2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) KafedraYüklə 72,48 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü72,48 Kb.
#209
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

prof. Sərdarov B.S.

“___”____________2015-ci il


Fənn proqramı (sillabusu)
Kafedra “Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası”

Fənnin adı Beton doldurucuların texnologiyası

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu 050638

Tədris ili 2014-2015 semestr VI (yaz)

Fakültə “İnşaat-texnologiya”

Qrup 652a1a2

Tədris yükü: mühazirə 60 saat, seminar (məşğələ) 15 saat, laboratoriya 30 saat. Cəmi 105 saat.

Kredit: 7

Auditoriya: № ________

Saat: ________

2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi dosent Haqverdiyeva Tahirə Axi qızı

Kafedranın ünvanı: Ayna Sultanova 5

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: _________________________________

İş telefonu: (012) 539-10-253. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:  1. B.S.Sərdarov, Т.А.Haqverdiyeva. Beton doldurucularının texnologiyası. Bakı 2006.

  2. İ.M.Yusifov. Beton və dəmir – beton məmulatların texnologiyası. Bakı, Maarif, 1998.

  3. Киреева Ю.И. Строительные материалы. Минск ООО «Новое знание» 2006.399 с.

4. N.N.Osmanov., İ.Ş.İsmayılov “Beton doldurucuları”.Bakı 2010.

4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)

“Beton doldurucuların texnologiyası” fənni 050638 «Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi» təhsil ixtisasının «Tikinti materialları, məmulatları və konstruksiyaların istehsalı» ixtisaslaşması üzrə inşaatçı-mühəndis texnoloq hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kursun tədris olunmasında məqsəd tələbələrə müxtəlif təyinatlı doldurucuların istehsal proseslərinin səmərəliliyininin yüksəldilməsi üçün tətbiq olunan texnoloji prosesesləri öyrətmək,bacarıq və biliklərini bu proseslərin təkmilləşdirilməsinə və inkişafına yönəltməkdir.  1. Fənnin təqvim planı:

1.Doldurucuların təsnifatı.

2. Doldurucularının əsas xassələri.

3. Təbii qumun çıxarılması.

4. Çınqılın çıxarılması və fraksiyalanması.

5. Qırmadaşın istehsalı.

6. Təbii məsaməli doldurucuların istehsalı.

7. Suni məsaməli doldurucuların istehsalı.

8. Üzvi doldurucular.

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu 1. Giriş.Doldurucuların təsnifatı.Dənələrin iriliyinə,tökülmüş halda orta sıxlığına,quruluş,mənşəyinə və istehsal üsuluna görə dolrucular.

2
2

Mövzu 2. Doldurucularının əsas xassələri və sınaq üsulları.Xırda doldurucuların sınanılması.İri doldurucuların sınanılması.

4

3

Mövzu 3. Təbii sıx dağ süxurları əsasında hazırlanan doldurucular.Maqmatik,çöküntü,silikat və metomorfik dağ süxurları.

2

4

Mövzu 4. Qum. Quma olan texniki tələblər.Qumun dənəvər tərkibi. Qumun tərkibində qarışıqların miqdarı.Qumun nəmliyi.

2

5

Mövzu 5. qumun istehsal texnologiyası.Təbii qumun çıxarılması.Xırdalanmış qum.Qumun zənginləşdirilməsi və fraksiyalanması.

2

6

Mövzu 6. Qumun qəbul qaydaları. Qumun nəqli və saxlanması.

2

7

Mövzu 7. Çınqıl.Çınqıla olan texniki tələblər.

2

8

Mövzu 8. Çınqılın çıxarılması və fraksiyalanması.Doldurucuların yuyulması.Dolurucuların dənələrinin möhkəmliyinə görə zənginləşdirilməsi.Çınqıl-çeşidləyən zavodların texnoloji sxemləri.

2

9

Mövzu 9. Qum-çınqıl qarışığı.

2

10

Mövzu 10. Qırmadaş. Qırmadaşa olan texniki tələblər.

2

11

Mövzu 11. Qırmadaşın istehsalı.Qırmadaş xırdalayıb-çeşidləyən zavodun texnoloji sxemi.

2

12

Mövzu 12. Çınqıl və qırmadaşın qəbul qaydaları.

2

13

Mövzu 13. Məsaməli doldurucular.Təbii məsaməli doldurucular.Təbii məsaməli vulkanik doldurucular.Təbii məsaməli çöküntü süxur mənşəli doldurucular.Karbonat doldurucuları istehsalının texnoloji sxemi.Təbii məsaməli doldurucuların zənginləşdirilməsi.

4

14

Mövzu 14. Süni məsaməli doldurucular. Süni məsaməli doldurucuların təsnifatı.

2

15

Mövzu 15. Keramzit.Keramzit istehsalında istifadə olunan xammal və materiallar.Keramzitə olan texniki tələblər.

2

16


Mövzu 16. Keramzitin istehsal üsulları. Keramzit doldurucusunun zənginləşdirilməsi.

2

17

Mövzu 17. Məsaməli qum. Onlara olan texniki tələblər. Məsaməli qumun istehsal üsulları.

2

18

Mövzu 18. Aqloporit. Ona texniki tələblər. Aqloporit istehsalı üçün xammal. Aqloporitin istehsalı. Şixtanın hazırlanması.

2

19

Mövzu 19. Dağ süxurlarının və təbii mineralların köpdürülməsi ilə istehsal olunan süni məsaməli doldurucular. Köpdürülmüş perlit. Texniki tələblər. Köpdürülmüş perlit istehsalında istifadə olunan xammallar. Köpdürülmüş perlit istehsalı.

4

20

Mövzu 20. Dağ süxurlarının və təbii mineralların köpdürülməsi ilə istehsal olunan süni məsaməli doldurujular. Köpdürülmüş vermikulit. Köpdürülmüş vermikulit istehsalında istifadə olunan xammallar. Köpdürülmüş vermikulitin istehsalı.

4

21

Mövzu 21. Yerli xammal və texnogen tullantılar əsasında hazırlanan məsaməli doldurucular. Azərit. Azəritin istehsalı. Trasporit. Trasporitin istehsal texnoloji xüsusiyyətləri. Gəncəporit və istehsal texnoloji xüsusiyyətləri.

4

22

Mövzu 22. Sənaye tullantıları əsasında doldurucular. Posaların növləri və tərkibi. Posa-süngər. Posa-süngərinin istehsalı.

2

23

Mövzu 23. Domna posası əsasında qırmadaş. Domna posası əsasında qırmadaşa olan texniki tələblər. Dənəvərləşdirilmiş posa. Yanacaq posaları.

2

24

Mövzu 24. Üzvi doldurucular. Penopolistirol.

2
25

Mövzu 25. Doldurucularin istehsalında əməyin və ətraf mühitin mühafizəsi.Əməyin mühafizəsi.Təhlükəsizlik texnikası üzrə ümumi tələblər.Pozulmuş torpaqların rekultivasiyası.

2


5.2. Məşğələ (seminar) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu 1. Qumun dənəvər tərkibinə,irilik moduluna,dənələrin iriliyinə və xüsusi səthinə görə xarakterizə edilməsi.


8

30.01.15

13.02.15


27.02.15

13.03.15


2

Mövzu 2. Beton qarışığı hazırlanması üçün tələb olunan qum qrupu fraksiyasının təyini.

4

27.03.15

10.04.15


3

Mövzu 3. İşçi qarışıqda qum payının təyin edilməsi.

4

24.04.15

08.05.15
5.3. Laboratoriya dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3


4

1

Mövzu 1. Qumun дяняли тяркибинин тяйини

2
2

Mövzu 2. Qumun сыхлыьынын, тюкмя щяжм кцтлясинин, бошлцьцнцн вя нямлийинин тяйини

2
3

Mövzu 3. Qumда тоз, лил, эил вя цзви гарышыгларынын олмасынын тяйини

2
4

Mövzu 4. Чынгылын дяняли тяркибинин тяйини

2
5

Mövzu 5. Чынгылын сыхлыьынын, тюкмя щяжм кцтлясинин, бошлцьцнцн вя нямлийинин тяйини

2
6

Mövzu 6. Чынгылда тоз, лил, эил вя цзви гарышыгларынын олмасынын тяйини

2
7

Mövzu 7. Чынгылда йасты вя узунсов дянялярин мигдарынын тяйини

2
8

Mövzu 8. Чынгылын силиндрдя сыхылдыгда хырдаланмасынын тяйини

2
9

Mövzu 9. Doldurucularыn su tялаbatыnыn tяyin edilmяsi

2
10

Mövzu 10. Долдуружуларын ирилийинин вя дянявяр тяркибинин бетон гарышыьынын хассяляриня тясиринин юйрянилмяси

4
11

Mövzu 11. Мясамяли долдуружунун кейфиййятинин тяйини

2
12

Mövzu 12. Керамзит чынгылынын щазырланмасы вя йандырылмасы

4
13

Mövzu 13. Керамзит чынгылынын сынанылмасы

2


5.4. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1

Mövzu 1. Doldurucuların təsnifatı və əsas xassələri.

2

Mövzu 2. Təbii sıx doldurucular.

3

Mövzu 3. Təbii məsaməli doldurucular.

4

Mövzu 4. Suni məsaməli doldurucular.

5

Mövzu 5. Yerli xammal və texnogen tullantıları əsasında hazırlanan doldurucular.

6

Mövzu 6. Sənaye tullantıları əsasında doldurucular.

7

Mövzu 7. Üzvi doldurucular.


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mühazirə rəhbəri :__________dos.Haqverdiyeva T.A.

Laboratoriya işlərinin rəhbəri : ____________ dos.Haqverdiyeva T.A.

Məşğələ rəhbəri: ____________ ass. Şahmarov V.Ü.

___________ __ 2015-ci il
Yüklə 72,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin