Яйани ы kurs 2015 Magistiratura цzrя “Иqtisad elminin tarixi vяYüklə 20,91 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü20,91 Kb.
#10034

Яйани Ы kurs 2015

Magistiratura цzrя Иqtisad elminin tarixi vя

metodologiyasы fяnnindяn

ИMTAHAN SUALLARI


 1. “ İqtisad” anlayışı və onun müstəqil bilik sahəsi olması.

 2. A.Smitin metodologiyası və onun əsas xüsusiyətləri.

 3. Avstriya marjinalizm məktəbinin metodologiyasının əsas xüsusiyətləri.

 4. Monetar təliminin inkişafında M.Fridmenin rolu.

 5. Keçid dövrü iqtisadiyyatının nəzəri problemləri.

 6. Orta əsrlərdə elmi biliklərin inkişaf xüsusiyətləri.

 7. A.Marşalın tədqiqat metodunun iqtisad elminin inkişafında rolu.

 8. Neoliberalizm və onun metodologiyasının əsas cəhətləri.

 9. İqtisad elminin predmeti və metodunun vəhdəti.

 10. Qurani-Kərimin və İslam iqtisadi təliminin Şərqdə iqtisadi fikrin təkamülündə rolu.

 11. Marksist metodologiyanın elmi əhəmiyyəti və müasir dövrdə onun tətbiq dairəsi.

 12. C.Keynsin “Pul, faiz və məşğulluğun ümumi nəzəriyyəsi” əsərinin iqtisadiyyatın nəzəri və praktiki problemlərin həllində əhəmiyyəti.

 13. İlk makroiqtisadi model və iqtisadiyyatın vahid tam halında təhlili təşəbbüsü (F.Kene).

 14. Marjinalizmin metodologiyasının mahiyyəti.

 15. Keynsçilik və onun metodoloji prinsipləri.

 16. İqtisad elminin predmeti və tədqiqat obyekti.

 17. Marksist təlimində dialektik materializmin yeri.

 18. Keynisin nəzəri irsinin iqtisad elminin inkişafında rolu.

 19. Keçid dövründə iqtisadi islahatların nəzəri əsaslarının işlənib hazırlanmasında iqtisad elminin rolu.

 20. İqtisad elmində klassik istiqamət.

 21. Marksizmin tarixi yeri.

 22. Elmlər sistemində iqtisad elminin yeri.

 23. İqtisad elminin formalaşmasında merkantilizmin tarixi yeri.

 24. A. Smitin davamçıları və opponentləri.

 25. Marjinalizm ideologiyasız “xalis” iqtisadi nəzəriyyə kimi.

 26. İnstitusionalizmin əmələ gəlməsi şəraiti.

 27. Siyasi iqtisad, ekonomika və iqtisadi nəzəriyyə.

 28. Fiziokratların metodologiyasının əsas cəhətləri

 29. İqtisadi biliklərin sistemləşdirilməsi və iqtisad elminin formalaşması.

 30. Seyin iqtisadiyyatın böhransız inkişafı qanunu.

 31. “Məhsuldarlıqın son hədd” nəzəriyyəsi.

 32. İqtisad elmində pozitiv, struktur, dialektik və sintetik yanaşma metodologiyası.

 33. J.B.Seyin əsərlərində A.Smit təliminin davamı və inkişafı.

 34. Keçid dövrü iqtisadiyyatının problemlərin tədqiqatı.

 35. Marksın və onun davamçılarının əsərlərində ictimai-iqtisadi formasiya haqqında təlim və sosializm nəzəriyyəsi.

 36. Böhranlı iqtisadiyyat və iqtisadi stabilləşmənin Keyns proqramı.

 37. Antik iqtisadi fikir.

 38. Klassik istiqamətin tədqiqat obyekti və onun metodologiyasının əsasları.

 39. İstehsal münasibətlərinin iqtisad elminin predmeti kimi öyrənilməsinin elmi inkişafında rolu.

 40. Keynsın elmi sistemində nəzəriyyə və praktikanın vahidliyi.

 41. Iqtisadi tədqiqatlarda pozitiv yanaşma.

 42. F. Engelsin əsərlərində marksist metodologiyasının təzahürü.

 43. C.Klarkın əsərlərində iqtisadiyyatda “dinamik” və “statik” tarazlıq konsepsiyası.

 44. Merkantalizm, onun tədqiqat obyekti və metodu.

 45. Marksizmin metodoloji əsasları.

 46. L.Valrasın makroiqtisadi modelində və Cevonsun riyazi metodlarında marjinalizm prinsipləri.

 47. Səmərəli tələb konsepsiyası və iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi.

 48. Neoklassik sintez.

 49. İqtisad elmində A.Smitin nəzəriyyəsinin yeri.

 50. U. Pettinin iqtisadi baxışları və iqtisad elminin inkişafında onların yeri.

 51. İqtisad elminin xüsusiyyətləri və metodoloji prinsipləri.

 52. Son hədd təhlili metodu.

 53. Monetarizmin nəzəri əsasları və monetarist siyasətin əməli nəticələri.

 54. D. Rikardonun əsərlərində klassik məktəbin ideyalarının inkişafı.

 55. “Marjinalist inqilab”in səbəbləri və marjinalizmin əsas prinsipləri.

 56. Müasir iqtisad elmində iqtisadi seçim problemi.

 57. Marksist iqtisadi təliminin metodoloji xüsusiyyətləri və onun tədqiqatının məqsədi.

 58. Keynsçilik və iqtisad elminin inkişafında onun rolu.

 59. “İslam iqtisadiyyati” konsepsiyası və onun metodologiyası.

 60. İqtisadi anlayışlar, kateqoriyalar və prinsiplərin sistemləşdirilməsində klassik məktəbin xidməti.

 61. Psixoloji, mənəvi, hüquqi,demokratik,milli amillərin iqtisadi mühitə təsiri haqqında ideyalar ( J. Sismondi, T.Maltus, c.Mill və s.)

 62. İzafi dəyər haqqında marksist təlimi.

 63. “Konvergensiya” konsepsiyasında sosial-psixoloji və elmi texniki amillərin vəhdəti.

 64. İqtisad elmində əsas tədqiqat metodları

 65. Klassik metodologiyanın elmi əhəmiyyəti və müasir dövrdə onun tətbiq dairəsi.

 66. İqtisad elminin inkişafında fiziokratların təlimin əhəmiyyəti.

 67. İqtisad elminin institusional istiqamətinin inkişafının əsas mərhələləri.

 68. T. Maltusun əhali məskünluğu nəzəriyyəsi.

 69. Qeyr-təkmil rəqabət nəzəriyyələri (C. Robinson, E. Çemberlin).

 70. Keynsçiliyin meydana gəlməsinin tarixi-iqtisadi şərtləri.

 71. İqtisad elminin inkişafında marjinal istiqamətin yeri.

 72. “İctimai seşçim” nəzəriyyəsi və İqtisad elmində yeni metodoloji yanaşmalar.

 73. Neoklassik istiqamətinin əsas xüsusiyyətləri.

 74. Ümumi iqtisadi tarazlıq nəzəruyyələri (L.Valras, V. Pareto, Y. Şumpeter)

 75. Monetarizmin əsas ideyaları və iqtisadi siyasətdə onların praktik tətbiqi.

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər

Yüklə 20,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə