Vekülle şey’in ahsaynâhu fi İmâmin mubîn” Meali: “Biz her şeyi apaçık bir İmam'da saymışız.”Yüklə 50,01 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü50,01 Kb.
#16891

KURAN’DAKİ APAÇIK İMAM
HZ. ALİ(AS)’DIR

 

Vekülle şey’in ahsaynâhu fi İmâmin mubîn”Meali: “Biz her şeyi apaçık bir İmam'da saymışız.” (Yasin 12. Ayet)

a) İbn-i Abbas dedi ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti indiğinde iki kişi gelip Resulullah (saa)’a sordular ki: Ey Resullullah, Kuran’ da geçen bu imam Tevrat, İncil, Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah (saa): Hayır, dedi. O anda babam (Hz.Ali) Resulullah (saa)’ın huzuruna gelir. Bunun üzerine Resulullah (saa) şöyle buyurdu: İşte, Allahın her şeyin ilmini içinde saydığı imam şudur. Mutlu o insan ki Ali’yi hayatında ve ölümünden sonra sever, mutsuz o kişidir ki Ali’yi hayatında ve ölümünden sonra ona kin duyar.

Kaynaklar:

1.       es-Seyyid Haşim el-Bahrani el-Hüseyni’nin “el-Burhan fi-tefsir-i Kuran” Tahran 1.bas.1415 c.5, s.7

2.       Hüseyn bin Ahmed el-Hüseyni “Tefsir-i İsne Aşar” Tahran 1. bas.1363 c.11, s.62

3.       es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.128-129

4.       es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.5, S.214

5.       Hafız Recep el-Bersi “Meşariku Envâr’ül Yakîn Fi Esrâr Emirül Müminin” S.83

b) Ebu Cafer (as)’den, babası ve dedesinden(İmam Hüseyin) buyurdu ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti indiğinde Ömer ve Ebu Bekir meclislerinden kalkıp Resulullah (saa)’a sordular ki: Ey Resullullah, Kuran’ da geçen bu imam Tevrat, İncil, Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah (saa) : Hayır, dedi. O anda babam (Hz.Ali) Resulullah (saa)’ın huzuruna gelir. Bunun üzerine Resulullah (saa) şöyle buyurdu: İşte, Allahın her şeyin ilmini içinde saydığı imam şudur.

Kaynaklar:

1.       Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” S.515

2.       Süleyman el-Kunduzi el- Hanefi “Yenabi' ul Mevedde” Bab: 14, s.77

3.       Muhammed bin Muhammed Rıda el-Kummi el-Meşhedi “Kenz’üd Dekâik ve Bahr’ül Gerâib” Tahran 1. bas. 1366 c.11, s.61-62

4.       es-Seyyid Ali el-Hairi et-Tahrâni “Mukteniyat’üt Dürer ve Mültekikat es-Semer” Tahran- Dâr’ül Kütüb el-İslamiyyet bas. C.9, s.73

5.       es-Seyyid Muhammed el-Hüseyni el-Hemedani “Envâr-i Derhişan” Tahran- Mektebet-i Lutfi 1380 c.13, s.351 (farsça)

6.       eş-Şeyh Saduk “Meâni el-Ahbâr” S.95 / Emali S.95, 235

7.       es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.127-128

8.       es-Seyyid Sâdık eş-Şirazi “Aliyyün Fil-Kurân” c.2, s.88

9.       es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.1, S.174 / C.5, S.213

10.   el-Meclisi "Bihar'ül Envar" c.35, S.427-428

11.   eş-Şeyh eş-Şerifi “Kelimât el-İmam el-Hüseyin” S.564 H.1416 3.Bas.

12.   Muhammed Muhsin el-Fayd el-Kâşâni “Tefsir’üs Sâfi” C.4, S.247

13.   Muhammed Muhsin el-Fayd el-Kâşâni “el-Asfâ fi Tefsir’ül Kurân” C.2, S.1032 H.1420 1.Baskı.

14.   Şeyh el-Hüveyzi “Tefsir-i Nur es-Sekaleyn” C.4, S.379

15.   es-Seyyid Haşim el-Behrani el-Hüseyni “el-Burhan fi-tefsir-i Kuran” C.4, S.6, Hadis No: 6

16.   İbn-i Cebir “Nehc’ül İmân” S.153-154 H.1418 Kum Bas.

17.   İbn-i Şehrâşub “Menâkıb Âl Ebi Tâlib” C.3, S.64-65

18.   Seyyid Şeref üd-Din el-Hüseyni “Tevil’ül Âyât ez-Zâhira” C.2, S.487-488 Hadis No: 3

19.   En-Nebâti el-Âmili “es-Sırât’ul Müstakim” C.1, S.270

20.   el-Hirr el-Âmili “Füsûl’ül Mühimme” S. 509-510 Müessesti Mearif İslami İmam Rida.

21.   Hafız Recep el-Bersi “Meşariku Envâr’ül Yakîn Fi Esrâr Emirül Müminin” S.159

22.   Hüseyin eş-Şâkiri “Ali Fil-Kitâb ves-Sünne” C.1, S.228

23.   Tâlib es-Senceri “Şemâilü Ali Fil-Kurân Ves-Sünne” s.45 Lübnan Bas.

24.   et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” C.14, S.472

25.   Merkez el-Mustafa “Ali Aleyhisselam Fil-Kuran’il Kerim” S.86

26.   Merkez el-Mustafa “Nusûs Uhrâ Alâ İmamet Emir’ül Müminin” S.406, 438

27.   Merkez el-Mustafa “Edillet Uhrâ Alâ İmamet Emir’ül Müminin” C.5, S.143

c) Ammar bin Yasir hazretleri dedi ki: Müminlerin Emiri Hz. Ali (as) ile beraber giderken, karıncalarla dolu bir vadiye vardık. Ben ona: Ey Müminlerin Emiri, Allahın yarattıklarından bu karıncaların sayısını, aralarında kaç erkek ve kaç dişi mevcut olduğunu bilen birini bilir misin? diye sordum. Hz. Ali şöyle cevap buyurdu: Evet, ben bir kişiyi tanırım ki bu karıncaların sayısını, aralarında kaç erkek ve kaç dişi olduklarını bilir. Ben dedim ki: O kişi kimdir? Buyurdu ki: Ey Ammar, Yasin süresindeki (12.Ayet) “Biz, her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayetini okumadın mı? Dedim ki: Evet ey mevlam. Bunun üzerine Müminlerin Emiri şöyle buyurdu: İşte o apaçık İmam, benim. (Karıncaların sayısını, içlerinde kaç erkek ve kaç dişi olduklarını ben bilirim)

Kaynaklar:

1.       Allâmet İbn-i Hasneviyye el-Hanefi “Dür’ül Menâkıb” S.4

2.       Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi' ul Mevedde” Bab: 14, s.77

3.       Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” S.515

4.       es-Seyyid Haşim el-Bahrani el-Hüseyni “el-Burhan fi-tefsir-i Kuran” Tahran bas.1415 c.5, s.7

5.       Hüseyn bin Ahmed el-Hüseyni “Tefsir-i İsne Aşar” Tahran 1. bas.1363 c.11, s.62-63 (farsça)

6.       Hüccet’ül İslam Muhammed Taki Şerif “Sahifet’il Ebrâr” c.1, s.113

7.       El-Hatip Şeyh Muhammed Ridâ el-Hakîmi “Selüni kable en Tefkudûni” C.2, S.160-161;

8.       Şazan bin Cibril el-Kummi “er-Ravda” S.2,

9.       Şazan bin Cibril el-Kummi “el-Fedâil” S.98;

10.   el-Meclisi “Bihâr’ül Envâr” C.40, S.176 Hadis No: 57;

11.   es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.133;

12.   Şeyh Cafer en-Nakdi “Envâr’ül Aleviyye” S.89

13.   es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.5, S.214

14.   Ahmet er-Rahmani el-Hemedani “el-İmam Ali” S.145

15.   Şeyh Ali en-Nimâzi “Müstedrek Sefinetül Bihâr” C.10, S.153

16.   Er-Ravda fil Mucizât vel-Fedâil S.119

17.   es-Seyyid Sâdık eş-Şirazi “Aliyyün Fil-Kurân” c.2, s.88-89

18.   Hüseyin eş-Şâkiri “Ali Fil-Kitâb ves-Sünne” C.1, S.227-228

19.   Et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” C.8, S.104; C.14, S.471; C.20, S.220

20.   Merkez el-Mustafa “Ba’d Kerâmet Emirül Müminin ve Mucizâtihi” S.1325

d) Ebu Zer dedi ki: Karıncalarla dolu bir vadiden geçiyorduk. Hz.Ali’ye: “Tenzih ederim bunların sayısını bilene” dedim. Bana dedi ki: “Öyle deme! Bunları yaratana, de. Ben Allahın izniyle bunların sayısını, aralarında kaç erkek ve kaç dişi olduklarını bilirim”

Kaynaklar:

1.       Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi' ul Mevedde” Bab: 14, S.77;

2.       Muhammed Rıda el-Kummi el-Meşhedi “Kenz’üd Dekaik ve Bahr’ül Garaib” Tahran 1. bas. 1366 c.11, s.63

3.       es-Seyyid Haşim el-Bahrani el-Hüseyni’nin “el-Burhân fi-Tefsir-i Kurân” Tahran bas.1415 c.5, s.7

4.       eş-Şeyh Ebu Cafer Muhammed bin Hasan et-Tusi’nin ‘Misbâh’ül Envâr’

5.       Hüccet’ül İslam Muhammed Taki Şerif “Sahifet’il Ebrâr” c.1, s.109

6.       Yunus Ramadân “Buğyet’üt Tâlib Fi Marifeti Ali Bin Ebi Tâlib” S.401 Müesseset’ül A’lemi lil Matbuât H.1413 Beyrut Bas.

7.       es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.132-133

8.       Ahmet er-Rahmani el-Hemedani “el-İmam Ali” S.145;

9.       es-Seyyid Şeref üd-Din el-Hüseyni “Tevil’ül Âyât ez-Zâhira” C.2, S.490

10.   es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.5, S.214

11.   et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” C.8, S.104

12.   Merkez el-Mustafa “Ba’d Ma Vüride Fi Esmaullahi Teala” S.7

13.   Merkez el-Mustafa “MM. Ba’d Kerâmet Emirül Müminin ve Mucizâtihi” S.1325

14.   Merkez el-Mustafa “Ebi Zer el-Gaffari Ridvânullâhi Aleyhi” S.349

e) Salih bin Sehl dedi ki : “İmam Cafer es-Sadık (as)’ın şöyle buyurduğunu duydum: ‘Biz, her şeyi apaçık bir imamda Saymışız’ ayeti Emir’ül Müminin Hz. Ali (as) hakkında inmiştir.”

Kaynaklar:

1.       Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.77

2.       es-Seyyid Haşim el-Bahrani el-Hüseyni’nin “el-Burhan fi-tefsir-i Kuran” Tahran bas.1415 c.5, s.7

3.       Muhammed bin Muhammed Rıda el-Kummi el-Meşhedi “Kenz’üd Dekaik ve Bahr’ül Garaib” Tahran 1. bas. 1366 c.11, s.62

4.       es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.128

5.       es-Seyyid Şeref üd-Din el-Hüseyni “Tevil’ül Âyât ez-Zâhira” C.2, S.487 Hadis No: 2

6.       el-Meclisi "Bihar'ül Envar" c.24, s.158

7.       es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.5, S.213

8.       el-Muhtasar S.114

9.       Şazan bin Cibril “el-Fedâil” S.94

10.   Şeyh Ali en-Nimâzi “Müstedrek Sefinetül Bihâr C.1, S.195

f) Salih bin Sehl dedi ki : İmam Cafer es-Sadık (as)’ın şöyle buyurduğunu duydum: ‘Biz, her şeyi apaçık bir imamda Saymışız’ ayeti Haydarı Kerrar Emir’ül Müminin Hz. Ali (as) hakkında inmiştir.”

Kaynaklar:

1.       Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” S.515

2.       et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” C.20, S.219-220

 

 g) İmam Ali “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti hakkında şöyle buyurdu: “Allah’a ant olsun ki, apaçık imam benim, hakkı batıldan açığa çıkarırım.”

Kaynaklar:

1.       El-Meclisi “Bihar’ül Envar” c.35, s.427

2.       El-Fayd el-Keşani “Tefsir’üs Safi” c.4, s.247 ve “Tefsir’ül Asfa” c.2, s.10323.       Şeyh el-Hüveyzi “Tefsir-i Nur es-Sekaleyn” C.4, S.379

4.       Allame Tabatabai “el-Mizan Fi-Tefsir’ül Kuran” C.17, S.70
Yüklə 50,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin