Test suallariYüklə 185,75 Kb.
tarix21.06.2018
ölçüsü185,75 Kb.
#54379
35.Azərbaycan Respublikasinın Konstitusiyasi və Hüququn əsaslari

Qiyabi 2017

2733,2743.
1.Dövlət ərazi quruluşunun hansı iki əsas forması vardır?

A) Unitar və federativ

B) Respublika və monarxiya

C) Daxili və xarici

D) Siyasi və iqtisadi

E) Parlamentli və prezidentli2. Federativ dövlətin tərkib hissələri necə adlanır?

A) Federasiya subyekti

B) Respublika

C) Muxtariyyət

D) İnzibati ərazi

E) Vilayət3. Azərbaycan Respublikasının dövlət ərazi quruluşu hansıdır?

A) Unitar

B) Federasiya

C) Respublika

D) Konfederasiya

E) Suveren4. Azərbaycan SSR-in ilk Konstitusiyası neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 1921


B) 1918

C) 1924


D) 1927

E) 1936


5. Sovet dövründə Azərbaycanda hakimiyyətin siyasi əsasını nə təşkil edirdi?

A) Sovetlər

B) Parlament

C) İnqilab komitələri

D) Kommunist partiyası

E) Bələdiyyələr6. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ilk konstitusiya aktı hansıdır?

A) 18 oktyabr 1991-ci il tarixli Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı

B) Referendum haqqında

C) Parlament haqqında TEST SUALLARID) Milli Məclis haqqında

E) Suverenlik Aktı

7. Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il Konstitusiyası hansı yolla qəbul edildi?

A) Referendum

B) Konstitusiya Komissiyası

C) Nazirlər Kabineti

D) Milli Məclis

E) Parlament8. Azərbaycan Respublikasında hakimiyyətin mənbəyi kimdir?

A) Xalq


B) Konstitusiya Məhkəməsi

C) Ali Məhkəmə

D) Milli Məclis

E) Prezident9. Xalqın suverenliyi nədir?

A) Öz müqəddaratını sərbəst və müstəqil həll etmək

B) Öz hakimiyyətini yaratmaq

C) Hökumət qurmaq

D) Öz parlamentini yaratmaq

E) İstədiyi qanunu qəbul etmək10. Azərbaycan dövlətinin ali məqsədi nədir?

A) İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının, vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi

B) İşğal olunmuş torpaqların geri qaytarılması

C) Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə

D) Silahlı qüvvələrin inkişafı

E) Mülkiyyətin toxunulmazlığı11. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi hansı yolla formalaşır?

A) Seçki


B) Təyinat və seçki

C) Müsabiqə

D) Müsahibə

E) Təyinat və müsabiqə12. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti neçə ildir?

A) 5


B) 7

C) 4


D) 3

E) 8


13. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin komitələri kimlərdən təşkil edilir?

A) Deputatlardan

B) Aparat işçilərindən

C) Nazirlərdən

D) Dəvət olunanlardan

E) Seçicilərdən14. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin səlahiyyətlərinə əlavələr hansı aktla edilir?

A) Konstitusiya Qanunu ilə

B) Qanunula

C) Referendumla

D) MM-in qərarı ilə

E) Prezidentin fərmanı ilə15. Konstitusiyanın sosial funksiyası nədir?

A) Konstitusiyanın sosial təyinatı və realizə üsuludur

B) Konstitusiyanın formasıdır

C) Konstitusiyanın məzmunudur

D) Konstitusiyanın mənasıdır

E) Forma və məzmunun vəhdətidir16. Dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində dövlət başçısının rolu nədən asılıdır?

A) İdarəçilik formasından

B) Siyasi rejimdən

C) Ərazi quruluşundan

D) Hakimiyyət bölgüsündən

E) Əhalinin sayından17. Prezident öz vəzifəsinə nə zaman başlayır?

A) And içdikdən sonra

B) Milli Məclisin qərarı ilə

C) Seçkilərdən sonra

D) And içdikdən bir ay sonra

E) Məhkəmənin qərarından sonra18. Hansı idarəçilik formasında prezident real hakimiyyətə malikdir?

A) Prezidentli respublika

B) Parlamentli respublika

C) Demokratik respublika

D) Qarışıq tipli respublika

E) Yarımprezidentli respublika19. Hansı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin konstitusiya-hüquqi statusuna aid deyil?

A) Qanunların qəbulu

B) Müqavilələrin təsdiqi

C) Veto hüququ

D) Qanunların dərci

E) Qanunların imzalanması20. Azərbaycan Respublikasınда Prezidentliк institutu nə vaxt təsis edilmişdir?

A) 1990-cı ildə

B) 1992-ci ildə

C) 1991-ci ildə

D) 1989-cu ildə

E) 1988-ci ildə21. Hansı müddəa Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 8-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmayıb?

A) Məhkəmə hakimlərinin vəzifəyə təyin edilməsi

B) Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatı

C) Xalqın vahidliyi

D) Dövlətçiliyin varisliyi

E) Dövlət müstəqilliyinin təmin edilməsi22. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydasını kim müəyyənləşdirir?

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

C) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

D) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

E) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi23. Azərbaycan Respublikasının hökuməti kimlərdən ibarətdir?

A) Baş nazir, onun müavinləri, nazirlər və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri

B) Baş nazir, onun müavinləri, nazirlər, idarə rəisləri

C) Baş nazir, onun müavinləri, nazirlər, onların müavinləri

D) Baş nazir, onun müavinləri, nazirlər, icra başçıları

E) Baş nazir, onun müavinləri, nazirlər24. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti hansı halda mütləq istefa verir?

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səlahiyytlərini icra etməyə başladığı gün

B) Milli Məclisin ilk iclas günü

C) Baş nazir vəzifəsindən azad edildikdə

D) Hər ilin əvvəlində

E) Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə25. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini vəzifəyə kim təyin edir?

A) Milli Məclisin razılığı ilə Prezident

B) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı ilə Milli Məclis

C) Milli Məclis

D) Azərbaycan hökuməti

E) Konstitusiya Məhkəməsi26. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti hansı aktları qəbul edir?

A) Qərar və sərəncamlar

B) Qərar və qanunlar

C) Konstitusiya qanunları

D) Qanun layihələri

E) Əmr və qərarlar27. Dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayan orqan hansıdır?

A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

B) Vergilər Nazirliyi

C) Milli Məclis

D) Azərbaycan Respublikası Prezidenti

E) Maliyyə Nazirliyi28. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin toxunulmazlığına kim xitam verə bilər?

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

B) Milli Məclis

C) Baş prokurorluq

D) Nazirlər Kabineti

E) Ali Məhkəmə29. Yerli icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətlərini kim müəyyən edir?

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

B) Milli Məclis

C) Baş prokurorluq

D) Ali Məhkəmə

E) Nazirlər Kabineti30. Yerlərdə icra hakimiyyətlərini kim həyata keçirir?

A) Yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları

B) Bələdiyyələr

C) Məhkəmələr

D) İcraiyyə komitələri

E) Seçki komissiyaları31. Yerli icra hakimiyyətləri başçılarını vəzifəyə kim təyin edir?

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

B) Ali Məhkəmə

C) Nazirlər Kabineti

D) Milli Məclis

E) Baş prokurorluq32. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri hansı hallarda tutula bilər?

A) Cinayət başında yaxalanarsa

B) Qaydaları pozduqda

C) Vəzifəsinin öhdəsindən gəlmədikdə

D) Cinayət törədərsə

E) Hüquq qaydasını pozduqda33. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin şəxsiyyəti hansı dövr ərzində toxunulmazdır?

A) Səlahiyyət müddəti ərzində

B) Milli Məclisin sessiyası ərzində

C) Nazirlər Kabinetinin iclaslarında

D) Təqvim ili ərzində

E) Beş il ərzində34. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklər nə zaman edilmişdir?

A) 24 avqust 2002-ci və 26sentyabr 2016-cı illərdə

B) 22 avqust 2009-ci və 18 mart 2002-cu illərdə

C) 24 avqust 2002-ci və 19 mart 2009-cu illərdə

D) 22 avqust 2002-ci və 18 mart 2009-cu illərdə

E) 24 avqust 2002-ci və 21 mart 2009-cu illərdə35. Hansı orqan məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirmir?

A) Yerli icra hakimiyyətləri

B) Konstitusiya Məhkəməsi

C) Ümumi məhkəmələr

D) Ali Məhkəmə

E) Appelyasiya məhkəmələri36. Hansı akt daha üstün qüvvəlidir?

A) Qanunlar

B) Prezidentin fərmanları

C) Hökumətin qərarları

D) Bələdiyyə aktları

E) Hökumətin sərəncamları37. Bələdiyyə aktları kimin üçün məcburidir?

A) Bələdiyyənin ərazisində yaşayan vətəndaşlar üçün

B) İşləyən əhali üçün

C) Hamı üçün

D) Seçicilər üçün

E) Bələdiyyə üzvləri üçün38. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr haqqında Konstituisya qanununu kim imzalayır?

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

B) Milli Məclisin sədri

C) Baş prokuror

D) Baş nazir

E) Ali Məhkəmənin sədri39. Hansı normativ hüquqi aktlar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ayrılmaz hissəsidir?

A) Konstituisya qanunları

B) Qanunlar

C) Qərarlar

D) Sərəncamlar

E) Fərmanlar40. Hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsünü kim irəli sürə bilər?

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

B) Baş prokuror

C) Məhkəmə - Hüquq Şurasının sədri

D) Milli Məclis

E) Konstitusiya Məhkəməsinin sədri41. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsünü kimin qarşısında irəli sürə bilər?

A) Milli Məclisin

B) Baş prokurorun

C) Ali Məhkəmənin Plenumunun

D) Məhkəmə - Hüquq Şurasının

E) Konstitusiya Məhkəməsinin42. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi neçə hakimdən ibarətdir?

A) 9


B) 7

C) 5


D) 11

E)13


43. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini vəzifəyə kim təyin edir?

A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

B) Prezident

C) Məhkəmə - Hüquq Şurasının sədri

D) Məhkəmə - Hüquq Şurasının təqdimatı ilə prezident

E) Ali Məhkəmənin təqdimatı ilə Prezident44. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi öz səlahiyyətinə dair işlər üzrə hansı aktı qəbul edir?

A) Qərar


B) Fərman

C) Qətnamə

D) Hökm

E) Yuxarıdakılardan heç biri45. Azərbaycan Respublikası Ail Məhkəməsinin hakimlərini vəzifəyə kim təyin edir?

A) Milli Məclis

B) Konstitusiya Məhkəməsi

C) Məhkəmə - Hüquq Şurası

D) Prezident

E) Məhkəmə - Hüquq Şurasının təqdimatı ilə Konstitusiya Məhkəməsi46. Azərbaycan Respublikasının Apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini vəzifəyə kim təyin edir?

A) Milli Məclis

B) Məhkəmə - Hüquq Şurası

C) Konstitusiya Məhkəməsi

D) Prezident

E) Məhkəmə - Hüquq Şurasının təqdimatı ilə Konstitusiya Məhkəməsi47. Məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edən orqan hansıdır

A) Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu

B) Məhkəmə - Hüquq Şurası

C) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

D) Ali Məhkəmənin hakimlərindən biri

E) Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli şəxsi48. Məhkəmə qərarlarından protest verən dövlət orqanı hansıdır

A) Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu

B ) Məhkəmə - Hüquq Şurası

C) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

D) Ali Məhkəmənin hakimlərindən biri

E) Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli şəxsi49. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu vəzifəyə kim təyin edir?

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

B) Məhkəmə - Hüquq Şurası

C) Milli Məclis

D) Nazirlər Kabineti

E) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi50. Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokurorunu vəzifəyə kim təyin edir?

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

B) Məhkəmə - Hüquq Şurası

C) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

D) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi

E) Nazirlər Kabineti51. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu nə ilə müəyyən edilir?

A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə

C) Milli Məclisin qərarı ilə

D) Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə

E) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası ilə52. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası hansı aktla təsdiq edilir?

A) Azərbaycan Respublikasının konstitusiya qanunu ilə

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə

C) Milli Məclisin qərarı ilə

D) Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə

E) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiya qanunu ilə53. Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyətini hansı orqan həyata keçirir?

A) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər kabineti

B) Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru

C) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri

D) Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri

E) Yerli icra hakimiyyəti başçıları54. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunvericlik hakimiyyətini hansı orqan həyata keçirir?

A) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi

B) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi

C) Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru

D) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri

E) Naxçıvan Muxtar Respublikasının bələdiyyələri55. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi kimdir?

A) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri

B) Respublika prokuroru

C) Daxili işlər naziri

D) Ali Məhkəmənin sədri

E) Baş nazir56. Yerlərdə özünüidarəni kim həyata keçirir?

A) Bələdiyyələr

B) Prezident

C) Əhali


D) Milli Məclis

E) Yerli icra hakimiyyəti başçıları57. Bələdiyyələrin statusunun əsasları hansı sənədlə müəyyən edilir?

A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

B) Prezident fərmanı

C) Milli Məclisin qərarı

D) Ədliyyə Nazirliyinin qərarları

E) Hökumətin qərarları58. Yerli vergilər və ödənişlər harada müəyyən edilir?

A) Bələdiyyənin iclasında

B) Hökumətin iclasında

C) Vergilər Nazirliyində

D) Yerli icra hakimiyyətində

E) Maliyyə Nazirliyində59. Qanunlar nəyə zidd olmamalıdır?

A) Konstitusiyaya

B) Fərmanlara

C) Ədliyyə Nazirliyinin qərarlarına

D) Hökumətin qərarlarına

E) Milli Məclisin qərarına60. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə kim nəzarət edir?

A) Dövlət

B) Hökumət

C) İcra hakimiyyəti

D) Seçicilər

E) İcra başçıları61. Bələdiyyələr öz fəaliyyəti barədə kimə hesabat təqdim edirlər?

A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə

B) Ədliyyə Nazirliyinə

C) Yerli icra hakimiyyətinə

D) Prezident Administrasiyasına

E) Bələdiyyələrin assosiasiyasına62. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclaslarına bir qayda olaraq sədrlik edir:

A) Baş nazir

B) Prezident

C) Prezident və Baş nazir

D) Prezident Administrasiyasının rəhbəri

E) Növbə ilə Prezident, Baş nazir, Prezident Administrasiyasının rəhbəri63. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin layihəsini:

A) Nazirlər Kabineti hazırlayıb Prezidentə təqdim edir

B) Milli Məclis hazırlayıb Baş nazirə təqdim edir

C) Deputatlar qrupu hazırlayıb Baş nazirə təqdim edir

D) Nazirlər Kabineti hazırlayıb Milli Məclisə təqdim еdir

E) Milli Məclis hazırlayıb Prezidentə təqdim edir64. Ümumi qaydalar müəyyən etdikdə, Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi aktlar:

A) Qərarlar

B) Sərəncamlar

C) Hüquqi aktlar

D) Normativ aktlar

E) Normativ-hüquqi aktlar65. Məhkəmə icraatı qaydası müəyyən edilir:

A) Qanunla


B) Normativ aktla
C) Qərarla
D) Fərmanla
E) Sərəncamla

66. Hakimlərin eyni zamanda məşğul ola bildiyi fəaliyyət növü:

A) Elmi, pedaqoji və yaradıcı


B) Elmi
C) Pedaqoji
D) Yaradıcı
E) Elmi və yaradıcı

67. Ədalət mühakiməsi həyata keçirilir:

A) Vətəndaşların qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi əsasında


B) Vətəndaşların şərəf və ləyaqətinin toxunulmazlığı əsasında
C) Vətəndaşların hüquq bərabərliyi əsasında
D) Vətəndaşların qanun qarşısında bərabərliyi əsasında
E) Vətəndaşları məhkəmə qarşısında bərabərliyi əsasında

68. Cinayət törətmiş hakimin vəzifədən kənarlaşdırılmasına rəyi verir:

A) Ali Məhkəmə


B) Ümumi məhkəmə
C) Apellyasiya Məhkəməsi
D) Konstitusiya Məhkəməsi
E) Ali Məhkəmənin nəzarəti ilə ümumi məhkəmə

69. Hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması haqqında qərarı qəbul edir:

A) Milli Məclis


B) Nazirlər Kabineti
C) Konstitusiya Məhkəməsi
D) Apellyasiya Məhkəməsi
E) Ali Məhkəmə

70. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərarı qəbul edir:

A) Milli Məclis


B) Prezident
C) Baş nazir
D) Konstitusiya Məhkəməsi
E) Məhkəmə-Hüquq Şurası

71. Azərbaycan Respublikasın Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin təyin edilməsinə təqdimatı verir:

A) Prezident


B) Prezident Administrasiyasının rəhbəri
C) Milli Məclis
D) Ali Məhkəmənin sədri
E) Baş nazir

72. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini təyin edir:

A) Milli Məclis


B) Prezident
C) Ali Məhkəmənin sədri
D) Prezident Administrasiyasının rəhbəri
E) Baş nazir

73. Ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorları vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir:

A) Prezidentin razılığı ilə Baş Prokuror


B) Konstitusiya Məhkəməsinin razılığı ilə Milli Məclis
C) Baş Prokurorun razılığı ilə Prezident
D) Baş Prokuror
E) Prezident

74. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu müəyyən edilir:

A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə


B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası ilə
C) Konstitusiya Məhkəməsinin razılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası ilə
D) Ali Məhkəmənin razılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası ilə
E) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası ilə

75. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası təsdiq edilməsi üçün Milli Məclisə təqdim edilir:

A) Prezident tərəfindən


B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən
C) Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən
D) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən
E) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi tərəfindən

76. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası təsdiq edilir:

A) Konstitusiya qanunu ilə


B) Referendumla
C) Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
D) Qanunla
E) Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə

77. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş nazirini təyin edir:

A) Prezidentin təqdimatı əsasında Ali Məclis


B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
D) Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
E) Ali Məclisin sədri

78. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyətlərinin başçılarını təyin edir:

A) Ali Məclis sədrinin təqdimatı əsasında Prezident


B) Ali Məclisin sədri
C) Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
D) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E) Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin təqdimatı ilə Prezident

79. Qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada bələdiyyələr öz fəaliyyətləri barəsində hesabat təqdim edir:

A) Milli Məclisə


B) Məhkəməyə
C) Prezident Administrasiyasının rəhbərinə
D) Nazirlər Kabinetinə
E) Baş nazirə

80. Azərbaycan Respublikası qanunvericilik sisteminin əsası:

A) Konstitusiya


B) Qanunlar
C) Qanun, fərman və Konstitusiya qanunları
D) Qanun və fərmanlar
E) Qanunlar və sərəncamlar

81. Referendumla qəbul olunmuş aktlar qüvvəyə minir:

A) Yalnız dərc edildikdən sonra


B) Dərhal
C) Beş gündən sonra
D) Üç gündən sonra
E) Yeddi gündən sonra

82. Qanunlar Konstitusiyaya:

A) Zidd olmamalıdır


B) Uyğun olmalıdır
C) Anlaşılmazlıq yaratmamalıdır
D) Xalqın iradəsini təmsil etməlidir
E) Bənzəməlidir

83. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixində ilk Konstitusiya qəbul edilmişdir:

A) 1926-cı ildə


B) 1927-ci ildə
C) 1925-ci ildə
D) 1938-ci ildə
E) 1921-ci ildə

84. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dördüncü adı:

A) Naxçıvan Muxtar Respublikası


B) Naxçıvan Respublikası
C) Naxçıvan ölkəsi
D) Müstəqil Naxçıvan diyarı
E) Naxçıvan Muxtar Sovet Respublikası

85. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ilk adı:

A) Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası


B) Naxçıvan Sovet Muxtar Respublikası
C) Naxçıvan Sovet Respublikası
D) Naxçıvan Respublikası
E) Naxçıvan

86. Konstitusiyaya əlavələr haqqında Konstitusiya qanunları qüvvəyə minir:

A) Sonuncu səsvermədən sonra imzalandıqda


B) Sonuncu səsvermədən 3 gün sonra
C) Dərc olunduqdan sonra
D) İmzalandıqdan 10 gün sonra
E) İmzalandıqdan iki həftə sonra

87. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları zidd olmamalıdır:

A) Konstitusiya və qanunlara


B) Konstitusiyaya
C) Konstitusiyaya, qanuna və qərarlara
D) Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarına
E) Qanunlara

88. Konstitusiya hüququnda əsasən hansı normalardan istifadə edilir?

A) İmperativ


B) Repressiv
C) Səlahiyyətverici
D) İstiqamətləndirici
E) Stimullaşdırıcı

89. Nigahın bağlanma qaydası?

A) Nigah müvafiq icra hakimiyyəti orqanında, ərizə verildiyi gündən bir ay sonra, nigaha girmək istrəyənlərin iştirakı ilə


B) Nigah müvafiq icra hakimiyyəti orqanında nigaha girmək istrəyənlərin iştirakı ilə bağlanır
C) Notariat orqanlarında nigaha girmək istrəyənlərin iştirakı ilə bağlanır
D) Nigah müvafiq icra hakimiyyəti orqanında, ərizə verildiyi gündən üç ay sonra, nigaha girmək istrəyənlərin iştirakı ilə
E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanında tərəflərdən birinin iştirakı ilə bağlanır

90. Ər və arvadın hüquq və vəzifələri başlayır:

A) Nigahın bağlanmasının müvafiq dövlət orqanlarında qeydiyyatı


B) Nigahın bağlanmasının müvafiq dövlət orqanlarında və dini orqanlarda rəsmi qeydiyyatından sonra

C) Nigahın bağlanmasının dini orqanlarda rəsmi qeydiyyatından sonra

D) Nigahın bağlanmasının notarial qaydada təsdiqindən sonra
E) Hər iki tərəfin şifahi razılığından sonra

91. Ər və arvadın soyad seçmək hüququ:

A) Öz istəkləri ilə tərəflərdən hər hansı birinin soyadını seçə bilər, nigaha qədərki soyadında qala bilər və ya öz soyadını digər tərəfin soyadı ilə birləşdirə bilər


B) Yalnız ərin soyadını götürə bilər
C) Yalnız arvadınsoyadını götürə bilər
D) Yalnız soyadlarını birləşdirə bilərlər
E) Yalnız icra hakimiyyəti orqanının təklif etdiyi soyadı seçə bilər

92. Ər və arvadın birgə mülkiyyəti hesab olunur:

A) Nigah dövründə əldə edilmiş əmlak


B) Nigah dövründə əldə edilmiş əmlak və nigahdan əvvəl ərə məxsus olan əmlak
C) Nigah dövründə əldə edilmiş əmlak və nigahdan əvvəl arvada məxsus olan əmlak
D) Nigah dövründə əldə edilmiş əmlak və bu müddət ərzində bağışlama yolu ilə əldə edilmiş əmlak
E) Nigah dövründə əldə edilmiş əmlak və bu müddət ərzində vərəsəlik yolu ilə əldə edilmiş əmlak

93. Aşağıdakı hallarda nigahın bağlanmasına yol verilmir:

A) а) yaxın qohumlar arasında; b) övladlığa götürülənlər və övladlığa götürənlar arasında; c) tərəflərdən biri və ya hər ikisi faktiki nigahdadırlarsa; d) tərəflərdən biri və ya hər ikisi məhkəmə fəaliyyət qaydasında qabiliyyətsiz hesab edilmişdirlərsə.


B) а) yaxın qohumlar arasında; b) övladlığa götürülənlər və övladlığa götürənlar arasında; c) əvvəllər məhkum olunmuş şəxslər arasında.

C) а) tərəflərdən biri və ya hər ikisi faktiki nigahdadırlarsa; b) tərəflərdən biri və ya hər ikisi məhkəmə qaydasında fəaliyyət qabiliyyətsiz hesab edilmişdirlərsə, c) əvvəllər aralarında nigah münasibəti olmuşdursa.


D) a) tərəflərdən biri və ya hər ikisi məhkəmə qaydasında fəaliyyət qabiliyyətsiz hesab edilmişdirlərsə, b) qadın hamilədirsə.

E) a) а) yaxın qohumlar arasında; b) övladlığa götürülənlər və övladlığa götürənlar arasında; c) tərəflərdən biri və ya hər ikisi faktiki nigahdadırlarsa; d) hər iki tərəfin nigahdan övladı vardirsa.94. Kimlər yaxın qohumlar hesab olunurlar:

A) Nənə, baba, ata, ana, uşaqlar, bacı, qardaş və nəvə


B) Nənə, baba, ata, ana, uşaqlar, bacı, qardaş, xala və bibi

C) Nənə, baba, ata, ana, uşaqlar, bacı, qardaş, nəvə, əmi və dayı


D) Nənə, baba, ata, ana, uşaqlar, bacı, qardaş, nəvə, əmi, dayı, xala və bibi
E) Nənə, baba, ata, ana, uşaqlar, bacı, qardaş, nəvə, əmi, dayı, əmi və dayı uşaqları

95. Vərəsəlik nədir:

A) Ölmüş şəxsin əmlakının başqa şəxslərə qanun üzrə və ya vəsiyyət üzrə və ya hər iki hal üzrə keçməsidir


B) Ölmüş şəxsin əmlakının yalnız yaxın qohumlara qanun üzrə və ya vəsiyyət üzrə və ya hər iki hal üzrə keçməsidir
C) Ölmüş şəxsin əmlakının yalnız vəsiyyətnamə üzrə yaxın qohumlara keçməsidir
D) Ölmüş şəxsin əmlakının başqa şəxslərə yalnız vəsiyyət üzrə keçməsidir
E) Ölmüş şəxsin əmlakının miras qoyanla heç bir qohumluq əlaqəsi olmayan şəxslərə keçməsidir

96. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1133-cü maddəsinə əsasən vərəsəliyin hansı növləri vardır:

A) а)Qanun üzrə vərəsəlik, b) vəsiyyət üzrə vərəslik, c) həm qanun, həm də vəsiyyət üzrə vərəsəlik


B) а)Qanun üzrə vərəsəlik, b) vəsiyyət üzrə vərəslik,

C) а)Qanun üzrə vərəsəlik, b) vəsiyyət üzrə vərəslik, c) qohumların məsləhəti üzrə vərəsəlik

D) а) vəsiyyət üzrə vərəslik, b) həm qanun, həm də vəsiyyət üzrə vərəsəlik

E) а) yaxın qohumlara olan vərəsəlik, b) həm yaxın, həm də uzaq qohumlara olan vərəsəlik c)yalnız dövlət təşkilatlarına olan vərəsəlik97. Vəsiyyət üzrə vərəsələr kimlər ola bilərlər?

A) а) Miras qoyanın öldüyü məqamda sağ olan şəxslər, b) miras qoyanın sağlığında mayası bağlanmış və onun ölümündən sonra doğulmuş şəxslər, c) vərəsəliyə mirasın açıldığı vaxtadək təşkil edilmiş hüquqi şəxslər

B) а) Miras qoyanın öldüyü məqamda sağ olan şəxslər, b) miras qoyanın sağlığında mayası bağlanmış və onun ölümündən sonra doğulmuş şəxslər
C) а) Miras qoyanın öldüyü məqamda sağ olan şəxslər, b) vərəsəliyə mirasın açıldığı vaxtadək təşkil edilmiş hüquqi şəxslər
D) а) Miras qoyanın öldüyü məqamda sağ olan şəxslər
E) a) miras qoyanın sağlığında mayası bağlanmış və onun ölümündən sonra doğulmuş şəxslər, b) vərəsəliyə mirasın açıldığı vaxtadək təşkil edilmiş hüquqi şəxslər

98. Hansı vaxt mirasın açıldığı vaxt hesab olunur:

A) Miras qoyanın öldüyü gün və ya fiziki şəxsin ölmüş elan edilməsi barədə məhkəmə qərarının qüvvəyə mindiyi gün


B) Miras qoyanın öldüyü gün və onun övladının dünyaya gəldiyi gün

C) fiziki şəxsin ölmüş elan edilməsi barədə məhkəmə qərarının qüvvəyə mindiyi gün

D) Miras qoyanın anadan olduğu gün
E) Miras qoyanın anadan olduğu gün və fiziki şəxsin ölmüş elan edilməsi barədə məhkəmə qərarının qüvvəyə mindiyi gün

99. Qanun üzrə vərəsəlik zamanı birinci növbədə bərabər pay almaq hüququna malikdir:

A) Ölənin uşağları, miras qoyanın ölümündən sonra doğulmuş uşaq, arvad (ər) valideynlər (övladlığa götürənlər)


B) Ölənin uşağları, miras qoyanın ölümündən sonra doğulmuş uşaq, arvad (ər) valideynlər (övladlığa götürənlər), ölənin bacı və qardaşları

C) Ölənin uşağları, arvad (ər) valideynlər (övladlığa götürənlər), ölənin bacı və qardaşları, xala və bibiləri


D) Ölənin uşağları, arvad (ər) valideynlər (övladlığa götürənlər)

E) Ölənin uşağları, arvad (ər) valideynlər (övladlığa götürənlər), ölənin bacı və qardaşları, xala və bibiləri, əmi və dayıları100. Mirasda məcburi pay nədir?

A) Vəsiyyət edənin uşaqlarının, valideynlərinin və arvadının (ərinin) vəsiyyətnamənin məzmunundan asılı olmayaraq mirasda məcburi payı vardır. Bu pay qanun üzrə vərəsəlik zamanı onlara çatası payın yarısını təşkil etməlidir.

B) Vəsiyyət edənin uşaqlarının, arvadının vəsiyyətnamənin məzmunundan asılı olmayaraq mirasda məcburi payı vardır. Bu pay qanun üzrə vərəsəlik zamanı onlara çatası payın yarısını təşkil etməlidir.

C) Vəsiyyət edənin uşaqlarının, ərinin vəsiyyətnamənin məzmunundan asılı olmayaraq mirasda məcburi payı vardır. Bu pay qanun üzrə vərəsəlik zamanı onlara çatası payın yarısını təşkil etməlidir.

D) Qanuni vərəsəlik üzrə şəxsə çatası əmlakın 1/3 hissəsinə bərabər paydır.

E) Vəsiyyət edənin valideynlərinin və arvadının (ərinin) vəsiyyətnamənin məzmunundan asılı olmayaraq mirasda məcburi payı vardır. Bu pay qanun üzrə vərəsəlik zamanı onlara çatası payın yarısını təşkil etməlidir.101. Mülki hüququn predmetini nə təşkil edir?

A) Mülki hüququn predmeti əmlak və qeyri-əmlak münasibətləridir.


B) Mülki hüququn ümumi hissəsinin normaları ilə tənzimlənən ictimai münasibətlərdir.
C) Mülki hüququn bütün normaları ilə tənzimlənən ictimai münasibətlərdir
D) Mülki hüquqa yaxın olan digər hüquq sahələrinin normaları ilə tənzimlənən ictimai münasibətlərdir

E) Mülki hüququn xüsusi hissəsinin 32-ci fəslinə daxil edilmiş normalarla tənzimlənən ictimai münasibətlərdir102. Mülki hüququn subyektləri:

A) Hüquqi və fiziki şəxslərdir


B) 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və hüquqi şəxslərdir
C) 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, əcnəbilər və hüquqi şəxslərdir
D) Yaşı 18-dən aşağı olmayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və hüquqi şəxslərdir
E) Yalnız aktiv seçki hüququna malik olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və hüquqi şəxslərdir

103. 3-cü növbə vərəsələr kimlərdir:

A) Həm ana tərəfdən, həm də ata tərəfdən nənə və baba, nənənin anası və atası, babanın anası və atası


B) Ölənin bacı və qardaşları, xalalar və bibilər, dayılar və əmilər
C) Ölənin bacı və qardaşları, xalalar və bibilər, dayılar və əmilər və onların uşaqları
D) Həm ana tərəfdən, həm də ata tərəfdən nənə və baba

E) Miras qoyanın himayəsində olmuş və özlərini müstəqil saxlaya bilməyən əmək qabiliyyəti olmayan yaxın qohumlar104. Vəsiyyət nədir:

A) Fiziki şəxsin ölməsi halı üçün öz əmlakını və ya onun bir hissəsini həm vərəsələr sırasından, həm də kənar adamlar sırasından bir və ya bir neçə şəxsə vəsiyyət etməsidir

B) Fiziki şəxsin ölməsi halı üçün öz əmlakını tam həcmdə həm vərəsələr sırasından, həm də kənar adamlar sırasından bir və ya bir neçə şəxsə vəsiyyət etməsidir

C) Fiziki və hüquqi şəxsin ölməsi halı üçün öz əmlakını tam həcmdə həm vərəsələr sırasından, həm də kənar adamlar sırasından bir və ya bir neçə şəxsə vəsiyyət etməsidir

D) Fiziki və hüquqi şəxsin ölməsi halı üçün öz əmlakını bir neçə şəxsə vəsiyyət etməsidir
E) Fiziki və hüquqi şəxsin ölməsi halı üçün öz əmlakını və ya onun bir hissəsini həm vərəsələr sırasından, həm də kənar adamlar sırasından bir və ya bir neçə şəxsə vəsiyyət etməsidir.

105.Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisi çağırışının səlahiyyət müddəti:

A) Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinə seşkilərin keşirilməsini mümkün etmədikdə Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır.

B) Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin səlahiyyət müddətini artıra bilməz

C) Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin səlahiyyət müddətini artıra bilər . Lakin bu barədə Respublika Prezidentinin xüsusi sərəncamı olmalıdır.

D) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Bu müddət yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin göstərişinə əsasən uzadıla bilər.

Е) Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 7 ildir. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinə seşkilərin keчirilməsini mümkün etmədikdə Azərbaycan Respublikasi Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır.106. Kimlər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçilə bilməzlər:

A) İkili vətəndaşlığı olan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olan, icra və məhkəmə hakimiyyəti sistemlərində qulluq edən, elmi, pedoqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, din xadimləri, fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən, ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza çəkən şəxslər.

B) İkili vətəndaşlığı olan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olan, icra və məhkəmə hakimiyyəti sistemlərində qulluq edən, elmi, pedoqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər.

C) İkili vətəndaşlığı olan, din xadimləri, fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən, ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza çəkən şəxslər.

D) Yaşı 25-dən aşağı olmayan istənilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı.

E) Yaşı 25-dən aşağı olmayan, ali təhsili olmayan, hərbi xidmət keçməyən istənilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı.107. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyası:

A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və ya Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 42 deputatının tələbi əsasında çağrılır.

B) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və ya Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83 deputatının tələbi əsasında çağrılır.

C) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və ya Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 125 deputatının tələbi əsasında çağrılır.

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və ya daimi komitələrin hər hansı birinin sədrinin tələbinə əsasən çağrılır.

E) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Baş nazir və ya Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 42 deputatının tələbi əsasında çağrılır.108. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının toxunulmazlığı nə deməkdir:

A) Deputatın şəxsiyyəti toxunulmazdır. Deputat səlahiyyət müddəti ərzində cinayət başında yaxalanma hallarından başqa cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, tutula bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz. O cinayət başında yaxalanarsa tutula bilər.

B) Deputatın şəxsiyyəti toxunulmazdır. Deputat səlahiyyət müddəti ərzində ağır cinayət başında yaxalanma hallarından başqa cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, tutula bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz.

C) Deputatın şəxsiyyəti toxunulmazdır. Deputat səlahiyyət müddəti ərzində ağır cinayət törətmə halları istisna olmaqla digər cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, tutula bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz. O cinayət başında yaxalanarsa tutula bilər.

D) Deputatın şəxsiyyəti toxunulmazdır. Deputat səlahiyyət müddətinin qurtarmasına bir il qalanadək cinayət başında yaxalanma hallarından başqa cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, tutula bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz. O cinayət başında yaxalanarsa tutula bilər.

E) Deputatın şəxsiyyəti toxunulmazdır. Deputat səlahiyyət müddəti ərzində inzibati məsuliyyətə, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, heç bir halda tutula və həbs edilə bilməz.109. Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin əsasları:

A) Azərbaycan Respublikası Prezidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə 5 il müddətinə, səsvermənin birinci dövrəsində Prezident səsvermədə iştirak edənlərin yarısından çoxunun səs çoxluğu ilə seçilir.

B) Azərbaycan Respublikası Prezidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə 5 il müddətinə, səsvermənin birinci dövrəsində Prezident səsvermədə iştirak edənlərin 3/2 hissəsinin səs çoxluğu ilə seçilir.

C) Azərbaycan Respublikası Prezidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə 5 il müddətinə, səsvermənin birinci dövrəsində Prezident səsvermədə iştirak etmək hüququna malik olan seçicilərin yarısından çoxunun səs çoxluğu ilə seçilir.

D) Azərbaycan Respublikası Prezidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə 10 ildən artıq olmayan müddətə, səsvermənin birinci dövrəsində Prezident səsvermədə iştirak etmək hüququna malik olan seçicilərin yarısından çoxunun səs çoxluğu ilə seçilir.

E) Azərbaycan Respublikası Prezidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə 5 il müddətinə, səsvermənin birinci dövrəsində Prezident səsvermədə iştirak etmək hüququna malik olan seçicilərin 3/2 hissəsinin səs çoxluğu ilə seçilir.110. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən getdikdə onun səlahiyyətlərini icra edir:

A) Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

B) Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru

C) Prezident Aparatının rəhbəri

D) Konstitusiya Məhkəməsinin sədri

E) Ali Məhkəmənin sədri111. Növbədənkənar prezident seçkiləri keçirilir:

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən vaxtından əvvəl getdikdə 3 ay ərzində

B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən vaxtından əvvəl getdikdə 4 ay ərzində

C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən vaxtından əvvəl getdikdə 6 ay ərzində

D) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən vaxtından əvvəl getdikdə 8 ay ərzində

E) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifədən vaxtından əvvəl getdikdə 1 il ərzində112. Hansılar Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin səlahiyyətinə daxil deyildir:

A) Milli Məclisin sədrinin namizədliyini irəli sürmək

B) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkiləri təyin etmək

C) Dövlət iqtisadi-sosial proqramlarını təsdiq etmək

D) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin istefası haqqında qərar qəbul etmək

E) Xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndələrinin etibarnamə və övdətnamələrini qəbul etmək113. Hansılar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin səlahiyyətinə aid deyildir:

A) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təşkili

B) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası insan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi

C) Referendum təyin edilməsi

D) Amnistiya aktının qəbul edilməsi

E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması114. Hansılar Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin aktlarıdır:

A) Fərmanlar

B) Sərəncamlar

C) Qanunlar

D) Qərarlar

E) Hökmlər115. Hansılar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktlarıdır:

A) Qərarlar

B) Sərəncamlar

C) Qanunlar

D) Fərmanlar

E) Hökmlər116. Azərbaycan Respublikası ərazisində fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi qaydası:

A) Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən tətbiq edilir və bu barədə qəbul edilmiş fərman 24 saat müddətində Milli Məclisin təsdiqinə verilir

B) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən tətbiq edilir və bu barədə qəbul edilmiş qərar məlumat üçün Prezidentə göndərilir

C) Azərbaycan Respublikasının Baş naziri tərəfindən tətbiq edilir və 24 saat müddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinə məlumat verilir

D) Azərbaycan Respublikasının Baş naziri tərəfindən tətbiq edilir və sərəncam müzakirə üçün Milli Məclisə təqdim edilir

E) Azərbaycan Respublikasının Baş naziri və Milli Məclis sədrinin birgə imzaladığı qərar əsasında tətbiq edilir və bu barədə 24 saat ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinə məlumat verilir

117. Hərbi vəziyyət:

A) Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərində hərbi vəziyyət Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən elan edilir və bu barədə qəbul edilmiş fərman 24 saat müddətində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin təsdiqinə verilir

B) Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərində hərbi vəziyyət Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri tərəfindən elan edilir və bu barədə qəbul edilmiş qərar 24 saat müddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim edilir

C) Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərində hərbi vəziyyət Azərbaycan Respublikası Baş naziri tərəfindən elan edilir və bu barədə qəbul edilmiş qərar 24 saat müddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim edilir

D) Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərində hərbi vəziyyət Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri tərəfindən elan edilir və bu barədə qəbul edilmiş qərar 10 gün müddətində xalqın müzakirəsinə təqdim edilir

E) Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərində hərbi vəziyyət Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri və Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birgə imzaladığı qərar əsasında tətbiq edilir və bu barədə qəbul edilmiş qərar 10 gün müddətində xalqın müzakirəsinə təqdim edilir

118. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­ ci­na­yət hüququnun mənbəyini göstər:

A) Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Ci­na­yət Mə­cəl­ləsi.

B) Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Kons­ti­tu­si­ya­sı­.

C) Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın qanunları.

D) Beynəlxalq müqavilələr

E) Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın qoşulduğu konvensiyalar119. Ci­na­yət mə­su­liy­yə­ti­nin əsas­ı nədir:

A) Yal­nız Ci­na­yət Mə­cəl­lə­si­ ilə nə­zər­də tu­tul­muş ci­na­yət tər­ki­bi­nin bü­tün əla­mət­lə­ri­nin möv­cud ol­du­ğu əmə­lin (hə­rə­kət və ya hə­rə­kət­siz­li­yin) tö­rə­dil­mə­si.

B) Ci­na­yət Mə­cəl­lə­si­ ilə nə­zər­də tu­tul­muş ci­na­yət tər­ki­bi­nin bəzi əla­mət­lə­ri­nin möv­cud ol­du­ğu əmə­lin (hə­rə­kət və ya hə­rə­kət­siz­li­yin) tö­rə­dil­mə­si.

C) Cinayət tərkibi və cinayət əməli.

D) Cinayət tərkibi

E) Cinayət əməli120. Ci­na­yət əməli hansı andan (vaxtdan) başa çatmış sayılır:

A) Əmə­lin (hə­rə­kət və ya hə­rə­kət­siz­li­yin) tö­rə­dil­di­yi andan (vaxtdan)

B) Əmə­lin (hə­rə­kət və ya hə­rə­kət­siz­li­yin) nə­ti­cə­lə­ri­nin baş ver­di­yi andan (vaxtdan)

C) Əmə­lin (hə­rə­kət və ya hə­rə­kət­siz­li­yin) tö­rə­dil­dil­ib başa çatdırıldığı andan (vaxtdan)

D) Əmə­lin tö­rə­dil­dilməyə başlandığı andan (vaxtdan)

E) Əmə­lin tö­rə­dil­dilməsinə hazırlıq görüldüyü andan (vaxtdan)121. Ağır ci­na­yət­lərə görə azad­lıq­dan məh­rum et­mə cə­zasının yu­xa­rı həd­di nə qədərdir:

A) 12 il.

B) 7 il.

C) 5 il.


D) 9 il

E) 15 il


122. Cinayət əməlinin əlamətləridir:

A) Təqsirlilik, cəzalanmalı olma, ictimai təhlükəlilik, qeyri-hüquqilik, qeyri-əxlaqilik.

B) Təqsirlilik, cəzalanmalı olma, ictimai təhlükəlilik, məhkumluq.

C) Təqsirlilik, cəzalanmalı olma, ictimai təhlükəlilik, qeyri-əxlaqilik.

D) Cinayətin obyekti, obyektiv cəhəti, subyekti, subyektiv cəhəti.

E) Cinayət nəticəsində ictimai münasibətlərə vurulan ağır zərər.123. Cinayət tərkibinin elementləri bunlardır:

A) Cinayətin obyekti, obyektiv cəhəti, subyekti, subyektiv cəhəti.

B) Əməlin ictimai təhlükəlilik xarakteri və dərəcəsi.

C) Təqsirlilik, cəzalanmalı olma, ictimai təhlükəlilik, qeyri-hüquqilik, qeyri-əxlaqilik.

D) Qanunçuluq, qanun qarşısında bərabərlik, təqsirə görə məsuliyyət.

E) Cinayət tərkibinin zəruri və fakultativ əlamətləri birlikdə124. Təqsirin hansı formaları vardır:

A) Qəsd, ehtiyatsızlıq.

B) Dərk edilən və dərk edilməyən.

C) Birbaşa və dolayı.

D) Əsas və əlavə.

E) Etinasızlıq və diqqətsizlik.125. Ömür­lük azad­lıq­dan məh­rum etmə cəzası kimlərə təyin edilə bilməz:

A) Qa­dın­la­ra, ci­na­yət tö­rə­dər­kən on sək­kiz ya­şı ta­mam ol­ma­mış şəxs­lə­rə, ha­be­lə hökm çı­xa­rı­la­na­dək alt­mış beş ya­şı­na çat­mış ki­şi­lə­rə.

B) Qa­dın­la­ra və ci­na­yət tö­rə­dər­kən on sək­kiz ya­şı ta­mam ol­ma­mış şəxs­lə­rə.

C) Qa­dın­la­ra, ci­na­yət tö­rə­dər­kən on altı ya­şı ta­mam ol­ma­mış şəxs­lə­rə, ha­be­lə hökm çı­xa­rı­la­na­dək alt­mış beş ya­şı­na çat­mış ki­şi­lə­rə.

D) Azyaşlılara, istənilən pensiya yaşına çatmış kişi və qadınlara

E) Pensiya yaşına çatmış kişi və qadınlara126. Am­nis­ti­ya ak­tı kimlərə tətbiq edilmir:

A) Məhkum edilmiş, məhkumluğu ödənilən şəxslərə.

B) Barəsində cinayət işi məhkəmə baxışında olan şəxslərə.

C) Barəsində cinayət işi istintaqda olan şəxslərə.

D) Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxslərə.

E) Cəzadan azad edilməmiş şəxslərə127. Əf­vet­mə ak­tı kimlər barəsində tətbiq edilir:

A) Fər­di qay­da­da mü­əy­yən edil­miş şəxs ba­rə­sin­də.

B) Fər­di qay­da­da mü­əy­yən edil­məmiş şəxs ba­rə­sin­də.

C) Müəyyən kateqoriya cinayətlər barəsində.

D) Cinayət törətmiş məhkumluğu ödənilən şəxslərə

E) Cinayət törətdikdən sonra məsuliyyətdən azad edilmiş şəxslərə128. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi hakimilərini təyin edir:

A) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

B) Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

C) Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

D) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi

E) Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti129. Azərbaycan Respublikasının Apellyasiya Məhkəmələri:

A) Qanunla onların səlahiyyətlərinə aid edilmiş işlər üzrə yuxarı instansiya məhkəməsidir

B) Qanunla onların səlahiyyətlərinə aid edilmiş işlər üzrə kassasiya instansiya məhkəməsidir

C) Ədliyyə Nazirliyinin struktur bölməsidir

D) Azərbaycan Respublikasının qüvvəyə minməmiş dövlətlərarası müqavilələrinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğu məsələsini yoxlayan məhkəmə instansiyasıdır

E) Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin struktur bölməsidir.130. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu:

A) Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda qanunların icra və tətbiq olunmasına nəzarət edir; qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda cinayət işləri başlayır və istintaq aparır: məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edir; məhkəmədə iddia qaldırır; məhkəmə qərarlarından protest verir.

B) Qanunların icra və tətbiq olunmasına nəzarət edir; qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda cinayət işləri başlayır və istintaq aparır: məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edir; məhkəmədə iddia qaldırır; məhkəmə qərarlarından protest verir.

C) Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda qanunların icra və tətbiq olunmasına nəzarət edir; məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edir; məhkəmədə iddia qaldırır; məhkəmə qərarlarından protest verir.

D) Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda qanunların icra və tətbiq olunmasına nəzarət edir; qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda cinayət işləri başlayır və istintaq aparır: məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edir; məhkəmədə iddia qaldırır.

E) Qanunların eyni cür və dürüst yerinə yetirilməsinə nəzarət edir; qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda cinayət işləri başlayır və istintaq aparır: məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edir; məhkəmədə iddia qaldırır; məhkəmə qərarlarından protest verir.131. Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru təyin edilir:

A) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən

B) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən

C) Konstitusiya Məhkəməsinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən

D) Konstitusiya Məhkəməsinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən

E) Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən132. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun müavinləri təyin edilir:

A) Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən

B) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən

C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən

D) Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən

E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru tərəfindən133. Ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorlar təyin edilirlər:

A) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru tərəfindən

B) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən

C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən

D) Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən

E) Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən

134. Müasir konstitusiya hüququ elmində hansı əsas məktəblər mövcuddur?

A) Hüquqi, politoloji, teoloji və marksist

B) Hüquqi, siyasi, marksist

C) Teoloji, marksist, hüquqi, liberal

D) Marksist, liberal, hüquqi, siyasi

E) Siyasi, iqtisadi, liberal, marksist135. Müasir konstitusiya hüququ elmində əsas istiqamətlər hansılardır?

A) Radikal və liberal

B) Mühafizəkar və liberal

C) Demokratik və radikal

D) Radikal və mühafizəkar

E) Mühafizəkar və demokratik136. Bir-biri ilə uyğunlaşdırılmış, eyni hüquq sahəsi daxilində eynicinsli və qarşılıqlı əlaqədə olan ictimai münasibətləri tənzim edən normalar sistemi necə adlanır?

A) Hüquq institutu

B) Hüquq sahələri

C) Hüquq bölmələri

D)Sabitləşdirici normalar
E) Prinsip normalar

137. Konstiusiya hüquq münasibətləri hansı halda yaranır?

A) Müvafiq hüquqi faktlar yarandıqda

B) Konstitusiya qəbul edildikdə

C) Konstitusiya qüvvədən salındıqda

D) Konstitusiyaya dəyişiklik edildikdə

E) Referendum nəticəsində138. Hansı konstitusiya hüququnun başlıca mənbəyidir?

A) Konstitusiya

B) Hüquqi adətlər

C)Konstitusiyaqanunları


D) Məhkəmə presedentləri

E) İcra hakimiyyətinin aktları139. Müasir dövrdə konstitusiya-hüquqi tənzimetmənin mərkəzində hansı münasibətlər dayanır?

A) Hakimiyyət münasibətləri

B)Vətəndaş-dövlət münasibətləri
C) Seçki münasibətləri
D) Cəmiyyət-icma münasibətləri
E) Dövlət-hüquq münasibətləri

140. Konstitusiya hüquq normalarının əsas tənzimləmə obyektləri hansılardır?

A) İqtisadiyyat, sosial münasibətlər, siyasət və ideologiya

B) Təhsil ,sosial münasibətlər, siyasət və ideologiya

C) Əmək, sosial münasibətlər, insan hüquqlarını və ideologiya

D) Vicdan azadlıgı, xarici siyasət, insan hüquqları və ideologiya

E) Seçki huququ, xarici siyasət, sosial münasibətlər və iqtisadiyyat141. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişiklik yalnız:

A) Referendumla qəbul edilə bilər

B) Milli Məclisin qərarı ilə qəbul edilə bilər

C) Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə qəbul edilə bilər

D) Prezidentin fərmanı ilə qəbul edilə bilər

E) Konstitusiya qanunu ilə qəbul edilə bilər142. Konstitusiyanın mətninə əlavələr edilir:

A) Milli Məclis tərəfindən

B) Əlavələr edilməsinə yol verilmir

C) Prezident tərəfindən

D) Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən

E) Prezidentin təklifi ilə Milli Məclis tərəfindən143. Konstitusiyaya əlavələr barədə Konstitusiya Qanununa növbəti səsvermə:

A) Birinci səsvermədən altı ay sonra keçirilir

B) Birinci səsvermədən beş ay sonra keçirilir

C) Birinci səsvermədən üç ay sonra keçirilir

D) Birinci səsvermədən iki və ya beş ay sonra keçirilir

E) Birinci səsvermədən iki ay sonra keçirilir144. Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvlərinin təyin edilməsi səlahiyyəti aiddir:

A) Milli Məclisə


B) Milli Məclisin sədrinə
C) Prezident Administrasiyasının rəhbərinə
D) Baş nazirə
E) Prezidentə

145. Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası üzvlərinin bir qisminin seçilməsi səlahiyyəti aiddir:

A) Milli Məclisə


B) Milli Məclisin sədrinə
C) Baş nazirə
D) Prezident Administrasiyasının rəhbərinə
E) Prezidentə

146. Naxçıvan Muxtariyyətinin əsası qoyulmuşdur:

A) Moskva—Qars beynəlxalq müqavilələri ilə


B) Moskva—İran—Qars müqavilələri ilə
C) İran—Moskva müqavilələri ilə
D) Peterburq—Qars müqavilələri ilə
E) Moskva—İstanbul müqavilələri ilə

147. Qanunlar Konstitusiyaya:

A) Zidd olmamalıdır


B) Uyğun olmalıdır
C) Anlaşılmazlıq yaratmamalıdır
D) Xalqın iradəsini təmsil etməlidir
E) Bənzəməlidir

148. Referendumla qəbul olunmuş aktların tətbiqi və icrası məcburidir:

A) Vətəndaşlar, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti, hüquqi şəxslər və bələdiyyələr üçün


B) Hüquqi və fiziki şəxslər üçün
C) Qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti üçün
D) Vətəndaşlar və hüquqi şəxslər üçün
E) Hər bir kəs üçün

149. Referendumla qəbul olunmuş aktlar qüvvəyə minir:

A) Yalnız dərc edildikdən sonra


B) Dərhal
C) Beş gündən sonra
D) Üç gündən sonra
E) Yeddi gündən sonra

150. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklərin qəbul edilmə qaydası

A) Yalnız referendumla

B) Milli Məclisdə

C) Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı iləD) Hökumətin qərarı ilə

E) Prezident tərəfindən
Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tifuser -> files
files -> 35- sosiologiya qiyabi 2017 2202a, 2252a, 2323a, 2483a, 2473a, 2453a, 2745a, 2922a
files -> 35. Politologiya Qiyabi 2017 2204a, 2325a, 2745a, 2924a
files -> Kafedra: Fənn: “İnsan resurslarının idarə edilməsi” Müəllim: Qruplar
files -> 2. İqtisadi təhlilin əsas vəzifəsi bundan ibarətdir
files -> 1. Klassik vergitutma nəzəriyyəsini elmə kimlər daxil etmişdir?
files -> 1. Tikinti quraşdırma işlərinin maya dəyərinin hansı növləri mövcuddur
files -> Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddir
files -> 1. Sığorta fəaliyyətində təsərrüfat subyektlərinin əmlak maraqlarına zərər vurulması öz əksini nədə tapır?
files -> 1. Ölkə iqtisadiyyatı hansı sahələrdən ibarətdir?

Yüklə 185,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə