmənin vəzifələri.

A)) Bütün variantlar.

B) Innovasiya prosesinin müvəffəqiyyətli fəaliyyətinin məqsədi ilə pul vəsaitləri, maliyyə fondları, maliyyə strukturları arasındakı mütənasibliyi tapmaqdadır

C)Novator – sahibkarın gəlir və məsrəfləri arasında uyğunsuzluğun nizama salınmasıdır

D)Qeyri – səmərəli sferada maliyyələşdirmənin qarşısını almaqdır.

E)Innovasiya fəaliyyətinin yeni istiqamətləri üzrə maliyyələşdirmənin yeni mənbələrinin açmaqdır.


131.İnnovasiya prosesinin maliyyələşdirilməsinin təşkili prinsipləri

A)) Bütün variantlar.

B)Sürətli verim prinsipi

C)Qaytarılma prinsipi

D)Maliyyə vəsaiti qayıdışının zəmanətli təminat prinsipi.

E)Qarışıq maliyyə prinsipi.


132.Qarışıq maliyyə prinsipinə görə investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsində dövlətin payı neçə % olur;

A))20.


B)10.

C)35.


D)50.

E)100.
133.İnnovasiya layihələrinin dövlət hesabına maliyyələşdirilməsində rəhbər tutulan əsasprinsiplər .

A)) Bütün variantlar.

B) Innovasiya layihələrini dövrü olaraq bütün mərhələlərdə fasiləsiz maliyyələşdirilməsini təmin etmək.

C)Müsabiqə.

D)Transporent.

E)Ünvanlılıq .
134. İnnovasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinin aktiv formalarınna aiddirlər.

A)) Bütün variantlar.

B) İnvestisiya-krediti - formasında maliyyələşdirilmə.

C) Innovasiya fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən emissiya edilən qiymətli kağızlara investisiya yatırımları.

D) Lizinqdən istifadə .

E)Vençur fondlarında iştirak vasitələri.


135. Aparıcı innovasiya bazarlarına aid deyil

A)) Əmlak bazarı.

B)Obyekti intellektual mülkiyyət hesab edilən innovasiya bazarları.

C)İnnovasiya kapitalı bazarı.

D)İnnovasiya məhsulları bazarı.

E)İnnovasiya fəaliyyətinə dəstək və kömək üzrə xidmətlər bazarı.136 Lisenziya ticarəti anlayışı.

A))Beynəlxalq texnologiya ticarətinin əsas formasıdır ki, həm “nou - hau”, həm də kəşflərə patentlər üzrə sövdələşmələri əhatə edir.

B)Informasiyanı paylaşdıran mərkəzlərdir.

C)Telekommunikasiya və məlumatların ötürülməsi mərkəzləridir.

D)Informasiya brokerləri, kommersiya firmalarıdir

E) Məlumat bazarlarının yaradıldığı, toplandığı mərkəzlər.


137. Faktorinq nəyə deyilikr ?

A)) Faktorinq maliyyə lizinqinin bir növüdür, orta və kiçikhəcmli firmalar üçün tətbiq olunur.

B)Məhsulun bazara çıxarma kanalları.
C)Müəssisədə mövcud olan səmərəli idarəetmə sistemi və müəssisənin strateji inkişaf proqramları.

D)Müəssisədə bərqərar olan əmək mühiti, işçiləri həvəsləndirmə üsulları

E) Heç biri.
138. Intellektual mülkiyyət anlayışı.

A)) Intellektual mülkiyyət istehsal üsulları və ya istehsal şərtləri, həmçinin istehsal faktorlarının yeni kombinasiyasından istifadə etmək imkanı deməkdir.

B) Elmi - tədqiqat və layihə konstruktor işləri (ETLKİ);

C)Texnoloji işlər, istehsalın hazırlanması və sənaye təcrübələrinin həyata keçirilməsi;

D)Patentlərin , lisenziyaların əldə edilməsi;

E)Innovasiya layihələrinin reallaşdırılması üçün zəruri olan investisiya fəaliyyəti.139. Patent nədir ?

A))Patent bir çox sahələrdə yaradılmış intellektual kapitalın qorunmasına yönəldilmiş hüquqi sənəddir.

B)İnnovasiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün dövlətdən alınması gərəkən icazə.

C) Kommersiya müqaviləsi.

D)Barter sövdələşməsi.

E)Əmək müqavilə.140. Telefon apparatını kim yaratmışdır ?

A)) Aleksadr Belin

B) N. D. Kondratyev

C) A. Smitt

D) Y. Sumpeter

E) P. Samuelson


141. Kommersiya informasiyalarına nələr daxildir?

A)) müəssisənin işgüzar sənədləşdirilməsinə cəlb edilən məlumatlar, ticarət təşkilatlarının ərizə və sifarişləri:

B) dövlət məlumatları;

C) sahə standartlarının məlumatları;

D) rəsmi məlumatlar;

E) uçot və hesabat formaları.142. Xüsusi informasiya mənbələrinə nələr daxildir?

A)) əhalidən və alıcılardan sorğu;

B) ticarət mütəxəssislərdən sorğu;

C) sənaye mütəxəssislərindən sorğu;

D) satış – sərgi;

E) variantların hamısı.


143.Patentdən istifadə hüququ qazanmaq necə adlanır?

A)) Lisenziya.

B) Lizinq.

C)Faktorinq.

D)Francayzinq.

E)Merçendayzinq.


144.Patent müəllifi hüquqlqrının üstünlükləri .

A)) Bütün variantlar.

B) Öz intellektual mülkiyyətini qorumaq üçün məhkəməyə müraciət.

C)Ona dəyən zərərin ödənməsini tələb edə bilər.

D) Onun icazəsi olmadan onun intellektual mülkiyətindən istifadə edərək yaradılan məhsulun tamamilə məhv olmasını tələb edə bilər.

E)Heç biri.


145.Maliyyə lizinqi anlayışı

A))Icarəyə götürənin kapital qoyuluşlarının tam amortizasiyası üçün kifayət olan və ona müəyyən qədər mənfəət gətirən icarə üçün götürülən pul vəsaitinin hissə - hissə nəzərdə tutulmuş müddətdə ödənilməsidir.

B) Maşın və avadanlıqların amortizasiya müddəti qurtarmamış 1 ildən artıq müddətə icarəyə götürülməsidir.

C) Həm icarəyə verən, həm də icarəyə götürən hüquqi şəxslərin hər biri bir ölkəyə aiddirlər, amma icarəyə verən bütövlükdə və ya qismən xarici kompaniyanın mülkiyyətindədir.

D) Iki müxtəlif ölkəyə aid firmaların lizinq müqaviləsi bağlaması deməkdir.

E)Bütün variantlar


146.Operativ (cari) lizinq anlayışı .

A))Maşın və avadanlıqların amortizasiya müddəti qurtarmamış 1 ildən artıq müddətə icarəyə götürülməsidir.

B) Icarəyə götürənin kapital qoyuluşlarının tam amortizasiyası üçün kifayət olan və ona müəyyən qədər mənfəət gətirən icarə üçün götürülən pul vəsaitinin hissə - hissə nəzərdə tutulmuş müddətdə ödənilməsidir.

C) Həm icarəyə verən, həm də icarəyə götürən hüquqi şəxslərin hər biri bir ölkəyə aiddirlər, amma icarəyə verən bütövlükdə və ya qismən xarici kompaniyanın mülkiyyətindədir.

D) Iki müxtəlif ölkəyə aid firmaların lizinq müqaviləsi bağlaması deməkdir.

E)Bütün variantlar


147Xaricdən birbaşa lizinq anlayışı

A)) Iki müxtəlif ölkəyə aid firmaların lizinq müqaviləsi bağlaması deməkdir.

B)Icarəyə götürənin kapital qoyuluşlarının tam amortizasiyası üçün kifayət olan və ona müəyyən qədər mənfəət gətirən icarə üçün götürülən pul vəsaitinin hissə - hissə nəzərdə tutulmuş müddətdə ödənilməsidir.

C) Maşın və avadanlıqların amortizasiya müddəti qurtarmamış 1 ildən artıq müddətə icarəyə götürülməsidir.

D) Həm icarəyə verən, həm də icarəyə götürən hüquqi şəxslərin hər biri bir ölkəyə aiddirlər, amma icarəyə verən bütövlükdə və ya qismən xarici kompaniyanın mülkiyyətindədir.

E)Bütün variantlar.
148.Xarici ölkələrin nümayəndəlikləri vasitəsi ilə lizinq

A)) Həm icarəyə verən, həm də icarəyə götürən hüquqi şəxslərin hər biri bir ölkəyə aiddirlər, amma icarəyə verən bütövlükdə və ya qismən xarici kompaniyanın mülkiyyətindədir.

B)Icarəyə götürənin kapital qoyuluşlarının tam amortizasiyası üçün kifayət olan və ona müəyyən qədər mənfəət gətirən icarə üçün götürülən pul vəsaitinin hissə - hissə nəzərdə tutulmuş müddətdə ödənilməsidir.

C) Maşın və avadanlıqların amortizasiya müddəti qurtarmamış 1 ildən artıq müddətə icarəyə götürülməsidir.

D) Iki müxtəlif ölkəyə aid firmaların lizinq müqaviləsi bağlaması deməkdir.

E)Bütün variantlar.
149.Lisenziyaların ödənilməsi pauşal forması.

A)) Lisenziat tərəfindən əlavə gəlir alınana qədər birdəfəlik ödənc.

B)Buraxılan məhsul dəyərinin faizindən ödənc.

C)Kapital qoyuluşu.

D)Uzunmüddətli investisiya.

E)Kreditin bir forması


150. Lisenziyaların ödənilməsi royalti forması

A))Buraxılan məhsul dəyərinin faizindən ödənc.

B)Lisenziat tərəfindən əlavə gəlir alınana qədər birdəfəlik ödənc.

C)Kapital qoyuluşu.

D)Uzunmüddətli investisiya.

E)Kreditin bir forması.

Yüklə 491,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə