X sinif karbon, silisium və onların birləşmələri. I variant ŞagirdYüklə 59,18 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü59,18 Kb.
#9715

X SINIF Karbon , silisium və onların birləşmələri. I variant

Şagird__________________________

  1. Tərkibində karbon atomu olan maddələri gostərin.

1.SİDERİT 2.ŞÜŞƏ 3.QRAFİT 4.PİRİT 5.MALAXİT

A.1.3.4.5 B.3.5. C.1.2.3.5 D.2.4.5

2.Karbon mono oksid hansı reaksiyalara əsasən alınır

1.Na2 CO3 + HCl—

2.CO2 + C---

3. CO2 + O2---A. 1.2 B. Yalnız 1 C. Yalnız 2 D.2.3

3. Çətinəriyən şüşənin tərkibinə hansı element daxil deyil?

A) O B) Ca C)K D) Na4.Hansı maddə bərk halda “quru buz” adlanır?

A)CO2 B)N2 C)NO D)CO

5. X+2H2SO4(qatı)--- CO2+ 2SO2+2 H2O

X maddəsini müəyyən edin.

  1. CH4 B)C C)CO D)H2S

6. Hansı sxem üzrə geden reaksiyadan alınan qaz Ca(OH)2 məhlulunu bulandirir?

A) NH4NO3-----

B) Zn +H2SO4(duru)-------

C) MgCO3 + HCl-----------

D) (NH4)2CO3 +NaOH--------

7.KNO3+S+C-----K2S+CO2+N2 oksidləşmə -reduksiya reaksiyasını əmsallaşdırın.

8.Hansı reaksiyalardan alınan birləşmələrdə donor-akseptor mexanizmi ilə əmələ gəlmiş kovalent rabitələr var?

1.CO2+C---- 3.NH3+O2---------

2.N2+H2--------- 4.NH3+HCl-----

A)1.4 B) 1.3 C)2.3.4 D)1.3.4

9. 14 q silisiumun tamamilə reaksiyaya daxil olması üçün lazım olan HF-un minimum və maksimum kütləsini hesablayın

A) 40-80

B) 40-40

C)60-40

D)80-80

10. Karbon yarımqrupu elementlərinin ən yüksək valentliyi və oksidləşmə dərəcəsi hansıdır?

A) II, +4 B) IV,+2 C)IV,+4 D)II,+2

X SINIF Karbon , silisium və onların birləşmələri. II variant

Şagird__________________________

1.Silisium (IV) oksid üçün hansı ifadələr səhvdir? 

I. Təbiətdə sərbəst şəkildə rast gəlinir

II. Xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olur. 

III. Turşu oksididir.

IV. HNO3 ilə reaksiyaya daxil olur

A)I,III B)I,II C)II,IV D)II,III

2.H2CO3 turşusunun hər hansı bir duzuna turşularla təsir etdikdə nə ayrılır?

A) CO B)NO C) CO2 D)CH4

3. Qələvi-torpaq metalların H2CO3 turşusu ilə əmələ gətirdiyi normal və turş duzlar suda necə həll olur?

A)

pis

B)

normal duzlar yaxşı, turş duzlar pis

C)

cavabların heç biri doğru deyil

D)

normal duzlar pis, turş duzlar yaxşı

4. Adi şüşənin tərkibinə hansı element daxil deyil?

A) O B) Ca C)K D) Na5.CO+Na(OH) - - 
reaksiyasından əmələ gəlir:

A)reaksiya getmir B)HCONa

C)HCOONa D) NaHCO3

6.Portlandsement hansı qarışığın yandırılmasından alınır?

A) CaCO3 + Al2O3·2SiO2·2H2O


B) K2CO3 + CaCO3 + SiO2
C) CaCO3 + SiO2
D) Na2CO3 + CaCO3 + Al2O3·2SiO2·2H2O
E) Na2CO3 + CaCO3 + SiO2

7.Hansı maddədən silikat sənayesində xammal kimi istifadə edilmir?

A) Al2O3·2SiO2·2H2O


B) Na2CO3
C) SiO2
D) CaCO3
E) CaSO4·2H2O

8. Silisium-dioksid haqqında hansı ifadə səhvdir?

A) qumun əsas tərkibini təşkil edir


B) flüorid turşusunda həll olur
C) kristalları kvars adlanır
D) molekulyar quruluşa malikdir
E) yüksək temperaturda əriyir

9. Sxemləri tamamlayın və oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tənliklərini qeyd edin.

http://www.e-derslik.edu.az/books/151/assets/img/page137/1.jpg

10. Metasilikat turşusuna aid olmayan ifadəni göstərin.

A) qızdırıldıqda iki oksidə parçalanır


B) suda məhlulda lakmusu qızardır
C) karbonat turşusundan zəifdir
D) duzları silikatlar adlanır
E) suda kolloid məhlul əmələ gətirir

X SINIF Karbon , silisium və onların birləşmələri. III variant

Şagird_________________________

1. Karbonatların ümumi xassələrini əks etdirən reaksiyaların tənliklərini tamamlayın:

a. CaCO3 + ... → ... + .... + CO2
c. Na2CO3 + ... → ... ↓ + ...

b. Na2CO3 + ... → ... ↓ + 2NaOH

2. Hansı şəraitdə karbonat duzları hidrokarbonatlara və əksinə çevrilir?

3. Tərkibində 5% kənar qarışığı olan 1,2 ton əhəngdaşının parçalanmasından neçə m3(n.ş.) karbon-dioksid alınar?  Mr(CaCO3) = 100.

4. Kalsium-karbonatı tam parçaladıqda onun kütləsi neçə faiz azalar? Ar(Ca) = 40, Ar(C) = 12, Ar(O) = 16.

5. Hansı iki mineralın tərkibində silisium olmur? 

A) ortoklaz, ağ gil D) silvinit, silvin

B) kvars qumu, çölşpatı
E) kaolinit, ortoklaz C) ortoklaz, kvars qumu

6. Silisium sənayedə və laboratoriyada müvafiq olaraq hansı sxemlər üzrə alınır?

http://www.e-derslik.edu.az/books/151/assets/img/page133/4.jpg

7.Hansı maddədən silikat sənayesində xammal kimi istifadə edilmir?

A) Al2O3·2SiO2·2H2O


B) Na2CO3
C) SiO2
D) CaCO3
E) CaSO4·2H2O

8.Adi şüşənin istehsalında istifadə olunan xammalı göstərin.

A) kvars qumu, soda, əhəngdaşı


B) kvars qumu, potaş, əhəngdaşı
C) kvars qumu, soda, potaş
D) gil, potaş, əhəngdaşı
E) kvars qumu, gil, potaş

9.Portlandsement hansı qarışığın yandırılmasından alınır?

A) CaCO3 + Al2O3·2SiO2·2H2O


B) K2CO3 + CaCO3 + SiO2
C) CaCO3 + SiO2
D) Na2CO3 + CaCO3 + Al2O3·2SiO2·2H2O
E) Na2CO3 + CaCO3 + SiO2

10.Hansı maddələrin əridilməsindən çətinəriyən şüşə alınır?

1. K2CO3


2. CaCO3
3. SiO2
4. Na2SiO3  1. Şüşə, sement və keramika hansı sənayenin məhsullarıdır?

  2. Şüşə istehsalında soda olmadıqda onu hansı qarışıqla əvəz edirlər? Baş verən reaksiyanın tənliyini yazın.

  3. Büllur şüşə ilə kvars şüşənin səciyyəvi xüsusiyyətlərini sadalayın.

  4. Aşağıdakı çevrilmələrin tənliklərini tərtib edin.

http://www.e-derslik.edu.az/books/151/assets/img/page141/1.jpg

Yüklə 59,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə