1. İnşaat materialları istehsalı və kimya texnologiyasının əsas prosesləri neçə sinfə bölünür?


Beton qarışdırıcının üsullarını göstərinYüklə 484,07 Kb.
səhifə4/5
tarix20.01.2017
ölçüsü484,07 Kb.
#712
1   2   3   4   5

154. Beton qarışdırıcının üsullarını göstərin

A) porsial və fasiləsiz

B) orta qatılıqlı

C) qidalandırıcı

D) sıxılmış hava basma kamerası

E) hava ötürücüləri155. Hidronəqliyyat daşınacaq materialı ölçülərinə görə neçə yerə bölünür?

A) 3


B) 1

C) 2


D) 4

E) 0


156. Qum və çınqıl-qum qarışığını daşımaq üçün hansı nəqliyyatdan istifadə edilir?

A) hidronəqliyyat

B) pnevmonəqliyyat

C) sement vaqonları

D) bunker

E) pnevno- və hidronəqliyyat157. Narın dispers hidroqarışığı maye axınının hansı qanununa tabedir?

A) qeyri-Nyuton axını

B) Stok qanunu

C) Eyler

D) Reynolds

E) Bernulli158. Kürəkli qarışdırıcılar nə üçün istifadə edilir?

A) kristal, atmosfer və ya lifli maddələrin qarışdırılması

B) ağır mayelər üçün

C) istilik mübadiləsini intensivləşdirmək üçün

D) mayelər dövr etdilirilməsi üçün

E) çöküntünü aparatın divarına düşməsini qarşısını almaq üçün159. Kürəkli qarışdırıcının ölçü diametrini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 160. Hidravlik qarışdırıcılara hansı qarışdırma üsulları daxildir?

A) mayelərin sıxlıqlarından asılı olaraq ardıcıl vurulması ilə qarışdırma

B) maye sütunun hündürlüyü

C) çökmə

D) mayeləri intensivləşdirmək

E) kristallaşma161. Turbinli qarışdırıcıların ölçü diametrini göstərin.

A) 300 – 1000 mm

B) 300 – 500 mm

C) 250 – 650 mm

D) 360 – 800 mm

E) 500 – 2000 mm162. Lövbərli qarışdırıcılar nədən ibarətdir?

A) sökülə bilən zona və qaynaq edilmiş lövbər şəkilli kürəklərdən

B) diafraqmalı qarışdırıcı silindirdən

C) diskdən

D) konus formasında kürəklərdən

E) B arabatordan163. Vintli qarışdırıcı dm = 300 – 1000 mm və h = 70 – 220 mm olmaqla korroziyaya dayanaqlı hansı maddədədn və ərintidən hazırlanır?

A) karbonlu və ya poladlardan hazırlanır

B) çuqun

C) dəmir

D) düralüminiumdan

E) ərintilərdən164. Vintli qarışdırıcı nemə mail pərdən ibarətdir?

A) 2 – 3

B) 2

C) 1 – 3D) 2 – 4

E) 1 – 2165. Vintli qarışdırmanı intensivləşdirmək üçün divvuzor hansı şəkildə yerləşdirilir?

A) vintsilindrik və ya kəsik konus şəkildə daxilində yerləşdirilir

B) topa qaynaq pərdən

C) kürə şəklində

D) bir ya iki pərdən

E) 2 qaynaq diskdən166. Pnevmatik qarışdırıcı harda istifadə edilir?

A) təkcə qarışdırmaq üçün deyil, eyni zamanda prosesdə istifadə edən reagent kimi də verilə bilər

B) aparatın divarları yanında

C) laminar rejimdə

D) turbulent rejində

E) qapalı turbulent qarışdırıcılarda167. Pnevmatik qarışdırıcı nədən ibarətdir?

A) düz və həlqə formasında əyilmiş borudan ibarətdir

B) acıq turbinli boru

C) batırılmış ilanvari boru

D) şnekli

E) üç kürəkli168. Barabotajlı qarışdırıcı qurğuda qarışdırma prosesini göstərin.

A) su buxarı vasitəsi ilə aparmaq olar

B) hava və su buxarı ilə aparmaq olar

C) atmosfer hava ilə aparmaq olar

D) qaynar su ilə aparmaq olar

E) soba qazları ilə aparmaq olar169. Pnevmatik qarışdırma prosesinin nöqsanlarını göstərin.

A) enerji nisbətən çox sərf olunur

B) yüngül məhsullar qarışdırıldıqda itki baş verimir

C) agent qarışdırılan məhsullara kimyəvi təsir göstərmir

D) hava ilə qarışdırıldıqda məhsullar oksidləşmir

E) mayenin sürəti artmır170. Barabatyora daxil olan qazın təzyiqi hansı müqaviməti dəf etməyə sərf olunur?

A) qaz dəlikdən keçən zaman yaranan müqaviməti dəf etməyə

B) qaz qabarcıqlarının dəlikdən ayrılmasını dəf etməyə

C) mayesütununun əks-təzyiqinin müqaviməti dəf etmir

D) enerji çox sərf olunan müqaviməti dəf etməyə

E) agent qarışdırılan məhsullara sərf olunan müqaviməti dəf etməyə171. Filtlərin hərəkət qüvvəsinin yaranması üsullarını göstərin.

A) filtləyici sentrifuqalar

B) aparatın radiusu

C) sərbəst düşmə təcili

D) qaz və ya maye axının sürəti

E) hidrodinamik172. Qazların təmizlənməsi üsullarını göstərin.

A) qravitasiya

B) qaz axınında sürətin və istiqamətin dəyişməsi

C) təmizlik dərəcəsi 40-50% çox olur

D) kameranın daxilində üfüqlü rəflər yerləşdirilir

E) toz çöktürən kamerada qaz axınlarının kobud (50-100 mkm) təmizlənməsində istifadə olunur173. Filtrləmədə hansı arakəsmələrdən istifadə edilir?

A) dənəvari filtrat (qum, çınqıl)

B) diskli

C) torbalı

D) hərlənən

E) lentvari174. Çöküntülərin əsas xassələrini göstərin.

A) çöküntülərin – məsaməliyi və keçiriciliyi

B) sıxılmayan

C) sıxılan

D) xüsusi müqavimət

E) təzyiq175. Filtrləmə sürətinin riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 176. Çöküntü müqavimətinin qatılığından asılılığının riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 177. Təzyiq altında işləyən dövrü filtrlərin proseslərini göstərin

A) Nutc-filtr (qapalı)

B) lentvari

C) diskli

D) hərlənən

E) vaakumlu178. Təzyiq altında işləyən fasiləsiz filtrlərin proseslərini göstərin.

A) barabanlı

B) filtrli

C) torbalı

D) patronlu

E) Nutc-filtr (qapalı)179. Təzyiq altında işləyən vaakumlu filtrlərin proseslərini göstərin.

A) dövri və fasiləsiz

B) çərçivəli

C) lövhəli

D) Nutc-filtr (qapalı)

E) torbalı180. Açıq filtrlərin üstünlüklərini göstərin.

A) konstruksiyası sadə və möhkəm olması

B) çöküntünün kənar edilməsi

C) qurğunun iriliyi və ağırlığı

D) təzyiqlər fərqi

E) korroziya davamsızlığı181. Açıq filtrlərin çatışmayan cəhətlərini göstərin

A) qurğunun iriliyi və ağırlığı

B) aparata xidmət etmənin asanlığı

C) korroziyanın qarşısını tez almaq olar

D) çöküntünün yuyulması imkanına malik olması

E) konstruksiyanın sadə olması182. Lövhəli və çərçivəli filtr-preslərin üstünlüklərini göstərin.

A) vahid sahəyə düşən filtrləmə səthi böyükdür

B) əl ilə yetirilməsi

C) çöküntünün yuyulması

D) sürətin azalması

E) çöküntünü layinin artması183. Nutc-filtrləri neçə cür olur?

A) 2


B) 1

C) 4


D) 5

E) 3


184. Dənəvar təbəqəni (monodispers) xarakterizə edən amillrəi göstərin.

A) təbəqənin bir-birindən ayrı olması

B) sürtünmə

C) kanalların ekvivalent diametrlərin düz olması

D) səth sahələrinin tutduğu həcm və kütləsinin bərabərsizliyi

E) hissəciklərin tarazlıq sürətinin təzyiqdən asılılığı185. Dənəvar təbəqədən maye keçərkən təzyiqin azalması və borularda təzyiqin azalmasını (sürtünməyə görə) hansı düsturla hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 186. Boruda mayenin axma prosesində Reynolds kriteriyasının tənliyini göstərin?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 187. Asılı təbəqənin fiziki xassəsindən asılı olduğunu göstərin.

A) hissəciklərin sıxlığı və özlülüyündən

B) daxili enerjisindən

C) təzyiqdən

D) temperaturdan

E) agreqat hallından188. Asılı təbəqədə psevdosıxılma ədədininriyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 189. Damcılı mayelərdə monometrik təzyiq tənliyinin ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 190. Damcılı mayelərdə təzyiq hündürlüyünün riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 191. Kiçik həcmli mayelərdə təzyiq hansı düstur ilə hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 192. Maye çəkisinin xarakterizə edən tənliyi göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 193. Həqiqi asılqan daşıyan axın üçün divarın və qonşu hissəciklərin əmsalının riyazı ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 194. Mayelərdə sıxlığın təzyiqdən asılılığı hansı düsturla hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 195. Qarışdırıcı valın qücü hansı formulla təyin edilir?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 196. Dibçək tipli sobaların iş prinsipi necədir?

A) Dövrü


B) Növbəli

C) Növbəsiz

D) Dövrü və fasiləsiz

E) Fasiləsiz197. Qarışığın qranulametrik ölçüsünə hansı orta ölçüdən istifadə olunur?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 198. Quruducu aparatın silindrik hissəsinin kəsilmə sahəsini xarakterizə edən tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 199. Şüşənin qəliblənmə üsulları hansılardır?

A) Yaymaq, çəkmək, üfürmək, presləmək, tökmək

B) Çiləmək, tökmək, presləmək,

C) Qurutmaq, üfürmək, tökmək, presləmək

D) Püskürmək, üfürmək, tökmək, presləmək

E) Çəkmək, üfürmək, ekstruziya200. Cugun nədir?

A) Dəmir-karbon ərintisi

B) Dəmir-nikel ərintisi

C) Molibden ərintisi

D) Kobalt ərintisi

E) Dəmir xrom ərintisi201. Kiçik dənəvar kütlənin və tozların narın üyüdülməsi aşağıda göstərilən hansı dəyirmanlarda aparılır?

A) Kürəkli və vibrasiyalı

B) Aerofol

C) Hidrofol

D) Borulu

E) Separatorlu202. Soyuq suda daha yaxşı həll olan əlagələndirici maddə-metilsellülozanın orta sıxlığı nə qədərdir?

A) 300-500 kq/m3

B) 75-150 kq/m3

C) 750-850 kq/m3

D) 320-480 kq/m3

E) 150-250 kq/m3203. Metalların əksəriyyəti hansı struktura malikdir?

A) Kürə


B) Trapesiya

C) Romb


D) Kub

E) Üçbucaq204. Kimyəvi tərkibindən asılı olaraq alümina τ1, texniki keramikanı neçə qrupa ayırırlar?

A) 3


B) 1

C) 7


D) 10

E) 5


205. Tozların plastikləşdirilməsi üçün əlagələndirici kimi quru kütləyə neçə % polivinil spirti əlavə olunur?

A) 2-3%


B) 7%

C) 0-1%


D) 3-5%

E) 7-9%


206. Dənəvərləşdirilmiş mineral hansı qurğularda dənəvərləşdirilir?

A) Çəkicli daşqıran

B) Gil qarışdırıcı

C) Beton qarışdırıcı

D) Xəlbir

E) Diskli dənəvərləşdirici207. Hazırda texniki keramikanın yanması üçün sobaları konstruktiv tərtibatına görə necə təsnifatlaşdırmaq olar?

A) Kamer, tunel yarıqlı

B) Şaxtalı

C) Fırlanan

D) Halqa şəkilli

E) Vanna tipli208. İsti buxarla emal aparatlarının iş prinsipi necədir?

A) Dəmir-beton məmulatlarının qaynatma və buxar vermə

B) Aerobil tipli dəyirman və asılı halqa quruducu

C) Əksaxımlı tunel

D) Əritmək üçün

E) Qızdırıb yapışdırılan tor209. Vertikal pnevmonəqliyyat üçün hansı düstürdan istifadə olunur?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 210. Bunlardan hansı inşaat materialları texnoloji xassəsi deyil?

A) mıxlama

B) döyülmə

C) xırdalanma

D) bərkimə

E) qəlibləmə211. Çuqunda nə qədər karbon olur?

A) 2,14 – 6,67 %

B) 0,5 %

C) 7,2 %


D) 0 %

E) 0,1-05 %212. Əsas neçə polad istehsalı üsulu var?

A) 5


B) 3

C) 1


D) 6

E) 2


213. Dəmir – beton konstruksiyalarda hansı poladlardan istifadə olunur?

A) Karbonlu poladlardan

B) Poladdan istifadə olunmur

C) 20X poladdan

D) 15X poladdan

E) Karbonsuz poladdan214. Quru havanın xüsusi şərti (kg quru/kg nəm) hansı düsturla hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 215. Vanna sobalarının iş prinsipi necədir?

A) Dövrü və fasiləsiz

B) Dövrü

C) Fasiləsiz

D) Növbəti

E) Növbəsiz216. Sabit rejimdə qarışdırıcı aparatda maye axının ümumi kriteria tənliyini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 217. Şəffaflaşma zonasında hansı proses gedir?

A) Şüşə kütləsi qaz qabarcıqlarından təmizlənir

B) Şüşə ərintisi əmələ gəlir

C) Şüşə kütləsi rəngsizləşir

D) Şüşə kütləsində qaz qabarcıqları yaranır

E) Şüşə kütləsi qabarcıqlarla dolur218. Natrium və kalium silikatlar hansı temperaturda əmələ gəlir?

A) 500-900ºC

B) 100-300ºC

C) 50-90ºC

D) 1500-1900ºC

E) 150-200ºC219. Ələmə prosesi sənayedə neçə dəqiqə müddətində aparılır?

A) 30 dəqiqə

B) 15 dəqiqə

C) 25 dəqiqə

D) 45 dəqiqə

E) 60 dəqiqə220. Örtüklü borulu istilikdaşıyıcıların iş prinsipi necədir?

A) İstilik divarla bir daşıyıcıdan digərinə ötürülür

B) Arakəsmələr istilikdaşıyıcısının sürətini artırmaq

C) Axın sürətini artırmaq

D) Maye və qazların soyudulması

E) Qaz və mayelərin kondensasiyasıYüklə 484,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin