1. Hansı halda cisim verilmiş qüvvələr sisteminin təsiri altında müvazinətdə olar?Yüklə 6,11 Mb.
tarix10.01.2022
ölçüsü6,11 Mb.
#109125

1. Hansı halda cisim verilmiş qüvvələr sisteminin təsiri altında müvazinətdə olar?

A)

B)

C)

D)

E)
2. Təsir xətləri bir nöqtədə görüşən müstəvi qüvvələr sisteminin analitik müvazinət şərtlərini göstər.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;

3. Eyni müstəvi üzərində yerləşən paralel qüvvələr sisteminin analitik müvazinət şərtlərini göstər.

A) ;

B) ;

C)

D) ;

E) ;

4. Verilmiş F qüvvəsinin oxları ilə əmələ gətirdiyi bucaqlar uyğun olaraq olarsa, onun oxlar üzərindəki proyeksiyaları necə olar?


A) ; ;

B) ; ;

C) ; ;

D) ; ;

E) ; ;

5. Verilmiş qüvvələr sisteminin baş vektorunun və oxları üzərində proyeksiyalarını göstər. müstəvinin üzərində yerləşir.
A) ; ;

B) ; ;

C) ; ;

D) ; ;

E) ; ;
6. Verilmiş qüvvələr sisteminin koordinat oxlarına nəzərən baş momentini hesablamalı. ; ; ; ;

A) ; ;

B) ; ;

C) ; ;

D) ; ;

E) ; ;

7. Eyni tərəfə yönəlmiş iki paralel qüvvənin əvəzləyicisinin qiyməti və tətbiq nöqtəsinin yerini tapmalı. ; . .


A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;
8. Fəzada ixtiyari qüvvələr sisteminin analitik müvazinət şərtlərini göstər.

A) ; ; ; ; ;

B) ; ; ; ; ;

C) ; ; ; ; ;

D) ; ; ; ; ;

E) ; ; ;

9. Müstəvi ixtiyari qüvvələr sisteminin analitik müvazinət şərtlərini göstər.

A) ; ;

B) ; ;

C) ; ;

D) ; ;

E) ; ;


10. Fəza paralel qüvvələr sisteminin analitik müvazinət şərtlərini göstər. Qüvvələr oxuna paraleledir.

A) ; ;

B) ; ;

C) ; ;

D) ; ;

E) ; ;

11. Bərk cismin iki tərpənməz nöqtəsi varsa, bu cismin neçə müvazinət şərti olar?

A) 6
B) 4


C) 3
D) 1
E) 2

12. Fəzada cüt qüvvələr sisteminin müvazinət şərtlərini göstər.

A) ; ;

B) ; ;

C) ; ;

D) ; ;

E) ; ;

13. Cismin ağırlıq qüvvəsinin koordinatlarını göstər.

A) ; ;

B) ; ;

C) ; ;

D) ; ;

E) ; ;
14. qüvvəsini cismin A nöqtəsindən B nöqtəsinə özünə paralel köçürmək üçün sistemə momenti olan hansı cüt qüvvəni əlavə etmək lazəmdır?


A)

B)

C)

D)

E)
15. Qüvvələr sisteminin O nöqtəsinə nəzərən baş momentinin qiymətini göstər.

A)

B)

C)

D)

E)

16. Paralel qüvvələr mərkəzinin koordinatlarını göstərin.

A) ; ;

B) ; ;

C) ; ;

D) ; ;

E) ; ;


17. AB tiri divara sancıldığı yerdə ( A nöqtəsində) yaranan reaksiya qüvvəsinin hansı toplananları olar?

A)

B)

C)

D)

E)
18. Aşağıdakı şəkildə göstərilən tir - nın hansı qiymətində müvazinətdə olar? Burada ; .

A)

B)

C)

D)

E)


19. Göstərilən şəklidə F qüvvəsinin qiyməti nə qədər olmalıdır ki, bu tir müvazinətdə qalsın? Burada ; ; .

A)

B)

C)

D)

E)


20. Verilmiş qüvvələr sistemi üçün baş vektorun qiymətini tapmalı. ; .


A)

B)

C)

D)

E)

21. Şəkildə müvazinətdə olan qüvəvlər sistemindəki qüvvəsinin qiymətini tapmalı. ; ; ; .A)

B)

C)

D)

E)


22. İki dayaq üzərində oturan AB tirinin və qüvvələrinin təsirindən B dayağında yaranan reaksiya qüvvəsinin qiymətlərini tapmalı. ;

A)

B)

C)

D)

E)
23. Ağırlığı olan bircins AB tirinin B dayağındakı reaksiya qüvvəsini tapmalı. Şaquli divar ideal hamardır.


A)

B)

C)

D)

E)

24. AB tiri cüt qüvvələr sistemi ilə yüklənmişdir. Tirin divara sancıldığı yerdə reaktiv momentin qiymətini tapmalı. .
A)

B)

C)

D)

E)

25. A dayağındakı reaksiya qüvvəsinin toplananını yapmalı. .
A)

B)

C)

D)

E)

26. Hansı halda baxılan cisim müvazinətdə olar?
A)
B)
C)
D)

E)


27. Təsir xətləri bir nöqtədə kəsişən fəza qüvvələr sisteminin analitik müvazinət şərtlərini göstərin.

A) ; ;

B) ; ;

C) ; ;

D) ; ;

E) ; ;


28. Verilmiş qüvvəsinin seçilmiş O nöqtəsinə nəzərən momentinin qiymətini tap:


A)

B)

C)

D)

E)

29. Qüvvənin nöqtəyə nəzərən vektor momenti necə vektordur?

A) Sərbəst


B) Sürüşkən
C) Bağlı
D) Vektor deyil
E) Skalyardır

30. Verilmiş qüvvələr sisteminin müvazinətləşdiricisi olan qüvvəsinin qiymətini tapın:
A)

B)

C)

D)

E)
31. Aşağıdakı qüvvələr sisteminin A nöqtəsinə nəzərən baş momentini tapmalı: ; ;


A)

B)

C)

D)

E)
32. Bir cismə tətbiq olunmuş iki qüvvə hansı halda cüt qüvvə təşkil edər.

A) - təsir xətləri müxtəlifdir

B) - təsir xətləri eynidir

C) - təsir xətləri müxtəlifdir

D) - təsir xətləri eynidir

E) - təsir xətləri müxtəlifdir


33. Verilmiş qüvvəsinin Z oxuna nəzərən momentini alın. ; ; .

A)

B)

C)

D)

E)


34. Fəzada ixtiyari qüvvələr sisteminin analitik müvazinət tənliklərini göstərin.

A) ; ; ; ; ;

B) ; ; ;

C) ; ; ; ; ;

D) ; ; ; ;

E) ; ; ;


35. Müstəvidə ixtiyari qüvvələr sisteminin analitik müvazinət şərtlərini göstərin.

A) ; ;

B) ; ;

C) ; ;

D) ; ;

E) ; ;


36. Z oxuna paralel fəza qüvvələr sisteminin analitik müvazinət şərtlərini göstərin.

A) ; ;

B) ; ;

C) ; ;

D) ; ;

E) ; ;


37. Müəyyən qüvvələr sisteminin təsirindən tərpənməz Z oxu ətrafında fırlanan cismin müvazinəti şərtini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)


38. Hansı halda qüvvənin oxa nəzərən momenti sıfra bərabər olur?

A) Qüvvə ilə ox eyni mütəvinin üzərində olduqda

B) Qüvvə oxa paralel olmayıb, oxu kəsmədikdə

C) Qüvvə oxu kəsmədikdə və ox üzərindəki proyeksiyası sıfır olduqda

D) Qüvvə oxa çarpaz olduqda
E) Qüvvə oxa perpendikulyar olub, oxu kəsmədikdə
39. Nəzəri mexanikada hansı sürtünmələr nəzərdən keçirilir?

A) Statiki sürtünmə

B) Yalnız sürtünmə sürtünməsi
C) Yalnız diyirlənmə sürtünməsi
D) Sürüşmə və diyirlənmə sürtünməsi
E) Dinmaiki sürtünmə
40. Fəza paralel qüvvələr sisteminin həndəsi müvazinət şərtlərini göstərin.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;


41. Şəkildə göstərilən tir bucağının hansı qiymətində müvazinətdə ola bilər?A)

B)

C)

D)

E)


42. Göstərilən şəkildə qüvvəsinin qiyməti nə qədər olmalıdır ki, bu tir müvazinətdə qalsın?

A)

B)

C)

D)

E)
43. Şəkildə müvazinətdə olan verilmiş qüvvələr sistemindəki qüvvəsinin qiymətini tapmalı.


A)

B)

C)

D)

E)
44. Şəkildə göstərilən tirin D dayağında yaranan reaksiya qüvvəsini tapmalı.

A)

B)

C)

D)

E)
45. İki dayaq üzərində oturan AB tirinin və qüvvələrinin təsirindən dayaqlarda yaranan reaksiya qüvvələrini təyin etməli.


A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;
46. Ağırlığı olan tir divara söykənmişdir. Sürtünmə əmsalı nə qədər olmalıdır ki, bu tir sürüşməsin. B nöqtəsindəki sürtünmə nəzərə alınmır.

A)

B)

C)

D)

E)

47. AB tiri cüt qüvvələrin təsiri altındadır. A dayağında yaranan reaksiya momentini tapmalı.


A)

B)

C)

D)

E)
48. A dayağındakı reaktiv momentin qiymətini tapmalı. .

A)

B)

C)

D)

E)


49. Nəzəri mexanika nədən bəhs edir?

A) Elektrik maşınlarından


B) Elektromqanit sahəsindən
C) Maddi cisimlərin mexaniki hərəkətindən
D) Faydalı qazıntılardan
E) Riyazi fizakadan
50. Qüvvə vektoru neçə elementlə təyin olunur?

A) 1
B) 2


C) 3
D) 4
E) 5
51. üçün yazılmış aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)


52. Aşağıdakılardan hansı fəzada bir nöqtədə tətbiq olunmuş qüvvələr sisteminin analitik müvazinət şərtidir.

A)


B)
C)
D)
E)
53. Aşağıdakılardan hansı fəzada bir nöqtədə tətbiq olunmuş qüvvələr sisteminin əvəzləyicisinin analitik ifadəsidir.

A)


B)

C)

D)

Е)

54. Aşağıdakılardan hansı qüvvənin nöqtəyə nəzərən momentinin vektori ifadəsidir?

A)

B)

C)

D)

E)

55. Aşağıdakılardan hansı Varinyon teoreminin ifadəsidir?

A)

B)

C)

D)

E)

56. qüvvəsinin O nöqtəsinə nəzərən moment vektorudur, isə O nöqtəsindən keçən ixtiyari oxdur. Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

57. fermanın həndəsi dəyişməzliyinin (sərtliyinin) zəruri şərti aşağıdakılardan hansıdır. - fermanın çubuqlarının sayı, - düyünlərinin sayıdır.

A)

B)

C)

D)

E)

58. Aşağıdakı hansı ifadə ixtiyari fəza cütlər sisteminin həndəsi müvazinət şərtidir.

A)

B)

C)

D)

E)


59. Aşağıdakı hansı ifadə ixtiyari fəza cütlər sisteminin analitik müvazinət şərtidir.

A)

B)

C)

D)

E)

60. Qüvvənin özünə paralel olaraq cismin bir nöqtəsindən digər nöqtəsinə köçürdükdə onun cismə olan təsiri dəyişməz, bu şərtlə ki, ona momenti bu qüvvənin nəzərən momentinə bərabər olan bir cüt də əlavə olunsun”. Buradakı nöqtələrin yerinə aşağıdakı ifadələrdən hansını yazmaq doğrudur.

A) x oxuna

B) İxtiyari nöqtəyə
C) Köçürmə mərkəzinə
D) y oxuna
E) z oxuna
61. Aşağıdakı hansı ifadə müstəvi paralel qüvvələr sisteminin müvazinət şərtidir?

A)

B)

C)

D)

E)

62. Aşağıdakı hansı ifadə fəza ixtiyari qüvvələr sisteminin müvazinət şərtidir?

A)

B)

C)

D)

E)

63. Bircins həcmlərin ağırlıq mərkəzinin koordinatları aşağıdakı hansı ifadə ilə tapılır?

A)

B)

C)

D)

E)

64. AC və BC ip dayaqlardır. AC ipinin və BC ipinin reaksiya qüvvələrini tapın.

A)

B)

C)

D)

E)
65. AC çubuq dayaq, B isə tərpənməz oynaqlı dayaqdır. AC çubuğunun və B dayağının uyğun olaraq və reaksiya qüvvələrini tapın.

A) ,

B) ,

C) ,

D)

E)


66. olduqda tirin A və B dayaqlarının və reaksiya qüvvələrini tapın.

A)

B)

C)

D)

E) ,
67. olduqda tirin A və B dayaqlarında və reaksiya qüvvələrini tapın.

A)

B) ,

C) ,

D) ,

E) ,
68. AC çubuq dayaq, B isə tərpənməz oynaqlı dayaqdır. . AC çubuğunun S və B dayaının və reaksiya qüvvələrini tapın.


A) ,

B) , ,

C) , ,

D) , ,

E) ; ;
69. , , olduqda A dayağının və B dayağının və reaksiya qüvvələrini tapın.


A) ; ;

B) ,

C) , ,

D) , ,

E) , ,
70. ixtiyari fəza qüvvələr sistemi verilib. Bu qüvvələr sisteminin baş vektorunu tapın.

A)

B)

C)

D)

E)
71. AB və AC çubuq dayaqlar, AD isə ip dayaqdır. ABC üfiqi müstəvisidir. . AB çubuq dayağının , AC çubuq dayağının və AD ipinin T reaksiya qüvvələrinin qiymətini tapın.

A)

B)

C)

D)

E)
72. ixtiyari fəza qüvvələr sistemi verilib. Bu qüvvələr sisteminin O nöqtəsinə nəzərən baş momentinin qiymətini tapın.

A)
B)
C)
D)
E)
73. Dayaqlar neçə növ olurlar?

A) 5
B) 2


C) 1
D) 4
E) 3
74. Bir- birinə paralel olmayan üç qüvvə müvazinətdə olarsa, aşağıdakı ifadələrdən hansının doğru olduğunu göstərin.

A) Onlar bir müstəvi üzərində yerləşir və təsir xətləri bir nöqtədə kəsişir


B) Onlar bir müstəvi üzərində yerləşir və təsir xətləri bir nöqtədə kəsişmir
C) Onlar bir müstəvi üzərində yerləşir və onlardan qurulmuş qüvvələr üçbucağı

öz – özünə qapanmır


D) Onlar fəzada yerləşir və təsir xətləri bir nöqtədə kəsişir
E) Onlar fəzada yerləşir və təsir xətləri bir nöqtədə kəsişmir
75. O nöqtəsində tətbiq olunmuş qüvvələr sistemi verilmişdir. Bu qüvvələr sisteminin əvəzləyicisi üçün yazılmış aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

A) - O nöqtəsində tətbiq olunur
B) - O nöqtəsində tətbiq olunmur
C) - O nöqtəsində tətbiq olunur
D) - O nöqtəsində tətbiq olunmur
E) - O nöqtəsində tətbiq olunmur
76. Aşağıdakılardan hansı qüvvəsinin O nöqtəsinə nəzərən momentinin cəbri ifadəsidir?

A)


B)
C)
D)
E)
77. qüvvələr sisteminin O nöqtəsinə nəzərən baş momentini ilə işarə etsək, üçün aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

A)


B)
C)
D)
E)
78. “Qüvvənin oxa nəzərən momenti, onun müstəvi üzərindəki proyeksiyasının oxla müstəvisinin kəsişmə nöqtəsinə nəzərən momentinə bərabərdir”. Buradakı nöqtələrin yerinə aşağıdakı ifadələrdən hansını yazmaq doğrudur?

A) Oxla bucaq əmələ gətirən


B) İxtiyari
C) Həmin oxa paralel
D) Oxla bucaq əmələ gətirən
E) Oxla bucaq əmələ gətirən
79. Aşağıdakılardan hansı qüvvənin koordinat oxlarına nəzərən momentinin analitik ifadəsidir?

A)

B)
C)

D)

E)

80. “Fermanın həndəsi dəyişməz (sərt) olması üçün o ancaq əmələ gəlməlidir”. Buradakı nöqtələrin yerinə aşağıdakılardan hansını yazmaq doğrudur?

A) Beşbucaqlardan

B) Dördbucaqlardan


C) Üçbucaqlar və dördbucaqlardan
D) Üçbucaqlardan
E) Üçbucaqlar və beşbucaqlardan
81. Aşağıdakı hansı ifadə müstəvi cütlər sisteminin müvazinət şərtidir.

A)


B)
C)
D)
E)
82. Aşağıdakı hansı ifadə fəza paralel qüvvələr sisteminin müvazinət şərtidir. Z oxu qüvvələrin istiqamətinə paralel götürülmüşdür.

A)

B)
C)
D)
E)
83. Aşağıdakı hansı ifadə müstəvi ixtiyari qüvvələr sisteminin müvazinət şərtidir.

A)


B)
C)
D)
E)
84. Aşağıdakı hansı ifadə fəza ixtiyari qüvvələr sisteminin həndəsi müvazinət şərtidir.

A)


B)
C)
D)
E)

85. Paralel qüvvələr mərkəzinin radius vektoru aşağıdakı hansı ifadə ilə tapılır?

A)
B)
C)
D)
E)
86. Bircins müstəvi fiqurların ağırlıq mərkəzinin koordinatları aşağıdakı hansı ifadə ilə tapılır.

A)


B)
C)
D)
E)

87. AC və BC ip dayaqlardır. AC ipinin və BC ipinin

reaksiya qüvvələrini tapın.


A)
B)
C)
D)
E)

88. AC çubuq dayaq, B isə tərpənməz oynaqlı dayaqdır. AC çubuğunun S və B dayağının reaksiya qüvvələrini tapın.
A)
B)
C)
D)
E)

89. olduqda A dayağının , B dayağının reaksiya qüvvələrini tapın.A)


B)
C)
D)
E)

90. olduqda A dayağının və B dayağının reaksiya qüvvələrini tapın.
A)
B)
C)
D)
E)

91. AC çubuq dayaq, B isə tərpənməz oynaqlı dayaqdır. AC çubuğunun C və B dayağının və reaksiya qüvvələrini tapın.

A)


B)
C)
D)
E)

92. A tərpənən oynaqlı dayaq, B isə tərpənməz oynaqlı dayaqdır. A dayağının və B dayağının və reaksiya qüvvələrini tapın.A)


B)
C)
D)
E)
93. AB və AC çubuq dayaqlar, AD isə ip dayaqdır. ABC müstəvisi üfiqidir. AB çubuq dayağının , AC çubuq dayağının və AD ipinin reaksiya qüvvələrinin qiymətlərini tapın.

A)


B)
C)
D)
E)
94. A tərpənməz kürəvi oynaqlı dayaq, B dayaq (y oxu istiqamətində hərəkət edə bilər), EC isə ipdir. ABCD ağırlığı P olan bircins düzbucaqlı lövhədir. E nöqtəsi A ilə eyni şaqul üzərindədir. P=100 N. A kürəvi oynağın .; B dayağının və EC ipinin reaksiya qüvvələrini tapmalı.


A)
B)
C)
D)
E)

95. Qarşılıqlı perpendikulyar müstəvilərdə qiymətləri və olan üç cüt təsir edir. Əvəzləyici cütün momentinin qiymətini tapmalı.
A)

B)

C)

D)

E)
96. Əgər M və F verilibsə, onda verilmiş konstruksiyada neçə məchul reaksiya olar?


A) 2

B) 4


C) 8

D) 6


E) 5
97. Kuba cütü təsir edir. Bu cütün moment vektoru oxu ilə hansı bucaq təşkil edir?


A)

B) 0


C)

D)

E)

98. F qüvvəsi ilə yüklənmiş AB tiri bucağının hansı qiymətində müvazinətdə olar. Tirin çəkisi və sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınmır.
A) Əgər

B) Əgər

C) Əgər

D) Əgər

E) Əgər
99. Lövhəyə onun müstəvisində iki cüt təsir edir. Əgər , aralarındakı

məsafə və bucaqlar olarsa, əvəzləyici cütün momentinin qiymətini tapmalı.
A)

B)

C)

D)

E)
100. Əgər olarsa, onda AB çubuğunda yaranan qüvvəni tapmalı.


A)

B)

C)

D)

E)

101. Əgər yayılmış yükün intensivliyi və B dayaq reaksiya qüvvəsi olarsa, onda verilmiş tirə təsir edən M momentinin qiymətini tapmalı.


A)

B)

C)

D)

E)

102. Fermanın hansı çubuğu yüklənməmişdir?
A) 6

B) 5


C) 4

D) 7


E) 1

103. koordinat müstəvisi üzərində yerləşib və oxlardan heç birinə paralel olmayan paralel qüvvələr sisteminin müvazinət şərtlərini göstərin.
A)
B)
C)
D)
E)
104. Əgər məlum olarsa, onda ABD məftilinin ağırlıq mərkəzinin koordinatını tapın.


A) 1,4 m

B) 2,5 m

C) 1,0 m

D) 0,38 m

E) 4,24 m
105. qüvvəsi ilə yüklənmiş fermanın 1saylı çubuğundakı daxili qüvvəni tapmalı.

A) 0


B)

C)

D)

E)


106. Ağırlığı P olan kürə nahamar səthli şaquli divara D nöqtəsində söykənir. Kürə divarla bucağı əmələ gətirən çəkisiz AB çubuğu vasitəsilə müvazinətdədir. ABçubuğunda yaranan daxili S qüvvəsini tapmalı.


A)

B)

C)

D)

E)

107. Üç oynaqlı tağ M momenti ilə yüklənmişdir. Tağın çəkisini nəzərə almadan dayaq reaksiya qüvvəsini tapmalı.
A)

B)

C)

D)

E) 0

108. Fermaya AB xətti boyunca A nöqtəsində qüvvəsi təsir edir. Bu zaman şəkildə göstərilən fermanın hansı çubuqlarında daxili qüvvənin qiyməti sıfra bərabərdir?
A) 4, 8, 10

B) 4, 5, 6

C) 8, 7, 3

D) 1, 2, 9

E) 3, 5, 9

109. Şaquli qüvvəsi ilə yüklənmiş çəkisiz konstruksiyanın D dayağındakı reaksiya qüvvəsinin qiymətini tapmalı. Əgər .A) 0


B)

C)

D)

E)


110. Ağırlığı olan kvadrat lövhə üç çubuq vasitəsi ilə müvazinətdə saxlanılır. 1, 2 və 3 çubuqlarına düşən qüvvələrin qiymətlərini tapmalı.


A)

B)

C)

D)

E)
111. ABCD paraleloqram formalı lövhəyə təsir edən , və cütlərini əvəz edən cütün momentinin qiymətini tapmalı. Əgər
A)

B)

C)

D)

E)
112. A dayağında reaktiv momentin qiyməti , həndəsiölçüləri və olarsa konsol tirə təsir edən yayılmış q yükünün intensivliyini tapmalı.


A)

B)

C)

D)

E)
113. Bircins çubuqlardan ibarət fermanın ağırlıq mərkəzinin koordinatlarını tapmalı.


A)

B)

C)

D)

E)

114. Ağırlığı olan bircins AB tiri A nöqtəsində oyanaqla birləşdirilərək B nöqtəsində səthə söykənir. B səthinin dayaq reaksiyasını tapmalı.
A)

B)

C)

D)

E)

115. BAC ipi O1O2 bloklarından keçirilmiş və B ucundan , C ucundan yük asılmışdır. A nöqtəsindən hansı P yükünü asmaq lazımdır ki, bu sistem müvazinətdə qalsın? (Bloklarda sürtünmə nəzərə alınmır)A)

B)

C)

D)

E)


116. İki dayaq üzərində oturan bircinsli AB tirinin AB dayaqlarındakı reaksiya qüvvəsini tapın. .


A)

B)

C)

D)

E)
117. Verilmiş fermanın 4-cü çubuğunda yaranan daxili qüvvəni tapın. .

A)

B)

C)

D)

E)


118. Verilmiş ABD üçbucaqlı lövhənin müvazinətdə olması üçün A dayağındakı və BC çubuğundakı reaksiya qüvvələri nəyə bərabər olmalı­dır? P=20 kN, lövhənin çəkisi nəzərə alınmır.


A)
B)
C)
D)
E)


119. Divara sancılmış AB tirinin A dayağında yaranan reaktiv momenti tapmalı. .


A)

B)

C)

D)

E)
120. Divara sancılmış ABC tirinin A dayağında yaranan reaktiv momentinin qiymətini tapın. .


A)

B)

C)

D)

E)
121. Ağırlığı Q olan bircins metal lövhə şəklində göstərilən vəziyyətdə dayanmışdır. Şaquli divarda yaranan reaksiya qüvvəsini tapın. Sürtünmə nəzərə alınmır. Q=10 kN.


A)

B)


C) m

D)


E)
122. Verilmiş tirin B dayağındakı reaksiya qüvvəsini tapmalı. P=50 N; G=10 N.


A)

B)

C)

D)

E)
123. P1=15 kN; P2=30kN olduğu halda şəkildə göstərilən AB tirinin B dayağının reaksiya qüvvəsini tapmalı. qüvvəsi zAy, qüvvəsi isə xAy müstəvisinin üzərindədir.


A)
B)
C)
D)

E)

124. Val üzərində oturdulmuş çarxa və P qüvvələri, həmçinin, mo­menti cüt qüvvəsi təsir edir. Müvazinət vəziyyətində P qvvəsini və valın B dayağının reaksiya qüvvəsinin YB toplananını tapmalı. Şəkildə çarxın radiusu .


A)
B)
C)
D)
E)

125. Verilmiş qüvvələrin təsirindən AB tirinin müvazinət vəziyyətində P qüvvəsini və tirin A dayağının reaksiya qüvvəsinin YA toplananını tapın. BuradaA)

B)


C)
D)
E)

126. Divara sancılmış ABC tiri səpələnmiş yükünün və P=5 kN qüv­və­si­nin təsiri altındadır. Dayaqda yaranan reaksiya qüvvələrini tapmalı.A)


B)
C)
D)
E)
127. Ağırlığı olan bircinsli kvadrat lövhə A, D, E nöqtələrindən 1, 2, 3 çubuqlarla asılmışdır. 1və 2 çubuğunda yaranan reaksiya qüvvəsini tapın.(BA=AK)


A)
B)
C)
D)
E)

128. İki dayaq üzərində oturan vala çarx geydirilmiş və ona F və Q=60N qüvvələri təsir edir.F qüvvəsinin qiymətini və B dayağında yaranan reaksiya qüvvəsini tapın. .A)


B)
C)
D)

E)

129. Ağırlığı Q=10kN olan bircinsli kvadrat lövhə divara A və B nöqtəsində silindrik oynaqlarla bağlanmış və CD çubuğu vasitəsilə üfiqi vəziyyətdə müvazinətdə sax­la­nılır. CD çubuğunda yaranan S reaksiya qüvvə­sinin qiymətini tapmalı.

A)


B)
C)
D)
E)
130. AC, BC, CD çubuqları C nöqtəsində və A, B, D nöqtələrində oynaqla birləş­dirilmişdir. C nöqtəsində bu sistemə P=200N qüvvə təsir edir. Çubuqlarda yaranan S1, S2 və S3 reaksiya qüvvələrinin qiymətlərini tapmalı. qüvvəsi müstəvisi üzə­rin­dədir.

A)


B)
C)
D)
E)
131. Horizontal vəziyyətdə olan val üzərindəki çarxlara və qüvvələri təsir edir. Müvazinət vəziyyətində qüvvəsini tapın. .


A)

B)

C)

D)

E)

132. Sahəsi ştrixlənmiş fiqurun ağırlıq mərkəzinin ko­or­dinatlarını təyin etməli. Ölçülər şəkildə sm-lə verilmişdir.
A)
B)
C)
D)
E)

133. Sahəsi ştrixlənmiş fiqurun ağırlıq mərkəzinin koordinatlarını təyin etməli. Ölçülər şəkildə sm-lə verilmişdir.A)

B)

C)

D)

E)


134. Sahəsi ştrixlənmiş fiqurun ağırlıq mərkəzinin koordinatlarını təyin etməli. Ölçülər şəkildə sm-lə verilmişdir.


A)
B)
C)
D)
E)
135. Sistemin baş vektoru və baş momenti şərtində sistemdə hansı xüsusi hal baş verir?

A) sistem dinamik vint halına gətirilir

B) qüvvələr sistemi müvazinətdədir
C) qüvvələr sistemi bir cütə gətirilir

D) baş vektor sistemin əvəzləyicisi ola bilməz


E) baş vektor sistemin əvəzləyicisidir
136. Şəkildə göstərilmiş dayaq reaksiyalarından doğru olan variantı seçin.

A) 3,8


B) 2,5

C) 4,6


D) 2,7

E) 1,5
137. Bir nöqtəyə tətbiq olunmuş 2 qüvvənin əvəzləyicisini təyin etmək üçün aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur.
A)

B)

C)

D)

E)
138. Teoremi tamalayın: “ Bir müstəvi üzərində yerləşən və bir-birinə paralel olmayan üç qüvvə müvazinətdədirsə, ”.

A) Bu qüvvələr bir-birinə paraleldir


B) Bu qüvvələr qarşılıqlı perpendikulyardır
C) Bu qüvvəlıərin təsir xətləri bir nöqtədə kəsişirlər
D) Bu qüvvələr heç bir hallarda kəsəişmirlər
E) Bu qüvvələr bir-birini tamamlayır

139. Aksiomu tamamlayın: “Sərbəst cismə təsir edən müəyyən qüvvələr sisteminə müvazinətdə olan qüvvələr sistemi əlavə etsək və ya ondan kənar etsək, ”.

A) Bu sistem sərbəstliyini itirər
B) Bu sistem qeyri-sərbəst olar
C) Bu sistem müvazinətini itirər
D) Bu sistemin həmin cismə təsiri dəyişər
E) Bu sistemin həmin cismə təsiri dəyişməz

140. Aşağıdakı ifadəni tamamlayın: “Qüvvəni öz təsir xətti boyunca cismin bir nöqtəsindən digər nöqtəsinə köçürdükdə, ”.

A) Cismə təsir edər
B) Cismi özü ilə bərabər sürüyər
C) Onun həmin cismə olan təsiri dəyişməz
D) Cismin sürətini artırar
E) Cisim sürətini azaldar3

141. I növ dayaqlarda reaksiya qüvvəsinin neçə elementi məlum olur?

A) 1
B) 2

C) 3
D) 4


E) 5

142. II növ dayaqda reaksiya qüvvəsinin neçə elementi məlum olur?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 3
E) 5

143. III növ dayaqlarda reaksiya qüvvəsinin neçə elementi məlum olur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 0
144. Sistemin baş vektoru və baş momenti şərtində sistemdə hansı xüsusi hal baş verər?

A) Sistem müvazinətdə olar


B) Sistem tək bir qüvvəyə gətirilir
C) Sistem dinamya gətirilir
D) Sistem momenti - a bərabər olan tək bir cütə gətirilir
E) Sistem əvəzləyici qüvvəyə gətirilir
145. Cütün oxa nəzərən momenti haqqında ifadələrdən hansı doğrudur?

A) Cütün oxa nəzərən momenti onun moment vektorunun həmin ox üzərindəki proyeksiyasına bərabərdir


B) Cütün oxa nəzərən momenti cütün qüvvələrinin bu ox üzərindəki proyeksiyalarının cəbri cəminə bərabərdir

C) Cütün oxa nəzərən momenti onun moment vektorunun bu oxa perpendikulyar müstəvi üzərindəki proyeksiyasına bəərabərdir


D) Cütün oxa nəzərən momenti cütün qüvvələrinin bu ox üzərindəki proyeksiyalarının həndəsi cəminə bərabərdir
E) Cütün oxa nəzərən momenti cütün qüvvələrinin bu ox üzərindəki proyeksiyasına bərabərdir
146. İfadəni tamamlayın: “ Qüvvəni özünə paralel olaraq cismin başqa nöqtəsinə köçürdükdə həmin qüvvəyə ekvivalent olan ”.

A) İki qüvvə alınır

B) Bir cüt alınır

C) Bir qüvvə və bir cüt alınır

D) Bir qüvvə alınır

E) İki qüvvə və bir cüt alınır


147. Cüt qüvvə təsiri altında cisim neçə hərəkət edir?

A) İrəliləmə və fırlanma hərəkəti


B) Yalnız fırlanma hərəkəti
C) İrəliləmə hərəkəti

D) yastı paralel hərəkəti


E) İxtiyari hərəkət
148. Qüvvənin ox üzərindəki proyeksiyası hansı halda doğrudur?


A)

B)

C)

D)

E)
149. Teoremi tamamlayın: “Təsir xətləri bir nöqtədə kəsişən qüvvələr sisteminin əvəzləyicisinin ixtiyari nöqtəyə nəzərən momenti toplanan qüvvələrin həmin nöqtəyə nəzərən ”.

A) Momentlərin cəminə bərabərdir


B) Əvəzləyicisinə bərabərdir
C) Baş vektorunun momentinə bərabərdir
D) Momentlərin hasilinə bərabərdir
E) Momentinə bərabərdir
150. Şəkildə paralel qüvvələr üçün hansı hal doğru deyil?


A)

B)

C)

D)

E)
151. Cütlər haqqında aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

A) Cüt yalnız cütlə əvəz edilə bilər

B) Cüt qüvvə müvazinətdə ola bilməz

C) Cütün təsirindən cisim fırlanma hərəkəti edir

D) Cüt qüvvəlləri bir qüvvə ilə əvəz etmək olar

E) Qüvvələr cütünün əvəzləyici qüvvəsi yoxdur


152. P qüvvəsinin x oxu üzərindəki proyeksiyası nəyə bərabərdir?( P qüvvəsi

AA­1C1C müstəvisi üzərindədir).A)

B)

C)

D)

E)


153. Mütləq bərk cismə tətbiq olunan qüvvəni öz təsir xətti boyunca cismin digər nöqtəsinə köçürdükdə nə baş verər?

A) Cisim fırlanar

B) Cisim irəliləmə hərəkəti edər
C) Cismə olan təsir dəyişməz

D) Cismə olan təsir dəyişər


E) Cisim müvazinətdədirsə müvazinətini itirər

154. Divara sancılmış AB tirinə intensivliyi yayılmış yük və topa qüvvə təsir edir. -i təyin edin.
A) 7,6kN

B) 7 kN


C) 8,4 kN

D) 5,4 kN

E) 6 kN

155. Sistemin baş vektoru və baş momenti və ( ) şərtlərində sistemdə hansə xüsusi hal baş verər?

A) Sistem bir cütə gətirilir
B) Sistem müvazinətdədir
C) Sistem iki qüvvəyə gətirilir
D) Sistem dinamaya gətirilir
E) Sistem tək bir qüvvəyə (əvəzləyiciyə) gətirilir

156. Sistemin baş vektoru və baş momenti və ( ) şərtlərində sistemdə hansə xüsusi hal baş verər?

A) Sistem bir cütə gətirilir

B) Sistem müvazinətdədir


C) Sistem dinamaya gətirilir
D) Sistem tək bir qüvvəyə (əvəzləyiciyə) gətirilir

E) Sistem iki qüvvəyə gətirilir

157. Tərəfləri 2,0m olan ABCD kvadrat lövhəsinə modulu qüvvəsi və momenti olan cüt təsir edir. Kvadrat lövhəsində təsir edən qüvvəsinin hansı qiymətində bu lövhə A dayağı ətrafında fırlanmayacaq?


A) 10 N

B) 5 N


C) 0

D) 15 N


E) 4 N

158. Ağırlığı olan cisim üfüqlə bucaq təşkil edən nahamar səth üzərində müvazinətdədir. Sürüşmə sürtünmə əmsalının qiymətini tapmalı.
A) 0,5

B)

C)

D)

E)
159. Radiusu R olan OAB yarım çevrəsindən və uzunluğu R olan BD düz xətt parçasından ibarət OABD bircins xətti konturun ağırlıq mərkəzinin koordinatlarını tapmalı.


A)

B)

C)

D)

E)
160. Çarxqolu-sürgüqolu mexanizminin OA çarx qoluna momenti tətbiq olunub. ( ). B sürgəcinə hansı horizontal qüvvəsini tətbiq etmək lazımdır ki, bu mexanizm göstərilən vəziyyətdə müvazinətdə qalsın.( və sürtünmə nəzərə alınmır)


A)

B)

C)

D)

E)
161. Çəkisiz həlqə momentləri M1 və M2 olan iki cüt qüvvənin təsiri altındadır. Əgər M2 > M1 olarsa, onda A dayağının reaksiya qüvvəsinin istiqamətini tapmalı.


A) Şaquli olaraq yuxarı

B) Horizontal olaraq sağa

C) Horizontal olaraq sola

D) Şaquli olaraq aşağı

E) həlqnin vətəri boyunca
162. Üç AD, BD və CD çubuqları D nöqtəsində oynaqla birləşdirilmişdir. CD çubuğuna təsir edən qüvvənin qiymətini tapmalı. və bu qüvvə Oyz müstəvisində yerləşir, .

A)

B)

C)

D)

E) 0


163. Ağırlığı G=20kN olan bircins AB çubuğu 1 və 2 çubiqları B dayağı vasitəsilə müvazinətdədir. Bu çubuqlardakı qüvvələri və B dayaq reaksiya qüvvəsini tapmalı.

A)

B)

C)

D)
E)
164. Momentləri olan üç ədəd qüvvələr cütünün əvəzləyici momentinin modulunu tapmalı. və vektorları Oyz müstəvisində yerləşirlər və ║Ox.


A)

B)

C)

D)

E)
165. ABCD horizontal vəziyyətdə olan kvadrat lövhə A, D, E nöqtələrində 1, 2 və 3 çubuqları asılmışdır. Lövhənin ağırlığı G=500N olarsa, 1 çubuğundakı daxili qüvvəni tapmalı.(AB=2AE)


A)

B)

C)

D)

E)

166. AB tirinə momenti olan cüt qüvvə təsir edir. C nöqtəsində yaranan momentin qiymətini tapmalı. AB=2m, BC=0,5m.
A)

B)

C)

D)

E)
167. Koordinat oxlarına nəzərən P qüvvəsinin momentini tapmalı.A)

B) 0

C)

D) 0

E) 0


168. A və B dayaqlarında reaksiya qüvvələrini tapmalı.


A)

B)

C)

D)

E)
169. Yarım çevrə şəkilli tağ A nöqtəsində sərt dayaqla bərkidilmişdir. Əgər F=100N, R=2m olarsa, dayaqda yaranan momentin qiymətini tapmalı.

A) 50

B) 0

C)D)

E)


170. Əgər F=346N olarsa, onada AB çubuğunda yaranan daxili qüvvəni tapmalı.

A)

B)

C)

D)

E) 0
171. B dayaq reaksiya qüvvəsinin qiyməti 600N, tirin ölçüləri AB=8m, AC=6m olarsa, onda yayılmış yükün intensivliyini tapmalı.A)

B)

C)

D)

E)


172. AB tiri CD çubuğuna sökənir. Əgər olarsa, D nöqtəsindəki reaksiyanı tapmalı.


A) 0

B)

C)

D)

E)
173. Ox oxuna nəzərən yayılmış yükün momentini tapmalı.

( ).
A)

B)

C)

D)

E)

174. Qiyməti 80N olan F qüvvəsi ona paralel olan və toplananlarına ayrılmışdır. troplananının

qiyməti 120N olub, onun təsir xətti F qüvvəsindən məsafədə yerləşir. toplananının qiymətini və tətbiq nöqtəsinin koordinatını tapmalı.


A)

B)

C)

D)

E)

175. Sürtünmə əmsalı f məlum olarsa, üfüqlə  bucağı təşkil edən lövhə  buacağının hansı qiymətində sükunətdə olar? (Lövhə Fsür şərti ödənilərsə, sükunətdə olar).
A)

B)

C)

D)

E)

176. İki AC və BC çubuqları C nöqtəsinədə oynaqla birləşərək döşəməyə bərkidilmişdir. C nöqtəsindən 1yükü asılmışdır. Əgər AC çubuğunda daxili qüvvə 43N və məlum olarsa, BC çubuğundakı daxili qüvvəni tapmalı.
A)

B)

C)

D)

E)

177. Aşağıdakı hansı ifadə fəza paralel qüvvələr sisteminin müvazinət şərtidir. oxu qüvvələrin istiqamətinə paralel götürülmüşdür.

A)
B)
C)
D)
E)

178. Aşağıdakı hansı ifadə fəza paralel qüvvələr sisteminin müvazinət şərtidir. oxu qüvvələrin istiqamətinə paralel götürülmüşdür.

A)
B)
C)
D)
E)

179. A tərpənməz kürəvi oynaqlı dayaq, B ( oxu istiqamətində hərəkət edə bilər), EC isə ipdir. ABCD ağırlığı P olan bircins düzbucaqlı lövhədir. E nöqtəsi A ilə eyni şaqul üzərindədir. oxuna nəzərən moment tənliyi hansı ifadədə doğru yazılmışdır?A)


B)
C)
D)
E)
180. Verilmiş fermanın 3-cü çubuğunda yaranan daxili qüvvəni tapın..

A)

B)

C) 0

D)E)

181. P qüvvəsinin x oxuna nəzərən momentini tapmalı. ( P qüvvəsi AA­1C1C müstəvisi üzərindədir).
A)

B)

C)

D)

E)

182. P qüvvəsinin y oxuna nəzərən momentini tapmalı. ( P qüvvəsi AA­1C1C müstəvisi üzərindədir).A)

B)

C)

D)

E)

183. Şəkildə verilmiş qüvvələr sisteminin baş vektorunu tapmalı. ; ; .


A)

B)

C)

D)

E)
184. P qüvvəsinin y oxu üzərindəki proyeksiyası nəyə bərabərdir? ( P qüvvəsi AA­1C1C müstəvisi

üzərindədir).
A)

B)

C)

D)

E)
185. Göstərilən şəkillərdən hansı statik həll olunandır?


A) Hər ikisi

B) Yalnız şəkil I

C)

D) Heç biri Yalnız şəkil IIE) P qüvvəsi olmasa hər ikisi
186. Şəkildə göstərilmiş iki qüvvənin əvəzləyicisinin qiyməti hansı düsturla hesablanır?

A)


B)
C)

D)

E)
187. Cütün qüvvələrinin hər hansı nöqtəyə nəzərən baş momenti nəyə bərabərdir?

A) Cütün momentinin üç mislinə

B) Cütün momentinin -nə
C) Cütün momentinin yarısına
D) Cütün momentinin iki mislinə
E) Cütün öz momentinə

188. Cütü nə ilə əvəz etmək olar?

A) Bir nöqtədə tətbiq olunmuş iki qüvvə ilə
B) Bir qüvvə ilə
C) Dinama ilə
D) Cütlə
E) Eyni tərəfə yönəlmiş iki paralel qüvvə ilə
189. Tək bir cütün təsiri altında cisim necə hərəkət edər?
A) Yastı-paralel hərəkət edər
B) Hərəkət etməz
C) İrəliləmə hərəkəti edər
D) Fırlanma hərəkəti edər
E) İxtiyari hərəkət edər
190. Cütün oxa nəzərən momenti nə zaman sıfır olar? ( - oxun cütün təsir müstəvisi ilə əmələ gətirdiyi bucaqdır).

A)


B)
C)
D)
E)
191. Baş vektorla baş momentin skalyar hasili necə kəmiyyətdir ( ) ?

A) Baş momentə bərabərdir


B) Dəyişən
C) Qüvvələr sistemini təşkil edən qüvvələrin həndəsi cəminə bərabərdir
D) Qüvvələr sistemini təşkil edən qüvvələrin seçilmiş mərkəzə nəzərən baş momentinə bərabərdir
E) Sabit
192. Oxla qüvvə eyni müstəvi üzərində yerləşərsə, bu qüvvənin həmin oxa nəzərən momenti nəyə bərabər olar?

A) -a bərabər olar

B) -ə bərabər olar
C) -ə bərabər olar
D) Sıfra bərabər olar
E) Qüvvənin özünə bərabər olar
193. Qüvvənin oxla müstəvi üzərindəki proyeksiyalarının fərqi nədir?

A) Fərqi yoxdur


B) Ox üzərindəki proyeksiyası vektorial kəmiyyətdir
C) Müstəvi üzərindəki proyeksiyası skalyar kəmiyyətdir
D) Qüvvənin ox üzərindəki proyeksiyası skalyardır, müstəvi üzərindəki isə vektorial kəmiyyətdir.
E) Bir-birinə peroendikulyardır
194. Varinion teoremində sübut olunan nədir?

A)


B)
C)
D)
E)

195. Bir nöqtədə tətbiq olunmuş qüvvələr sisteminin əvəzləyicisini hansı üsulla tapırlar?

A) Yerdəyişmə üsulu

B) Momentlər üsulu


C) Ritter üsulu
D) Paraleloqram və ya çoxbucaqlı üsulu
E) Vurma üsulu

196. Fəza cütlər sisteminin toplanmasından alınan əvəzləyici cütün momenti necə tapılır?

A) Vurma üsulu ilə

B) Cəbri toplama üsulu ilə


C) Bu cütlərin momentlərini həndəsi toplama üsulu ilə
D) Proyeksiya alma üsulu ilə
E) Moment alma üsulu ilə

197. Cüt qüvvələr eyni və ya paralel müstəvilər üzərində yerləşərsə, onun neçə müvazinət şərti olar?

A) 6
B) 4
C) 2
D) 1
E) 3

198. Fəza qüvvələr sistemini seçilmiş mərkəzə gətirdikdə dinamo halı alınarsa, baş vektorla baş momentin arasındakı bucaq nəyə bərabər olar?

A) və ya
B)
C)
D)
E)

199. Baş vektor və baş moment çarpaz olduqda fəza qüvvələr sistemi hansı hala gəlir? ( )

A) Mərkəzi oxu gətirmə mərkəzindən d məsafəsindən keçən dinamaya gəlir

B) Bir qüvvəyə gəlir

C) Bir cütə gətirilir
D) Müvazinətdə olur
E) Müvazinətdə olmur

200. Cütün oxa nəzərən momenti nə zaman cütün öz momentinə bərabər olar? ( - oxun cütün təsir müstəvisi ilə əmələ gətirdiyi bucaqdır)

A)

B)


C)
D)
E)

201. Qüvvələr sisteminin baş vektoru ilə hər hansı O nöqtəsinə nəzərən baş momentinin skalyar hasili nə zaman sıfır olar? ( və -in -la əmələ gətirdiyi bucaqdır).

A)
B)
C)
D)
E)

202. Qüvvələr sisteminin baş vektoru ilə hər hansı O nöqtəsinə nəzərən baş momentinin vektori hasili nə zaman sıfır olar? ( və -in -la əmələ gətirdiyi bucaqdır).

A)
B)
C)
D)
E)

203. Nöqtənin toxunan təcili hansı ifadə ilə tapılır.

A)
B)
C)
D)
E)

204. “Cismin irəliləmə hərəkəti zamanı onun bütün nöqtələri eyni trayektoriyalar cızır və zamanın hər bir momentində sürət və təcilləri ….”

Burdakı nöqtələrin yerinə aşağıdakı ifadələrdən hansını yazmaq doğrudur?

A) Qiymət, istiqamətcə eyni olurlar

B) Qiymətcə müxtəlif, istiqamətcə eyni olurlar

C) Qiymət və istiqamətcə müxtəlif olurlar

D) Qiymətcə eyni, istiqamətcə müxtəlif olurlar

Е) Sıfra bərabər olurlar

205. Bərk cismin tərpənməz ox ətrafında fırlanma hərəkətinin tənliyinin göstərin.

A)


B)
C)
D)
E)

206. Bərk cismin yastı-paralel hərəkəti elə hərəkətə deyilir ki, bu hərəkət zamanı onun bütün nöqtələrinin müəyyən bir tərpənməz müstəvidən olan məsafələri Burada aşağıdakı ifadələrdən hansını yazmaq doğrudur?

A) 5t qanunu ilə dəyişsin

B) 3t qanunu ilə dəyişsin

C) 4t qanunu ilə dəyişsin

D) Sabit qalsın

E) 2t qanunu ilə dəyişsin

207. Nöqtənin mürəkkəb hərəkətində mütləq təcili hansı ifadə ilə tapılır?

A)
B)
C)
D)
E)

208. Çarxqolu-sürgüqolu mexanizmində çarxqolunun bucaq sürəti olduğu halda sürüngəcin sürətini tapmalı. Burada .
A)

B)

C)

D)

E) .

209. A yükü çarx vasitəsilə yuxarı qaldırılır. A yükünün hərəkəti qanunu üzrə dəyişir. olduqda çarxın bucaq sürəti və bucaq təcilini tapmalı. Çarxın radiusu .

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;

210. Şəkildə göstərilən yastı fiqurun A nöqtəsinin sürəti . B nöqtəsinin sürətini tapmalı. ; .


A)

B)

C)

D)

E)
211. Şəkildə göstərilən yastı fiqurun baxılan an üçün ani sürətlər mərkəzinin yerini tapmalı. Burada , , .


A)

B)

C)

D)

E)

212. Şəkildə göstərilən yastı fiqyryn A nöqtəsinin sürəti verilmişdir. B nöqtəsinin sürətini tapmalı.A)

B)

C)

D)

E)

213. ABC yastı fiqurun A nöqtəsinin sürəti ,bucaq sürəti və AB tərəfinin uzunluğu -dir. B nöqtəsinin sürətini tapmalı.

A)

B)

C)

D)

E)

214. Uzunluğu olan AB çubuğu mstəvi üzərində hərəkət edir. Zamanın müəyyən anında A və B nöqtələrinin təcilləri şəkildə göstərilən vəziyyəti alır və və olur. Çubuğun bucaq təcilini tapmalı.A)

B)

C)

D)

E)

215. OB çubuğu y oxu ətrafında sabit bucaq sürəti ilə fırlanır və onun üzərind B yükü x=4t qanunu üzrə hərəkət edir. x=1,5m olduqda B nöqtəsinin mütləq sürətini tapın.
A)

B)

C)

D)

E)

216. Platforma z oxu ətrafında qanunu üzrə fırlanır. Bu platformanın üzərində OA xətti boyunca M nöqtəsi qanunu ilə hərəkət edir. anında M nöqtəsinin Koriolis təcilini tapın.A)

B)

C)

D)

Е)

217. Hərəkətdə olan bərk cismi müəyyən tərpənməz müstəviyə paralel müstəvi ilə kəsdikdə alınan kəsik həmin tərpənməz müstəviyə nəzərən dəyişməz məsafədə hərəkət edir. Bu cisim hansı hərəkət edir?

A) İxtiyari
B) İrəliləmə
C) Fırlanma
D) Yastı paralel
E) Bir nöqtəsi tərpənməz qalan

218. Nöqtə əyrixətli hərəkət edərkən əyrilik radiusu sabit qalarsa, o hansı hərəkət edər?


A) Düzxətli hərəkət

B) Yastı paralel hərəkət

C) İrəliləmə hərəkəti
D) Fırlanma hərəkəti

E) Tərpənməz

219. Nöqtə mürəkkəb hərəkət edərkən köçürmə bucaq sürəti ( ) ilə ( ) nisbi sürət vektorları bir-birinə paralel olarsa, Kariolis təcili nəyə bərabər olar?

A) 1


B) 2

C) 3
D) 8

E) 0

220. Toxunan təcil sıfra bərabər olarsa, nöqtə hansı hərəkətdədir?A) Yastı paralel

B) Müntəzəm dəyişən

C) Müntəzəm azalan
D) Müntəzəm

E) Fırlanma

221. Toxunan təcil sabitdirsə, nöqtə hansı hərəkətdədir?

A) Yastı paralel

B) İrəliləmə

C) Fırlanma


D) Müntəzəm dəyişən

E) Mürəkkəb

222. Tərpənməz ox ətrafında fırlanan cismin bucaq sürəti və bucaq təcili vektorları bir-birinin əksinədirsə, onada bərk cisim hansı hərəkəti edər?

A) Yastı paralel

B) Müntəzəm artan fırlanma hərəkəti

C) Müntəzəm irəliləmə hərəkəti


D) Müntəzəm azalan fırlanma hərəkəti

E) Düzxətli hərəkət

223. Ani sürətlər mərkəzinin tərpənən müstəvi üzərindəki həndəsi yerinə deyilir. Nöqtələrin yerinə aşağıdakı sözlərdən hansını yazmaq lazımdır?

A) Fırlanma hərəkəti

B) İrəliləmə hərəkəti

C) Tərpənməz sentroid


D) Tərpənən sentroid

E) Nisbi hərəkət

224. Hansı halda yastı fiqurun iki nöqtəsinin sürəti arasında bərabərlik yaratmaq olar?

A) Həmin nöqtələrin sürətlərini bu nöqtələri birləşdirən düz xətt üzərinə proyekləndirsək

B) Yastı fiqur irəliləmə hərəkəti etdikdə

C) Həmin fiqur fırlanma hərəkəti etdikdə


D) Həmin fiqur mürəkkəb hərəkəti etdikdə

E)Yastı fiqur düz xətli hərəkət etdikdə

225. Nöqtənin hərəkəti zamanı . Nöqtənin hərəkəti necə olar?

A) Yastı paralel hərəkət

B) Düz xətli hərəkər

C) Müntəzəm əyrixətli


D) Əyri xətli hərəkət

E) mürəkkəb hərəkət

226. Cisim tərpənməz ox ətrafında qanunu üzrə hərəkət edir. olduqda cismin bucaq sürətini tapın.

A)

B)

C)


D)

E)

227. Cism tərpənməz ox ətrafında qanunu üzrə fırlanır. Bucaq sürəti olduqda, cismin bucaq təcilini tapmalı.

A)

B)

C)


D)

E)

228. Radiusu olan çarxın bucaq sürəti qanunu üzrə verilmişdir. olduqda onun hər hansı nöqtəsinin sürətini və toxunan təcilini tapmalı.

A)

B)

C)


D)

E)

229. II çarxı I çarxının çənbəri üzərində bucaq sürəti ilə fırlanan çarx qolu vasitəsilə hərəkətə gətirilir. II çarxının bucaq sürətini tapmalı. Burada .


A)
B)
C)
D)
E)

230. Nöqtənin hərəkəti analitik üsulla verildikdə, onun sürətinin qiyməti necə tapılır?

A)

B)

C)

D)

E)

231. Nöqtənin hərəkəti təbii üsulla verildikdə, onun toxunan və normal təcilinin ifadəsini göstər.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;

232. Bərk cisim hansı halda irəliləmə hərəkəti edir?

A) Nöqtələrin sürəti təcilə bərabər olduqda

B) Cismin bütün nöqtələrinin təcilləri bərabər olduqda

C) Baxılan anda cismin bütün nöqtələrinin sürətləri və təcilləri eyni olduqda

D) Cismin bütün nöqtələrinin sürətləri bərabər olduqda

E) Sürət və təcillərinin istiqamətləri bir-birinə perpendikulyar olduqda

233. Yastı fiqurun hər hansı nöqtəsinin sürətinin ifadəsini göstər.

A)

B)

C)

D)

E)

234. Yastı fiqurun hər hansı nöqtəsinin təcilinin ifadəsini göstər.

A)

B)

C)

D)

E)

235. Nöqtənin hərəkəti aşağıdakı tənliklərlə verilir. Nöqtənin trayektoriya tənliyini tapmalı. ; .

A)

B)

C)

D)

236. Nöqtənin hərəkət tənlikləri aşağıdakı kimi verilir: ; ; olduqda, onun sürətinin qiymətini tapmalı.

A)

B)

C)

D)

E)

237. Nöqtənin hərəkəti ; şəklində verilmişdir. Nöqtənin sürətini zamanın anı üçün tapmalı.

A)

B)

C)

D)

E)

238. Nöqtənin hərəkəti ; tənlikləri ilə verildikdə onun normal təcilinin qiymətini tapmalı.

A)

B)

C)

D)

E)

239. Nöqtənin verilmiş hərəkət tənliklərinə görə onun trayektoriya tənliyini tapmalı. ; .

A)

B)

C)

D)

E)

240. Nöqtənin hərəkəti ; verildikdə, onun tam təcilinin qiymətini göstər.

A)

B)

C)

D)

E)

241. Nöqtənin hərəkəti neçə üsulla verilir?

A) 4


B) 2

C) 1


D) 3

E) 5


242. Aşağıdakılardan hansı nöqtənin hərəkətinin koordinat üsulu ilə verilişidir.

A)

B)

C)

D)

E)

243. Nöqtənin təcil vektorunu göstərin.

A)

B)

C)

D)

Е)

244. Nöqtənin sürətinin analitik ifadələrini göstərin.

A) , , ,

B) , , ,

C) ,

D) ,

Е) ,

245. Nöqtənin normal təcili hansı ifadə ilə tapılır?

A)

B)

C)

D)

Е)

246. Nöqtənin tam təcili hansı ifadə ilə tapılır?

А)

B)

C)

D)

Е)


247. Eyni müstəvi üzərində yerləşən bir cüt və bir qüvvəni toplasaq qüvvələr sistemi nəyə gətirilər

A) Sistem dəyişməz


B) Sistem dinamaya gələr
C) Sistem bir cütə gələr
D) Sistem müvazinətdə olar
E) Sistem bir qüvvəyə gətirilər

248. Qüvvələr sistemi oxuna paralel olmaqla müstəvisinin üzərində olan qüvvələrdən və mmüstəvisi üzərində olan cüt qüvvələrdən ibarət olarsa, bu sistemin neçə müvazinət şərti olar?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 3
E) 6

249. Qüvvələr sistemi oxuna paralel olmaqla müstəvisi üzərində olan qüvvələrdən və həmin müstəvi üzərində olan cütlərdən ibarət olarsa, bu sistemin neçə müvazinət şərti olar?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 3

250. Qüvvələr sistemi oxuna paralel olmaqla müstəvisi üzərində olan qüvvələrdən və həmin müstəvi üzərində yerləşən cütlərdən ibarət olarsa, bu sistemin neçə müvazinət şərti olar?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 6

251. Qüvvələr sistemi oxuna paralel olmaqla müstəvisi üzərində olan qüvvələrdən və üzərində olan cütlərdən ibarət olarsa, bu sistemin neçə müvazinət şərti olar?

A) 4
B) 2
C) 3
D) 5
E) 3

252. Qüvvələr sistemi oxuna paralel olmaqla müstəvisinin üzərində olan qüvvələrdən və müstəvisinin üzərində olan cütlərdən ibarət olarsa, bu sistemin neçə müvazinət şərti olar?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
E) 3

253. Cisim və dinamolarının təsiri altında nə zaman müvazinətdə olar?

A) Dinamoları təşkil edən qüvvələr bir düz xətt üzərində olub, və şərtləri ödənilməlidir
B) Dinamoları təşkil edən qüvvələr bir düz xətt üzərində olub, və cütlər şərtləri ödənilməlidir
C) Dinamoları təşkil edən qüvvələr bir düz xətt üzərində olub, və şərtləri ödənilməlidir olmalıdır
D) Dinamoları təşkil edən qüvvələr bir düz xətt üzərində olub, və şərtləri ödənilməlidir
E) Burada

254. Təsir xətləri bir nöqtədə kəsişən müstəvi qüvvələr sisteminin analitik müvazinət şərtlərini göstərin.

A)
B)
C)
D)
E)

255. qüvvəsinin oxuna nəzərən momentini tapın. qüvvəsi oxuna paraleldir.A)


B)
C)
D) 0
E)

256. Müstəvi fermalarda çubuqların sayı ilə düyünlərin sayı arasındakı asılılıqlardan hansı doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

257. Ritter üsulu ilə fermaların çubuqlarındakı iç qüvvələri təyin edərkən kəsikdə ən çoxu neçə çubuq iştirak edə bilər?

A) 1
B) 6
C) 4
D) 3
E) 5

258. Əgər fermanın dayaqlarından biri II növ olarsa, digər dayaq neçənçi növ olmalıdır?

A) Yalnız III növ
B) Yalnız II növ
C) Yalnız I növ
D) I və II növ
E) I və III növ

259. Əgər fəza qüvvələr sistemində bütün qüvvələr hər hansı oxa paraleldirsə, bu qüvvələr sisteminin neçə analitik müvazinət şərti olar?

A) 2
B) 6
C) 3
D) 4
E) 5

260. Cisim hər hansı ox ətrafında fırlanıb və həmin ox istiqamətində hərəkət edirsə, onda cisim hansı qüvvələrin təsiri altındadır?

A) Bir qüvvə
B) Təsir xətləri bir nöqtədə kəsişən iki qüvvə
C) Bir cüt
D) Bir cüt və onun təsir müstəvisinə perpendikulyar olan bir qüvvə
E) Eyni müstəvi üzərində olan bir qüvvə

261. Müəyyən qüvvələr təsirindən tərpənməz ox ətrafında fırlanan cismin neçə müvazinət şərti vardır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 6

262. Müəyyən qüvvələr təsiri altında olan cisim oxu ətrafında fırlanır. Bu halda cismin müvazinətdə olması üçün aşağıdakı şərtlərdən hansı doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

263. Cüt qüvvəni öz təsir müstəvisinə paralel olan digər müstəviyə keçirsək, onun bərk cismə təsiri necə olar?

A) Onun təsirindən cisim yastı paralel hərəkət edər
B) Onun təsirindən cisim irəliləmə hərəkəti edər
C) Onun təsirindən cisim fırlana bilməz
D) Onun təsirindən cisim həm irəliləmə, həm fırlanma hərəkəti edər
E) Onun bərk cismə təsiri dəyişməz

264. Cüt qüvvənin hər hansı ox üzərindəki proyeksiyası nəyə bərabərdir?

A) Cütün qüvvələrinin fərqinə
B) Cütün qüvvələrinin həmin ox üzərindəki proyeksiyalarının həndəsi cəminə
C) Həmin oxa perpendikulyar müstəvi üzərindəki proyeksiyalarının həndəsi cəminə
D) Sıfra
E) Cütün qüvvələrinin vektorial hasilinə

265. müstəvisi üzərində ixtiyari vəziyyətdə yerləşən qüvvələr sistemi və bu müstəvi üzərində bir düz xətt üzərində olmayan ixtiyari A, B və C nöqtələri verilmişdir. Bu hal üçün aşağıdakı müvazinət şərtlərindən hansı doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

266. Şəkildə göstərilmiş qövsü boyunca intensivliyi olan müntəzəm səpələnmiş qüvvələrin əvəzləyicisi hansı ifadədə doğru yazılmışdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yüklə 6,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin