Windows nt birməsələli əməliyyat sistemidir Çoxməsələli əməliyyat sistemidir Biristifadəçili əməliyyat sistemidir Çoxistifadəçili əməliyyat sistemidir Lokal əməliyyat sistemidir 6Yüklə 46,49 Kb.
tarix01.01.2022
ölçüsü46,49 Kb.
#107483
Ümid iqt inf 200

1

WINDOWS NT ……………. 1. Birməsələli əməliyyat sistemidir 2. Çoxməsələli əməliyyat sistemidir 3. Biristifadəçili əməliyyat sistemidir 4. Çoxistifadəçili əməliyyat sistemidir 5. Lokal əməliyyat sistemidir 6. Şəbəkə əməliyyat sistemidir

A) 1,2,3,4,5 B) 1,3,5 C) 2,4,6 D) 1,3,4 E) 2,4,5,6C

2

Aşağıdakılardan hansı fayl sistemidir?

A) HTTP, FAT16 B) POP3, SMTP C) FTP, FAT32 D) FAT32, NTFS E) NTFS, POP3D

3

Exceldə sətir və sütun başlıqlarına qısa keçidlə baxmaq üçün hansı düymələrdən istifadə olunur?

A) Ctrl+up,down,left,home B) Ctrl+up,down,left,right C) Ctrl+up,down,left,insert

D) Ctrl+up,down,left,alt E) Ctrl+up,down,left,shift


B

4

Excel cədvəl prosessorunda Makros anlayışı nədir?

A) Exceldə aktiv kitabdır

B) Bir neçə əmrin yerinə yetirilməsini həyata keçirə bilən, istifadəçi tərəfindən yaradılan və bir düyməyə həvalə edilən əməliyyatlar yığımıdır

C) İnformasiyanın qorunub saxlanmasını təmin edən funksiyalardan biridir

D) Xüsusi proqramlar vasitəsilə kompyuterin yaddaşına yazılmış şəkildə tərtib olunmuş siyahıdır

E) Təyin olunmuş hesablama əməliyyatlarını yerinə yetirməyi göstərən riyazi yazıdırB

5

Exceldə istinad anlyışı nədir?

A) Düsturun tərkibinə xananın ünvanının yazılışıdır

B) Bir neçə əmrin yerinə yetirilməsini həyata keçirə bilən, istifadəçi tərəfindən yaradılan və bir düyməyə həvalə edilən əməliyyatlar yığımıdır

C) Verilənlər bazası ilə işləmək üçün xüsusi şəkildə tərtib olunmuş cədvəldir

D) Exceldə aktiv səhifədir

E)Təyin olunmuş hesablama əməliyyatlarını yerinə yetirməyi göstərən riyazi yazıdırA

6

Proqram interfeysi dedikdə nə başa düşülür?

A) İstifadəçinin kompyuterlə qarşılıqlı əlaqəsi

B) Müxtəlif proqramların qarşılıqlı əlaqəsi

C) Proqram ilə aparat vasitələri arasında qarşılıqlı əlaqə

D) İstifadəçi tərəfindən kompyuter resurslarının idarə olunması

E) Hesablama sistemlərinin resurslarından istifadəB

7

Exceldə diaqramlar hansı funksiya daşıyır?

A) Elektron cədvəldəki məlumatların qrafik formada görünməsinə şərait yaradır

B) Cari xananın tərkibini əks etdirmək və redaktə etmək üçün nəzərdə tutulub

C) Verilənlərin tipini müəyyən edir

D) İşçi kitabın uyğun vərəqinin əksi və seçilməsi üçün nəzərdə tutulub

E) Heç bir funksiya daşımırA

8

Kompyuterin işləmə sürəti nədən asılıdır?

A) translyatorun işləmə sürətindən

B) prosessorun işləmə sürətindən

C) keşyaddaşın işləmə sürətindən

D) operativ yaddaşın işləmə sürətindən

E) vinçesterin işləmə sürətindənB

9

İş üsuluna görə proqram təminatı hansı koteqoriyalara bölünür?

A) Sistem proqramları, qeyri rezident, rezident

B) Xidməti proqram, qeyri rezident, rezident

C) Şəbəkə sistemi və rezident

D) Şəbəkə sistemi, əməliyyat sistemi

E) Әməliyyat sistemi, rezidentA

10

Verilənlər bazasını idarəetmə sistemi kommunikasiya paketləri hansı növ proqram təminatına aid edilir?

A) Ümumi təyinatlı tətbiqi proqramlar paketinə

B) İxtisaslaşdırılmış tətbiqi proqramlar paketinə

C) Xidmətçi proqramlara

D) Proqram instrumental vasitələrinə

E) İnteqrasiya olunmuş tətbiqi proqramlar paketinəA

11

Alqoritmin tipləri hansılardır?

A) Budaqlanan, yazılan, axtarılan

B) Yazılan, axtarılan, xətti

C) Axtarılan, xətti, budaqlanan

D) Xətti, budaqlanan, yazılan

E) Xətti, budaqlanan, dövrüE

12

İlk elektron rəqəm hesablama maşını necə adlanırdı?

A) BESM B) EDİAC C) ENİAC D) EDSAC E) MİNSK14C

13

İnformasiyanın dəqiqliyi xassəsi aşağıdakılardan hansında düzgün ifadə olunmuşdur?

A) onun əks olunan parametrlə nə dərəcədə yaxın olduğunu göstərir;

B) onun real obyekti zəruri dəqiqliklə əks etdirməsini göstərir;

C) düzgün qərar qəbul etmək üçün informasiyanın kifayət qədər olması;

D) onun müxtəlif sferalarda tətbiq olunması ilə xarakterizə olunur;

E) cavabların hamısı doğrudur.A

14

İkilik say sistemində verilmiş 10111101 ədədini səkkizlik say sisteminə çevirin:

A) 275 B) 235 C) 236 D) 2362 E) 273A

15

İnformasiyanın qiymətliliyi xassəsi aşağıdakılardan hansında düzgün ifadə olunmuşdur?

A) onun əks olunan parametrlə nə dərəcədə yaxın olduğunu göstərir;

B) onun real obyekti zəruri dəqiqliklə əks etdirməsini göstərir;

C) düzgün qərar qəbul etmək üçün informasiyanın kifayət qədər olması;

D) onun müxtəlif sferalarda tətbiq olunması ilə xarakterizə olunur;

E) cavabların hamısı yalnışdır.C

16

İnsert düyməsi ilə bağlı fikirlərdən hansı doğrudur?

A) Kursordan sağ tərəfdə yerləşən işarəni silir

B) Sətirlər arası məsafəni təyin edir

C) Kursordan sol tərəfdə yerləşən işarəni silir

D) Daxiletmə rejimini aktivləşdirir

E) Böyük hərflər rejimini aktivləşdirirD

17

Standart olaraq Excel 2003də neçə işçi səhifə, hər səhifədə neçə sütun, neçə sətir, neçə oyuq var?

A) 255,256, 65536, 17775432

B) 65536,256,124,1765432

C) 3,255,65530,177776543

D) 256,655536, 255, 177777777

E) 3, 256, 65536, 16777216E

18

Alqoritmin başlanğıc və son bloku aşağıdakı hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

A) alqoritmin icra istiqamətini göstərir

B) dəyişənin qiymətini girişçıxış qurğuları ilə əlaqələndirir

C) alqoritmi budaqlayır və onun icrasını bu budaqlardan biri istiqamətdə təşkil edir D) əməliyyatların başlanmasını və yekunlaşmasını təşkil edir

E) dəyişənlərə məlum qiymət və ya hesablanmış qiymət mənimsədir.


D

19

Səkkizlik say sistemində verilmiş 170 ədədini on altılıq say sisteminə çevirin:

A) 8D2 B) 7B C) 87 D) 1A7 E) 78E

20

Hansı əməliyyat sistemi birməsələli əməliyyat sistemidir?

A) Windows B) Ms Dos C) Linux D) Unix E) SolarisB

21

Faylın genişlənmə hissəsi bildirir:

A) faylda saxlanan informasiyanın növünü B) faylda saxlanan kataloqun adını

C) faylın ölçüsünü D) faylın tam adını E) faylın tam yolunu


A

22

Aşağıda göstərilən proqramlardan hansı Ms Office paketinə daxil deyil?

A) Paint B) Ms Word C) Outlook D) Publisher E) İnfoPathA

23

Kompyuterin videosistemi nədən ibarətdir?

A) proqram təminatı və yaddaş qurğusundan;

B) monitor, videoadapter və proqram təminatından;

C) monitor, klaviatura və bərk diskdən;

D) videoadapter, maus və RAMdan;

E) cavabların hamısı doğrudur.B

24

Məsələnin həlli prosesinin emal mərhələlərinə bölünməsi alqoritmin hansı xassəsidir?

A) Diskretlik B) Nəticəvilik C) Müəyyənlik D) Sonluluq E) KütləvilikA

25

Klaviaturanın əlifbarəqəm düymələri hansı düymələr qrupuna aiddir?

A) Funksional düymələr qrupu;

B) Xüsusi düymələr qrupu;

C) Köməkçi düymələr qrupu;

D) Kursoru idarə edən düymələr qrupu;

E) Әsas düymələr qrupuE

E


26

Daimi yaddaş qurğusu dedikdə hansı qurğu başa düşülür?

A) Flopy A B) CD ROM C) RAM D) BİOS E) Hard diskE

27

İnformasiyanın əhəmiyyətliliyi xassəsi aşağıdakılardan hansında düzgün ifadə olunmuşdur?

A) onun əks olunan parametrlə nə dərəcədə yaxın olduğunu göstərir;

B) onun real obyekti zəruri dəqiqliklə əks etdirməsini göstərir;

C) düzgün qərar qəbul etmək üçün informasiyanın kifayət qədər olması;

D) onun müxtəlif sferalarda tətbiq olunması ilə xarakterizə olunur;

E) cavabların hamısı doğrudur.D

28

Proqram təminatına nələr daxildir?

A) Sistem proqramlar, proqramlaşdırma vasitələri, proqram paketləri

B) istifadəçi sənədləri və ana kart

C) RAM və BİOS

D) Hard disk və əməliyyat sistemi

E) scaner və istifadəçi sənədləriA

29

Әməliyyat sistemi dedikdə nə başa düşülür?

A) Әsas yaddaş qurğusu

B) kompyuterin işini idarə edən əsas proqram

C) Məlumatlari yadda saxlayan qurğu

C) məlumatları çap edən qurğu

D) Sabit disk qurğusu

E) Kompyuterin işini test edən qurğu


B

30

Hər bir mərhələnin məzmununun və mərhələlərin yerinə yetirilmə ardıcıllığının müəyyən olunması alqoritmin hansı xassəsidir?

A) Diskretlik B) Nəticəvilik C) Müəyyənlik D) Sonluluq E) KütləvilikC

31

Qlobal şəbəkələrin TPPnin əsas vazifəsi nədir?

A) İstifadəçinin ərazilər üzrə paylanmış ümumi şəbəkə resurslarına, verilənlər bazasına müraciəti, məlumatların ötürülməsini etibarlı təmin etməkdən ibarətdir

B) İxtisaslaşdırılmış tətbiqi proqramlar paketinə müraciət

C) Xidmətçi proqramlara müraciət

D) Proqram instrumental vasitələrinə müraciət

E) İnteqrasiya olunmuş tətbiqi proqramlar paketinə müraciətA

32


10 sayda ikilik kodla neçə simvol kodlaşdırıla bilər?

A) 1000 B) 1024 C) 10 D) 256 E) 512B

33

Windows mühit örtüyü hansı tərkib hissələrdən ibarətdir?

A) əsas və əlavə yaddaş qurğuları

B) işçı stol və məsələlər lövhəsi

C) Hard disk və prosessor D) RAM və BİOS E) Qida bloku və prosessorB
B

34

Microsoft Excel proqramında A1 xanasında 15 yazılıbsa, A2 xanasının formul hissəsinə =A1^2 yazsaq, A2 xanasına nəticədə hansı ədəd yazılmış olar?

A) 152 B) 225 C) 30 D) 15 E) 60B

35

İnformasiyanın tamlığı xassəsi aşağıdakılardan hansında düzgün ifadə olunmuşdur? A) onun əks olunan parametrlə nə dərəcədə yaxın olduğunu göstərir;

B) onun real obyekti zəruri dəqiqliklə əks etdirməsini göstərir;

C) düzgün qərar qəbul etmək üçün informasiyanın kifayət qədər olması;

D) onun müxtəlif sferalarda tətbiq olunması ilə xarakterizə olunur;

E) cavabların hamısı yalnışdır.


C

36

İnformatika hansı sözlərdən yaranmışdır?

A) İnformasiya və avtomaşın

B) İnformasiya və avtomatika

C) İnfuzor və artika

D) İnformatik və avtomatika

E) İnformasiya və aviasiyaB

37

Cədvəldə yaşı 25 ilə 30 (25 və 30 daxil olmaqla) arasında olanların siyahısını çıxarmaq üçün hansı məntiqi ifadədən istifadə etmək lazımdır?

A) 25 <= yaş <= 30 B) 25 >= yaş >= 30 C) 30 >= yaş >= 25

D) 25 < yaş < 30 E) 30 > yaş > 25


A

38

Ms Exceldə işçi səhifəni silmək üçün nə etmək lazımdır?

A) Edit -> Delete Sheet B) Edit ->Delete WorkBook C) Edit ->Delete Column

D) Edit -> Delete Rows E) Delete


A

39

Səkkizlik say sistemində verilmiş 461 ədədini onluq say sisteminə çevirin:

A) 603 B) 306 C) 305 D) 303 E) 300C

40

Verilənlər Bazasını Idarəetmə Sistemi proqram paketlərinin təyinatı nədir?

A) Mətn sənədlərinin yaradılması, tərtibi və redaktəsi

B) Cədvəl formasında verilənlər üzərində çoxlu sayda əməliyyatların aparılması

C) Böyük həcmli informasiya massivlərinin saxlanılmasının təşkili və işlənməsi

D) Elektron slaydların nümayiş etdirilməsi

E) Uzaq abunəçi və şəbəkənin informasiya resursları ilə əlaqə yaratmasıC

41

Klaster nədir?

A) şəbəkəni idarə edən xüsusi proqramdır

B) xüsusi şəbəkə qurğusudur

C) faylların yerləşməsi cədvəlidir

D) ünvan fəzasıdır

E) diskin bərabər bölgülü hissəsidirE

42

Num Lock düyməsi hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

A) Rəqəm rejimini aktivləşdirir

B) Sətirlər arası məsafəni təyin edir

C) Kursordan sol tərəfdə yerləşən işarəni silir

D) Funksional düymələr qrupunu aktivləşdirir

E) Böyük hərflər rejimini aktivləşdirirA

43

İkilik say sistemində olan 1111000110111111 ədədi onaltılıq say sistemində necə təsvir olunur?

A) F1BF B) 8BF1 C) FB18 D) 18FB E) Cavabların hamısı səhvdirA

44

Kiçik ölçülü qapalı mühitdə (otaq, bina, müəssisə) yerləşən və birbiri ilə informasiya kanalları ilə əlaqələndirilmiş kompyuterlər qrupu necə adlanır?

A) Lokal şəbəkə B) Qlobal şəbəkə C) Qarışıq şəbəkə

D) Kampus şəbəkə E) Korparativ şəbəkə


A

45

"Әməliyyat" bloku aşağıdakı hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

A) alqoritmin icra istiqamətini göstərir

B) dəyişənin qiymətini girişçıxış qurğuları ilə əlaqələndirir

C) alqoritmi budaqlayır və onun icrasını bu budaqlardan biri istiqamətdə təşkil edir D) əməliyyatların başlanmasını və yekunlaşmasını təşkil edir

E) dəyişənlərə məlum qiymət və ya hesablanmış qiymət mənimsədir.


D

46

İkilik say sistemində verilmiş 100110101 ədədini on altılıq say sisteminə çevirin:

A) 135 B) 1A5 C) 3A1 D) 132 E) 351A

47

İkilik say sisteminin əlifbasına hansı simvollar daxildir?

A)1, 2 B) 0, 2 C) 0, 1 D) 103, 11 E) 1, 4C

48

Әdədlərdən biri onaltılıq say sistemdə yazılmamışdır

A) 1BK B) 5AB C) ABC D) CDE E) 1FFA

49

5AB16=X2 tənliyini həll edin

A) 10110101011 B) 01110111 C) 11101111 D) 111110111 E) 11000111000A

50

32710=507x tənliyini həll edin

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 16D

51

Delete düyməsi hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

A) Kursordan sağ tərəfdə yerləşən işarəni silir

B) Sətirlər arası məsafəni təyin edir

C) Kursordan sol tərəfdə yerləşən işarəni silir

D) Kursoru sətrin əvvəlinə gətirir

E) Cavabların hamısı yalnışdırA

52

5638=X10 tənliyini həll edin

A) 361 B) 371 C) 381 D) 391 E) 401B

53

İnformasiyanın etibarlılığı xassəsi aşağıdakılardan hansında düzgün ifadə olunmuşdur?

A) onun əks olunan parametrlə nə dərəcədə yaxın olduğunu göstərir;

B) onun real obyekti zəruri dəqiqliklə əks etdirməsini göstərir;

C) düzgün qərar qəbul etmək üçün informasiyanın kifayət qədər olması;


D) onun müxtəlif sferalarda tətbiq olunması ilə xarakterizə olunur;

E) cavabların hamısı doğrudur.B

54

Alqoritm sözü kimin adı ilə bağlıdır?

A) ӘlBuruni B)Nəsrəddin Tusi C)ӘlXarəzmi D)ӘlMarağayi E)Heç biriC

55

1673-cü ildə hansı alim hesab əməllərini yerinə yetirən mexaniki arifmometr yaratmışdır?

A) Blez Paskal B)Çarlz Bebic C)Vilhelm Leybnis D)Con Fon Neyman E)A.TurinqC

56

1016 ədədi onluq say sistemində hansı ədədə uyğun gəlir.

A)1010 B) 101010 C) 1610 D) 3210 E) 1510C

57

2016 ədədi onluq say sistemində hansı ədədə uyğun gəlir:

A)1010 B) 101010 C) 1610 D) 3210 E) 6410A

58

16 ədədi onluq say sistemində hansı ədədə uyğun gəlir:

A)25010 B) 25610 C) 1610 D) 3210 E)101810.A

59

DNS xidməti nə üçündür?

A) kompyuterin IP ünvandan istifadə edə bilməsi üçün;

B) İnternetə qoşulmaq üçün;

C) Şəbəkələr arafsı informasiya mübadiləsini təmin etmək üçün;

D) İP ünvanın URL ünvana çevrilməsi üçün

E) istifadəçi adı üçün.D

60

Әn böyük ədədi göstərin:

A) 15613 B) 15610 C) 1568 D) 15616 E) 15612D

61

Aşağıda göstərilən protokollardan hansı internetdə baza protokoludur?

A) html B) tcp/ip C) http D) tcp E) tchB

62

Tənliyi həll edin: (47)10= (21)x

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24D

63

Veb sayt dedikdə nə başa düşülür?

A) Xüsusi simvol istifadə olunan mətn

B) Visual Basicdə istifadə olunan mətn

C) Hiperistinadlarla birləşdirilmiş veb səhifələr toplusu

D) Elektron poçt

E) PrezentasiyaC

64

Turbo Pascalda hansı tip verilənləri çap etmək mümkündür?

A) Tam və məntiqi

B) Həqiqi simvol və məntiqi

C) Tam, həqiqi, simvol, sətir və məntiqi

D) Simvol və sətir

E) Məntiqi, sətir və tamC

65

Kommunikasiya proqram paketlərinin təyinatı nədir?

A) Mətn sənədlərinin yaradılması, tərtibi və redaktəsi

B) Cədvəl formasında verilənlər üzərində çoxlu sayda əməliyyatların aparılması

C) Böyük həcmli informasiya massivlərinin saxlanılmasının təşkili və işlənməsi

D) Elektron slaydların nümayiş etdirilməsi

E) Uzaq abunəçi və şəbəkənin informasiya resursları ilə əlaqə yaratmasıE

E


66

Aşağıdakı modullardan hansı "Modullar siyahısı blokunda" elan olunmaya bilər?

A) Wincrt B) Strings C) Winapi D) System E) WinprnD

67

Onaltılıq say sistemində verilmiş 4AC ədədi onluq say sistemində hansı ədədi ifadə edir?

A) 1197 B) 1199 C) 1195 D) 1196 E) 2001D

68

Turbo Pascalda aşağıda verilən tiplərdən hansıları baza tipləridir?

1) interval 2) həqiqi 3) simvol 4) çoxluq 5) sətir

A) 1,2,3 B) 1,4,5 C) 2,5 D) 1,5 E) 2,3


E

69

Obyektin yerini dəyişmək üçün hansı əmrlər cütündən istifadə olunur?

A) save, cut B)copy, paste C)copy, cut D)cut, paste E)print pasteD

70

Format cell əmrinin funksiyası nədir?

A) xanada mətnin istiqamətini dəyişir

B) xanada mətnin rəngini dəyişir

C) Xanada mətnin mövqeyini dəyişir

D) xanada mətnin formatını dəyişir

E) xananın məzmununu əyişirD

71

Line spasing əmrinin funksiyası nədir?

A) sətrləri nömrələyir

B) abzasların əvvəlinə dekorativ nişanlar salır

C) Sətrlərarası məsafəni təyin edir

D) hərflərarası məsafəni təyin edir

E) abzaslararası məsafəni təyin edirC

72

Müasir kompyuterlərin əsas iş prinsipləri hansı alimlər tərəfindən verilmişdir?

A) Con Fon Neyman, Q.Qoldsteyn, A.Beris

B) Q.Qoldsteyn , A.Beris, Ç. Bebbic

C) B. Paskal, Con Fon Neyman, A.Beris

D) B.Qeyts, N.Virt, Con Fon Neyman

E) Q.Qoldsteyn, Con Fon Neyman, S. CobbsA

73

Find əmri nə iş görür?

A) Sözü mətndə tapır və seçir

B) Mətn hissəsini tapır və silir

C) mətndə söz və ya söz birləşməsini digəri ilə əvəz edir

D) Mətndə sözü tapır və formatını dəyişir

E) Mətndə axtarılan sözu buferə yazırA

74

Biri delete cell əmrinin funksiyası deyil

A) shift çell left B) shift cell up C) merge cell

D) delete entire row E) delete entire column


C

75

Format painter aləti hansı menyuya məxsusdur ?

A) Page layout B) View C) İnsert D) Home E) ReferensD

76

Pen color əmri nə iş görür

A) şriftin ölçüsünü təyin edir

B) qələmin rəngini təyin edir

C) sətrlərarası məsafəni təyin edir

D) sətrləri nömrələyir

E) abzasları nömrələyirB

77

Delete row əmri nə iş görür?

A) cədvəli ləğv edir B) seçilmiş xananı ləğv edir C) seçilmiş sətrləri ləğv edir

D) seçilmiş sütunları ləğv edir E) cədvəlin məzmunu silir


C

78

Table row height əmri nəyi təyin edir?

A) Sütunun enini B) Xananın enini C) Sətrin hündürlüyünü

D) Cədvəlin enini E) xanada mənin mövqeyini


C

79

Distribute row əmri nə icra edir?

A) Sütunun enini təyin edir

B) Xananın enini təyin edir

C) Sətrlərin hündürlüyünü bərabərləşdirir

D) Cədvəlin enini təyin edir

E) xanada mənin mövqeyini təyin edirC

80

İnsert row above əmri nə icra edir?

A) əvvələ seçili sətrlərin sayı qədər sətr əlavə edir

B) Sonraya seçili sətrlərin sayı qədər sətr əlavə edir

C) Sətrlərin hündürlüyünü bərabərləşdirir

D) Cədvəlin enini təyin edir

E) xanada mənin mövqeyini təyin edirA

81

İnsert row belove əmri nə icra edir?

A) əvvələ seçili sətrlərin sayı qədər sətr əlavə edir

B) Sonraya seçili sətrlərin sayı qədər sətr əlavə edir

C) Sətrlərin hündürlüyünü bərabərləşdirir

D) Cədvəlin enini təyin edir

E) xanada mənin mövqeyini təyin edirB

82

Splite cells əmri nə iş görür?

A) Seçilmiş xanaları yenidən bölür

B) Seçili xanaları birləşdirir

C) yeni xananı əvvələ əlavə edir

D) seçili xanaları sona əlavə edir

E) seçili xanaların məzmununu silirA

83


Kompyuter şəbəkələrində verilənlərin ötürülməsi sürəti hansı vahid ilə ölçülür?

A) KBayt/san , Mbayt/san, Qbayt/san; B) KBit/san , Mbit/san, Qbit/san;

C) bod; D) KBit/bod E) Mhs.


B


84

Әməliyyat sistemi ilə periferiya qurğuları arasında əlaqə yaradan proqram necə adlanır?

A) Klaviatura B) Monitor C) Drayver D) Maus E) SkanerC

85

Onluq say sistemində verilmiş 354 ədədi səkkizlik say sistemində hansı ədədi ifadə edir?

A) 542 B) 534 C) 453 D) 245 E) 435A

86

Ekrandakı hər bir nöqtə nə adlanır?

A) Bit B) Bayt C) Piksel D) Heç nə E) HərfC

87

1 dyüm bərabərdir...

A) 1m B) 1,54sm C) 2,53 sm D) 2,54sm E) 1,54 mmD

88

Drop Caps əmri necə istifadə olunur

A) Abzas məsafəsini təyin etmək üçün

B) Abzasın baş hərfinə format vermək üçün

C) Abzaslar arası məsafəni təyin etmək üçün

D) Abzasları nömrələmək üçün

E) sətrləri nömrələmək üçünB

89

Onaltılıq say sistemində neçə hərf var?

A) 16 hərf B) 1 hərf C) 5 hərf D) 4 hərf E) 6 hərfE

90

Backspace düyməsi hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

A) kursordan sağ tərəfdə yerləşən işarəni silir

B) böyük hərflər rejiminə keçidi təmin edir

C) kursordan sol tərəfdə yerləşən işarəni silir

D) Rəqəmlərlə işləmək üçündür

E) Cavabların hamısı səhvdirC

91

Səhifələri nömrələmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur

A) line spasing B) insert page break C) text box D) pivotTable E) pictureB

92

Onluq say sistemində 49 ədədi hansı say sistemində 100ə bərabərdir?

A) 5lik B) 6lıq C) 7lik D) 8lik E) 9luqC

93

Kompyuterin sistem blokuna hansılar aiddir?

A) bütün periferiya qurğuları; B) printer;

C) LCD və CRT tipli monitorlar; D) skaner, plotter, strimmer;

E) Ana lövhə, mikroprosessorlar, mikrosxemlər, yaddaşlar, sərt disk, elastik disk sürücüsü, CD ROM.E

94

Bir və ya birbiri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir neçə cədvəllərdən zəruri məlumatları seçməyə, hesabatlar aparmağa və nəticələri cədvəl şəklində almağa imkan verir:

A) Modul B) Sorğu C) Hesabat D) Cədvəl E) MakrosB

95

Mürəkkəb sorğuların asanlıqla qurulmasının təmin edilməsi mümkündür:

A) Microsoft Access B) Microsoft Word C) Microsoft Excel

D) Microsoft Power Point E) Microsoft Publisher

A


96

Biri sorğuların təyinatı və vəzifələrinə aid deyil:

A) Seçmənin şərtlərini ödəyən yazıları seçib götürmək

B) Sorğuların nəticə cədvəlinə lazım olan sahəyə daxil etmək

C) Alınmış yazıların hər birində hesablamaları aparmaq

D) Seçilmiş yazılar alt çoxluğunu digər cədvələ əlavə etmək

E) Mürəkkəb quruluşa malik olan hesabatın layihələndirilməsinə imkan verirE

97

Sorğuların yerinə yetirilməsi nəticələri hansı şəkildə əks etdirilir?

A) Mətn B) Anket C) Cədvəl

D) Fərqli şəkillərdə əks oluna bilər E) Nəticə əks olunmur


C

98

Sorğuların layihələndirilməsi pəncərəsi neçə hissəyə ayrılır:

A)3 B)5 C)6 D)4 E)2E

99

Hansı obyektsiz verilənlər bazası mövcud ola bilməz:

A) Hesabatsız B) Cədvəlsiz C) Formasız

D) Sorğusuz E) Yuxarıda sadalananların hamısı zəruridir


B

100

Hesabatların quruluşuna baxmaq üçün Məlumatlar bazası pəncərəsində hesabat obyektini aktivləşdirib ....... düyməsinə sıxmaq lazımdır.

A) Edit B) Design C) Insert D) Add E) CreateB

101

Microsoft Accessdə New Report dialoq pəncərəsində Report Wizard parametrini seçməklə ....... hazırlamaq mümkündür:

A) Cədvəl B) Sorğu C) Hesabat D) Forma E) ModulC


102

Verilənlər bazasında məlumatlar ,adətən nələrdə saxlanılır?

A)Sorğularda B)Hesabatlarda C)Formalarda D)Modullarda E)CədvəllərdəE

103

Verilənlər bazasının təhlükəsizlik baxımından ən etibarlı obyektləridir:

A) Hesabatlar B) Makroslar C) Sorğular D) Formalar E) ModullarC

104

PowerPoint,Paint,MSWord proqramının ad genişlənmələrinin duzgün verilmiş variantı seçin

A)РРТ;DOC;PSD B)EXE;DOC;XLS C)PPT;BMP;DOC

D) BMP; COM; BAT E) ВАК; BAT; DOC


C

105

MSExceldə A1 xanasında 3, B1 xanasında 5, A2 xanasında 12 yazılmışdır A1+B1*A2 nəyə bərabərdir

A)36 B) 63 C) 27 D) 41 E) 15B

106

Xanaya verilmiş qeydi silmək üçün hansı menyuya müraciət etmək lazımdır

A)File-Файл B)Edit-Правка C) View-Вид

D) Tools Cервис E) Insert Вставка


B

107

DNS serverin təyinatı:

A)Analoq informasıyanın diskret formaya çevirmək

B)Brauzerlərə veb saytları tanitmaq

C)Catdırmanı təmin etmək

D)Catdırilma zamanı sürət və təhlüikəsizliyə nəzarət etmək

E)Domenadlanan IP ünvanlara çevirici bir proqramE

E


108

USENET xidmətinin əsas funksiyası aşağıdakılardan hansıdır?

A)Faylların mübadiləsini təmin edir

B)Hipermətnin mübadiləsini təmin edir

C)Telekonfrans təşkilini təmin edir

D)Yalnız elektron məktub üçün istifadə edilir

E) Bütün kompyuterləri əlaqələndirən sistemC

109


Verilmişlərdən hansı brauzer deyil

A)Netscape Navigator B)Mosaic C)Mozilla

D)InternetExplorer E)Euadora


E

110


Server nədir

A)Bütün kompyuterləri birləşdirən kommutator

B)Öz resurlarını ümumi istifadəyə təqdim edən kompyuter

C)Başqa kompyuterin resurslarından istifadə edən işçi stansiya

D)Yalnız lokal resurslara malik kompyuter

E)Bütün kompyuterləri əlaqələndirən sistemB

111

HTTP protokolunun əsas funksiası aşağıdakılardan hansıdır?

A)Faylların mübadiləsini təmin edir

B)Hipermətnin mübadiləsini təmin edir

C)Telekonfrans təşkilini təmin edir

D)Yalnız elektron məktub üçün istifadə edilir

E) Bütün kompyuterləri əlaqələndirən sistemB

112

Hansı OSI modelinin səviyyəsi deyil

A)tətbiqi B)texniki C) kanal D) fiziki E) şəbəkəB

113

DNS xidməti nə üçündür?

A) kompyuterin IP ünvandan istifadə edə bilməsi üçün;

B) İnternetə qoşulmaq üçün;

C) Şəbəkələrarası informasiya mübadiləsini təmin etmək üçün;

D) İP ünvanın URL ünvana çevrilməsi üçün

E) istifadəçi adı üçün.D

114

Ole texnologiyası nədir?

A) obyektin xassələri dəyişdirilir

B) obyektlərin digər proqramlarla birgə işlənməsi və mübadilə olunması

C) obyektin surətinin çıxarılması

D) obyektin digər sənəndlərə yerləşdirilməsi

E) cavabların hamısı düzdürB

115


Diskin defreqmentasiyasın hansı əməliyyat yerinə yetirir?

A)Yalnız diskdə yazılan sənədləri nizamlayır

B)Yalnız diskdə yazilan faylları nizamlayır

C)Diskdə yazılan proqramları və faylları nizamlayir

D)Yalnız diskdə yazılan proqramları nizamlayır

E)Yalnız diskdə yazılan proqram və fayilları qoruyur.

C


116

Verilən nədir?

A)hər hansı bir prosesin gedişatını göstərən cihaz və ya insanlar tərəfindən qeyd olunan fakt əlamət müşahidə və hadisədir

B)texniki vasitələr də saxlanması,emal edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə saxlanılan

C)informasiyanın təsvir olunmuş formasıdır

D)mücərrəd varlıqdır

E)ad,qiymət,tip və struktur xarakteristikalara malikdirB

117

Neyro kompyuterlərin element bazası əsaslanacaq

A)elektron lampalar B)tranzistorlar C)bio və optik elementlər

D) inteqral sxemlər E) BİS və ÇBİS


C

118

PowerPoint,Paint,MSWord proqramının ad genişlənmələrinin duzgün verilmiş variantı seçin

A)РРТ;DOC;PSD B)EXE;DOC;XLS C)PPT;BMP;DOC

D) BMP; COM; BAT E) ВАК; BAT; DOC


C

119

MSExceldə A1 xanasında 3, B1 xanasında 5, A2 xanasında 12 yazılmışdır A1+B1*A2 nəyə bərabərdir

A)36 B) 63 C) 27 D) 41 E) 15B

120

Xanaya verilmiş qeydi silmək üçün hansı menyuya müraciət etmək lazımdır

A)File-Файл B)Edit-Правка C) View-Вид

D) Tools-Cервис E) Insert-Вставка


B

121

Kolontitul nə məqsədlə istifadə olunur?

A)Səhifə başlıqlarına ad qoymaq üçün

В)Səhifənin nömrəsini ləgv etmək üçün

C)Səhifənin parametrlərini tənzimləmək üçün

D)Səhifə başlıqlarına şəkil daxil etmək üçün

E)Səhifə başlıqlarına və sonluqlarına yalnız saat və tarix daxil etmək üçünA

122


Elektron cədvəlin sütunları

A)latin əlifbasının hərfləri ilə ifadə olunur və ya sıra ilə nömrələnir

B)istifadəçi tərəfındən sərbəst şəkildə adlandirılır

C)yalnız rəqəmlərlə nömrələnir

D)rus əlifbasınınhərfləri ilə ifadə olunur

E) müxtəlif isarələrlə ifadə olunurA

123

Susmaya görə Excel sənədinin adı necə olur

A)book1 B)sum1 C) sheet D) page E) notebook1


A


124

Sahibinin soyadı “Cəlilli”, yaxud “Cəmilli” olan avtomobillər axtarılırsa, sorğunu belə vermək olar:

A) sahibi = [Cə?illi] B) sahibi = Cə?illi C) sahibi = “Cə#illi”

D) sahibi = “Cə?illi” E) sahibi = “Cə!illi”


D

125

Excel proqramında (D2:F30) diapazonu (aralığı) secilmisdir. Neçə sətir (ROW) seçilmişdir

A)20 B)28 C)29 D) 32 E) 3C

126

Verilənlər nədir?

A)hər hansı bir prosesin gedişatını göstərən cihaz və ya insanlar tərəfindən qeyd olunan fakt əlamət müşahidə və hadisədir

B)texniki vasitələrdə saxlanması,emal edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə saxlanılan

C)informasiyanın təsvir olunmuş formasıdır

D)mücərrəd varlıqdır

E)ad,qiymət,tip və struktur xarakteristikalara malikdirB


127

Excel proqramında A1 xanasına 4, C2 xanasina isə 2 yazılmısdır. A5 xanasina A1+C2 yazılmışdır.B5 xanasına А5^3 qeyd edilmiş düsturunun son nəticəsi asağıdakılardan hansıdır

A)36 B)216 C)316 D)256 E) 116B

128

COUNT funksiyası.............üçün istifadə edilir.

A)Seçilmiş aralıqda yalnız ədəd yazılmış xanaların sayınımüəyyən etmək

B)Seçilmiş aralıqda yalnız mətn yazılmıs xanalarin sayını müəyyən etmək

C)Seçilmiş aralıqda olan ədədləri cəmləmək

D)Seçilmiş aralıqda dolu xanaların sayını müəyyən etmək

E)Seçilmiş aralıqda boş xanaların sayını müəyyən etməkA

129

Access sistemində yazı təsvir edilir:

A)Cədvəl ilə B)Sütun ilə C) Sətir ilə D) Fayl ilə E) Hesabat iləC

130

Access proqramında asağıdakılardan hansı obyekt olmadıqda verilənlər bazası mövcüd ola bilməz

A)Forma B) Cədvəl C) Sorğu D) Hesabat E) MakrosB

131

Sahə nədir:(MSAccess)

A)konstruktor pəncərəsi B)istənilən ölçülü mətn C)cədvəlin sütunu

D)bir neçə yazı E) cədvəlin sətri


C

132

İnternetə bağlantı üsullarından biri yanlışdır

A)Dial-up B) ADSL C) WIMAX D) Peyk E) NetBiosE

133

USENET xidmətinin əsas funksiyası aşağıdakılardan hansıdır?

A)Faylların mübadiləsini təmin edir

B)Hipermətnin mübadiləsini təmin edir

C)Telekonfrans təşkilini təmin edir

D)Yalnız elektron məktub üçün istifadə edilir

E) Bütün kompyuterləri əlaqələndirən sistemC
C

134

Kompyuterlərin şəbəkəyə qosulma qaydası necə adlanır?

A)Magistral B)Terminal C)Protokol D)Marşurtizasiya E) TopologiyaE

135

Verilmişlərdən hansı brauzer deyil

A)Netscape Navigator B)Mosaic C)Mozilla D)InternetExplorer E)EuadoraE

136

Server nədir?

A)Bütün kompyuterləri birləşdirən kommutator

B)Öz resurlarını ümumi istifadəyə təqdim edən kompyuter

C)Başqa kompyuterin resurslarından istifadə edən işçi stansiya

D)Yalnız lokal resurslara malik kompyuter

E)Bütün kompyuterləri əlaqələndirən sistemB

137

HTTP protokolunun əsas funksiası aşağıdakılardan hansıdır?

A)Faylların mübadiləsini təmin edir

B)Hiper mətnin mübadiləsini təmin edir

C)Telekonfrans təşkilini təmin edir

D)Yalnız elektron məktub üçün istifadə edilir

E) Bütün kompyuterləri əlaqələndirən sistemB

138

Hansı OSI modelinin səviyyəsi deyil

A)tətbiqi B)texniki C) kanal D) fiziki E) şəbəkəB

139

Save as əmrinin qısa yolu hansıdır?

A) Ctrl+S B) Ctrl+O C) Ctrl+F D) F2 E) F12A

140

Yerinə yetirilən əməliyyatı geri qaytarmaq üçün aşağıdakı hansı əmrdən istifadə olunur?

A) CTRL+ A B) CTRL+H C) CTRL+S D) CTRL+Y E) CTRL+ZE

141

Sənədə çapdan əvvəl baxmaq üçün daxil oluruq:

A) Print Prewiew B) CTRL+O C) CTRL+G D) Rewiew E) ViewA

142

Aktiv səhifəni bağlamağın qısa yolu hansıdır?

A) Ctrl+H B) Ctrl+C C) Ctrl+W D) Ctrl+O E ) Ctrl+PC

143

Alqoritmin bir məsələ üçün deyil bütün məsələlər sinfinə aid olmasi alqoritmin hansı xassəsinə aid edilir?

A) Sadəlik, müəyyənlik В) Kütləvilik C) Nəticəvilik D) Aydınlıq E) DiskretlikB

144

"Crack" nədir?

A) antivirus B) virus C) proqramları zədələyən spam kökləri

D) internet proqramı E) proqramlara qoyulmuş xüsusi açarlar


E

145

Alqoritm kompyuterdə nə ilə icra olunur?

A)Әməliyyat sistemi ilə B)Proqramlasdırma dili ilə C)Xidməti proqramla

D) Drayverlə E) Strimmer ilə


B

146

Aşağıdakı proqram yerinə yetirildikdən sonra c dəyişəni hansı qiyməti alacaqdır?

a:=30 b:=a+5 a:=b+3 c:=a/2

A) 16 B) 14 C) 19 D) 15 E) 34

C


147

Alqoritm asağıdakılardan hansı ilə təsvir olunmur

A)Blok sxem ilə B)Təbii dil ilə C)Proqram ilə D)Cədvəl ilə E)Diaqram iləE

148

Alqoritmin blok sxemlə təsvirində müqayisə hansı fiqurla isarə olunur?

A)Ellips B)İstiqamətlənmiş ox ilə C)Paraleloqramla D)Romb ilə E)DüzbucaqlıD

149

ASCII kodlaşdirma sistemi nəyi kodlaşdırır?

A)Simvolları B)Latın hərflərini C)Rəqəmləri

D)Milli əlifbanın hərflərin E) Latın hərfləri və simvollar


E

150

Aşağıdakılardan hansılar riyazi və məntiq əməliyyatların yerinə yetirilməsini təmin edir

A)HDD B)BİOS C)CPU D) RAM E) VGAC

151

Hansı kodlasdırma sistemi vardır?

A)analoq,cədvəl,rəqəm kodlaşdırma sistemi

B)simvol,ədəd,məntiqi kodlaşdırma sistemi

C)cədvəl, rəqəm kodlaşdırma sistemi

D)cədvəl, simvol kodlaşdırma sistemi

E)cədvəl,məntiqi kodlaşdırma sistemiA

152

Aşağıdakılardan hansılar proqramlaşdırma dillərinə aid edilir

1.Avast 2.MacОС 3.Fortran 4.Basic 5.Sheme 6.Case 7.ADA

A)1,3,4,6 B)2,3,4,5,7 C)2,3,4,7 D) 3, 4, 5, 7 E) 3, 4, 5, 6, 7


D

153

Drayver proqram təminatının hansı növünə aid edilir?

A)İxtisaslasdırılmış proqramlara

B)Tətbiqi proqram təminatina

C)Sistem proqram təminatına

D)Xüsusi proqram təminatı

E) Proqramlaşdırma instrumentləriC

154

Aşağıdakılardan hansı kompyuter şəbəkəsində düzgün yazılmış İP ünvanıdır

A) 100.171.256.124.35 B) 100.171.123.25 C) 900.324.09.1

D) 28.258.123.001 E) 11.355. 259.127


B

155

Bütün qara və göy rəngli maşınları tapmaq tələb olunursa, düzgün sorğu aşağıdakılardan hansıdır?

A) rəng = “qara” və rəng = “göy”

B) rəng = qara və rəng = göy

C) rəng = qara və ya rəng = göy

D) rəng = [qara] və ya rəng = [göy]

E) rəng = “qara” və ya rəng = “göy”E

156

Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın:Mozilla,Safari...

A)Chrome B) Excel C) MS-DOS D) FoxPro E) SQLA

157

Hansı proqramlaşdırma dili deyil?

A)Java B)Fortran C)Basic D) Asembler E) ObjectE

158

f(x)=(x-A)*2+b funksiyası hansı tip alqoritmlə verilməlidir

A)xətti B)budaqlanan C)tam budaqlanan D)dövrü E) sadə dövrüA

159

Apple kompyuterlərində hansı əməliyyat sistemindən istifadə edilir?

A)Linux B)Windows C)Unix D)Vista E) Mac ОСE

160

Asağıda verilənlərdən hansı əməliyyat sisteminə aiddir?

A)Kompyuterin əsas qurgularının yığımıdır

B)Aşağı səviyyəli proqramlaşdırma sistemidir

C)Kompyuterin bütun qurğularının qarşılıqlı şəkildə isini təmin edən və istifadəçilərə bu qurğularla işləmə imkanı yaradan proqramlar yığımıdır

D)Sənədlərlə əməliyyat aparmağa imkan verən proqramlar yığımıdır

E)Кompyuter viruslarının məhv edilməsi ücün proqramdırC

161

Tətbiqi proqramlara aid olmayanı göstərin:

A)Cədvəl prosessorları B)Oyun proqramları C)Lüğət və tərcüməçi proqramlar

D) Әməliyyat sistemləri E)VBIS


D

162

Qarşıya qoyulmus konkret məsələlərin həlli ücün nəzərdə tutulmuş proqramlar hansılardır

A)Sistem proqramları B)Texniki xidməti proqramlar C)Tətbiqi proqramlar

D)Servis proqramları E) Örtüklər


C

163

Servis proqramlarının tərkibinə daxil olanları seçin

A)Utilitlər,əməliyyat sistemləri,örtüklər

B)Translyator,utilitlər,antiviruslar

C)Utilitlər,örtüklər,antivirus proqramları

D)İnterpretator,kompulyator,assembler

E)Utilitlər, örtüklər, ekspert sistemləriC

164

Asağıdakılardan hansı internet üçün proqramlaşdırma dilləri sırasına daxildir?

A)C,С++ B)HTML,PHP C)Basic, Delphy D) HTML E) C,-BasicB

165

Tətbiqi proqram hesab edilməyəni seçin

A)Mətn redaktoru B)Qrafik prosessor C)VBIS

D)Ekspert sistemi E) Servis proqramları


E

166

Proqramlaşdırma dillərinə aid olan sıranı secin:

A)Basic,MS-DOS B)Delphi7,TurboPaskal C)Delphi,Windows

D) Norton Commander, Fortran E) С++ , Winrar


B

167

Proqramda mətni yerinə yetirilənə qədər onu kompyuter koduna çevirən proqram hansıdır?

A)Kompilyator B)Translyator C)Akselarator

D)İnterpertator E)Akselarator və translyator


B

168


Asağıdakılardan hansı əməliyyat sistemidir

1)WindowXP 2)MACOS 3)WinZip 4)Linux 5)MSOffice

A)1,2,3 B) 1,2,3,4 C) 1,2,5 D) l,2,4 E) 2,4,5D


169

İnformasiyanın qiymətlilik xassəsi aşağıdakıdır:

A)informasiya obyektiv gercəkliyə uyğun olmalıdır

B)informasiya mövcud zaman anına uyğun olmalıdır

C)informasiya potensial sahibinə hər hansı sahədə mənfəət gətirirsə

D)tədqiq olunan obyekt və ya proses haqqında toplanmış informasiyanın miqdarı ilə ölçülür

E)hesablama sistemlərinin emaletmə və ötürmə obyektidirC

170

Aşağıdakılardan hansı şəbəkə əməliyyat sistemi hesab edilir?

A)Windows2000 B)Windows98 C)WindowsNT

D)Windows XP E)MS-DOS

C


171

Windows ilə istifadə olunan iki əsas fayl sistemi mövcuddur?

A)FAT və NTFS B)COM və DOS C)FAT və FAT 34 D)EXE və COM E)NT və OS/2A

172

İcra olunan fayl genişlənməsi hansıdır?

A)XLS B)MDB C) EXE D) DOC E) PASC

173

Cədvəldə adlar siyahısından “N” hərfi ilə başlayan verilənlərin siyahısını çıxarmaq üçün hansı ifadədən istifadə etmək lazımdır?

A)"*N" B)"N" C)"*N*" D)"N?" E)"N*"E

174

Faylın adı necə hissədən ibarətdir?

A)1 B)2 C)255 D) 256 E) 8B

175

Aşağıdakılardan hansı Microsoft Office inteqrallaşdırılmış proqramlar paketinə aid genişlənmədir? 1.ppt, 2.doc. 3.xls, 4.for, 5.exe

A)1,2,5 B)3və5 C)2,3,6 D)1,2, 3 E) 4 və 5D

176

Windows əməliyyat sisteminin təyinatı nədən ibarətdir?

A)Proqramların translyasyası üçündür

B)Mətn işlərini yerinə yetirmək üçündür

C)Cədvəl proqramıdır

D)Hesablama işlərini yerinə yetirmək üçündür

E)İstifadəçi ilə kompyuter arasında əlaqə yaranan və kompyuterin bütün qurğularının işini idarə edən mürəkkəb proqramt oplusudurE

177

Kompyuterdə verilmiş informasiyanın köçürülmə zamanı müvəqqəti saxlandığı yer?

A)Mübadilə buferi B)Vinçestr C)Daimi yaddaş D)Xarici yaddaş E)HeçbirindəA

178

MSDOS əməliyyat sistemində Qovluğun adında maksimum neçə simvoldan istifadə oluna bilər?

A)2 B)8 C) 24 D) 25 E) 254B

179

Takttezliyi nəyə deyilir?

A)Prosessorun sürətinə B)Әməli yaddasin tutumu C)Daimi yaddasın tutumu

D)BiOSun sürəti E) Monitorun gorüntü effekti


A

180

Prosessor özündə hansı funksiyanı birləşdirir?

A)Hesab-məntiq və idarəetmə qurğusudur

B)Müvəqqəti yaddaş qurğusudur

C)Cıxış qurğusudur

D)Operativ yaddaşdır

E) Xarici yaddas qurgusudurA

181

Hansı periferiya qurgusu deyil?

A)Strimmer B)BİOS C)Klaviatura D) Printer E) ModemB

182

Kompyuterin yaranma tarixi hansı maşınla başlanır?

A)İBM360 B)URAL-22 C)MiNSK-2 D)ENİAC E)NOTEBOOK


D


183

Periferiya qurğuları nə üçün istifadə olunur?

A)İnformasiyanin daxil və xaric edilməsini təmin edir

B)Әməliyyat sistemini yükləmək üçün istifadə olunur

C)Xarici yaddaş qurğusudur

D)Kompyuterdə saatı və tarixi yadda saxlayır

E) Monitorda vizual görüntü yaradirA

184

Hansı topologiyada bütün kompyuterlər bir mərkəzi qovşaqla birləşdirir

A)şin B)qarişıq C)ağacvari D)halqavari E) ulduzE

185

Birinci səviyyəli keş yaddaş harada yerləsir?

A)Әməli yaddasda

B)BiOS-da

C)Mikroprosessorun daxilində

D)VGA nın daxilində

E) CMOSdaC

186

İkinci səviyyəli keş yaddaş harada yerləşir?

A)Prosessorun daxilində

B)Ana plata üzərində olan prosessor və RAM arasında yerləşir

C)Monitorun daxilində

D) BİOSda

E) Xarici yaddaşdaB

187

Asağıdakılardan hansı prosessorun əsas parametrlərindən sayılır?

A)İstifadə olunan yaddaşin tutumudur

B)Bir saniyədə icra olunan əməliyyatların sayı C)İstifadə olunan yaddas

D)Xarici yaddaş qurğuları E)Kes yaddaşın işini zəiflədirB

188

İP ünvanının uzunluğu neçə bitdir

A)4 B)24 C)32 D)16 E) 8C

189

Kompyuterə qosulan qurğular nəyin köməy ilə sistemlə əlaqələndirilir?

A)HDD B)RAM C)FDD D)VGA E)DRiVERE

190

Aşağıda verilənlərdən hansi BiOS-----a aid edilir

A)Fiziki yaddas B)Sabit yaddaş C)Әməli yaddaş D)Video yaddaş E)Keş yaddaşB

191

CPU nə deməkdir?

A)Fizikiyaddaş B)Әməliyaddas C)Keş yaddaş D)Video yaddaş E)MikroprosessorE

192

Sorğu nəticəsində ilkin verilənlər bazasının əsasında ...... yaradılır.

A)Yekunlaşdırıcı cədvəl B)Yekunlaşdırıcı forma C)Yekunlaşdırıcı hesabat

D)Yekunlaşdırıcı anket E)Yekunlaşdırıcı modul


A

193


Axtarılan qiymətlər dəqiq məlum olmadığı halda sorğunu ....... vasitəsilə vermək əlverişli olur.

A)simvollar B)mətnlər C)cədvəllər D)şablonlar E)qrafiklərD


194

Axtarışı yalnız bir sahəyə görə aparılan sorğular necə sorğulardır?

A)Mürəkkəb B)Sadə C)Törəmə D)Riyazi E)Belə sorğu yoxdurB

195

Axtarışı bir neçə sahəyə görə aparılan sorğular necə sorğulardır?

A)Mürəkkəb B)Sadə C)Törəmə D)Riyazi E)Belə sorğu yoxdurA

196

........ verilənlər bazasının obyekti olub, informasiyanın çıxışı üçün nəzərdə tutulub. A) Sorğu B) Forma C) Modul D) Hesabat E) Cədvəl

D

197

Cədvəldə lazım olan verilənləri tez tapmaq üçün ən yaxşı vasitə nədir?

A) Makro B) Hesabat C) Süzgəc D) Add düyməsi E) View düyməsiC

198

Biri sorğulara aid deyil:

A)Sorğunu eyni zamanda bir neçə cədvələ tətbiq etmək olar

B)Ekrana yalnız lazım olan sahələri çıxarmaq olar

C)Sorğu nəticəsində alınan yekun cədvəldə sahələrin ardıcıllığını dəyişmək olar

D) Ekrana yalnız zəruri olan sayda yazı çıxarmaq olar

E) Rənglərdən istifadə etməklə daha baxımlı etmək olarE

199

Viruslar aşağıdakı əlamətlərə görə təsnif olunur:

A) Yerləşdiyi mühitə görə

B) Yerləşdiyi mühitə yoluxma üsuluna görə

C) Alqoritmin xüsusiyyətlərinə görə

D) Desktruktiv imkanlarına görə

E) HamısıE

200

İqtisadi məsələlərin proqramlaşdırılması üçün dillərdən biri doğru verilmişdir:

A) Lisp B) Komit C) Alqol D) Fortran E) PL-1E

Yüklə 46,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə