Xxix фясил Ibtidai пилляdə Инэилис дили пргорамынын мязмуну Сявиййя 01, 02 (D01, d 02) Тювсийя едилян мязмунYüklə 0,9 Mb.
səhifə1/297
tarix17.02.2022
ölçüsü0,9 Mb.
#114419
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   297

XXIX Фясил

Ibtidai пилляdə Инэилис дили пргорамынын мязмуну
Сявиййя - 01, 02 (D01, D 02)
Тювсийя едилян мязмун

Програмын мязмуну стаnдартда təyin edilən коммуникасийа гaбилиййятляринин инкишафы цçцн истифадя едилян дил материалыnı вя сосиal-мядяни mövzuların siyahısını təqdim едир. Siyahı ня мцфяссял, ня дя иcбари ола билмяз. О, tövsiyə характериni дашыйыр. Siyahını дяйишмяк, явяз етмяк, артырыб azaltmaq olar. Öйряниляси дил матерiалыны вя мядяни тематиканы сеçяркян ашаьыдакы шяртлярi нязяря almaq lazımdır:  • sтандартда эюстярилян коммуникасийа məsələlərini;

  • müасир дил нормаларыnı;

  • yаш хцсусиййятляри вя йенийетмянин мараг даирясиni.


Панорама

1.1. Нитг функсийалары

1.2. Сосиал мцнасибятляр

1.3. Мялумат мцбадиляси

1.4. Тясвир/характеризя етмяк

1.5. Гиймятляндирмя

1.6. Истяйи ифадя етмяк

1.7. Щиссляр/hissiyatlar

1.8. Заманда истигамятляnмя

1.9. Мяканда истигамятляnмя

1.10.Иcазя

1.11. Синиф отаьында интераксийа


2. Лексика
2.1. Фярд

2.2. Фярдин ятраф мцщити

2.3. Фяаллыглар

2.4. Фярдин орийентирляри  1. Yüklə 0,9 Mb.

    Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   297
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə