1. İnşaat materialları istehsalı və kimya texnologiyasının əsas prosesləri neçə sinfə bölünür?


Hərəkətsiz mühitdə W0 sürəti ilə hərəkət edən d diametrli kürəyə bənzər hissəciyə təsir edən qüvvənin riyazi ifadəsini göstərinYüklə 484,07 Kb.
səhifə2/5
tarix20.01.2017
ölçüsü484,07 Kb.
#712
1   2   3   4   5

40. Hərəkətsiz mühitdə W0 sürəti ilə hərəkət edən d diametrli kürəyə bənzər hissəciyə təsir edən qüvvənin riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 41. Ümumi qəbul olunmuş təsnifata görə kütlə mübadiləsi prosesləri neçə yerə bölünür?

A) 6


B) 5

C) 4


D) 3

E) 2


42. Hərəkətsiz mühitdə istilikkeçirməni xarakterizə edən Füryenin differensial tənliyinin riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 43. Konvektiv istilik mübadiləsi üçün Fürye –Kirxof diferensial tənliyini göstərin:

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 44. Verilən mülahizələrdən hansı qurutma prosesi üçün daha xarakterikdir?

A) bərk materiallardan qızdırma yolu ilə nəmliyin xaric edilməsi

B) mayelərdən qızdırma üsulu ilə qazların ayrılması

C) qazlardan qızdırmaqla nəmliyin ayrılması

D) amorf maddələrdən nəmliyin ayrılması

E) bərk maddələrdən qızdırmaqla nəmliyin ayrılması45. Bir sıra inşaat sənayesində sentrafuqalaşdırma yolu ilə qeyricinsli qarışığı sıxlaşdırırlar. Bu zaman hissəciklərə hansı mərkəzdən qaçma qüvvəsi təsir edir:

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 46. Mayenin daxili sürtünmə aüvvəsini hesablamaq üçün  düsturu kim tərəfindən verilmişdir?

A) İ. Nyuton

B) N. N. Pavlovski

C) Y. Ə. İbadzadə

D) M. M. Qrişin

E) D. Bernulli47. nəyi ifadə edir?

A) İdeal maye şırnağı üçün Bernulli tənliyi

B) Eyler tənliyi

C) Axın üçün Bernulli tənliyi

D) Bernulli inteqralı

E) Qüvvə potensialı tənliyi48.  Darsi – Veysbax düsturu hansı halda hidravliki itkini hesablamaq üçündür?

A) yol boyu hidravliki itkini

B) hamar döngədə yerli itkini

C) qəfləən daralmada yerli itkini

D) hamar genişlənmədə yerli hidravliki itkini

E) hamar daralmada yerli itkini49. Bərk maddə hissəciklərini tarazlıq mərkəzinə yaxın məsafədə saxlayan qüvvələrin təbiətindən asılı olaraq neçə kristal qəfəsi quruluşunu fərqləqdirirlər?

A) 4


B) 5

C) 3


D) 6

E) 2


50. Müxtəlif yüklü hissəciklər arasındakı cəzbolunma enerjisini hesablamaq üçün Kulon qanununun riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 51. Rabitə enerjisini hesablamaq üçün London tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 52. Molekullar arasında neçə növ Van-der-Vaals qüvvələri təsir göstərin?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 6

E) 2


53. Nəzəri möhkəmliyi hesablamaq üçün qravak tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 54. Bərk cismin kristal qəfəsinə neçə növ mövcuddur?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 2

E) 1


55. Kristallarda məlum temperaturda vakansiya tarazlıq qatılığını təyin etmək üçün istifadə olunan Bolsman tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 56. Verilmiş materiallardan hansının nəzəri davamlılığı daha çoxdur?

A) almaz

B) miss

C) dəmir

D) silisium

E) qrafit57. İstənilən materialların istehsalı prosesində müxtəlif istilik qurğularından istifadə olunur. Bu istilik qurğular neçə yerə bölünür?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) 6


58. Yüksək sahəsinə malik olan üzvi maddələrdən biri difenil qarışığıdır 26,5% difenil (C6H5–C6H5) +73,5% difeniloksidi (C6H5 – O – C6H5) . Danterm A adı ilə satılan bu qarışıqdan neçə dərəcəyə istifadə etmək olar?

A) 400oC

B) 300oC

C) 500oC

D) 200oC

E) 600oC59. Maye və qaz halında olan yanacaq yandırıldıqda yüksək temperatur alınır. Belə istilik daşıyıcılarla mədəni maksimum dərəcəyə qədər qızdırmaq olar?

A) 1100oC

B) 500oC

C) 600oC

D) 300oC

E) 800oC60. Kövrək materiallarda gərginliyi təyin etmək üçün Qriffits formulunu göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 61. P. A. Rebinderə görə bərk cismi möhkəmliyini azaltmaq məqsədilə onlarda mövcud olan qüsurları artırmaq tələb olunur. Bu məqsəd üçün bərk cismə hansı əlavələr edilməlidir?

A) səthilaktiv maddələr (SAM)

B) benzol

C) sirkə turşusu

D) etil spirti

E) aseton62. Nitrat, fosfat sirkə turşuları mühitin (yüksək aqressiv mühit) , işləyən aparatlarda maddəni maksimum neçə dərəcəyə qədər qızdırmaq olaq?

A) 1000oC

B) 900oC

C) 800oC

D) 700oC

E) 950oC63. Verilmiş soyuducu agentlərdən hansı hər üçündən istifadə olunur?

A) NH3, CO2, CF2Cl2

B) NH3, CO, SO2

C) CO2, NO2, O2

D) CF2Cl2, Cl2, CH4

E) CO2, F2, C2H464. Sistemin komponentlərinin sayı K-ilə, fazadları – f və onun sərbəstlik dərəcəsi S – arasındakı asılılıq Gibbs Qaydaları adlanır. Bu asılılığı göstərin.

A) S=K – f+2

B) S=K – f+3

C) S=K + f - 2

D) S=K – f - 2

E) S=K + f+265. Bir çox inşaat materiallarının alınması ilkin maddələrin müxtəlif kimyəvi çevrilmələrə məruz qalır. Məsələn, polimerləşmə və polikondenləşmə reaksiyaları verilən maddələrdən hansı polimerləşmə reaksiyası ilə alınır:

A) teflon

B) polivinil asetat

C) politenformaldehid

D) epoksid

E) furfurolaseton66. Temperaturu artırdıqda qazların özlülüyü necə dəyişilir?

A) artır

B) azalır

C) dəyişmir

D) əvvəl artır sonra azalır

E) kəskin azalır67. Verilən birləşmələrin hansının rabitə enerjisi C/mol və nəzəri (nisbi) davamlılığı MПa daha böyükdür?

A) SiC


B) NaCl

C) almaz

D) Na

E) CH468. Təcrübə göstərir ki, əksər inşaat materialları üçün dəqiq asılılıq – Rsix=f(ρ) vardır. Burada Rsix – sıxılmaya qarşı davamlılıq həddi, ρ – sıxlıqdır. Eyni faza tərkibli kərpic üçün Rsix – nın onun öz əmsalından Ksi asılılığı M. S. Roqov formulu ilə ifadə olunur. Həmin tənliyi göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 69. Mexaniki qarışdırıcı qurğuların neçə növü vardır?

A) 7


B) 6

C) 5


D) 4

E) 3


70. Betonun sıxlaşdırılması artırıldıqda onun davamlılığı necə dəyişilir?

A) artır

B) azalır

C) əvvəl artır sonra azalır

D) dəyişmir

E) əvvəl azalır, sonra artır71. Portland sementinin əsas mineroloji tərkibindən biri olan üç kalsiumlu alüminat neçə mol su ilə hidratlaşır?

A) 6


B) 7

C) 8


D) 5

E) 10


72. Adi pencərə şüşəsinin ilkin materiallardan almaq ücün soba təqribən neçə dərəcəyə qədər qızdırılmalıdır?

A) 1500oC

B) 1000oC

C) 1200oC

D) 500oC

E) 1250oC73. İnşaat materiallarının istehsalı aşağıdakı proseslərdən ibarətdir: ilkin komponentlərin hazırlanması, qarışdırılması, yarımfabrikatın formalaşdırılması, istilik işlənməsi, əlavə olaraq mexaniki işlənməsi, səthin işlənməsi, kəsilməsi və s. Bu proseslərin hansında homogenləşmə baş verir?

A) homogenləşmədə

B) formalaşdırmada

C) qızdırılması

D) səthin işlənməsi

E) ilkin komponentlərin hazırlanması74. Termodinamik xassələri, ucuzluğu və asan alınmasına görə verilən xladagentlərdən hansı daha səmərəlidir?

A) NH3

B) CO2

C) CF2Cl2

D) CHCl3

E) CCl475. Yüksək temperatura qarşı davamlı olan üzvi istilik daşıyıcilarından geniş istifadə olunur. Hazırda onlardan 400oC-ə qədər qızdırmaq məqsədilə istifadə edilir. Verilən birləşmələrdən hansı daha əlverişlidir?

A) difenil qarışığı (26,5% difenil C6H5 – C6H5) və 73,5% difeniloksidi C6H5 – O – C6H5)

B) qliserin

C) naftalin

D) etilenqlikol

E) difenil76. Maye çetallarla maksimum neçə dərəcəyə qədər qızdırmaq olar?

A) 800oC

B) 500oC

C) 200oC

D) 700oC

E) 600oC77. Xrom-demir-allüminiumdan hazırlanmış ərinti vasitəsi ilə maddəni neçə dərəcəyə qədər qızdırmaq olar (elektrik gərginliyi ilə) ?

A) 1000-1100oC

B) 900oC

C) 1500oC

D) 800o C

E) 1200oC78. Qeyri-üzvi duzların ərintiləri ilə maddəni maksimum neçə dərəcəyə qədər qızdırmaq olar?

A) 550oC

B) 400oC

C) 500oC

D) 450oC

E) 450oC79. Maye axınında hərəkət edən şar şəklində hissəciyin çökməsi üçün hansı şərt doğrudur?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 80. Yanma qazlari vasitəsilə neçə dərəcəyə qədər qızdırmaq olar?

A) 1100oC

B) 800oC

C) 900oC

D) 750oC

E) 680oC81. Soyuq daşıyıcısı kimi bir sıra duzların məhlullarından istifadə olunur. Verilən duzların hansının məhlullarından daha aşağı temperatur almaq olar?

A) CFCl3

B) CaCl2

C) NaCl

D) CH2OH – CH2OH

E) MgCl282. Drosselləmə prosesində qazın təzyiqi necə dəyişir?

A) azalır

B) artır

C) dəyişmir

D) əvvəlcə artır

E) həm artır və həmdə azalır83. Dərin soyutma (təqribən – 273oC) hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

A) buxar-qaz və qaz qarışıqlarını sıxaraq ayırmaq üçün

B) qarı qızdırmaq üçün

C) qazı qarışdırmaq üçün

D) qazı parçalamaq üçün

E) qazı qurutmaq üçün84. Detandirləmə prosesi hansı məqsəd üçün istifadə edilir?

A) qazın həcmini artıqmaq üçün

B) qazın təzyiqini artırmaq üçün

C) qazın sıxlığını azaltmaq üçün

D) qazın temperaturunu artırmaq üçün

E) qazın həcmini azaltmaq üçün85. Filtratın kanalda laminar axını zamanı hidravliki gərginliyini hesablamaq üçün Qaqen-Puazeye tənliyini göstərin:

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 86. Materialın məsaməliyini təzyiqdən asılılığını xarakterizə edən A. C. Berejnev tənliyini göstərin:

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 87. Nisbi nəmliliyi təyin etmək üçün istifadə olunan tənliyi göstərin:

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 88. Verilən birləşmələrdən hansı adi pəncərə şüşəsinin əsasını təşkil edir?

A) SiO2

B) CaO

C) Na2O

D) PbO

E) Al2O389. P. P. görə presləşmə zamanı xüsusi təzyiqin dəyişməsi materialın qalınlığına görə aşağıdakı formula ilə təyin edilir. Bu formulanı göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 90. Portland sementinin mineraloji tərkiblərindən hansının hidratlaşması zamanı daha çox enerji ayrılır?

A) üçkalsiumlu alüminat

B) ikikalsiumlu silikat

C) üçkalsium silikat

D) dördkalsiumlu alümoferrit

E) ikikalsiumlu alüminat91. İlkin materiallarda nəmlik hansı formula ilə hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 92. Kibernetika – mürəkkəb sistemləri idarə etmək haqqında elmdir. Yüksək sürətlə işləyən elektron hesablama maşınlarının yaranması – yeni elmin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Optimallaşdırma adlanan bu elmin neçə mərhələsi var?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


93. Klinker nədir?

A) ahəngdaşı ilə gilin laxtalaşma temperaturuna qədər qalmasından alınan məhsul

B) ahəngdaşı ilə gipsin birlikdə yüngülləşməsindən alınan məhsul

C) gillə gipsin laxtalaşma temperaturuna qədər qalmasından alınan məhsul

D) əhənglə gilin qızdırılmasından alınan məhsul

E) qumla əhəngin avtoklavda emalından alınan məhsul94. Müxtəlif toz-qaz sistemlərinin mərkəzdən qaçma qüvvəsi Frud kriteriyasının tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 95. Mayelərin özlülüyünün təzyiqdən asılılıqını riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) Yüklə 484,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin