1. İnşaat materialları istehsalı və kimya texnologiyasının əsas prosesləri neçə sinfə bölünür?


Mayelərin özlülüyünün temperaturdan asılılıqının riyazi ifadəsini göstərinYüklə 484,07 Kb.
səhifə3/5
tarix20.01.2017
ölçüsü484,07 Kb.
#712
1   2   3   4   5

96. Mayelərin özlülüyünün temperaturdan asılılıqının riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 97. Maye təbəqələrin bir-bvirinə görə sürüşməsində alınan qüvvə necə adlanır?

A) daxili sürtünmə qüvvəsi

B) özlü mayelər

C) özlülük

D) dinamik özlülük

E) xarici sürtünmə qüvvəsi98. İstilik vermə qabiliyətinin Nyuton düsturu ilə hesablanmasını qöstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 99. Quruducu agentin (havanın) sərfinin hesablanmasını göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 100. Bolsman tənliyinin ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 101. Tregubov üsulu ilə doymuş buxar təzyiginin temperaturdan asılılığının tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 102. Hansı proseslər sentrifuqada yerinə yetirilə bilər?

A) yalnız cökmə

B) yalnız süzmə

C) yalnız qarışdırma

D) süzmə və cökmə

E) ayrılma103. Ayırma faktoru mərkəzdənqaçma təcilinin ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 104. Sentrifuqada ayrılma hansı qüvvələrin təsiri ilə baş verir?

A) mərkəzdəngənqaçma

B) mərkəzəqaçma

C) mərkəzdənqaçma ağırlıq

D) yalnız ağırlıq qüvvəsi

E) mərkəzdənqaçma filtrləmək

105. Suspenziya nədir?

A) homogen sistemi

B) heterogen sistemi

C) həqiq məhlul

D) kolloid məhlul

E) dispers məhlul106. Aparatın hansı hissələri sentrifuqaya aiddir?

A) sınaq şüşətutucu

B) termometr

C) rotor

D) sınaq şüşəsi

E) fırlanan sınaq şüşəsi107. Suspenziyaların və ya emulsiyaların sentrifuqa ilə qyrılmasının növlərini göstərin.

A) mərkəzdənqaçma qüvvəsinə əsasən filtrləmək

B) çöküntünün sıxlaşdırılması

C) filtrləmədən çöküntünün alınması

D) suspünziyalarda hissəciklərin ölçüsü

E) fazanın çökməsi108. Laminar rejim üçün mühitin müqavimət qüvvəsinin Stoks tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 109. Çökən hissəçiklərə hansı qüvvələr təsir göstərir?

A) ağırlıq qüvvəsi

B) təzyiq

C) sıxlıq

D) temperatur

E) muqavimət110. Çökən hissəciklər fiziki kəmiyyətlər Reynolds ədədinə daxildir?

A) çökmə sürətu

B) hissəciklər

C) temperatur

D) təzyiq

E) qatılıq111. Çökmə üçün hansı rejim məlumdur?

A) laminar

B) turbulent

C) avtomodel

D) ətalət

E) stasionar112. Axının əsas hərəkət rejimlərini göstərin.

A) laminar

B) turbulent

C) düzxətli hərəkət

D) ətalət

E) dinamik113. Axının hərəkət rejimi hansı fiziki parametrlərədən asılı deyil?

A) özlülük

B) sıxlıq

C) orta sürət

D) temperatur

E) təzyiq114. Reynolds kriteriyasının ölçü vahidini göstərin.

A) kq/s

B) Pa. s

C) ölçüsüz kəmiyyət

D) m2/s

E) Pas ·m2115. Maye axını hansı sürət Reynolds kriteriyasına daxildir?

A) minimal

B) maksimal

C) orta

D) Reynolds kriteriyasına sürət daxil deyil

E) 116. Bir rejimdən digərinə keçid sahəsi Reynolds kriteriyasının hansı qiymətlər intervalında mümkündür?

A) 2300 - 10000

B) 7000 - 8000

C) 10000 - 30000

D) 20000 - 30000

E) 1200 - 1500117. Mütləq quru havanın sərfi tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 118. Qurutma aparatın quru materiala görə stasionar rejimdə məhsuldarlığı hansı tənliklə ifadə olunur? (kq/san)

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 119. Qurutma aparatın yaş materiala görə məhsuldarlığın tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 120. Quru havanın (kqquru / kqnəm) xüsusi şərtini göstərin

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 121. Tədbiq olunan quruducu gurğunun faydalı istilik əmsalının ifadəsinin tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 122. Quruducu aparatın ayrılmış nəmlıiyə görə məhsuldarlığın riyazi ifadəsini (kqnəmlik / san) göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 123. Qurutma üçün sərf olunan istiliyin miqdarını göstərin

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 124. Hissəciyin qaldırıcı qüvvəsini xarakterizə edən Arximed qüvvəsi tənliyini gpstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 125. Kütlə ötürmənin əsas tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 126. Üzvü maddələrin özlülüyünün temperaturdan asılılığını hansı tənliklə ifadə olunur?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 127. Mayenin nisbi xüsusi cəkisi hansı düsturla hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 128. Qaynayan layda hissəciklər arasında boş sahəni (ε) hesablamaq üçün tənliyi göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 129. İlkin maddədəki nəmliyin kütləsi hansı düsturla hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 130. Qurutmanın neçə növü var?

A) 5


B) 3

C) 8


D) 1

E) 6131. İnşaat materiallarının istehsalında hansı sobalar tətbiq edilir?

A) varqanka

B) şaxtalı və fırlanan

C) çərçivəli

D) közərtmə

E) kamera132. İstibuxarla emal aparatlarda hansı kameralardan istifadə olunur?

A) çuxurlu

B) baraban

C) kalorifer

D) siklon

E) qəbuledici133. Baraban şəkilli aparatda quruducu agent kimi nədən istifadə olunur?

A) qızdırılmış hava

B) buxar

C) hava

D) CO2

E) N2134. Prosesin aparılmasında qurutma üsulunu seçərkən optimal şəraiti yaratmaq üçün nəyi nəzərə almaq zəruridir?

A) Qurudulan materialın növü – bərk, maye, pasta şəkilli

B) materialın tarazlıq nəm saxlanması

C) mexaniki qurutma

D) hidrat və ya kristallaşma

E) sərbəst və bağlı qurutma135. Materialın nəmliklə əlagəsinin neçə forması var?

A) fiziki-kimyəvi (adsorbsiya və nəmlik)

B) sərbəst

C) bağlı

D) açıq

E) absorbsiya136. Batırılmış ilanvari istilikdəyişdiricilərdə diametrik ölçüləri göstərin.

A) 300-2000 mm

B) 100-300 mm

C) 2300 – 4000 mm

D) 500 – 4000 mm

E) 300 – 1000 mm137. Suvarma borulu istilikdəyişdiricilərin çatışmayan cəhətlərini göstərin.

A) ətraf mühitin temperaturunun dəyişməsinə həssas olması

B) suyun verilməsi

C) sırnaqlı bərabər paylanması

D) boruda qızma və soyuma halları

E) 450ºC-ə qədər və 2. 5 MPa təzyiq138. İstifadə məqsədindən asılı olaraq istilik daşıyıcı kimi hansı mühitlər tətbiq edilir?

A) qaz, maye və bərk

B) qaz

C) maye və bərk

D) maye

E) maye və qaz139. İşləmə prinsipinə görə istilikdəyişdirici aparatlarda hansı borulardan istifadə edilir?

A) səthi

B) çox yollu

C) örtüklü

D) ikiborulu

E) iki yollu140. Xalq təsərrüfatının bütün sahələrində tətbiq olunan istilik aparatların hansı növləri istifadə olunur?

A) kondensator

B) batırılmış ilanvari

C) “boru-boru”

D) suvatma

E) barabotaj141. Qarışdıran istilikdəyişdiricilərin hansı növləri ayırd edilməsini göstərin.

A) qazisitmə kondensatorları

B) hərəkətsiz taxmalı

C) suvarma tipli

D) qapaq

E) hərəkət edən taxmalı142. Reqenativ istilikdəyişdiricilərin növlərini göstərin.

A) hərəkət edən taxmalı

B) birləşdirici

C) səthi

D) örtüklü

E) reqenativ143. İstilik vermə prosesi hansı amillərdən asılıdır?

A) mayenin hərəkət rejimindən

B) konvektiv istilik dəyişmə

C) sərbəst və icbari hərəkət

D) zaman (san)

E) istilik sahəsi (m2)144. Ən geniş yayılmış qızdırıcı agenti göstərin.

A) doymuş su buxarı

B) qaynar su

C) atmosfer hava

D) soba qazları

E) su


145. Ən ücüz və əlverişli soyuducu agenti göstərin.

A) hava və su

B) çay

C) artezian suyu

D) maye qazları

E) CH4146. Soba qazları qızdırıcı agent kimi hansı temperatura qədər qızdırırlır?

A) 1000 ºC - 1100ºC

B) 540 ºC - 620ºC

C) 300 ºC - 1000ºC

D) 1000 ºC - 3000ºC

E) 1000 ºC - 1200ºC147. Soba qazlarının çatışmayan çəhətlərini göstərin.

A) qızdırmanın bərabərdəyişən olması

B) qızdırma temperaturunu asan tənzimlənməsi

C) qazdan divara doğru istilik vermə əmsalının yuxarı olması

D) daha çox qızmış istilikdaşıyıcının sərfi

E) nisbətən soyuq istilikdaşıyıcının sırfi148. İnşaat materialları filiz sahəsində sənaye hansı nəqliyyatdan istifadə edilir?

A) hidronəqliyyat

B) pnevno-nəqliyyat

C) Pnevmo- və hidronəqliyyat

D) yükdaşıyan

E) bunker149. Axının bərk fazasının həçmi hansı düstürla hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 150. Vertikal pnevmonəqliyyat üçün əsas tənliyi göstərin

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 151. Horizontal pnevmonəqliyyat üçün əsas tənliyi göstərin?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 152. Pnevmonəqliyyat iş əmsalı komponentlərdə qatılıq neçə faiz təşkil edir?

A) 20 – 22 %

B) 8 – 10 %

C) 12 – 16 %

D) 10 – 30 %

E) 8 – 15 %153. Tədqiqat yolu ilə müəyyən edilmiş beton daşıyıcının bütün valınının uzunliğunu ifadə edən tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) Yüklə 484,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə