1. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin xassələrinə aid deyil?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 305.02 Kb.
səhifə3/3
tarix25.05.2018
ölçüsü305.02 Kb.
1   2   3

186. Obyektyönlü proqramlaşdırma hansı xassələrlə təyin olunur?

A) inkapsulyasiya, interfeys, varislik

B) verilənlər, metodlar, sahələr

C) verilənlər, varislik, polimorfizm

D) ) inkapsulyasiya, varislik, polimorfizm

E) polimorfizm, varislik, reallaşdırma187. “Obyekt-model” nisbətinə obyektin hansı cütlüyü aiddir?

A) Kompyuter – onun funksional sxemi

B) Komyuter – verilənlər

C) Kompyuter – proqram

D) Kompyuter – alqoritm

E) Kompyuter – kataloq188. Obyektin yaradılması üçün hansı işçi sözlər istifadə olunur?

A) object, constructor, destructor

B) object, constructor, dispose

C) private, public, virtual

D) type, function, procedure

E) constructor, virtual, destructor189. Obyektin yaradılması üçün hansı standart direktivlər istifadə olunur?

A) private, public, virtual

B) new, dispose, virtual

C) object, private, public

D) object, virtual, dispose

E) object, constructor, destructor190. Metod nədir?

A) Sinifin elementi olan altproqram

B) Obyekt tipli verilənlər

C) Obyekt tipli altproqram

D) Obyekt tipli prosedura

E) Qrafiki model191. Polimorfizm əməliyyatı nədir?

A) Müxtəlif siniflər üçün müxtəlif formalar

B) Verilənlər sahəsinə müraciət

C) Yazı sahəsinin inisiallaşdırılması

D) Dinamik dəyişənlərin izahı

E) İnformasiyanın ötürülməsi192. Varislik nədir?

A) Mövcud obyekt – valideyndən yeni obyekt – irsin törəmə prosesi

B) Xüsusiləşmə üçün obyekt – irsin törəməsi

C) Genişlənmə üçün obyekt – irsin törənməsi

D) Ümumiləşmə üçün obyekt – irsin törənməsi

E) Məhdudlaşma üçün obyekt – irsin yaranması193. Konstruktor – bu ...

A) Metoddur, hansı ki, mövcud sinfin obyektinin nüsxəsi yaranan moment ancaq bir dəfə çağrılır

B) Metoddur, hansı ki, obyekt yaranan moment çağrılır.

C) Metoddur, hansı ki, mövcud sinfin obyektinin nüsxəsi yaranan moment bir neçə dəfə çağrılır

D) Metoddur, hansı ki, mövcud sinfin obyekti yaranan moment çağrılır

E) Metoddur, hansı ki, sinfin yaranması moment çağrılır194. Button1 obyekti yaratmaq üçün OnClick sətrində emaledicinin hansı adı olmalıdır?

A) Button1Click

B) OnClick

C) ButtonClick

D) TButton1

E) OnClickButton1195. Bu metodlardan hansı obyekti ekranda göstərir?

A) Show

B) Move To

C) Hide

D) Draw

E) TGraph Object196. Əlavəni hansı metodla bağlamaq yaxşıdır?

A) Terminate

B) Close

C) Exit


D) Alt+Ctrl+Del

E) Close All197. Əlavənin kompilyasiyasını hansı metodla yerinə yetirmək yaxşıdır?

A) Ctrl+F9

B) F9

C) F5


D) Ctrl+F5

E) Ctrl+F7198. “File” əsas menyusunu hansı metodla seçmək yaxşıdır?

A) Alt+F

B) Alt+Ctrl+F

C) Ctrl+F1

D) Alt+F1

E) Ctrl+F199. Göstərilən metodlardan hası obyekti ekranda göstərir?

A) Show

B) Hide

C) Draw

D) Move To

E) TGraph Object200. Birsətirlik şərh hansı simvolla başlayır?

A) //


B) (*

C) //*


D) {*

E) /*


201. Çoxsətirli şərhlər hansı simvollarla qapanır?

A) (* və *)

B) //

C) {və}D) (və)

E) /* və */202. Pascal dilində obyekt necə təsvir olunur?

A) type

MyObject = object

{sahələr}

{metodlar}

end;


B) type

MyObject = record

{sahələr}

{metodlar}

C) var

{sahələr}begin

{metodlar}

end.

D) typeMyObject = object

{sahələr}

{metodlar}

end;


E) type

MyObject = object

{sahələr}

{metodlar}

end;

203. Proqramın hansı bölməsində obyektin inisializasiyası şərh olunur?

A) Altproqramın gövdəsində

B) Altproqram formasında

C) Obyektin daxilində altproqram

D) Prosedura formasında

E) funksiya formasında204. TLabel obyektinin əsas xarakterik xassəsi hansıdır?

A) Caption

B) Enabled

C) Text


D) Font

E) Name


205. Necə etmək lazımdır ki, proqram işə düşdükdən sonra kursor daxiletmə sətrində yanıb-sönsün?

A) Form1.ActiveControl:=Edit1

B) Edit1.ActiveControl:=true

C) Form1.ActiveControl:=Edit1.Text

D) Edit1.ActiveControl:=false

E) Form1.Active.Control:=Edit1.Text206. TEdit obyektinin əsas xarakterik xassəsi hansıdır?

A) Text


B) Caption

C) Item


D) Font

E) Name


207. Göstərilənlərdən hansı klaviaturanın düymələrinin (klavişaların) kodunu verir?

A) procedure TForm1.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);


begin
Caption:=IntToStr(Key);
end;

B) procedure TForm1.Label1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);


begin
Text:=IntToStr(Key);
end;

C) procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);


begin
Caption:=IntToStr(Key);
end;

D) procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);


begin
Label1.Caption:=IntToStr(Key);
end;

E) procedure TForm1.Edit1Key(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);


begin
Caption:=IntToStr(Key);
end;

208. TEdit komponentinin SetStart xassəsi nəyi təyin edir?

A) simvolun sıra nömrəsini

B) seçilmiş simvolların sayını

C) simvolun kodunu

D) simvolun ölçüsünü

E) mətnin sıra nömrəsini209. TMemo komponenti nəyi daxil edir?

A) Çoxsətirli mətni

B) Birsətirli mətni

C) Giriş şablonu

D) Siyahıda sətri

E) Mətn


210. TMemo obyektinin əsas xarakterik xüsusiyyəti hansıdır?

A) Lines

B) Enabled

C) Align

D) Font

E) Name


211. Key dəyişəni KeyDown emaledicisində hansı tipə malikdir?

A) word


B) char

C) string

D) byte

E) double212. Key dəyişəni KeyPress emaledicisində hansı tipə malikdir?

A) char


B) string

C) word


D) byte

E) double213. Button elementi daxil olduğu bölmə:

A) Standard

B) Additional

C) Win32

D) Data Controls

E) DataSnap214. SpeedButton elementi daxil olduğu bölmə:

A) Additional

B) Standard

C) Data Controls

D) Win32

E) DataSnap215. Necə etmək lazımdır ki, obyekt - Button1-ə istifadəçi müraciət edə bilməsin?

A) Button1.Enabled:=False

B) Button1.Visible:=True

C) Button1.Visible.Enabled:=True

D) Button1.Visible:=False

E) Button1.Enabled:=True216. Şərti operatorlarda hansı müstəqil çevrici istifadə olunur?

A) CheckBox

B) RadioButton

C) DBCheckBox

D) DBRadioButton

E) CheckListBox217. Bu komponentlərdən hansı mətnin sətirlərini cədvəldə yerləşdirərək onlarla işləməyə imkan verir?

A) StringGrid

B) MaskEdit

C) Memo


D) Edit

E) DrawGrid218. Göstərilən proqram fraqmetlərinin hansı doğrudur?

A) begin

y:=y+sqr(sin( a))/exp(1/3*ln(sqr(sin(a)/cos(a))));

Label2.Caption:=FloatToStr(y);

end;

B) beginy:=y+sqr(sin( a[counter]))/exp(1/3*ln(sqr(sin(a[counter])/cos(a[counter]))));

end;


Label2.Caption:=y;

C) begin

y:=y+sqr(sin( a[counter]))\exp(1\3*ln(sqr(sin(a[counter])/cos(a[counter]))));

end;


Label2.Caption:=FloatStrTo (y);

end;


D) begin

y:=y+sqr(sin( a[counter]))\exp(1/3*ln(sqr(sin(a[counter])\cos(a[counter]))));

end;

Label2.Caption:=FloatToStr(y);E) begin

y:=y+sqr(sin(a))/exp(1/3*ln(sqr(sin(a)/cos(a))));

Label2.Text:=FloatToStr(y);

end;


219. TlistB komponenti nəyi əks etdirir?

A) seçilmiş elementlərin siyahısı

B) birsətirli mətn

C) daxiletmə şablonu

D) siyahıda sətr

E) çoxsətirli mətn220. Hansı metod siyahının sonuna sətir əlavə etməyə imkan verir?

A) SList.Add

B) List.Add

C) List.Insert

D) SList.Insert

E) SList.Insert(n)221. Hansı xassə siyahıda konkret elementi təyin edir (ListBox komponenti)?

A) ListBox.Selected[n]

B) ListBox.Index[n]

C) ListBox.Items[n]

D) ListBox.Lines[n]

E) ListBox.ItemIndex[n]222. Hansı xassə burulma zolağının (TScrollBar) komponentinin görünüşünü müəyyən edir?

A) Kind

B) Position

C) LargeChange

D) ScrollPos

E) ScrollCode223. Menyuların birləşdirilməsi hansı üsulla müəyyənləşdirilir?

A) GroupIndex xassəsilə

B) AutoMerge xassəsilə

C) Enabled xassəsilə

D) RadioItem xassəsilə

E) Break xassəsilə224. Uzun menyuları bir neçə sütunun siyahı bölmələrinə bölmək üçün hansı xassədən istifadə olunur?

A) Break

B) Shortcut

C) Default

D) AutoMerge

E) RadioItem225. Menyu bölməsinə cəld müraciət edən düymələri hansı xassə müəyyənləşdirir?

A) Break

B) Shortcut

C) Default

D) AutoMerge

E) RadioItem226. Hansı xassə vasitəsilə mətn Memo komponentinə müraciət edə bilər?

A) Shortcut

B) Default

C) AutoMerge

D) RadioItem

E) Break227. Mətnə hansı xassə vasitəsilə müraciət etmək olar?

A) Lines

B) Default

C) GroupIndex

D) Items

E) Break228. Bu əməliyyat Ctrl+F2 kombinasiyası ilə çağrılır, Run alt menyusunda yerləşir və yeni proqramlaşdırma ilə məşğul olanlar üçün əsas zəruri amillərdən biridir:

A) Program Reset

B) Build Project

C) Compile Project

D) Run to Cursor

E) Step Over229. Hansı xassə şəkilçəkmə formasının oblastını təyin edir?

A) Canvas

B) Icon

C) BorderStyle

D) BorderIcons

E) Image230. Hansı xassə fiqurun rəngini müəyyənləşdirir (komponent TShape)?

A) brush

B) style

C) pen


D) mode

E) color231. Kompüterlər arasındakı məsafəyə görə şəbəkələr neçə sinfə bölünürlər?

A) 2


B) 4

C) 5


D) 3

E) 6


232. Qlobal şəbəkələr neçə cür olur?

A) 3


B) ) 4

C) 5


D) 6

E) 7


233. Rabitə kanalının sürəti hansı kəmiyyətlə ölçülür?

A) Mbit\s

B) Mbayt\s

C) Kbayt\s

D) Kbit\s

E) Mbayt\saat234. Şəbəkə resurslarını idarə edən program təminatı hansıdər?

A) Şəbəkə program təminatı

B) Windows

C) MS DOS

D) Word

E) Windows 3.1235. Etalon model neçə səviyyədən ibarətdir?

A) 7


B) 4

C) 1


D) 3

E) 10


236. Modem nədir?

A) Telefon xətti vasitəsilə LKŞ-ə qoşulan qurğu

B) İşçi stansiyasının yoğun koaksil kabelinə qoşulan qurğu

C) Şəbəkə segmentlərini birləşdirən qurğu

D) Kompüterlərin şəbəkə adapterlərini nazik kabellə birləşdirən qurğu

E) Fasiləsiz qida mənbəyi237. Mərkəzləşdirilmiş idarəni həyata keçirən Şəbəkə Əməliyyat Sistemləri hansılardir?

A) MS Windows NT Server

B) Windows

C) MS DOS

D) LANsmart

E) Novell NetWare Lite238. Mərkəzləşdirilməmiş idarə üçün hansı paketlər mövcuddur?

A) Artisoft LANtastic

B) MS Lan Manager

C) Windows 3.1

D) VINES 6.0

E) MS DOS239. Modemin ötürmə sürəti nə ilə ölçülür?

A) Bod


B) Mbayt

C) Bayt

D) Bps

E) Kbayt240. Şəbəkə ünvanı – İP ünvannin uzunluğu nəyə bərabərdir?

A) 32bit

B) 16bit

C) 24bit

D) 8bit

E) 48 bit241. DNS – nədir?

A) Domen ünvanlaşdırma sistemi

B) Şəbəkə proqram təminatı

C) Kompüter

D) Modemin domeni

E) Şəbəkə seansı242. HTML – nədir?

A) Hiper mətnin nişanlanlama dili

B) Protokol

C) Alqoritmik dil

D) Şəbəkə proqram təminatı

E) Brauzer243. Outlook Express – nə proqramıdır?

A) E-mail proqramı

B) Əməliyyat sistemi

C) İnternet proqramı

D) Telekonfrans proqramı

E) Şəbəkədə xüsusi otaqda söhbət aparmaq üçün proqram244. MS Windows NT Server nədir?

A) Şəbəkə əməliyyat sistemi

B) Şəbəkə protokolu

C) Əməliyyat sistemi

D) Protokol

E) Kompüter245. MSİE – nədir?

A) İnternetə daxil olmaq üçün proqram

B) Əməliyyat sistemi

C) Şəbəkə əməliyyat sistemi

D) Kompüter

E) Nəqliyyat səviyyəsi246. TEQ – nədir?

A) HTML dilinin operatoru

B) Alqoritmik dilin operatoru

C) Beyzik dilinin operatoru

D) İnformasiyanin ötürülmə vahidi

E) Modemin buraxma qabiliyyəti247. Şəbəkə nədir?

A) Verilənlərin ötürülmə vasitələri ilə öz aralarında birləşmiş kompütürlər toplusu

B) Kompüterin modemə qoşulması

C) Kompüterlər toplusu

D) Ümumdünya toru

E) Telefon xətti248. Nəqliyyat səviyyəsinin əsas funksiyası nədir?

A) Şəbəkə paketlərindən ibarət olan məlumatların lazımi yerə çatdırılmasıdır

B) Tətbiqi səviyyədə olan obyektlərə ötürülən informasiyanın çevrilmə üsullarini göstərir

C) Daha yuksək səviyyədə duran obyektlər arasında əlaqə seansını yaradır

D) Şəbəkə paketlərini şəbəkənin qovşaqları arasında ötürməkdir

E) Qonşu səviyyələrin qarşılıqlı əlaqə prosedurunu təsvir edir249. “Ethernet” lokal şəbəkəsində hansı topologiyadan istifadə edilir?

A) “Ümumşin” topologiyasından

B) “Ulduz” topologiyasindan

C) “Halqavari” topologiyadan

D) “İyerarxik” topologiyadan

E) “Zəncirvari “ topologiyadan250. “Arcnet” lokal şəbəkəsində hansı topologiyadan istifadə edilir?

A) “Ulduz” topologiyasindan

B) “Ümumşin” topologiyasından

C) “Halqavari” topologiyadan

D) “İyerarxik” topologiyadan

E) “Zəncirvari “ topologiyadan251. “Token Ring” lokal şəbəkəsində hansı topologiyadan istifadə edilir?

A) “Halqavari” topologiyadan

B) “Ümumşin” topologiyasından

C) “Ulduz” topologiyasindan

D) “İyerarxik” topologiyadan

E) “Zəncirvari “ topologiyadan252. TelNet-in vəzifəsi nədir?

A) Mətn informasiyasını mübadilə edən sistem

B) Uzaq məsafədə yerləşən kompüterin resurslarlından istifadə etmək üçün protokol

C) ”Kliyent-server” arxitekturasi sistemində istifadə edilən çəbəkə protokolu

D) İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

E) İkilik say sistemində faylların axtarəşı253. UseNet-in vəzifəsi nədir?

A) İkilik say sistemində faylların axtarəşı

B) Uzaq məsafədə yerləşən kompüterin resurslarlından istifadə etmək üçün protokol

C) Mətn informasiyasını mübadilə edən sistem

D) İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

E) “Kliyent-server” arxitekturasi sistemində istifadə edilən şəbəkə protokolu254. FTP – şəbəkə protokolunun vəzifəsi nədir?

A) İnternet şəbəkəsində faylların ştürülməsi üçün protokol

B) Uzaq məsafədə yerləşən kompüterin resurslarlından istifadə etmək üçün protokol

C) Mətn informasiyasını mübadilə edən sistem

D) İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

E) İkilik say sistemində faylların axtarışı255. Xost nə deməkdir?

A) Qovşağin (serverin) maşını

B) Kliyentin kompüteri

C) Şəbəkə ünvani

D) Şəbəkə qovşaqları

E) İP ünvanın sinfi.256. ABŞ-da yuxarı səviyyənin altdomeni olan “NET” nəyi göstərir?

A) Ölkə adı

B) Şəhər adı

C) Şəbəkə administratoruD) Hərbi təşkilatlar

E) İnternetin şəbəkə qovşaqları

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə