1 Örgütlerde önderlik davranışını üretime ilgi ve insana ilgi boyutlarında ele alan ve sirbirlerinden farklı önderlik tarzlarYüklə 28,56 Kb.
tarix24.02.2018
ölçüsü28,56 Kb.
#43275

1) Örgütlerde önderlik davranışını üretime ilgi ve insana ilgi boyutlarında ele alan ve sirbirlerinden farklı önderlik tarzlarını ve bu boyutların farklı kombinasyonlarını değerlendiren önderlik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Fredler'in durumsal önderlik kuramı
b)Likert'in bağlantı halkası kuramı
c)Blake ve Mauton'un yönetsel diyagram kuramı
d)tannesaum ve Schimidt'in önderlik şeridi kuramı
e)Hersay ve Blanchard'ın 3 boyutlu etki kuramı

2)Aşağıdaki kuramlardan hangileri Süreç kavramı arasında yer alır?


a)Maslov-İhtiyaçlar hiyararşisi kuramı
b)Alderfer'in varlık-ilişki -gelişme kuramı
c)Herzberg'in ikili etmen kuramı
d)Wroom'un beklenti kuramı
e)Riddin'in Z Kuramı

3)aşağıdaki şıklardan hangisi bir örgütteki tümyöneticilerin işlevlerinden değildir?


a)Planlama
b) örgütleme
c)Kontrol etme
d)Koordine etme
e)Güdüleme

4)Bir işe alma sınavındapersonel yöneticisinin uyguladığı sınavda güvenirliği aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır.


a)İstenen önceliği ölçme derecesi
b)Testin aynı grupta, değişik zamanlarda aynı sonucu vermesi
c)Seçme yönteminin yasalara uygunluk derecesi
d)Ölçme aracının kişinin eğitim düzeyine uygun olmalı
e)Uygulanan testin elde edilen sonuçların standart ölçek aralığına uygun olması

5) Yasama sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıda belirtilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?


Cevap: Meclis mebusun yasama sorumsuzluğunu kaldıramaz

6)Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlem aşağıdakilerden hangisidir?


cevap : Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak

7)Türk anayasacılık hareketinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?


cevap: 1808 -Senedi İttifak

8)Aşağıdaki belirtilen organlardan hangisi 1982 Anayasasında belirtilen Anayasal kuruluşlardan biri değildir ?


a) MGK
b)Rekabet Kurulu
c)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu
d)YÖK
e)Kamu kurumu niteliğindeki meslik kuruluşları
(cevap b)

9)İş bölümü kavvramını aşağıda belirtilen düşünürlerden ilk kez hangisi kullanmıştır?


a)A. Comte
b) Weber
c) Spancer
d) Mcile
e)Durkhem

10) Kır toplumu kavramı aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?


cevap Geleneksel ilişki, tarım ve hayvancılıkla geçinen toplum

11) Bİr kentin diğer kentler aleyhine gelişmesi kavramına ne denir?


a)Tek büyük kent
b)Sıra büyük kent
c)Megapol
d)Metropolitanlaşma
e)Optimal kent

12) Aşağıdaki şıklardan hangisi 3. Selim'in orduda yaptığı Nizami Cedid düzenlemelerinde belirtilen hususlardan biri değildir?


a)askeri birliklerde asker-idari ayrımını getirmesi
b)Kara mühendishanesinin kurulması
c)Denzcilik eğitiminin geliştirilmesi
d)Rüşvetle mücadele
e)Tercüme odalarının kurulması

13)Aşağıdaki belirtilen bölgelerimizden hangisi kentleşme düzeyi en düşük olan bölgemizdir?


a) Doğuanadolu
b)güneydoğuanadolu
c)iç anadolu
d) Karadeniz Bölgesi
e) Ege Bölgesi

14)Türkiye İlk kez aşağıdaki Ab zirvelerinden hangisinde AB aday üye perspektifi verilmiştir?


cevap: Helsinki zirvesi

15)Türkiyede işçilere ilk kez grev ve toplu sözleşme hakkı aşağıdaki hang yasal düzenlemeler ile verilmiştir.


cevap : 1961 Anayasası

16)Türkiyede kadınların çalışma hayatına katılması için en önemli etkide bulunmuştur.


a)Tanzimat
b)1. Dönya Savaşı
c)2. Dünya Savaşı
d) 1924 Anayasası
e) 2. Meşrutiyet

17) İş basitleştirmesi kavramını aşağıda belirtilen düşünürlerden ilk kez hangis kullanmıştır.


a)H. fayol
b)Emerson
c) Gilbert
d) H. ford
e)Grandth

18)Kent çevresinde olup, ekonomik ve sosyal yaşam olark an kentebağlı olan yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir


a) Bahçekent
b)yenikent
c)Kırsalkent
d)Köykent
e)uydukent

19)Kent yerleşiminin düzenli gelişmesini sağlamak üzere yapılan toprak düzenlemesine ne ad verilir?


a) parselleme
b) imar
c)Kadastro
d)Tapulama
e) Haritalama

20) İmar planlaması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kuruluşlardan hangisinde en çok yetki vardır


a)İçişleri Bakanlığı-Belediye
b)Bayındırlık Bakanlığı-Belediye
c)Bayındrlık Bakanlığı -özel İdare
d)Bayındırlık Bakanlığı -iller Bankası
e)İçişleri Bakanlığı-Valilik

21)İmarlı alanlardan farklı özellikler taşıyan yerlerde sosyal, teknik ve altyapıyı yapıyı geliştirmek üzere uygulanan imar türü aşağıdakilerden hangisidir?


a)Islah imarı
b) Uygulama imarı
c)İlave imarı
d)Mevzii imar planı
e) Revizyon imar planı

22)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir organizasyonda insana öncelik kavramının gelişmesine yol açmıştır?


a)Howthorne deneyleri
b)Büyük bunalım
c)2. Dünya Savaşı
d)Dolaris füze geliştirme programı
e)seri bant üretimi

23) aşağıda belirtilenkavramlardan hangsi iş görme sözleşmesi değildir?


a) istisna sözleşmesi
b)Yayın sözleşmesi
c)ariyet sözleşmesi
d)vekalet sözleşmesi
e)Hizmet sözleşmesi

24)Tüketicinin bir ayıplı malı kaç gün içerisinde iade edebilir?


a) 1 hafta
b) 2 hafta
c)1 ay
d)3 ay
e) 1 yıl

25)Aşağıda belirtilen eşleşen seçeneklerden hangisinde hukuksal bir ilişki yoktur?


a)anne-çocuk
b) kardeşler
c)evlat edinen-evlat
d)Karı-koca
e)Teyze çocukları (kuzenler)

26)AB'nin entegrasyon (AET'nin AB ismini aldığı) kararı aldığı zervi


a)AB Tek senedi
b) Kopenhag Kararları
c)Maschtric Kararları
d)Helsinki zirvesi
e) hatırlamadım

27)Aşağıdakişıklardan hangisi M. Weber'in belirttiği saf otorite tiplerinden hukuksal otorite tipine uyar.?


a) Padişah-uyruk
b)anni-çocuk
c)Bürokratik bir kuruluşta ast-üst ilişkisi
d)Senyor-Serf ilişkisi
e)Milli kahraman-halk

28)Şahsın hukuksalsonuç getiren eylemlerinden sorumli olması kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


a)Fiil ehliyeti
b) Hak
c)Temyiz gücü
d)Yargısal erginlik kararı
e)Kişi olma ehliyeti

29) Aşağıdaki şıklardan hangisi Karportarizm kavramıyla ilgili değildir?


cevap) Parlemonta seçimlerinde işlevsel temsil ilkesi

( Arkadaşlar Karportizm FAŞİST reşimlerde bir meslekler kuruluşu kavramı olup, bu kuruluş bağlı bulunduğu kuruluşlar ile ilgili olarak yasa çıkartma yetkisi vardır, birde ayrıca FAŞİST rejimlerde parlemonto olmaz)

30)Aşağıda belirtilen düşünürlerden hangisi erken dönem kadın hak savunucularından değildir?
a) Kant
b)Mill
c)hobbes
d)hobbes
e)Hegel

31) Rönesans Döneminde aşağıdaki düşüncelerden hangisine vurgu yapılmamıştır?


a)özgürlük vurgusu
b)Akıl rehberliğin inanç
c)Dini öğelerle bezenmiş insan anlayışından kopuş
d)Antikçağ düşüncesine yöneliş
e)Skolastik yöntem ve anlayışı

32)geleneksel-eleştirel kuram ayrımı Frankfurt okulunun görüşlerini anlamak için en önemli düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


a) H. arendt
b)Horkheimer
c)Schimitt
d)Heidegger
e) Eric From

33)Aşağıda belirtilenlerden hangisiz genel idari kolluk makamı değildir


a) Belediye Başkanı
b) İçişleri Bakanı
c) Bakanlar Kurulu
d) bucak müdürü
e)Valiler

34)Belediye kurulması usul ve yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Cevap ) Vali belediye kurulması kararı alır

35)Tüzük ile ilgili olarak aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır


a)Danıştay incelemesinden geçer
b)Bakanlar Kurulu çıkarır
c)kamu oyunu ilgilendirmeyen tüzükler resmi gazetede yayımlanmaz
d)Tüzükler yayımlanınca denetimini Danıştay yapar
e)Cumhurbaşkanının imzasıyla yayımlanır
(Doğru cevap e şıkkı)

36) Merkezden yönetim temsilcileri olan Vali ile kaymakamın merkez adına karar alma yetkisine ne denir?


cevap : Yetki genişliği ilkesi

37) Kişiye göre farkli durum yaratan idari işlem aşağıdakilerden hangisidir?


a)Şart işlem
b)Subjektif işlem
c)Kollektif işlem
d)zımni işlem
e)yükümlendirici işlem

38) aşağıdaki belirtilen şıklardan hangisi kaymakamın yetki ve görevlerinden biri değildir?


a) Meslek memuru
b) Devleti temsil
c)Vesayet
d)Genel idare kuruluşları üzerinde hiyerarşi
e)Kamu düzenini sağlamak

(arkadaşlar kaymakam devleti temsil etmez, hükümeti temsil eder, devleti illerde valiler temsil eder)39) 1982 Anayasasının 90 maddesinde belirtilen TBMC onaylanan Antlaşmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Antlaşmalar yasa hükmendedir
b) Antlaşmalar anayasa hükmendedir
c) Antlaşma anaya ile çatışırsa anaya üstüdür
d) Antlaşma yasa ile çatışırsa yasa üstüdür
e)Antlaşmalar önceliklidir

Gönderenin son notu: 40. soruyu hatırlamadım, Hatırlar hatırlamaz yazacağım Kamu Yönetimi özellikle Kırıkkale Kamu Yönetimi mezunlarına başarılar diliyorum

1- Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın yetkilerinden degildir?
Cevap:kaymakamın devleti temsil etmesi

2- Aşagıdakilerden hangisi tüzükler için yanlıştır?
Cevap:tüzüklerin bir kısmının resmi gazetede yayınlanması

3- Hangisi merkezin dışında bazı konularda merkeze danışmadan birtakım kararların alınmasına verilen isimdir?
Cevap:yetki genişliği

4- Hangisi yasama sorumsuzluğu için yanlış olandır?
Cevap:yasama sorumsuzluğu mutlaktır (ben bu şıkkı işaretledim)

5- Hangisi cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerdendir?
Cevap:devlet denetleme kurulu üyelerini seçmek

6- Hangisi güvenoylamasıyla ilgili doğru olandır?
Cevap:hükümet yeni kurulduğu zaman güvenoyu için üye tamsayının salt çoğunluğu gerekir

7- Hangisi anyasal başlangıç olarak kabul edilebilir?
Cevap:1808 senedi ittifak

8- Hangisi 1982 anayasasında düzenlenmemiştir?
Cevap: rekabet kurulu

9- Hangisi kendisine has bir şekilde bir kadroya atanmasıdır?
Cevap:subjektif işlem

10- Hangisi bütün yöneticilerin yapması gereken faaliyetlerden biri değildir?
Cevap:güdüleme

11-Türkiye AB'ye hangi kapsamda aday ülke kabul edilmiştir?
Cevap: Ankara antlaşması (Çünkü AB ile bütün ilişkiler ankara antlaşması çerçevesinde yapılıyor,yanlış da olabilir)

12- Gelişmekte olan bir ülkede bir kentin diğer kentler aleyhine büyümesine ne denir?
Cevap: Tek büyük kent kuramı

13- Kentleşme düzeyi en düşük bölge hangisidir?
Cevap:Doğu anadolu

14-Bir kentin etrafında ona bağımlı olarak ortaya çıkan yerleşim türü hangisidir?
Cevap:Uydu kent

15- Hangileri imar planılarının yapılmasında en etkilidir?
Cevap: Bayındırlık ve iskan bakanlığı-belediye

16-Kır toplumunun tanımı hangisidir?
Cevap:Şehirde geleneksel olarak yaşayıp tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplum

17-Ayıplı malın geri verilme süresi ne kadardır?
Cevap: Bir hafta(15 gün olacak)

18-Hangi anlaşmadan sonra avrupa birliği adı kulanılmaya başlanmıştır?
Cevap: Maastricht anlaşması

19- Hangisi rönesansın özelliklerinden biri değildir?
Cevap: Skolastik düşüncenin benimsenmesi

20- Hangileri hukuki anlamda hısım değildir?
Cevap: Karı-koca

21-Hangisi tek başına hukuki işlemler yapma ehliyetidir?
Cevap: Fiil ehliyeti

22- Hangisi belediyelerin kurulması konusunda yanlış olandır?
Cevap: Vali kararıyla kurulması

23- Hangisinin genel idari kolluk yetkisi yoktur?
Cevap: Belediye başkanı

24-Hangisi M.weber'in yasal liderlik tipine örnek teşkil eder?
Cevap: Ast-üst arasındaki ilişki

25-Hangisi normal bir imar planı dışında ayrı bir imar planı yapılmasının adıdır?
Cevap:Ek imar planı(mevzii imar olacak)

26-Hangisi iş görme sözleşmesi değildir?
Cevap: Ariyet

27-Hangisi çevre düzenlemesi amacıyla toprakların ayrılmasıne verilen isimdir?
Cevap: Parselasyon

28- İşe almada uygulanan "güvenilirlik" ilkesi ne anlama gelir?
Cevap: Çeşitli zamanlarda uygulandığında aynı sonuçları vermesi

29- Hangisi frankfurt okuluna öncülük etmiştir?
Cevap: Horkmeimmer

30- Hangisi nizamı cedid kapsamında yapılmamıştır?
Cevap: Tercüme odalarının açılması

31- İş basitleştirme ilkesi kime aittir

32- Grev ve toplu sözleşme hakkı ilk ne zaman verildi?

33- Kadının çalışma hayatına girmesi ne zaman başlamış olabilir?

34- İnsan ilişkilerini kullanmaya başlayan kimdir?

35- İş bölümü kavramı kime aittir?

36- Hangisi kadın haklarının erken savunucularındandır?

37- Hangisi korporatizmin özelliklerinden biri değildir?

38- Evrensel-eleştrirel kuramı sahibi hangisidir?

39- Önderlikle ilgili soru

40- Süreç kuramıyla ilgili soru?Emeği geçenlere teşekkürler…..
Yüklə 28,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin