Xammal və məhsulun keyfiyyətinə nəzarətYüklə 457,64 Kb.
səhifə1/3
tarix22.06.2018
ölçüsü457,64 Kb.
  1   2   3

YSM” kafedrasında 1415 a qrupunda tədris olunan

Xammal və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət”fənni üzrə test imtahanının sual və cavabları
1. Malın keyfiyyəti dedikdə nə anlayırsınız?

A) malın yararlılığını təyin edən xassələrin məcmusunu

B) malların ölçüsünü

C) malların görünüşünü

D) malların xassələrini

E) malların rəngini


2. Konkret malın keyfiyyətini hansı xassələr təşkil edir?

A) onlar malın təyinatına müvafiq olaraq müəyyən istehlak tələbini ödəyir

B) estetik tələbi ödəyir

C) funksional tələbi ödəyir

D) gigienik tələblərə cavab verir

E) fiziki xassələri ödəyir


3. Malın keyfiyyəti nəyi nəzərdə tutur?

A) cəmiyyətin tələbini ödəməyi

B) ayrı-ayrı şərtlərin tələbini ödəməyi

C) fərdi sifarişlərin yerinə yetirilməsini

D) estetik tələbləri ödəməyi

E) gigienik tələbləri ödəməyi


4. Hansı mallar yüksək keyfiyyətli sayıla bilməz?

A) istehlak tələblərinə müvafiq deyilsə

B) alıcının zövqünə uyğun deyilsə

C) estetik tələblərə cavab vermirsə

D) modaya uyğun deyilsə

E) görünüşü gözəl deyilsə


5. Malın istehsal keyfiyyəti nədir?

A) hazırlanmanın keyfiyyətidir

B) estetiklikdır

C) funksionallıqdır

D) yaralılıqdır

E) etibarlılıqdır

6. Özünə alıcı tapa bilməyən və ticarət şəbəkə lərində yığılıb qalan mallar hansılardır?

A) aşağı keyfiyyətli mallar

B) qüsurlu mallar

C) səliqəsiz mallar

D) zövqsüz geyimlər

E) yararsız geyimlər


7. Böyük sorğuya malik olan mallar hansılardır?

A) yüksək keyfiyyətli mallar

B) bahalı mallar

C) ucuz qiymətli mallar

D) alıcı zövqünü oxşayan mallar

E) alıcı tələbini zəif ödəyən mallar


8. Nə ilə əlaqədar olaraq malların keyfiyyətinə tələbat artır?

A) əhalinin güzəranın və mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi və texniki tərəqqinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar

B) əhalinin maddi rifah halı ilə əlaqədar

C) əhalinin mədəni səviyyəsi ilə əlaqədar

D) texniki tərəqqinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar

E) yeni texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar


9. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəlməsində əsas şərtlərdən biri hansıdır?

A) keyfiyyətin düzgün idarə olunması

B) əhalinin güzəranının yaxşılaşması

C) iqtiasiyyatın inkişafı

D) maddi güzəranın yüksəldilməsi

E) mənəvi səviyyənin yüksəldilməsi


10. Yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı nə deməkdir?

A) əmək və maddi ehtiyatlara qənaət etmək, cəmiyyətin tələbatını daha dolğun ödəmək

B) material sərfiyyatına qənaət etmək

C) böyük ehtiyat mənbəyinə nail olmaq

D) əhalinin mənəvi səviyyəsini yüksəltmək

E) xammal və materila qənaət etmək


11. Keyfiyyət göstəriciləri dedikdə nə başa düşülür?

A) malların xassələrinin kəmiyyətcə xarakterizə edilməsi

B) malların xassələri

C) malların kəmiyyəti

D) yaradıcılıq dərəcəsi

E) etibarlılıq dərəcəsi


12. Kompleks göstəricisi nədir?

A) keyfiyyəti təşkil edən müəyyən qrup xassələrin cəmi

B) estetik göstəricisi

C) funksional göstəricisi

D) gigienik xassə

E) orqanoleptik xassə


13. Keyfiyyəti təşkil edən müəyyən qrup xassələrin cəmi ilə xarakterizə olunan göstərici hansıdır?

A) qruplaşmış kompleks göstərici

B) fiziki göstərici

C) kimyəvi göstərici

D) mexaniki göstərici

E) keyfiyyət göstəricisi


14. Kompleks göstəricisi nə vaxt sıfra bərabər olur?

A) zəruri vahid göstəricidən biri sıfra bərabər olduqda

B) vahid göstərici sıfrdan böyük olduqda

C) vahid göstəricisi sıfrdan kiçik olduqda

D) vahid göstərici yararsız olduqda

E) vahid göstərici etibarsız olduqda


15. Keyfiyyətin texniki-iqtisadi səviyyəni təyin etmək üçün nədən istifadə edilir?

A) keyfiyyətin inteqral göstəricisindən

B) keyfiyyətin qruplaşmış kompleks göstəricisindən

C) kompleks göstəricidən

D) baza göstəricisindən

E) ümumiləşdirilmiş göstəricidən


16. Keyfiyyətin inteqral göstəricisi hansı formula ilə hesablanır?

A)

B)
C) A =
D) A =
E) A =
17. - düsturunda Ko – nəyi göstərir?

A) məmulatın əsas istehlak xassələrini

B) məmulatın istismar xassələrini

C) istehsal xərcini

D) istismar xərcini

E) istehsal və istismar xərcini


18. Baza keyfiyyət göstəricisi neçə qrupa bölünür ?

A) 3


B) 7

C) 4


D) 6

E) 2
19. Malların keyfiyyət səviyyəsi hansı düsturla hesablanır?A) K =


B) K =
C) K =
D) K =
E) K =
20. K = düsturunda K nəyi ifadə edir?
A) malın keyfiyyət səviyyəsini

B) malın nöqsanlılığını

C) növlülük əmsalını

D) reksamasiyaların sayını

E) zəmanət müddətini
21. Malların keyfiyyətinə verilən tələb dedikdə nə başa düsülür?

A) müəyyən vaxt ərzində malın təyinatına görə istifadəsinin mümkünlüyü

B) xammal ehtiyatlarının olması

C) istehsalın texniki-iqtisadi imkanları

D) mal haqqında biliyin olması

E) malın müvafiq şəraitdə saxlanılması


22. Mala olan tələblər neçə növdür ?

A) 4 növ


B) 2 növ

C) 5 növ


D) 6 növ

E) 3 növ
23. Perspektiv tələblər hansı göstəriciləri birləşdirir?

A) malın keyfiyyətinə verilən geniş və yüksək səviyyəli kompleks göstəriciləri

B) tələbatın nisbətən dolğun ödənilməsini

C) istehsal proseslərinin təkmilləşdirilməsini

D) yeni növ məhsulların yaradılmasını

E) texniki tərəqqinin inkişafını

24. bütün mallara verilən ən mühüm tələb hansıdır?

A) insan orqanizmi üçün zərərsiz olması

B) müxtəlif mexaniki təsirlərə məruz qalmaması

C) kimyəvi təsirlərdən aşınmaması

D) etibarlı olması

E) yararlılığı
25. Estetik tələblər nəyi nəzərdə tutur ?

A) məmulatın üsluba, modaya, zövqə uyğunluğunu

B) məmulatın formasını

C) məmulatın konstruksiyasını

D) xarici tərtibatını

E) sadalanan tələblərin hamısı


26. Antropometrik tələbləri göstərin ?

A) məmulatın insan bədəninin forma və ölçülərinə uyğunluğu

B) məmulatın insan bədəninin mütənasibliyinə uyğynluğu

C) məmulatın insanın qamətinə uyğunluğu

D) məmulatın modaya uyğunluğu

E) insanın fiquruna məmulatın uyğun gəlməsi


27. Geyimdə texnoloji tələblər nəyə verilir ?

A) parçaya, ipliyə

B) ipliyə

C) inşaat materiallarına

D) materiallara

E) furnituraya


28. Məmulatın xidmət müddəti nədir ?

A) məmulatın dağılan anadək istismar müddəti

B) məmulatın zahiri köhnəlməsi

C) məmulatın yığılması (havanın təsirindən)

D) fiziki-mənəvi köhnəlmə

E) mexaniki təsirlərdən köhnəlməsi


29. Malların keyfiyyətinə təsir edən amillər neçə qrupa bölünür ?

A) 2 qrupa

B) 3 qrupa

C) 5 qrupa

D) 4 qrupa

E) 6 qrupa


30. Keyfiyyəti formalaşdıran amillər neçə yerə bölünür ?

A) 2 yerə

B) 5 yerə

C) 3 yerə

D) 6 yerə

E) 4 yerə


31. Xammal dedikdə nə başa düsürsünüz ?

A) hazır məmulatın istehsalı üçün sərf edilən materiallar

B) pambıq

C) yun


D) kətan

E) ipək
32. Ekspert metodu kimlər tərəfindən həyata keçirilir ?

A) mühəndislər, iqtisadçılar, əmtəəşünaslar, dizaynerlər, dequstatorlar

B) yalnız mühəndislər

C) yalnız dequstatorlar

D) iqtisadçılar

E) dizaynerlər
33. Sosioloji metod kimlər tərəfindən həyata keçirilir ?

A) faktiki və potensial istehlakçılar tərəfindən

B) mühəndislər tərəfindən

C) dizaynerlər tərəfindən

D) ekspertlər tərəfindən

E) sosioloqlar tərəfindən


34. Geyimin keyfiyyəti hansı amillərdən asılıdır ?

A) əsas formalaşdıran amildən

B) modelləşdirmə və konstruksiyalaşdırma

C) texnoloji emal

D) hazırlanma üsullarından

E) sadalananların hamısı


35. Arxitektonika nədir ?

A) məmulatın kompozisiyasının tamlığı

B) məmulatın daxili strukturunun təşkili

C) hissələrin mütənasibliyi

D) bədənin mütənasibliyi

E) göstərilən cavabların hamısı


36. Erqonomik göstəricilərə bunlar aiddir:

A) balans

B) məmulatın bədəndə mütənasibliyi

C) məhsulun konstruksiyasının dinamik rahatlığı

D) insanın psixofizioloji xüsusiyyətlərinə həmahəngliyi

E) verilən cavabların hamısı


37. Gigiyenik göstəricilər hansılardır ( geyimdə ) ?

A) geyimin konstruksiyası və sanitar gigiyenik tələblərə uyğynluğu

B) istiliyi yaxşı saxlaması

C) hava və buxar keçiriciliyi

D) yalnız istilik

E) davamlılığı


38. İstehsalın göstəriciləri özündə hansı faktorları birləşdirir?

1. Forma dayanıqlığı ; 2. material və birləşmələrin dartıcı yüklərə davamı;

3. Material və konstruksiya elementlərinin yeyilməyə davamlılığı; 4. materialın xassələri; 5. təmizlənmə.

A) 1,2,3


B) 1,4

C) 2,5


D) 3,4

E) 1,5
39. Hazırda mövcud olan bütün sənayeni neçə yerə bölürlər ?

A) 2 yerə

B) 3 yerə

C) 4 yerə

D) 6 yerə

E) 5 yerə

40. Tikiş, qalantereya, gön-dəri, xəz, ayaqqabı, tekstil və xalçaçılıq hansı sənaye növünə aiddir ?

A) hasilat sənayesi

B) emal sənayesi

C) yeyinti sənayesi

D) maşınqayırma sənayesi

E) kimya sənayesi
41. Hazırda ümumi ölkə üzrə istehsalın neçə faizi yüngül sənayenin payına düşür?

A) 2%


B) 4%

C) 5%


D) 1%

E) 3%
42. Məmulat nədir?

A) istehsal müəssisələrinin işinin nəticəsidir

B) hazırlanan məhsuldur

C) tikilən geyim növüdür

D) toxunan parçadır

E) cavabların hamısı düzgündür
43. Məhsul nədir?

A) müəssisədə istehsal prosesi nəticəsində alınan məmulatdır

B) istehsalın bir növüdür

C) sənaye istehsalıdır

D) insan əməyinin nəticəsidir

E) məmulatın emalına sərf olunan materialdır


44. Məhsulun əlamətləri dedikdə nə başa düşürsünüz?

A) məhsulun kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin səciyyəvi xüsusiyyəti

B) məhsulun kəmiyyətini

C) məhsulun keyfiyyətini

D) məhsulun ayrı-ayrı xassələrinin ədədi qiymətini

E) məhsulun istehsalının əmək tutumunu


45. Məhsulun keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün onu neçə qrupa bölürlər?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


46. Texniki qurğular üçün ən mühüm göstəriciləri göstərin

A) etibarlılıq və uzunömürlülük

B) yararlılıq

C) faydalılıq

D) uzunömürlülük

E) təmirə yararlı olması


47. İmtinsızlıq nədir?

A) zəruri fasilə olmadan məmulatın iş qabiliyyətini saxlanması xassəsi

B) müəyyən fasilə ilə məmulatın iş qabiliyyətini saxlanması xassəsi

C) məmulatın konstruktiv və texnoloji xassəsidir

D) məmulatın hava keçiriciliyi xassəsidir

E) məmulatın istilik saxlama xassəsidir


48. Məmulatın fizoloji və psixofiziolji xassəsi hansıdır?

A) məmulatın insanın görmə, eşitmə, güc və sürət qabiliyyətinə uyğunluğu

B) məmulatın insanın hissetmə qabiliyyətinə uyğunluğu

C) məmulatın insanın lamisə üzvlərinə uyğunluğu

D) məmulatın insanın zövqünə uyğunluğu

E) məmulatın insanın güc qabiliyyətinə uyğunluğu


49. Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin qiyməti neçə üsulla təyin olunur.

A) 2 üsulla

B) 3 üsulla

C) 5 üsulla

D) 4 üsulla

E) 6 üsulla


50. Orqanaleptik metodu nədir?

A) insanın hisiyyat orqanlarının davraması ilə aparılan metoddur

B) əl ilə aparılan metoddur

C) ölçmə ilə aparılan metoddur

D) ənənəvi metoddur

E) pərgarla ölçməklə aparılan metoddur


51. Orqanaleptik metodla hansı məmulatların keyfiyyət göstəriciləri təyin olunur?

A) tikiş məmulatlarının, qida məmhsullarının

B) avadanlıqların

C) tikiş maşınlarının

D) ət məhsullarının

E) mebellərin


52. Geyimlərin konstruksiyalarının dəyişməsini nəzərə alaraq tikiş sənayesində ən çox hansı standartlaşma metodlarından istifadə olunur?

A) tipləşdirmə və unifikasiyalaşdırma

B) konstruksiyalaşdırma

C) modelləşdirmə

D) bədii konstruksiyalaşdırma

E) standartlaşdırma


53. Tipləşdirmə nəyi müəyyənləşdirir?

A) normativ sənədlərdə göstərilmiş tipik konstruktiv və texnoloji həllərin işlənməsi

B) məmulatın formasının müəyyənləşdirilməsi

C) istilik təyin edilməsi

D) baza konstruktiv əsasların işlənməsi

E) yalnız forma və xüsusi paltarların hazırlanması


54. Unifikasiyalaşdırma nədir?

A) geyimdə dəyişdirilən element və formaların lazımi minimumlarının rasional seçimi

B) konstruktiv elementlərin işlənməsi

C) asta detallarının dəyişdirilməsi

D) araqatı detallarının işlənilməsi

E) forma və ölçülərin dəyişdirilməsi


55. Ku = ifadəsi nəyi təyin edir?

A) unifikasiyanın səviyyəsini

B) tipləşdirmənin növünü

C) normalaşdırmanın səviyyəsini

D) aqreqatlaşdırmanı

E) konstruktiv əsasların tipləşdirilməsini


56. Ku = ifadəsində Pu – nəyi ifadə edir?
A) məmulatdakıunifikasiya olunmuş detalların sayını

B) məmulatın sayını

C) biçilmiş hissələrin sayını

D) məmulatda istifadə olunan bəzək elementlərinin sayını

E) üst, astar, furnitura materialların miqdarını
57. Yeni məmulat nümunələri harada təsdiq olunmuşdur?

A) bədii-texniki sıralarda

B) modalar evində

C) müəssisənin özündə

D) müəssisənin ekspermental sexində

E) konstruktor- modelyer tərəfindən


58. Hazır məmulatların keyfiyyəti hansı standartlarda uyğun olaraq yoxlanılır?

A) QOST- 4103-93

B) QOST- 4103-88

C) QOST-4103-85

D) QOST-4103-90

E) QOST-4103-87


59. Texnoloji emal məqsədini göstərin:

A) məmulata lazımi forma vermək, xarici görünüş, onun etibarlılıq və təyinatını təmin etmək

B) materialların xassəsini dəyişməsi

C) məhsulun keyfiyyətinin formalaşması

D) hazır məhsulun xüsusiyyətlərinin dəyişməsi

E) məmulatın düzgün təyinatı


60. Əmtəələrin kəmiyyət nişanələrini göstərin:

A) ölçü, çəki və quruluş

B) rəng, kompozisiyta

C) konstruksiya

D) modelləşmə

E) materialların tektonikası


61. Dövlətin iqtisadi vəziyyəti nə ilə bağlıdır?

A) elmi – texniki inkişafla

B) elmi inkişafla

C) texniki inkişafla

D) iqtisadi inkişafla

E) sosial inkişafla


62. Elmi – texniki tərəqqinin məqsədi nədir?

A) maddi, əmək, maliyyə resursların sərfi ilə yüksək keyfiyyətli məhsulun istehsalını sürətləndirməkdir

B) əmək resurslarının sərfidir

C) maliyyə resurslarının sərfidir

D) maddi resursların sərfidir

E) maddi və əmək resursların sərfidir


63. İqtisadiyyatın və elmi – texniki inkişafın məqsədi bir – birindən necə asılıdır olur?

A) həmişə üst – üstə düşür

B) hər zaman əks olur

C) bəzən üst – üstə düşür

D) bəzən əks olur

E) asılı deyil


64. Keyfiyyət problemi necə problemdir?

A) çoxşaxəli və daimi

B) birşaxəli və daimi

C) çoxşaxəli

D) birşaxəli

E) daimi
65. Keyfiyyət probleminin çoxşaxəliliyi və mürəkkəbliyi nə ilə əlaqədardır?

A) bütün cavablar düzdür

B) mühəndis – texnoloji (texniki) aspektlər vardır

C) ekoloji, beynəlxalq, siyasi aspektlər vardır

D) ekoloji aspektlər vardır

E) sosial – iqtisadi aspektlər vardır
66. Keyfiyyətin yüksəldilməsində xüsusi rol kimlərə məxsusdur?

A) iqtisadi – menecer və mühəndislərə

B) iqtisadi – menecerlərə

C) iqtisadçılara

D) mühəndislərə

E) rəhbərliyə


67. Sənayenin bir çox sahələrinin məhsulları konstruktiv cəhətdən neçə hissəlidirlər?

A) mürəkkəb və çoxşaxəlidirlər

B) çoxşaxəlidirlər

C) mürəkkəb hissəlidirlər

D) bir hissəlidirlər

E) sadədirlər


68. Məhsulun istehsalında kimlər iştirak edir?

A) müxtəlif nazirliklər və idarə tabeliyində olanlar

B) idarələr

C) tabeçilikdə olanlar

D) nazirlik

E) bir çox mütəxəssislər


69. Keyfiyyət necə kateqoriyadan ibarətdir?

A) həcmli, mürəkkəb, universal

B) mürəkkəb

C) universal

D) həcmli

E) sadə
70. Keyfiyyət obyektin harada müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən xüsusiyyətlərinin cəmi kimi üzə çıxır?

A) NTS –də

B) NTC –də

C) MTS –də

D) MTC –də

E) NTM –də
71. Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsində hansı QOST – dan istifadə edilir?

A) 15467 – 79

B) 15467 – 80

C) 15468 – 79

D) 1548068 – 80

E) 15578 – 79


72. Məhsulun keyfiyyətinin nisbi xarakteristikası olaraq onun texniki təkmilləşməsini xarakterizə edən göstəricilərin qiymətlərinin müvafiq baza göstəriciləri ilə müqayisəsinə əsaslanan nədir ?

A) məhsulun texniki səviyyəsi

B) məhsulun texniki təkmilləşməsi

C) baza nümunələri

D) məhsulun xassəsi

E) orta həndəsi bazalaşmış göstərici


73. Məhsulun “texniki səviyyəsi” anlayışı daha necə başa düşülür?

A) keyfiyyət səviyyəsi

B) keyfiyyət göstəricisi

C) məhsul səviyyəsi

D) məhsul göstəricisi

E) heç biri


74. Məhsulun keyfiyyətini təyin edən və həmin növ məhsulun inkişafında elmi – texniki nailiyyətləri əks etdirən xassələrin məcmuudur:

A) məhsulun texniki təkmilləşməsi

B) məhsulun texniki səviyyəsi

C) məhsulun keyfiyyət göstəricisi

D) kompleks göstəricisi

E) inteqral göstəricisi


75. Verilmiş növ məhsulun inkişafında qabaqcıl elmi-texniki nailiyyətləri özündə əks etdirən məhsul nümunələri hansılardır?

A) məhsulun keyfiyyət göstəricisiləri

B) məhsulun texniki səviyyəsi

C) kompleks göstəricisi

D) baza nümunələri

E) orta ədədi göstərici


76. Eyni təyinatlı və tətbiq sahəli məhsul nümunələrinin məcmu nə adlanır?

A) məhsulun keyfiyyət göstəricisiləri

B) kompleks göstəricisi

C) məhsulun növü

D) orta ədədi göstərici

E) baza nümunələri


77. Məhsulun təyinatına uyğun olaraq müəyyən təlabatların ödənməsi üçün onun yararlılığını təyin edən xassələrin məcmusu nədir?

A) məhsulun keyfiyyəti

B) baza nümunələri

C) məhsulun texniki göstəricisi

D) orta ədədi göstəricisi

E) məhsulun növü


78. Məhsulun yaradılması, istismarı, yaxud istehlakı zamanı özünü büruzə verən onun obyektiv fərqləndirici cəhəti nədir?

A) məhsulun xassəsi

B) baza nümunələri

C) kompleks göstəricisi

D) keyfiyyət göstəricisi

E) orta ədədi göstəricisi


79. Məhsulun keyfiyyətini xarakterizə edən bir və ya neçə kəmiyyətin xarakteristikası nəyi göstərir?

A) məhsulun texniki göstəriciləri

B) məhsulun xassəsi

C) baza nümunələri

D) keyfiyyətin texniki göstəricisi

E) orta ədədi göstərici


80. Məhsulun hər hansı birxassəsini xarakterizə edən göstəricini göstərin?

A) məhsulun keyfiyyətinin kompleks göstəricisi

B) məhsulun keyfiyyət göstəricisi

C) orta ədədi göstəricisi

D) kompleks göstəricilərin bəziləri

E) baza nümunələri


81. Məhsulun kompleks orta ədədi, yaxud orta həndəsi hazırlanmış göstərici olub, bir – birinə yaxın bir neçə xassələri (parametrləri) xarakterizə edir:

A) keyfiyyətin ümumiləşdirilmiş göstəricisi

B) baza nümunələri

C) məhsulun xassəsi

D) vahid göstərici

E) kompleks göstərici


82. Məhsulun hər hansı bir xassəsini xarakterizə edən göstərici:

A) məhsulun keyfiyyətinin vahid göstəricisi

B) baza nümunələri

C) məhsulun xassəsi

D) kompleks göstərici

E) orta ədədi göstərici


83. Keyfiyyət göstəricilərindən hər birinin çəkisini nəzərə alan ümumi kompleks göstərici:

A) keyfiyyətin orta ədədi tarazlaşmış göstəricisi

B) həndəsi göstərici

C) inteqral göstərici

D) orta həndəsi göstərici

E) heç biri


84. Məhsulun keyfiyyətinə daxil olan bütün ədədi (mütləq, yaxud xüsusi) göstəricilərin, çəki parametrlərinin qarşılıqlı təsirini nəzərə alan bir neçə əhəmiyyətli xassələrin kompleks göstəricisini göstərin:

A) orta həndəsi tarazlaşmış göstərici

B) kompleks göstərici

C) həndəsi göstərici

D) məhsulun növü

E) keyfiyyət göstəricisi


85. Bu göstəricinin vasitəsilə məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi barədə qərar qəbul edilir:

A) məhsulun keyfiyyətinin təyinedici göstəricisi

B) kompleks göstərici

C) orta ədədi göstərici

D) inteqral göstərici

E) ümumiləşdirilmiş göstərici


86. Məhsulun istismarından, yaxud istehlakından alınan səmərənin, onun yaradılmasına, istismarına, yaxud istehlakına çəkilən xərclərin cəminə olan nisbət nəyi ifadə edir?

A) məhsulun keyfiyyətinin inteqral göstəricisini

B) orta həndəsi göstəricini

C) vahid göstəricini

D) məhsulun xassəsini

E) baza nümunələrini


87. Bu məhsulun keyfiyyət göstəricisi qiymətlərinin digər göstəriciləri arasında kəmiyyət xarakteristikasıdır: Bu hansıdır?

A) məhsulun keyfiyyət göstəricisinin tarazlaşmış çəki əmsalı

B) baz qiyməti

C) keyfiyyət indeksi

D) reqlamentləşdirilmiş qiyməti

E) buraxıla bilən meyllənməsi


88. Məhsulun keyfiyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi zamanı əsas kimi qəbul edilmiş məhsulun keyfiyyət göstəricisinin qiyməti hansıdır?

A) məhsulun keyfiyyət göstəricisinin baza qiyməti

B) nümunəvi göstərici

C) kompleks göstərici

D) orta ədədi göstərici

E) vahid göstərici


89. Qiymətləndirilən məhsulun keyfiyyət göstəricisinin qiymətinin baza göstəricisinin qiymətinə olan nisbəti necə adlanır?

A) keyfiyyət göstəricisinin nisbi qiyməti

B) orta ədədi göstərici

C) kompleks göstəricisiYüklə 457,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə