2012 yili programiYüklə 4.97 Mb.
səhifə1/37
tarix26.07.2018
ölçüsü4.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


- -2012 YILI PROGRAMI

18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Bakanlar Kurulu Kararı Eki

BİRİNCİ BÖLÜM

2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK

AMAÇ VE POLİTİKALARI
I. MAKROEKONOMİK AMAÇLAR


2012-2014 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda (OVP) yer alan temel amaçlar, makroekonomik öncelikler ve 2012 yılı hedefleri çerçevesinde; dünya ekonomisindeki yavaşlama ve belirsizlik ortamında dahi büyüme sürecinin devam ettirilmesi, istihdam artışının sürdürülmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, cari açığın azaltılması, enflasyonun düşürülmesi, mali disiplinin sürdürülmesi ve finansal istikrarın korunması 2012 Yılı Programının temel makroekonomik amaçlarıdır.

II. MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR

A. BÜYÜME VE İSTİHDAM


 1. Para, maliye ve gelirler politikaları; istikrarlı büyümenin desteklenmesi, istihdamın artırılması, fiyat istikrarı ile finansal istikrarın birlikte sürdürülmesi amaçları çerçevesinde ve eşgüdüm içerisinde yürütülecektir.

 2. Büyümenin daha sağlam ve güvenilir kaynaklarla finansmanını sağlamak amacıyla yurtiçi tasarrufları artıracak politikalar izlenecektir.

 3. Büyümenin talep yönünden ihracat ve özel sektör yatırımlarına, üretim yönünden ise verimlilik artışlarına dayalı olmasını sağlayacak politikalara devam edilecektir.

 4. Sanayinin orta düzey teknolojili mal üretiminden yüksek düzey teknolojili mal üretimine kaydırılabilmesi için işgücünün niteliğini yükseltecek, Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek politikalar izlenecektir.

 5. İşgücü piyasasına yönelik yapılacak düzenlemelerle istihdam artışı hızlandırılacaktır.

B. MALİYE POLİTİKASI


1. Kamu Harcama Politikası

 1. Harcama programları verimlilik artışı sağlamak amacıyla gözden geçirilecektir. Bu amaçla idari bir mekanizma oluşturulacaktır.

 2. Harcama programlarının etkin bir şekilde izlenebilmesi için program bazlı sınıflandırma çalışmalarına başlanacaktır.

 3. Karar alma ve izleme-değerlendirme sürecinde kritik bir öneme sahip olan kamu mali istatistikleri uluslararası standartlarla uyumlu şekilde yayımlanacaktır.

 4. Sosyal yardımların etkinliğinin artırılması amacıyla, sosyal yardımlarla istihdam arasındaki bağlantı güçlendirilecektir. Sosyal yardım sistemi bir bütün olarak ele alınacak ve yardımlardan mükerrer yararlanma önlenecektir.

 5. Sağlık hizmetleri ve harcamalarında etkinliğin sağlanması amacıyla; sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önlemek üzere ilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecektir.

 6. Sağlık harcamalarına ilişkin denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir.

 7. Sağlıkta global bütçe uygulaması geliştirilerek sürdürülecektir.

 8. Mahalli idarelerin genel bütçe vergi paylarından kamuya olan borçlarına mahsuben yapılacak kesinti, yeni borç doğmasını engelleyecek ve borç stokunun azalmasına yardımcı olacak bir oranla düzenli olarak uygulanmaya devam edilecektir.

 9. Özellik gösteren altyapı harcamalarının merkezi idare tarafından desteklenmesi ve personel harcamalarının rasyonalize edilmesi kanalıyla mahalli idarelerin mali yapısında iyileşme sağlanacaktır.

 10. Kamu ihale sisteminin etkinliğinin artırılması yönünde düzenlemeler hayata geçirilecektir.

 11. Emekliler için adil bir intibak sistemi kademeli bir şekilde hayata geçirilecektir.

 12. İstihdama ilişkin teşvik düzenlemeleri sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacaktır.

 13. Mali sonuç doğuracak düzenlemeler için kısa dönemin yanı sıra orta ve uzun dönemli etki analizleri yapılacaktır.

2. Kamu Yatırım Politikası

Kamu yatırım politikasının temel amacı, öncelikli sosyal ihtiyaçları gidermek, üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapıyı geliştirmektir. Bu çerçevede; 1. Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılması hedeflenecektir.

 2. Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

 3. Kamu yatırımları, başta Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki yatırımlar olmak üzere bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştırılacaktır.

 4. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını artırıcı modellerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

 5. Kamu yatırım teklif ve kararları, sorun, ihtiyaç ve çözüm analizlerini içeren sektörel ve bölgesel ana plan ve stratejileri ile nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılacaktır.

3. Kamu Gelir Politikası

 1. Vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve öngörülebilirlik esas alınacaktır.

 2. Ekonominin rekabet gücünü artırıcı üretim yapısının oluşturulmasına, doğrudan yabancı yatırımların ülkeye girişinin hızlandırılmasına, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik vergi politikaları uygulanacaktır.

 3. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve ihtiyaca göre yeniden yazılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Bu kapsamda, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununun gözden geçirilmesi çalışmaları tamamlanacaktır.

 4. Başta yurtiçi tasarruf yetersizliği ve cari açık olmak üzere, büyüme ortamının sürdürülebilirliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede vergi politikası gerektiğinde etkin bir şekilde kullanılacaktır.

 5. İstisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcamaları düzenli olarak raporlanacaktır.

 6. Vergiye uyumun artırılması ve vergi tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

 7. Maktu vergi ve harçlar genel ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak güncellenecektir.

 8. Vergi politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesine ve enerji tüketiminde tasarruf sağlanmasına yönelik öncelikler de dikkate alınacaktır.

 9. Bireysel ve kurumsal tasarrufların teşvik edilmesine ve sermaye birikiminin özendirilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

 10. Mahalli idarelerin öz gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenlemeler, imar ve altyapı hizmetleri sonrasında varlıkların değerinde ortaya çıkan artışlar da dikkate alınarak hayata geçirilecektir.

 11. Kamu taşınmazlarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve ekonomiye kazandırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

4. Kamu Borçlanma Politikası

 1. Finansman programları, iç borçlanma stratejileri, ihale duyuruları gibi borçlanmaya ilişkin bilgilerin düzenli olarak açıklanmasına devam edilecektir.

 2. Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amacıyla, piyasa koşullarına bağlı olarak geri alım ve değişim işlemlerine devam edilecektir.

 3. Kamu borçlanma imkânlarının geliştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla yatırımcı taleplerine uygun yeni finansman araçları ve satış yöntemleri geliştirilecektir.

 4. Likidite riskinin azaltılması amacıyla yeterli düzeyde rezerv tutulması politikasına devam edilecek, nakit rezervlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

 5. Piyasa yapıcılığı sistemi uygulaması sürdürülecektir.

 6. Borçlanma, piyasa koşulları elverdiği ölçüde, ağırlıklı olarak TL cinsinden ve sabit faizli araçlarla yapılacaktır.

5. Kamu Mali Yönetimi ve Denetim

 1. Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın uygulama altyapısı güçlendirilecek ve denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.

 2. Kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi, iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır.

 3. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin kamu iç kontrol ve denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.

 4. Kamu idarelerinde yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.

 5. İç denetim birimlerinin kurumsal kapasitesi artırılacak, kamu idarelerinin teşkilat yapısındaki yeri güçlendirilecektir.

 6. İç denetim alanında merkezi uyumlaştırma fonksiyonu gören İç Denetim Koordinasyon Kurulu yeniden yapılandırılacaktır.

6. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme

 1. Kamu iktisadi teşebbüslerinin kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak işletilmesi esastır.

 2. KİT’lerin belirli bir takvim ve strateji çerçevesinde özelleştirilmesi çalışmaları kararlılıkla sürdürülecektir.

 3. KİT’lerde; yetkilenlendirmeyi, hesap verebilirliği, şeffaflığı, karar alma süreçlerinde etkinliği ve performansa dayalı yönetimi esas alan stratejik yönetim anlayışı yaygınlaştırılacaktır.

 4. KİT’lerin tüm işletmecilik politikaları, stratejik planlar ile genel yatırım ve finansman kararnamelerinde öngörülen hedeflere ulaşacak şekilde belirlenecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır.

 5. KİT’lerde stok, tedarik, üretim ve pazarlama maliyetlerini düşürerek verimliliği artıran ve uluslararası fiyat değişimlerine duyarlı bir finansman politikası izlenecektir.

 6. KİT’lerin atıl durumda bulunan gayrimenkullerinin değerlendirilmesinde rayiç bedel esas alınacaktır. KİT’lerin atıl olmayan gayrimenkullerinin devri; işletmenin verimliliği, bütünlüğü ve çevre sağlığı gibi hususları olumsuz etkilemeyecek şekilde mümkün olabilecektir.

 7. KİT’lerin zarar eden işletme birimlerinin sorunları bu birimlerin fonksiyonları da dikkate alınarak çözüme kavuşturulacak, ancak alınacak tedbirlerle kâra geçirilmesi mümkün görülmeyen işletme birimleri tasfiye edilecektir.

 8. KİT’lerde nitelikli personel ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

C. ÖDEMELER DENGESİ


 1. İhracatta firmaların küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla yenilikçiliğe ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçlerinin desteklenmesine devam edilecektir.

 2. Üretim ve ihracatın ithalata olan yüksek oranlı bağımlılığını azaltmak amacıyla özellikle ara malı ve yatırım malında yurtiçi üretim kapasitesini artırıcı politikalara ve desteklere devam edilecektir.

 3. Sektörel bazda oluşturulacak Türkiye Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) çerçevesinde girdi tedarikinde, ülke ve bölge bazlı bağımlılığın azaltılması, belirsizliklerin ve dalgalanmaların oluşturacağı risklerin giderilmesi ve gelecekte önem kazanacak girdilere yönelik ihtiyacın karşılanması sağlanacaktır.

 4. Yurt içinde üretim yapan uluslararası firmaların tedarik zincirinde yurt içi üretimin payının artırılmasına yönelik olarak gerekli tedbirler alınacaktır.

 5. İhracatta pazar çeşitliliğinin artırılması amacıyla Afrika ülkeleri, Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülke gruplarıyla ticaretin geliştirilmesi sağlanacaktır.

 6. İhracatçılarımıza daha etkin ve kapsamlı hizmet verilebilmesini teminen ülke masaları, ticaret müşavirliklerimizin bulunduğu tüm ülkeler için yaygın hale getirilecektir.

 7. Dünyada Türk ürünleri imajının güçlendirilmesine yönelik olarak verilen TURQUALITY ve marka destekleri artırılarak, desteklerin kapsamı genişletilecektir.

 8. Firmalarımızın pazara girişlerini kolaylaştıracak teknik mevzuat uyum çalışmalarına yönelik faaliyetlere ilişkin destekler çeşitlendirilecek ve kapsamı genişletilecektir.

 9. Yeni pazarlara girişte gerekli hukuki altyapının tesisi için serbest ticaret anlaşmalarının yanı sıra tercihli ticaret anlaşmaları gibi ülkemiz ihracatçılarının karşılaştıkları engelleri azaltacak anlaşmaların uygulamaya geçirilmesine yönelik gerekli çalışmalara devam edilecektir.

 10. İthalatta piyasa gözetimi ve denetimi sisteminin etkinliği artırılacaktır.

 11. Dahilde işleme rejimi, yurtiçi üretim, ihracat ve dış ticaret dengesine etkisi açısından bütüncül bir şekilde değerlendirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

 12. Kamu alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi sağlanacaktır.

 13. İhracatın desteklenmesi amacıyla kredi ve garanti destek imkânlarını iyileştirmeye yönelik politikalar sürdürülecektir.

 14. Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin teşvik edilmesi kapsamında yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

D. PARA POLİTİKASI VE FİYAT İSTİKRARI


 1. 2012 yılında para politikasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olacak, destekleyici bir amaç olarak finansal istikrar da gözetilmeye devam edilecektir.

 2. Para politikası, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülecektir.

 3. Temel para politikası aracı olarak kısa vadeli faiz oranları kullanılmasının yanı sıra, zorunlu karşılık oranları ve faiz koridoru gibi birbirini tamamlayıcı nitelikteki araçlar ile TL ve döviz cinsi likidite uygulamaları bir arada kullanılmaya devam edilecektir.

 4. Enflasyon hedeflerinin Hükümet ve Merkez Bankası tarafından birlikte belirlenmesi uygulamasına devam edilecektir.

 5. Para politikası kararları, Para Politikası Kurulu tarafından, olağanüstü durumlar dışında, önceden belirlenmiş bir yıllık takvime göre ve ayda bir yapılan toplantılarla alınacaktır. Para politikası kararları alınırken, enflasyonun orta vadedeki görünümü ve bu görünüme ilişkin riskler göz önüne alınacaktır.

 6. Para politikasının temel iletişim aracı olan enflasyon raporu yılda dört defa yayımlanmaya devam edilecektir. Bunun yanı sıra, Merkez Bankası kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerine devam edecektir.

 7. Hesap verme yükümlülüğü çerçevesinde, enflasyonun yılsonu itibarıyla ilan edilen hedeften belirgin olarak sapması ya da sapma olasılığının ortaya çıkması halinde, Merkez Bankası hedeften sapmanın nedenlerini ve enflasyonun tekrar hedefe yakınsaması için alınan ve alınması gereken önlemleri Hükümete bir mektupla bildirecek ve bu metin kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 8. Dalgalı döviz kuru rejimi 2012 yılında da sürdürülecektir. Bu çerçevede Merkez Bankasının herhangi bir döviz kuru hedefi olmayacaktır.

 9. Döviz arz fazlasının gözlendiği dönemlerde, dalgalı döviz kuru rejiminin ilkeleri ve işleyişiyle çelişmeyecek şekilde, rezerv biriktirmeye yönelik, programlı döviz alım ihaleleri yapılabilecektir. Merkez Bankası, döviz arzına ilişkin öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda günlük ihale ve/veya opsiyon tutarlarında önceden duyurmak suretiyle değişiklik yapabilecek, ihalelere kısa ya da uzun süreli olarak ara verebilecektir.

 10. Döviz piyasasında derinliğin kaybolmasına bağlı olarak sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiğinde dalgalı döviz kuru rejimi ile çelişmeyecek şekilde döviz satım ihaleleri düzenlenebilecek ve/veya döviz piyasasına doğrudan müdahale edilebilecektir. Diğer taraftan küresel ekonomide yaşanan gelişmelere bağlı olarak, bankalararası döviz piyasasında döviz likiditesi akışkanlığını artırmak amacıyla Merkez Bankası nezdindeki Döviz Depo Piyasasında aracılık faaliyetlerine yeniden başlanabilecektir.


TABLO I: - Temel Ekonomik Büyüklükler
2006

2007

2008

2009

2010

2011 (1)

2012 (2)

BÜYÜME VE İSTİHDAM (Yüzde Değişme)


Toplam Tüketim

5,0

5,3

-0,3

-0,4

5,8

6,2

3,0

Kamu

9,9

5,4

3,3

3,8

1,6

6,5

3,1

Özel

4,5

5,3

-0,7

-0,9

6,3

6,1

3,0

Toplam Sabit Sermaye Yatırımı

13,4

4,1

-5,2

-20,1

30,2

19,3

6,2

Kamu

2,1

12,6

6,0

-1,0

18,6

7,7

-0,6

Özel

15,7

2,6

-7,4

-24,4

33,6

22,3

7,7

Stok Değişimi (3)

-0,1

0,6

0,3

-2,3

2,4

0,2

0,1

Toplam Mal ve Hizmet İhracatı

6,6

7,3

2,7

-5,0

3,4

3,2

4,7

Toplam Mal ve Hizmet İthalatı

6,9

10,7

-4,1

-14,3

20,7

10,8

4,3

GSYH

6,9

4,7

0,7

-4,8

9,0

7,5

4,0

GSYH (Milyon TL, Cari Fiyatlarla)

758 391

843 178

950 534

952 559

1 103 750

1 281 454

1 426 001

GSYH (Milyar ABD Doları, Cari Fiyatlarla)

526,4

648,8

742,1

616,7

734,9

766,4

821,7

Kişi Başı Milli Gelir (GSYH, ABD Doları)

7 586

9 240

10 438

8 559

10 067

10 363

10 973

Kişi Başı Milli Gelir (SAGP, GSYH, ABD Doları)

12 887

13 897

14 962

14 218

15 287

16 504

17 156

Nüfus (Yıl Ortası, Bin Kişi)

69 395

70 215

71 095

72 050

73 003

73 950

74 885

İşgücüne Katılma Oranı (Yüzde)

46,3

46,2

46,9

47,9

48,8

49,9

49,7

İstihdam Düzeyi (Bin Kişi)

20 423

20 738

21 194

21 277

22 594

23 925

24 257

İşsizlik Oranı (Yüzde)

10,2

10,3

11,0

14,0

11,9

10,5

10,4

DIŞ TİCARET (Milyar ABD Doları)


İhracat (FOB)

85,5

107,3

132,0

102,1

113,9

134,8

148,5

İthalat (CIF) (4)

139,6

170,1

202,0

140,9

185,5

236,9

248,7

Dış Ticaret Dengesi

-54,0

-62,8

-69,9

-38,8

-71,7

-102,1

-100,2

Cari İşlemler Dengesi / GSYH (Yüzde)

-6,1

-5,9

-5,7

-2,3

-6,5

-9,4

-8,0

Dış Ticaret Hacmi / GSYH (Yüzde)

42,8

42,7

45,0

39,4

40,7

48,5

48,3

KAMU FİNANSMANI (Yüzde)


Genel Devlet Gelirleri (5) / GSYH

34,8

33,6

32,9

34,6

35,4

36,4

36,8

Genel Devlet Harcamaları (5) / GSYH

33,4

33,8

34,6

40,1

38,3

37,4

37,6

Genel Devlet Borçlanma Gereği (5) / GSYH

-1,4

0,2

1,6

5,5

2,9

1,0

0,8

Genel Devlet Faiz Harcamaları (5) / GSYH

6,1

5,9

5,4

5,7

4,5

3,5

3,6

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (6) / GSYH

-1,9

0,1

1,6

5,1

2,3

1,0

1,1

Program Tanımlı Kamu Kesimi Faiz Dışı Fazlası (6) / GSYH

4,8

3,1

1,6

-1,2

0,9

1,2

1,1

AB Tanımlı Genel Yönetim Nominal Borç Stoku / GSYH

46,5

39,9

40,0

46,1

42,2

39,8

37,0

FİYATLAR (Yüzde Değişme)


GSYH Deflatörü

9,3

6,2

12,0

5,3

6,3

8,0

7,0

TÜFE Yıl Sonu (7)

9,7

8,4

10,1

6,5

6,4

7,8

5,2

(1) Gerçekleşme tahmini, (2) Program, (3) Büyümeye katkı olarak verilmektedir. (4) Parasal olmayan altın ithalatı dahildir.

(5) Genel devlet tanımı 2006 yılına kadar konsolide bütçe, döner sermaye, fon, işsizlik sigortası, mahalli idareler dengelerini kapsamaktayken, 2006 yılından sonra konsolide bütçe kapsamı yerine merkezi yönetim bütçesi kapsamına geçilmiştir.

(6) Genel devlet ve KİT’leri kapsamaktadır.

(7) 2011 ve 2012 yıl sonu tahminleridir.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə