1 nömrəli əlavə Daşınması qadağan edilən maddələrin s I yahis IYüklə 0,63 Mb.
səhifə1/5
tarix04.01.2022
ölçüsü0,63 Mb.
#53268
növüQaydalar
  1   2   3   4   5

Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı

ilə daşınması Qaydalarına1 nömrəli əlavə

Daşınması qadağan edilən maddələrin
S İ Y A H I S I


BMT siyahısı üzrə sıra sayı


Maddələrin əsas adları


Sinonimləri

1

2

3

-

İnqibirləşdirilməmiş akrilnitril

sianlı vinil

akril nitril turşusu

propennitril

sianoetilen-

İnqibirləşdirilməmiş akrolein

akril turşusunun aldehidi

akril aldehidi

pronepal


-

Sabitləşdirilməmiş allilüçxlorsilan
-

Azot turşulu ammonium

nitrit ammonium

-

Marqans turşulu ammonium

ammonium permanqanatı

-

Xlorit turşulu ammonium

ammonium xloratı

-

Sabitləşdirilməmiş Asetonsianhidrin

izopropilisianhidrin 2-oksi-2-metil propan - nitril - oksinitril

izoyağ turşusu

izoyağ turşusunun α – oksi-nitrili


-

İnqibirləşdirilməmiş butadien

divinil

-

İnqibirləşdirilməmiş vinilamin

aziran

aminoetilen

dihidroazirin

dimetilenimin

etenilamin


-

İnqibirləşdirilməmiş bromlu vinil
-

İnqibirləşdirilməmiş vinilidenxlorid

xloridli viniliden

1.1-dixloretilen

dixloretilen qeyri simm


-

İnqibirləşdirilməmiş vinilüçxlorsilan
-

İnqibirləşdirilməmiş ftorlu vinil

viniltorid

ftoretilen-

İnqibirləşdirilməmiş xlorlu vinil

monoxlorvinil

xloreten


xloretilen

-

Tərkibində 20 faizdən az ləngidici, yaxud 20 faizdən az üçdə bir Dİ üçdə bir butil peroksidi olan üçdə bir butil hodroperoksid

üçdə bir-butilhidroperoksid

-

Tərkibində 40 faizdən az ləngidici olan butilizopropilbenzolun hidroperoksidi

üçdə bir-butilkumilhidroperoksid

-

Tərkibində 45 faizdən az ləngidici olan diizopropilbenzol hidroperoksidi

izopropilkumilin

hidroperoksidi

izopropilkumilhidroperoksid


1

2

3

-

Qatılıq dərəcəsi 96 faizdən çox olan kumol hidroperoksidi

izopropilbenzol

hidroperoksidi

kumil hidroperoksidi

kumilhidroperoksidi-

İnqibirləşdirilməmiş izopen

2-metil-1, 3-butadien

-

İnqibirləşdirilməmiş metakril turşusu
-

Qatılıq dərəcəsi 72 faizdən çox olan xlor turşusu
-

Su məhlulunun qatılığı 20 faizdən çox olan sianhidrogen turşusu

sian turşusu

-

İnqibirləşdirilməmiş metilizopropenilketon
-

Metilnitrat
-

İnqibirləşdirilməmiş propilen oksidi

metiloksiran

1,2 epoksipropan1519

Tərkibində 75 faizdən az ləngidici olan asetil peroksidi

asetilperoksid

diasetilperoksid

diasetil periksidi

etanoil peroksidi1518

Tərkibində 60 faizdən az ləngidici olan asetil-benzoil peroksidi

asetilbenzoilperoksidi

benzoilasetilperoksidi

benzoil-asetil peroksidi


-

Tərkibində 96 faizdən çox ləngidici olan dikumil peroksidi

dikumilperoksidi

-

Tərkibində 40 faizdən az ləngidici olan 4-metil-2-pentanon peroksidi

izobutilmetilketonperoksidi

metilizobutilketonperoksidi

izobutilmetilketon peroksidi

metilizobutilketon peroksidi-

Tərkibində 40 faizdən az ləngidici olan etilmetilketon peroksidi

metiletilketon peroksidi

-

İnqibirləşdirilməmiş propilenimin
1347

Pikrin gümüş

gümüş pikratı

-

İnqibirləşdirilməmiş tetraftoretilen
-

Sabitləşdirilməmiş üç oksidli kükürd

kükürd anhidridi

-

İnqibirləşdirilməmiş üçftor-etilen
-

İnqibirləşdirilməmiş xlorpen

2-xlor-1, 3-butadien

1696

Sabitləşdirilməmiş 1-xlor-2-propanon

monoxloraseton

xloraesoton1512

Azot turşulu sink ammoniumu

sink-ammonium nitriti

-

Sabitləşdirilməmişallil izotiosian turşulu efiri

allilizotiosianat

allilxardal yağı

2-propenilizotiosinat

allil izorodan turşusu efiri

izorodanallil efiri


-

Tərkibində 50 faizdən az ləngidici (fleqmatizator) olan üçdə bir butil nadmalein turşulu efiri

mono-üçdə bir butilpermaleat üçdə bir butil mononadmalein turşulu efiri

1536

Təkibində 30 faizdən az ləngidici (fleqmatizator) olan üçdə bir butilli sirkə əsaslı turşu efiri

üçdə bir butilperasetat

-

İnqibirləşdirilməmiş vinilzobutil efiri
1

2

3

-

İnqibirləşdirilməmiş vinil metil efiri
-

İnqibirləşdirilməmiş vinil efiri

eteniloksieten

divinil efiri-

İnqibirləşdirilməmiş vinilli sirkə turşusu efiri

vinilasetat vinil sirkəli efiri

-

İnqibirləşdirilməmiş vinilli-etilli efir

eteniloksietan

-

İnqibirləşdirilməmiş metilli akril turşulu efir

metilakrilat

-

İnqibirləşdirilməmiş monometr metilli metakril turşulu efir

metilmetakrilat

-

İnqibirləşdirilməmiş etilli akril turşulu efir

etilakrilat

__________________

Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı

ilə daşınması Qaydalarına2 nömrəli əlavə


Təhlükəli yükün daşınması üçün sifariş

____________________________________________________________________________

Kimə: daşıyıcı ________________________________________________________________

Xahiş edirəm ki, haqqında (larında) aşağıdakı məlumatların düzgünlüyü təsdiq olunan təhlükəli yükü (ləri) dəniz nəqliyyatı ilə göndərmək üçün qəbul edəsiniz:


Təyin olunan yer, yaxud yük alanın ünvanı

Nəqliyyat növünün adı


Bağlamaların növləriKonteynerlərin yaxud nəqliyyat vasitələrinin yerlərinin nömrələri

Dövlət standartı üzrə təsnifat şifri 19433-88 №-li BMQ

Daxili trapın xalis çəki (netto) kütləsi

Partiya yük yerinin tara ilə birlikdə çəki (brutto) kütləsi

Əlavə informasiyalar (nəqliyyat indekslərinin cəmi, “xırda çəkib bükmələr”, dəniz çirkləndiricisi və yük haqqında digər məlumatlar)
Xüsusi yanğınsöndürmə vasitələri __________________________________________________

(tələb edilir, edilmir)

Daşınma __________________________________________________________ xüsusi təlimat

(təlimatın sıra nömrəsi, adı və təsdiq edilmə tarixi)

üzrə həyata ____________________________________________________________________

(keçirilməlidir, keçirilməməlidir)

Yükün ____________________________________________ limana gətirilməsi nəzərdə tutulan

(limanın adı)

vaxt ___________________


Tarix __________________ imza _____________________ tərəfindən
_____________________________________________________________________________

(yük göndərənin adı və ünvanı)

_______________________

Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı

ilə daşınması Qaydalarına

4 nömrəli əlavə

Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları

(Beynəlxalq qaydaları) tələblərinin yerinə yetirilməsi haqqında
B Ə Y A N N A M Ə

Bununla bəyan edir ki:

______________ nömrəli qaimə /tapşırıq üzrə ____________________________ ilə daşınmaya

(sıra nömrəsi) (yükün nəqli adı)

təqdim edilən yük Beynəlxalq və Dövlət Standartları üzrə təsnif olunmuşdur;

onun tərkibi və komponentlərinin mahiyyəti, o cümlədən inqibitorları və s. Təhlükəli Yüklərin Daşınması Qaydalarına, eləcə də beynəlxalq qaydaların tələblərinə və xüsusi təlimatlarda göstərilənlərə uyğundur;

dəniz çirkləndiricisi _____________________________________________________________

(çirkləndirəndir, deyil)

bağlama, qablama, markalama qaydaların tələblərinə uyğun həyata keçirilmişdir;

yük vahidləri zahiri baxışdan keçirilmişdir, zədələnmələr yoxdur;

qabların (konteynerlərin) maye ilə doldurulması dərəcəsi (səviyyəsi) qaydalarda müəyyən edilənlərə uyğundur;

bir-birinə uyğun gəlməyən yüklər bir yük bağlamasına qoyulmamışdır;

konteyner (nəqliyyat vasitəsi) istismara Dövdağmədəntexnəzarət Komitəsinin müvafiq müfəttişliyi və və liman nəzarəti xidməti tərəfindən buraxılmışdır, növbəti texniki baxışdan keçmişdir; həmin yük (lər) daşınma üçün yararlıdır, salamatdır, quru və təmiz vəziyyətdədir.

Daşınma ________________________________________________________________ xüsusi

(beynəlxalq qaydaların və təlimatın adı və təsdiq edilmə tarixi)

təlimat üzrə həyata _____________________________________________

(keçirilməli, keçirilməməli)

“ ” nömrəsi, ____________________ 20 -ci il tarixli


_____________________________

(göndərənin tapşırığı ilə)


_____________________________

imza

________________________

Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı

ilə daşınması Qaydalarına


Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin