1. Tamaki mozaikasi qo’zg’atuvchisida uchraydigan strukturalar keltirilgan qatorni belgilangYüklə 81,54 Kb.
tarix03.03.2023
ölçüsü81,54 Kb.
#123774
9 sinf 1


9 sinf 1- bob

1.Tamaki mozaikasi qo’zg’atuvchisida uchraydigan strukturalar keltirilgan qatorni belgilang


A) aminokislotalar, riboza, fosfat kislota qoldig’i, purin asoslaridan adenin
B) riboza, barcha pirimidin asoslari, aminokislotalar
C) dezoksiriboza, amilaza guanin, barcha purin asoslari
D) oqsil qobiq, ribonukleotidlar, timin, fosfat kislota qoldig’i

2.DNKli boshchaga ega bo’lgan bakteriofagda uchraydigan strukturalar keltirilgan qatorni belgilang


A) aminokislotalar, riboza, fosfat kislota qoldig’i, purin asoslaridan adenin
B) riboza, barcha pirimidin asoslari, aminokislotalar
C) dezoksiriboza, amilaza guanin, barcha purin asoslari
D) oqsil qobiq, ribonukleotidlar, timin, fosfat kislota qoldig’i

3.Tamaki mozaikasi qo’zg’atuvchisida uchramaydigan strukturalar keltirilgan qatorni belgilang.


A) aminokislotalar, riboza, fosfat kislota qoldig’i, purin asoslaridan adenin
B) riboza, pirimidin asoslaridan sitozin, aminokislotalar,
C) dezoksiribonukleotid, timin, glukoza
D) oqsil qobiq, fosfat kislota qoldig’i

4.DNKli boshchaga ega bo’lgan bakteriofagda uchramaydigan strukturalar keltirilgan qatorni belgilang


A) aminokislotalar, riboza, fosfat kislota qoldig’i, purin asoslaridan adenin
B) riboza, uratsil, glukoza
C) dezoksiribonukleotid, guanin, pirimidin asoslari, fosfat kislota qoldig’i
D) oqsil qobiq, timin, fosfat kislota qoldig’i

5.Fikotsian uchun mos keluvchi belgilarni juftlang.


1) qarag’aydan ajralib chiqadi 2) xrokok tarkibida uchraydi 3) mikroorganizmlarni nobud qiladi 4) ko’k rangli pigment
5) bosh piyozda ko’p uchraydi.
A) 1,3 B) 1,4 C) 2,4 D) 3,5

6.Fitonsid uchun mos keluvchi belgilarni juftlang.


1) qarag’aydan ajralib chiqadi 2) xrokok tarkibida uchraydi 3) mikroorganizmlarni nobud qiladi 4) ko’k rangli pigment 5) bosh piyozda ko’p uchraydi.
A) 1,3 B) 1,4 C) 2,4 D) 3,5

7.Fikotsian (a) va fitonsid (b) uchun mos keluvchi belgilarni juftlang.


1) qarag’aydan ajralib chiqadi 2) xrokok tarkibida uchraydi 3) mikroorganizmlarni nobud qiladi 4) ko’k rangli pigment 5) bosh piyozda ko’p uchraydi.
A) a-1 b-2,4 B) a-1 b-2,5
C) a-2 b-1,5 D) a-3,5 b-1,4

8.Anabazin va nikotin uchun umumiy belgilarni belgilang.


A) itsigakdan olinadi 
B) tamaki tarkida uchraydi
C) sho’radoshlar oilasi vakillarida bo’ladi
D) xasharotlarga qarshi kurashishda foydalaniladi 

9.Ossilatoriya haqidagi noto’g’ri fikrni aniqlang.


A) sitoplazma rangsiz sentroplazma va uni o’rab olgan rangli xromatoplazmalarga ajraladi
B) hujayrasini membrane va pektindan iborat qobiq o’rab turadi
C) tashqi muhitning noqulay sharoitlariga moslashuvchan, atmosferadagi erkin azotni o’zlashtiradi
D) ko’k fikotsian va yashil xlorofill pigmentlarga ega bo’lib, fotosintez jarayoni xloroplastlarda kechadi

10.Ossilatoriya haqidagi noto’g’ri fikrni aniqlang


A) sitoplazma rangsiz sentroplazma va uni o’rab olgan rangsiz xromatoplazmalarga ajraladi
B) xujayrasini membrana va pektindan iborat qobiq o’rab turadi
C) tashqi muhitning noqulay sharoitlariga moslashuvchan, atmosferadagi erkin azotni o’zlashtiradi
D) ko’k fikotsian va yashil xlorofill pigmentlarga ega bo’lib, fotosintez jarayoni xloroplastlarda kichadi

11.Nostok va ossilatoriya uchun umumiy bo’lgan xususiyatlarni aniqlang


1) xlorofill pigmentining mavjudligi
2) shilimshiq pardaning mavjudligi
3) xromatoplazmaning mavjudligi
4) xloraplastning mavjudligi 5) hujayra qobig’i tarkibi 6) fototrof organizmga mansubligi 7) irsiy axborot nukleoproteinlarda joylashganligi
A) 1,5,6 B) 3,5,7 C) 1,2,6 D) 4,6,7

12.Nostok va ossilatoriya uchun umumiy bo’lmagan xususiyatlarni aniqlang


1) xlorofill pigmentining mavjudligi
2) shilimshiq pardaning mavjudligi
3) xromatoplazmaning mavjudligi
4) xloraplastning mavjudligi 5) hujayra qobig’i tarkibi 6) fototrof organizmga mansubligi 7) irsiy axborot nukleoproteinlarda joylashganligi
A) 2,4 B) 1,3,5 C) 3,4,6 D) 2,6

13.Nostok va ossilatoriya uchun umumiy bo’lgan xususiyatlarni aniqlang


A) xlorofill pigmenti mavjudligi, hujayra qobig’i tarkibi
B) shilimshiq pardaning mavjudligi, fikotsian pigmentning mavjudligi
C) hujayra qobig’ining tarkibi, hujayra shakli
D) xloroplastning mavjudligi, hujayra qobig’i tarkibi, fototrof

14.Nostok va ossilatoriya uchun umumiy bo’lmagan xususiyatlarni aniqlang


A) hujayra shakli, shilimshiq pardaning mavjudligi,
B) xlorofill pigmenti mavjudligi, hujayra shakli
C) xloroplastning mavjudligi, hujayra qobig’ining tarkibi
D)f ototrof organizmga mansubligi, to’qima va organlar rivojlanganligi

15.Quyidagilar orasidan hujayrasi kuchli rivojlangan, silliq ept tizimiga va turgorlik holati ta’minlovchi organoidga ega organizmlarni aniqlang


1) o’rik mag’zi 2) makkajo’xorining endospermi 3) maxsarning urug’i
4) loviyaning urug’pallasi 5) jigar
6) o’rdakning quymich bezi 7) moshning dukkak mevasi
A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 2,5,7 D) 1,6,7
16.Odamda kasallik qo’zg’atuvchi organizmlar guruhini aniqlang.
1) quturish kasalligi qo’zg’atuvchisi
2) triponosoma 3) bezgak paraziti
4) qoqshol qo’zg’atuvchisi 5) qizilcha qo’zg’atuvchisi 6) leyshmaniya 7) ichburug’ amyobasi 8) vabo qo’zg’atuvchisi 9) gepatit qo’zg’atuvchisi
A) 2,4 B) 1,3 C) 5,6,7 D) 2,8,9

17.Odamda kasallik qo’zg’atuvchi organizmlar guruhini aniqlang


1) gripp 2) triponosoma 3) bezgak paraziti
4) qoqshol qo’zg’atuvchisi 5) gerpes qo’zg’atuvchisi 6) leyshmaniya 7) ichburug’ amyobasi 8) vabo qo’zg’atuvchisi 9) gepatit qo’zg’atuvchisi 10) miyelit
A) 2,4 B) 1,3 C) 5,6,7 D) 8,9,10

18.Tirik organizmlar dunyosi va ularning xususiyatlari o’rtasidagi muvofiqlikni aniqlang


1) zamburug’lar dunyosi 2) bakteriyalar dunyosi
a) yadrosi shakllangan b) mitoxondriyaga ega c) xemosintez xususiyatiga ega
d) avtotrof va geterotrof organizmlar
e) spora orqalo ko’payadi f) mikoriza hosil qiladi
A) 1-a,b,e 2-d B) 1-a,b,d,f 2-c,d,e
C) 1-a,c,e 2-c,d,e D) 1-b,d,e 2-c

19.Xlamidomonada va yashil evglena umumiy bo’lgan xususiyatlar to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang


1) xlorofil pigmenti xromataforlarda joylashgan 2) yorug’likka nisbatan javob reaksiyasi fototaksis deyiladi 3) bir hujayrali yashil suv o’ti 4) hujayra markaziga ega 5) yorug’likka nisbatan javob reaksiyasi fotonastiya deyiladi 6) faol harakatlanadi 7) sitokinezda o’rtasidan membrane paydo bo’lib chetga qarab o’sadi 8) xromasomasidagi DNKsi oqsil bilan kompleks hosil qiladi
A) 2,3,4,6 B) 3,4,7,5 C)1,4,6,8 D)1,2,6,8

20.Xlamidomonada va yashil evglena umumiy bo’lmagan xususiyatlar to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang


1) xlorofil pigmenti xromataforlarda joylashgan 2) yorug’likka nisbatan javob reaksiyasi fototaksis deyiladi 3) bir hujayrali yashil suv o’ti 4) hujayra markaziga ega 5) yorug’likka nisbatan javob reaksiyasi fotonastiya deyiladi 6) faol harakatlanadi 7) sitokinezda o’rtasidan membrane paydo bo’lib chetga qarab o’sadi 8) xromasomasidagi DNKsi oqsil bilan kompleks hosil qilmaydi
A) 3,5,6,8 B) 3,4,7,5 C)1,4,6,8 D) 1,2,6,7

21.Bakteriya (a) zamburug’ (b) o’simliklarning (c) ozilanish usuli bilan juftlab ko’rsating


1) fototrof 2) xemotrof 3) geterotrof
4) saprofit 5) parazit
A) a-1,2,3 b-3 c-1,3 B) a-2,4,5 b-1,3,5 c-1,5 C) a-2,3 b-2,4,5 c-1,5 D) a-4,5 b-2,3,5 c-1,3

22.Nostok (a) va bitiniya (b) hujayrasiga tegishli malumotni juftlang


1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bolib joylashgan 2.ossilatoriya sentroplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bolib uglevod sintez qilishda qatnashadi 3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bolishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.uglevodni silliq endoplazmatiktorda sintezlanishi 6.zaxira oziq modda sifatida polisaxarid, polifosfatlarni toplanishi.
A) a-1,6 b-3,4 B) a-1,2 b-4,5
C) a-2,6 b-3,5 D) a-4,5 b-1,6

23.Amyoba (a) va ossilatoriya (b) hujayrasiga tegishli malumotni juftlang


1.sitoplazmatik membrana ustini qobig orab turishi 2.ossilatoriya hujayrasining boyini enidan bir necha marta uzunligi 3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bolishi 4.irsiy axborot saqlovchi genlarni toxtovsiz ishlab turishi 5.yog, polisaxarid va polifosfatni zaxira oziq modda sifatida toplanishi 6.endoplazmatiktor bilan ribosomani birgalikda oqsil sintez qilishi
A) a-1,3,6 b-2,4,5 B) a-3,4,5 b-1,2,6
C) a-4,5,2 b-1,6,3 D) a-1,2,5 b-3,4,6

24.Taroqcha (a) va xrokok (b) hujayrasiga tegishli malumotni juftlang.


1.transkripsiya va translatsiya jarayoni sitoplazmada kechishi 2.ossilatoriya xromatoplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bolib uglevod sintez qilishda qatnashadi 3.dezoksiribonukleotidi membrana ichida bolishi 4.bolinish urchugini hujayra markazi hosil qilishi 5.yogni silliq endoplazmatiktorda sintezlanishi 6.hujayrani mezasomaga ega bolishi
A) a-3,2,6 b-1,4,5 B) a-3,4,5 b-1,2,6
C) a-4,5,6 b-1,2,3 D) a-1,2,5 b-3,4,6

25.Evglena (a) va bakteriya (b) hujayrasiga tegishli malumotni juftlang.


1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bolib joylashgan 2.ossilatoriya sentroplazmasida xlorafil donachalari joylashgan bolib uglevod sintez qilishda qatnashadi 3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bolishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.uglevodni silliq endop lazmatiktorda sintezlanishi 6.zaxira oziq modda sifatida polisaxarid, polifosfatlarni toplanishi.
A) a-1,6 b-3,4 B) a-1,2 b-4,5
C) a-2,6 b-3,5 D) a-4,5 b-1,6

26.Nostok hujayrasiga tegishli malumotni juftlang


1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bolib joylashgan 2.hujayrasida fikotsian pigmetini 3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bolishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.qobigini pektin moddadan iboratligi 6.zaxira oziq modda sifatida polisaxarid, polifosfatlarni toplanishi.
A) 1,2,5 B) 2,5,4 C) 4,3,6 D) 2,5,6

27.Nostok hujayrasiga tegishli bolmagan malumotni juftlang.


1.dezoksiribonukleotidi sitoplazmada halqasimon bolib joylashgan 2.hujayrasida fikotsian pigmetini 3.transkripsiya jarayoni yadro ichida bolishi 4.ATF ni mitoxondriya ichida sintezlanishi 5.qobigini pektin moddadan iboratligi 6.zaxira oziq modda sifatida uglevodni toplanishi toplanishi.
A) 1,2,5 B) 2,5,4 C) 4,3,6 D) 2,5,6

28.Tamakida mozaika kasalligini qo’zg’atuvchisi tarkibida qanday organic moddalar bo’lishini aniqlang


1) adenine 2) riboza 3) timin 4) pentoza
5) fosfat kislota qoldig’i 6) guanin
7) aminokislota 8) ATF 9) ferment
10) purin asoslari 11) pirimidin asoslari 12) RNK polimeraza
A) 4,5,7,10,11 B) 1,2,6,7,8,12
C) 1,2,3,5,6 D) 2,5,8,9,10,11

29.Tuzilmalarning avlodlardagi barqarorligi, irsiy belgilarni o’tkazish kabi jihatlar tiriklikning qaysi tuzilish darajasida kuzatiladi


A) molekula B) hujayra
C) organism D) populatsiya-tur

30.Nitella va javdar uchun qaysi umumiy belgi xrokok uchun xos emas


A) ribosomadan oqsillarni sintezlanishi
B) erkin azotni o’zlashtirishi
C) plastidalarni mavjudligi
D) plazmatik membrananing mavjudligi

31.Biologiya fanining qaysi usulidan foydalanib har qanday biologik hodisalarni tasvirlash mumkin


A) kuzatish B) taqqoslash
C) eksperimental D) tarixiy

32.Nostok va ossilatoriya uchun qaysi umumiy belgi nitella uchun xos emas


A) irsiy belgilarni nukleotidlarda joylashishi
B) ribasomalardan oqsillarni sintezlanishi
C) pektin va tallomni uchrashi
D) mitaxondriyada ATF ni sintezlanishi

33.Tiriklikning tuzilish darajalarini aniqlang.


1) molekula 2) hujayra 3) virus 4) to'qima
5) organ 6) organizm7) prokariot
8) populyatsiya 9) biogeosenoz
10) biotsenoz 11) biosfera
A) 1,2,4,5,6,8,9,11 B) 2,3,4,5,8,10,11
C) 1,2,3,5,6,8,10,11 D) 3,4,7,10,11

34.Tiriklikning qaysi darajasida energiyani to'plash va taqsimlash (I) modda va energiyaning davriy aylanishi (II) kuzatiladi


A) I biogeosenoz II biosfera
B) I biotsenoz II biosfera
C) I populyatsiya II biogeosenoz
D) I populyatsiya II biosfera

35.Tamaki mozaikasi virusi tuzilishini aniqlang.


A) oqsil qobiq, DNK
B) oqsil qobiq, RNK
C) lipid va oqsil qobiq, RNK
D) oqsil qobiq, RNK va DNK

36.Ko'k yashil suv o'tlarining po'sti (I) zamburug' (II) va bakteriyalar (III) qobiqlari qanday moddalardan iborat


a) pektin b) selluloza c) glikogen
d) murein e) fikotsian f) xitin
A) I a II f III d B) I d II f III b
C) I b II d III f D) I eII f III d

37.Barcha tirik organizmlaraing hujayralarida uchraydigan organoid ...


A) ribosoma B) yadro
C) mitoxondriya D) endoplazmatik to'r

38.Prokariotlar guruhiga mansub bo'lmagan organizmlarni belgilang.


a) xrokokk b) azot bakteriya c) nostok
d) tugunak bakteriya e) parmeliya
f) achitqi zamburug'i
A) a,b,c,d B) e,f C) a,b,c,d,e,f D) a,c,e,f

39.Bakteriofagning genomi bakteriya sitoplazmasiga tushadi, kapsid-chi


A) profagga aylanadi
B) sitoplazmaga o'tadi
C) tashqarida qoladi D) sporaga aylanadi

40.Bir necha turdagi to'qimalarning tuzilish va funksional yig'indisi nima


A) organ B) hujayra
C) populyatsiya D) organizm

41.Viruslarga xos bo'lmagan xususiyatni aniqlang


A) hujayradan tashqarida erkin va faol holatda uchramaydi
B) hujayra ichi paraziti
C) faqat hujayralarda yashaydi
D) hujayra tashqarisida ko'payish xususiyatiga ega

42.Hujayra markazi va mitotik ipchalari bo'lmagan organizmni belgilang.


A) meningokokk B) jigar qurti
C) gidra D) askarida

43.Oits qo’zg’atuvchisini teri leyshmaniyasidan farqi berilgan javobni toping


1.kapsidga ega 2.DNK yoki RNK ga ega 3.lizasamaga ega
4.mitaxondriyaga ega 5.xujayra ichi paraziti
A) 1,2 B) 1,3 C) 2,4 D) 3,5

44.Kok-yashil suvotlarning ahamiyati qanday


A) atmosferadagi erigan azotni ozlashtirib, tiproqni azotga boyitadi
B) tuproq hosil bolishida qatnashadi
C) berilganlarni barchasi
D) ozuqa sifatida ishlatiladi

45.Yashil suvotlar guruhining vakillari berilgan qatorni aniqlang


A) nitella, spirogira
B) laminariya, ulotriks
C) batsidiya, parmeliya
D) spirogira, laminariya

46.Markaziy Osiyo chollarida uchraydigan kok yashil suvotiga xos xususiyatni korsating


A) havodagi azotni ozlashtradi
B) tuproq hosil qilishda ishtrok etadi
C) tuproqni yumshatadi va havodagi oltingugurtni ozlashtiradi
D) tuproqni azotga boyitadi

47.Qaysi bakteriyalar osimliklar ildizida yashab hovodagi erkin azotni ozlashtradi


a) chirituvchi B) achituvchi
C) avtotrof D) tugunak

48.Tugunak bakteriyalar bir gektar maydonda qacha (kg) azot toplashi mumkin


A) 200 kg B) 300 kg C) 100 kg D) 250 kg

49.Kislorodsiz muhitda yashovchi bakteriyani aniqlang


A) aerob B) achitqi C) anaerob D) parazit

50.Bakteriyalarning hayot faoliyati jarayonlari bilan bogliq fermentlar qayerda joylashgan


A) sitoplazma boylab tarqalgan yoki menbranalarning ichki tomoniga birikkan B) menbranalarning ichki devorida
C) bakteriya ichki suyuqligida
D) DNK molekulasi atrofida

51.Achitqi zamburug’i qanday modda bilan oziqlanadi va uning parchalanishidan nima hosil bo’ladi


A) qand, spirt, CO2
B) oqsil, spirt, CO2
C) spirt, CO2 H2O
D) organik moddalar, CO2 H2O

52.Teri leyshmaniyoz qo’zg’atuvchisi va o’lat qo’zg’atuvchisi uchun umumiy javob


A) lizasomani bo’lishi
B) ribosomani bo’lishi
C) xloroplastni bo’lishi
D) erkin azotni o’zlashtira olmasligi

53.Ko’p hujayrali ipsimon yashil suvo’tlarni aniqlang.


a) nostok, ulotriks
B) xlomidomanada, spirogyra
C) spirogira, ulotriks
D) xara, ossilatoriya

54.Ko’k-yashil suvo’tlarni hujayra po’sti qanday nomlanadi


A) murein B) pektin
C) mezosoma D) klechatka

55.Koloniya hosil qilib yashovchi ko’k-yashil suvo’tini aniqlang.


A) xrokokk B) ossilotoriya
C) nostok D) nitella

56.Quyida berilgan suvo’tlarni ko’k-yashil (a) yashil (b) suvo’tlarga ajrating


1.xrokokk 2.ulotriks 3.ossilatoriya 4.nitella 5.nostok
A) a-1.5 b-2.3.4 B) a-1.3 b-2.4.5
C) a-1.2 b-3.4 D) a-1.3.5 b-2.4

57.Fikotsian va xlorofill pigmentiga ega bo’lgan suvo’tlarni belgilang.


1. xrokok 2.xlorella 3.ossilotoriya 4.nostok 5.makrosistus
A) 1.2.3 B) 1.3.4 C) 2.4.5 D) 2.3.5

58.Viruslar tiriklikka xos xususiyatlarni qachon namoyan qila oladi


A) tirik organizmlar hujayrasida
B) harorat kotarilganda
C) oziq yetarli bolganda
D) sovuq tushganda

59.Virus hujayraga kirganda qanday jarayonlar sodir boladi


1.virus genomi ikki xissa ortadi 2.oqsil hosil boladi 3.kapsid hosil boladi 4.virus genomi ikki xissaga kamayadi 5.dekarboksillanish
A) 1.4 B) 4.5 C) 4.5 D) 1.3

60.Prokariot hujayralarda hujayraning qaysi qisimlari bolmaydi


A) yadro B) mitaxondirya
C) golji apparati D) barja javob togri

61.Barcha organizmlarning tuzilish, funksional va rivojlanishi birligini aniqlang


A) hujayra B) molekula
C) irsiyat D) ozgaruvchanlik

62.Tiriklikning bir butunligi hayot darajalarini qaysi birida ta’minlanadi


A) molekula B) hujayra
C) biogeotsenoz D) populyatsiya

63.Hayotning qaysi darajasida irsiy axborot berilishi boshlanadi


A) molekula B) hujayra
C) populyatsiya D) individ

64.Qaysi metod biologoya fanining ilk rivojlanish davridan keng qo’llanilgan


A) eksperimental B) tarixiy
C) kuzatish D) modellashtirish

65.Organik dunyoning rivojlanishi qaysi usul yordamida yaratilgan


A) taqqoslash B) kuzatish
C) tarixiy D) eksperimental

66.Hayotning hujayrasiz shaklini nimalar tashkil etadi


A) bir hujayrali yashil suv otlar
B) kok yashil suv otlar
C) bakteriyalar D) viruslar

67.Hayotning tuzilish darajasi bu - …


1.organ 2.organizm 3.turkum 4.tur
5.biotsenoz 6.fitosenoz 7.molekula
8.hujayra 9.populyatsiya 10.biosfera
11 biogeosenoz
A) 2.4.7.8.9.10.11 B) 2.3.4.6.8.10.11
C) 5.6.7.8.9.10.11 D) 1.2.3.4.9.10.11

68.Oddiy viruslar qanday molekulalardan tashkil topgan


A) nuklein kislotalar, oqsillar
B) oqsil, fosfat kislota
C) uglevod, lipidlar
D) aminokislotalar, uglevod

69.Viruslarni oziga xos xususiyatni aniqlang


1.tiriklik xususiyatini hujayraga kirganda nomoyon qiladi 2.hujayraviy shakilga ega
3.hujayraviy shakilga ega emas 4.hujayra tashqarisida kopayadi 5.hujayra tashqarisida kopaya olmaydi 6 bir xil nuklein kislotaga ega 7.DNK, RNK ga ega
8.tashqi tomondan qattiq qobiq bilan oraglan
A) 1.2.4.8 B) 1.3.5.6 C) 2.4.6.7 D) 3.4.5.7

70.Genomi RNK dan iborat organizmni toping


A) tamaki mozaikasi
B) vertitsillum zamburug’i
C) pichan bakteriyasi
D) achtqi bakteriya

71.Prokariot va eukaroit hujayralariga xos belgini mos ravishda korsating


1 prokariot 2 eukariot
a.shakllangan yadroga ega b.shakllangan yadrosi yo’q v.irsiy materiallari bor g.irsiy materiallari yo’q d.organoidlar yaxshi rivojlangan e.organoidlari yaxshi rivojlanmagan
A) 1-b,g,e 2-a,v,d B) 1-b,v,e 2-a,g,e
C) 1-b,v,d 2-b,v,e D) 1-b,v,e 2-a,v,d

72.Prokaroid hujayralarga xos belgilarni ko’rsating.


1.shakllangan yadroga ega 2.shakllangan yadrosi yo’q 3.irsiy materiallari bor 4.irsiy materiallari yo’q 5.organoidlar yaxshi rivojlangan 6.organoidlari yaxshi rivojlanmagan
A) 1.3.5 B) 2.4.6 C) 2.3.6 D) 2.4.5

73.Virus hujayradan chiqishining qaysi usulida xo’jayin hujayralari saqlanib qolishi mumkin


A) portlash B) kurtaklanish
C) membrana teshiklaridan chiqishi
D) membranani botib kirishi

74.Quyidagi qaysi organizmlarda DNK sitoplazmada joylashgan bo’lib, membrana bilan o’ralmagan.


A) viruslar B) eukaroit
C) prokaroit D) zamburug’

75.Hujayra qobig’i mureindan tashkil topgan organizmni aniqlang


A) bakterya B) fag
C) zamburug’ D) ko’k-yashil suv o’tlari

76.Kok-yashil suvotlarning ahamiyati qanday


A) atmosferadagi erigan azotni ozlashtirib, tiproqni azotga boyitadi
B) tuproq hosil bolishida qatnashadi
C) berilganlarni barchasi
D) ozuqa sifatida ishlatiladi

77.Yashil suvotlar guruhining vakillari berilgan qatorni aniqlang


A) nitella, spirogira
B) laminariya, ulotriks
C) batsidiya, parmeliya
D) spirogira, laminariya

78.Markaziy Osiyo chollarida uchraydigan kok-yashil suvotiga xos xususiyatni korsating


A) havodagi azotni ozlashtradi
B) tuproq hosil qilishda ishtrok etadi
C) tuproqni yumshatadi va havodagi oltingugurtni ozlashtiradi
D) tuproqni azotga boyitadi

79.Qaysi bakteriyalar osimliklar ildizida yashab hovodagi erkin azotni ozlashtradi


A) chirituvchi B) achituvchi
C) avtotrof D) tugunak

80.Bakteriyalar bilan bog’liq fikrlarni belgilang


1) qulay sharoitda 20-30 minutda ko’payadi 2) o’z oqsilini o’zi xosil qiladi
3) shakarni sut kislotagacha parchalaydi
4) shakarni sirka kislotagacha parchalaydi 5) shakarni parchalab etil spirti hosil qiladi 6) fitonsidlar ta’sirida nobud bo’ladi
7) O’zbekistonda 3000 turi tarqalgan
8) quruqlikda keng tarqalgan 9) DNKsi halqasimon 10) jinsiy ko’payish sodir etadi
A) 1,2,4,6,9 B) 2,5,7,8,9
C) 1,2,3,4,6 D) 3,4,5,8,10

81.Kislorodsiz muhitda yashovchi bakteriyani aniqlang


A) aerob B) achitqi C) anaerob D) parazit

82.Bakteriyalarning hayot faoliyati jarayonlari bilan bogliq fermentlar qayerda joylashgan


A) sitoplazma boylab tarqalgan yoki menbranalarning ichki tomoniga birikkan B) menbranalarning ichki devorida
C) bakteriya ichki suyuqligida
D) DNK molekulasi atrofida

83.Achitqi zamburug’i qanday modda bilan oziqlanadi va uning parchalanishidan nima hosil bo’ladi


A) qand, spirt, CO2 B) oqsil, spirt, CO2
C) spirt, CO2 H2O
D) organik moddalar, CO2 H2O

84.Qaysi suvo’tlarda N2 to’planadi


A) ko’k-yashil B) yashil C) qo’ng’ir D) qizil

85.Ko’p hujayrali ipsimon yashil suvo’tlarni aniqlang


A) nostok, ulotriks
B) xlomidomanada, spirogyra
C) spirogira, ulotriks
D) xara, ossilatoriya

86.Ko’k-yashil suvo’tlarni hujayra po’sti qanday nomlanadi


A) murein B) pektin
C) mezosoma D) klechatka

87.Koloniya hosil qilib yashovchi ko’k-yashil suvo’tini aniqlang.


A) xrokokk B) ossilotoriya
C) nostok D) nitella

88.Quyida berilgan suvo’tlarni ko’k-yashil (a) ,yashil (b) suvo’tlarga ajrating.


1.xrokokk 2.ulotriks 3.ossilatoriya
4.nitella 5.nostok
A) a-1.5 b-2.3.4 B) a-1.3 b-2.4.5
C) a-1.2 b-3.4 D) a-1.3.5 b-2.4
89.Fikotsian va xlorofill pigmentiga ega bo’lgan suvo’tlarni belgilang
1.xrokok 2.xlorella 3.ossilotoriya 4.nostok 5.makrosistus
A) 1.2.3 B) 1.3.4 C) 2.4.5 D) 2.3.5

90.Viruslar tiriklikka xos xususiyatlarni qachon namoyan qila oladi


A) tirik organizmlar hujayrasida
B) harorat kotarilganda
C) oziq yetarli bolganda
D) sovuq tushganda

91.Virus hujayraga kirganda qanday jarayonlar sodir boladi


1.virus genomi ikki xissa ortadi 2.oqsil hosil boladi 3.kapsid hosil boladi 4.virus genomi ikki xissaga kamayadi 5.dekarboksillanish
A) 1.4 B) 4.5 C) 4.5 D) 1.3

92.Prokariot hujayralarda hujayraning qaysi qisimlari bolmaydi


A) yadro B) mitaxondirya
C) goljiy apparati D) barja javob togri

93.Barcha organizmlarning tuzilish, funksional va rivojlanishi birligini aniqlang


A) hujayra B) molekula
C) irsiyat D) o’zgaruvchanlik

94.Tiriklikning bir butunligi hayot darajalarini qaysi birida ta’minlanadi


A) molekula B) hujayra
C) biogeotsenoz D) populyatsiya

95.Hayotning qaysi darajasida irsiy axborot berilishi boshlanadi


A) molekula B) hujayra
C) populyatsiya D) individ

96.Qaysi metod biologoya fanining ilk rivojlanish davridan keng qo’llanilgan


A) eksperimental B) tarixiy
C) kuzatish D) modellashtirish
97. Organik dunyoning rivojlanishi qaysi usul yordamida yaratilgan
A) taqqoslash B) kuzatish
C) tarixiy D) eksperimental

98. Hayotning hujayrasiz shaklini nimalar tashkil etadi


A) bir hujayrali yashil suv otlar
B) ko’k yashil suv otlar
C) bakteriyalar D) viruslar

99.Hayotning tuzilish darajasi bu - …


1.organ 2.organizm 3.turkum 4.tur
5.biotsenoz 6.fitosenoz 7.molekula 8.hujayra 9.populyatsiya 10.biosfera 11.biogeosenoz
A) 2.4.7.8.9.10.11 B) 2.3.4.6.8.10.11
C) 5.6.7.8.9.10.11 D) 1.2.3.4.9.10.11

100.Oddiy viruslar qanday molekulalardan tashkil topgan


A) nuklein kislotalar, oqsillar
B) oqsil, fosfat kislota
C) uglevod, lipidlar
D) aminokislotalar, uglevod

101.Viruslarni oziga xos xususiyatni aniqlang


1.tiriklik xususiyatini hujayraga kirganda nomoyon qiladi 2.hujayraviy shakilga ega
3.hujayraviy shakilga ega emas
4.hujayra tashqarisida kopayadi 5.hujayra tashqarisida kopaya olmaydi 6 bir xil nuklein kislotaga ega 7.DNK, RNK ga ega
8.tashqi tomondan qattiq qobiq bilan oraglan
A) 1.2.4.8 B) 1.3.5.6 C) 2.4.6.7 D) 3.4.5.7

102.Genomi RNK dan iborat organizmni toping


A) tamaki mozaikasi
B) vertitsillum zamburugi
C) pichan bakteriyasi
D) achtqi bakteriya

103.Prokariot va eukaroit hujayralariga xos belgini mos ravishda korsating


1.prokariot 2.eukariot
a.shakllangan yadroga ega b.shakllangan yadrosi yo’q v.irsiy materiallari bor g.irsiy materiallari yo’q d.organoidlar yaxshi rivojlangan e.organoidlari yaxshi rivojlanmagan
A) 1-b,g,e 2-a,v,d B) 1-b,v,e 2-a,g,e
C) 1-b,v,d 2-b,v,e D) 1-b,v,e 2-a,v,d

104.Prokaroid hujayralarga xos belgilarni ko’rsating.


1.shakllangan yadroga ega 2.shakllangan yadrosi yo’q 3.irsiy materiallari bor 4.irsiy materiallari yo’q 5.organoidlar yaxshi rivojlangan 6.organoidlari yaxshi rivojlanmagan
A) 1.3.5 B) 2.4.6 C) 2.3.6 D) 2.4.5

105.Virus hujayradan chiqishining qaysi usulida xo’jayin hujayralari saqlanib qolishi mumkin


A) portlash B) kurtaklanish
C) membrana teshiklaridan chiqishi
D) membranani botib kirishi

106.Quyidagi qaysi organizmlarda DNK sitoplazmada joylashgan bo’lib, membrana bilan o’ralmagan.


A) viruslar B) eukaroit
C) prokaroit D) zamburug’

107.Tamaki mozaikasi (1) bakteriofag (2) va hayvonlarda oqsil kasalligini qo’zg’atuvchi viruslar (3) ni kashf etgan olimlarni aniqlang


a.F.Leffler b.D.Ivanovskiy c.F.de Erell d.Mak Klintok
A) 1-a 2-b,c,d B) 1-b 2-c 3-b
C) 1-c 2-b 3-a D) 1-b 2-c 3-a

108.Biologiyaning qaysi metodi hayotiy jarayonlarni o’rganishning asosiga aylangan


A) kuzatish B) taqqoslash
C) tarixiy D) eksperimental

109.Tiriklikning molekula darajasida tiriklikka xos qaysi jarayonlar ketadi


A) tuzilmalarning avlodlardagi barqarorligi
B) biologik muddalarning uyushishi
C) energiya to’plash
D) evolyutsion o’zgarishlar

110.Bakteriofag molekulasining qaysi qismida maxsus ipchalar bo'ladi


A) DNKli boshchasida B) g'ilofida
C) dumida D) iplari bo'lmaydi

111.Ikkilamchi anaeroblarni ko'rsating.


A) ayrim viruslar
B) ayrim bakteriyalar
C) ayrim ko'k -yashil suvo'tlar
D) ayrim eukariotlar

112.Viruslar genomining tarkibiga ko'ra qanday guruhlarga bo'linadi


A) patogen, nopatogen
B) DNK yoki RNK tutuvchilar
C) ektoparazit, endoparazit
D) oddiy, murakkab

113.To'qimalar necha komponentdan iborat


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

114.Tiriklikning qaysi darajasida energiyani toplash va taqsimlash (I) modda va energiyani davriy aylanishi (II) kuzatiladi


A) I biotsenoz II biosfera
B) I populayatsiya II biosfera
C) I biogeosenoz II biosfera
D) I populyatsiya II biogeosenoz

115.Bir hujayrali zamburug’ (lar) ni belgilang


1.achitqi 2.oq popanak 3.penitsill
A) 1 B) 3 C) 1, 2 D) 2,3

116.Qaysi organoidlar bakteriya hujayrasida bolmaydi


a) ribosoma b) plastida c) mitoxondriya
d) hujayra markazi e) gazli vakuolalar
A) b,c,d B) a,c,d C) a,e D) a,b,d
117.Hujayra posti pektin (a) va murein (b) dan iborat organizmlarni juftlab korsating
1.xrokokk 2.tugunak bakteriyasi
3.qoqshol bakteriyasi 4.asillatoriya
5.nostok 6.kuydirgi bakteriyasi
A) a-1,4,5 b-2,3,6 B) a-2,4,5 b-1,3,6
C) a-1,3,4 b-2,5,6 D) a-1,2,3 b-4,5,6

118.Qanday holatda bakteriya sporalari yuz xatto ming yil tiriklik xususiyatini yo’qotmaydi


A) quruq holatda B) suvli muhitda
C) anaerob xolatda
D) qo’shimcha qobiqlar bilan o’ralganda

119.Organizmlarni o’z- o’zini tiklash xususiyati qaysi javobda tog’ri ko’rsatilgan


A) organizm tomonidan ozuqa moddalarni o’zlashtirish
B) zaxarli moddalarni organizmdan chiqarib yuborish
C) organizmlarni jinsiz yoki jinsiy usulda ko’payishi
D) organizm extiyojidan ortiqcha moddalarni zaxira sifatida to’plash va ayrim moddalar yetishmaganda o’z ichki imkoniyatlaridan foydalanishi

120.Biologiyada chuqur sifati o’zgarishlarni vujudga kelishiga sabab bo’lgan, hayotiy hodisalarni o’rganishni asosiga aylangan usulni aniqlang


A) kuzatish B) taqqoslash
C) tarixiy D) eksprimental

121.Qaysi organizmlardan rangli metallar va boshqa rudalarni boyitishda foydalanilmoqda


A) xlorelladan
B) lishayniklardan
C) mikroorganizmlardan
D) dengiz suvo’tlaridan

122.Irsiyat va o’zgaruvchanlik xususiyatlari qaysi jarayon orqali omalga oshadi


A) ko’payish B) harakatlanish
C) gameostaz D) oziqlanish

123.Qaysi javobda tirik organizmlarning darajalari quyidan yuqori tomon tog’ri ketma ketlikda berilgan


1) hujayra 2) biosfera 3) molekula
4) to’qima 5) organ 7) populyatsiya- tur
8) organizm 9) biogeotsenoz.
A) 1,4,5,7,8,9,2 B) 3,1,5,4,8,9
C) 3,1,4,5,8,7,9,2 D) 3,4,5,7,8,9,2

124.Kelib chiqishi, yashash sharoiti va hayot tarsi bir xil bo’lgan organizmlarning yeg’indisi nima deb ataladi


A) populyatsiya B) biogeotsenoz
C) biosfera D) to’qima

125.Quyidagilarning qaysi biri bakteriyali filtirdan o’tgan suyuqlik tarkibida uchraydi


A) zamburug’ B) bakteriya
C) xlorella D) virus

126.Organizmni o’z-o’zini idora qilish hususiyatiga mos keluvch fikrni qaysi javobda tog’ri ko’rsatilgan


A) organizm tomonidan ozuqa moddalarni o’zlashtirish
B) zaxarli moddalarni organizmdan chiqarib yuborish
C) organizmlarni jinsiz yoki jinsiy usulda ko’payishi
D) organizm extiyojidan ortiqcha moddalarni zaxira sifatida to’plash va ayrim moddalar yetishmaganda o’z ichki imkoniyatlaridan foydalanishi

127.Biologiyada qo’llaniladigan qaysi usul tirik organizmlarning miqdor va sifat o’rsatgichlarini tariflashda keng qo’llaniladi


A) kuzatish B) taqqoslash
C) tarixiy D) eksprimental

128.Tamaki mozaikasi virusiga xos bo’lgan ma’lumotlar…


1) hujayrasi membrane va nuklein kislotalardan iborat 2) DNK molekulasi oqsil bilan o’ralgan 3)1892-y il ivanovskiy tomonidan aniqlanan 4) 1917-y D. Errel tomonidan kashf etilgan 5) tarkibi oqsil kapsid va RNK dan tashkil topgan
6) bakteriyali filtirdan o’ta olmaydi
A) 1,3,6 B) 2,3 C) 1,5 D) 3,5

129.Bir biri va atrof muhit bilan o’zaro munosabatda bo’lgan populyatsiyalar yeg’indisi nima deb ataladi


A) populyatsiya B) biogeotsenoz
C) biosfera D) toqima

130.Gepatit viruslarini faqat jigar hujayralariga kirishi qanday amalga oshadi


A) pinositoz vakuolalar orqali tasodifan amalga oshadi
B) virusning maxsus oqsillari jigar hujayralari retseptorlarini tanib bog’lanadi
C) fagotsitoz vakuolalar orqali tasodifan kirib boradi
D) virus retseptorlari jigar hujayrasi oqsilllarini tanib bog’lanadi.

131.Bakteriofagga xos bo’lgan ma’lumotlar qaysi javobda tog’ri ko’rsatilgan


1) DNK va RNK molekulalariga ega
2) bosh qismida nuklein kislotasi mavjud
3) bakteriya xujayrasiga kapsidi bilan kirib boradi 4) 1917-y D. Erel tomonidan
kashf etilgan 5) bakteriya sitoplazmasiga bakteriofagning faqat genomi kira oladi
6) ichi kovak tayoqcha orqali DNK
(yoki RNK ) bakteriya hujayrasiga kiritiladi
A) 1,4,6 B) 2,5,6 C) 3,4,5 D) 1,5

132.Viruslarni hujayraga tasodifan kirib borishi nima orgali amalga oshadi


A) faqotsitoz donachalar orqali
B) oqsil-retseptor bog’lanish orqali
C) pinositoz vakuolalar orqali
D) kislarod gazi orqali

133.Kuydirgi qo’zg’atuvchisi bezgak paraziti singari


A) erkin azotni o’zlashtiradi
B) ribosomaga ega
C) irsiy materialni yadroda joylashganligi
D) murein qobig’iga ega bo’lishi

134.Biogeotsenozga mos keluvchi fikrlarni ko’rsating


1) faqat bir xil populyatsiyadan iborat
2) bir biriga va atrof muhitga tasir etib turuvchi populyatsiyalar yeg’indisidan iborat3) o’z-o’zini boshqaradigan sistema xisoblanadi 4) yashash tariz, hayot kechirishi va tuzulishi bir xil bo’lgan organizmlar yeg’indisidan iborat 5) asosiy vazifasi energiya to’plash va taqsimlash
6) ushbu darajadan boshlab evolutsion o’zgarishlar boshlanadi.
A) 2,3,5 B) 4,6 C) 1,3 D) 1,6

135.Qaysi javobda tizimga tog’ri tariff berilgan


A) kamponentlarning tarqoq holda joylashishi
B) ikkita organizm komponentlarining o’zaro qo’shilishi
C) bir butunlikni tashkil etuvchi komponentlarning ma’lum izchillikda bog’lanishlari va tasiri
D) tirik organizmlarning tuzulishi, rivojlanish va funksional birligi

136.Tirik organizmlarning molekula bosqichi qaysi moddalar faoliyati bilan bo’g’liq


A) oqsil, yog’ va suv
B) mineral tuz, suv
C) nuklein kislotalar, oqsil va uglevod
D) vitamin, fermentlar, mineral tuzlar

137.Populyatsiya biosqichiga xos bo’lgan ma’lumotlar…….


1) xar xil turdagi organizmlardan iborat
2) bir biriga va atrof muhitga tasir etib turuvchi populyatsiyalar yeg’indisidan iborat 3) o’z-o’zini boshqaradigan sistema xisoblanadi 4) yashash tariz, hayot kechirishi va tuzulishi bir xil bo’lgan organizmlar yeg’indisidan iborat 5) asosiy vazifasi energiya to’plash va taqsimlash
6) ushbu darajadan boshlab evolutsion o’zgarishlar boshlanadi
A) 2,3,5 B) 1,6 C) 1,3 D) 4,6

138.Qaysi jarayon o’z-o’zini idora etishga mos keladi


A) ko’payish B) qo’zg’alish
C) gameostaz D) nafas olish

139. Biologiyani o’rganishning kuzatish usuliga xos bo’lgan ma’lumotlar qaysi javobda tog’ri ko’rsatilgan


1) bu usul yordamidahar qanday hodisani tasvirlash, tariflash mumkin 2) bu usul asosida hujayra nazariyasiga asos solingan 3) miqdor va sifat ko’rsatgichlarini tariflashda ko’p qo’llaniladi 4) bu usul yordamida turli hodisalar uchun umumiy bo’lgan qonunyatlarni ochiladi 5) turlarni aniqlashda bu usuldan keng foydalaniladi
6) Ch Darvin nomi bilan bog’liq usul hisoblanadi
A) 1,3,5 B) 2,4 C) 1,2,3 D) 4,5,6

140.Hujayra ichiga kirib borgan virus molekulasining hujayraning barcha qismiga tarqalishi qanday amalga oshadi


A) vakuolalar yoki yadro bilan qo’shilish orqali
B) hujayraning tashqi yuzasiga birikgan holatda
C) hujayraning endoplazmatik to’riga birikish bilan
D) hujayraning mitoxondriyasiga yopishgan holda

141.Virusning hujayra ichiga “tanib olish” hususiyati orqali kirib borishiga xos bo’lmagan ma’lumotni aniqlang


A) virus yuzasidagi oqsillar hujayra yuzasidagi retseptorlarga bog’lanadi
B) virus zarrachalari hujayralar oralig’idagi susuqlikdan hosil bo’lgan pinositoz vakuolalar orqali hujayraga kirib boradi
C) hujayraning virus bilan bog’langan qismi sitoplazmga botib vakuolaga aylanadi
D) gepatit viruslari faqatgina jigar hujayuralariga kira oladi

142.Avtanom genetik tuzulmalar qaysi kasalliklarga sabab bo’lishi mumkin


1) gripp 2) terlama 3) vabo 4) ensefalit
5) o’lat 6) quturish 7) bo’gma 8) qizilcha
9) ko’k yo’tal
A) 1,2,4,6 B) 1,4,6,8 C) 2,3,5,9 D) 2,7

143.Taqqoslash usuliga tegishli fikrlarni aniqlang


1) bu usul yordamidahar qanday hodisani tasvirlash, tariflash mumkin 2) bu usul asosida hujayra nazariyasiga asos solingan 3) miqdor va sifat ko’rsatgichlarini tariflashda ko’p qo’llaniladi 4) bu usul yordamida turli hodisalar uchun umumiy bo’lgan qonunyatlarni ochiladi 5) turlarni aniqlashda bu usuldan keng foydalaniladi
6) Ch Darvin nomi bilan bog’liq usul
hisoblanadi
A) 1,3,5 B) 2,4 C) 1,2,3 D) 4,5,6

144.Viruslarni tirik organizmlarga xos bo’lgan hususiyatlari tog’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang


1) irsiy axborotga ega 2) membran va sitoplazmasi mavjud 3) oqsil va nuklein kislotalarga ega 4) mustaqil oqsil sintezlash hususiyatiga ega 5) o’zida tarkibida oqsillarining axborotini saqlaydi
A) 1,2 B) 3,4 C) 1,3,5 D) 2,3

145.Barcha xayot shakllarida uchraydigan birikmalarni aniqlang


A) adenin, H3PO4 B) suv, timin
C) aminokislota, xivchin D) guanin, riboza

146.Barcha xayot shakllarida uchraydigan birikmalarni aniqlang


A) aminokislota, guanin
B) riboza, H3PO4
C) plazmatik membrana, timin
D) xujayra qobig’i, lipid

147.Barcha xayot shakllarida uchraydigan birikmalarni aniqlang


A) puri asoslari B) pimidin asoslari
C) aminokislota va sitozin
D) dezoksiriboza va xujayra qobig’i

148. Barcha xayot shakllarida uchraymaydigan birikmalarni aniqlang


A) temir B) guanin
C) aminokislota D) H3PO4
149.Barcha xayot shakllarida uchraymaydigan birikmalarni aniqlang
A) sitozin B) guanin
C) aminokislota D) uratsil

150.RNK viruslarda uchramaydi


A) oqsil B) retseptor
C) temir D) uratsil

151.RNK viruslarida uchraydi


A) aminokislota B) temir
C) dezoksiriboza D) xromatafor

152.Ossilotoriya, osminog, ulotriks uchun umumiy birikmalarni aniqlang


A) xramatafor, yadro, xivchin
B) xujayra qobig’i, timin, xloroplast
C) uratsil, riboza, adenin
D) dezoksiriboza, H3PO4, klachetka

153.Ossilatoriya, xrakok, tamaki uchun umumiy xujayra organoidini aniqlang


A) xloroplast B) mitaxondriya
C) plazmatik membrana, yadro
D) ribosoma

154.Xrokok va qoqshol qo’zg’atuvchisi uchun umumiy belgini aniqlang


A) xazm vakuolasi bo’lmaydi, irsiy belgilar nukleotidlarda joylashgan
B) mitotik ip va jinsiy ko’payish
C) spora xosil qilish, murein qobiqni uchrashi
D) hujayra markazi bo’lmaydi, fitonsidni uchrashi

155.Fitonsid quyidagilarni qaysi biri uchun umumiy


A) vabo qo’zg’atuvchisi va tugunak bakteriya
B) xrokok va nostok C) nok va bexi
D) bakteriya va ko’k yashil suv o’tlari

156.Sil qo’zg’atuvchisi, grip qo’zg’atuvchisi, o’lat qo’zg’atuvchisi uchun umumiy birikmalarni aniqlang


A) timin B) uratsil
C) aminokislota D) kapsid qobiq

157.Hujayra markazi va mitotik ip bo’lmaydi. Ushbu fikr qaysi qator uchun xos


A) ko’k yo’tal qo’zg’atuvchisi, nostok
B) xara, spirogira, nitella
C) eman, momont daraxti, lola
D) mielit qo’zg’atuvchisi, ensefalit qo’zg’atuvchisi

158.Xrakok, nitella, leyshmaniya qo’zg’atuvchisi uchun umumiy belgi berilgan qatorni aniqlang


A) DNK si xalqasimon shaklda
B) erkin azotni o’zlashtirish xususiyatiga ega
C) gazli vakuolalar uchraydi
D) yadrosiz

159.Tugunak bakteriyalari qoqshol qo’zg’atuvchisidan farqi ........


A) tuproq va odam organizmida uchrashi
B) yadrosiz C) avtotrof
D) lizosomasi bo’lmaydi

160.Qoqshol qo’zg’atuvchisi tugunak bakteriya kabi ..........


A) ribosomaga ega, mitaxondriyaga ega emas
B) erkin azotni o’zlashtirish xususiyatiga ega, avtotrof
C) parozit, mureinga ega
D) spora xosil qilishi, plastidasi mavjud

161.Tamaki mozaikasini o’lat tarqatuvchisidan farqi ..........


A) riboza, aminokislotadan tuzilganligi
B) bakteriya filtiridan o’ta olishi
C) yadrosiz, faqat timin uchrashi
D) xayotni xujayraviy shaklini xosil qilashi


Tuzuvchi; Obidjon Sheraliyev
Yüklə 81,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin