25 İstehsal və iqtisadi artımYüklə 440 b.
tarix29.10.2017
ölçüsü440 b.


25

 • İstehsal və iqtisadi artım


İstehsal və iqtisadi artım

 • Bir ölkənin həyat standartları onun məhsul və xidmətlər istehsalı bacarığından asılıdır.İstehsal və iqtisadi artım

 • Zaman keçdikcə bir ölkənin həyat standartlarında böyük dəyişikliklər baş verir.İstehsal və iqtisadi artım

 • Keçən əsrdə ABŞ-da adambaşına düşən real ÜDM formasında orta gəlir hər il 2 faiz artmışdır.İstehsal və iqtisadi artım

 • Məhsuldarlıq işçinin hər saatda istehsal etdiyi əmtəə və xidmətlərin məcmusudur.

 • Ölkənin həyat standartını işçilərinin məhsuldarlıq səviyyəsi müəyyən edir.Cədvəl1: İqtisadi artım təcrübələrinin müxtəlifliyiDÜNYADA İQTİSADİ ARTIM

 • Adambaşina düşən real ÜDM formasında həyat standartı ölkələr arasında mühüm dərəcədə fərqlidir.DÜNYADA İQTİSADİ ARTIM

 • Ən yoxsul ölkələr elə bir ortalama gəlir səviyyəsinə malikdirlər ki, bu səviyyə ABŞ-da onilliklərlər müşahidə olunmamışdır.DÜNYADA İQTİSADİ ARTIM

 • Kiçik görünən illik iqtisadi artım səviyyəsi uzun illər davam edərək böyük ola bilər.

 • Bu müəyyən dövr ərzində iqtisadi artım yığılmasının olduğunu göstərir.MƏHSULDARLIQ: ONUN ROLU VƏ DETERMİNANTLARI

 • Məhsuldarlıq dünyada bütün xalqların həyat standartlarını müəyyən etmədə açar rola malikdir.Nə üçün məhsuldarlıq belə vacibdir?

 • Məhsuldarlıq işçinin hər iş saatı ərzində istehsal edə bildiyi əmtəə və xidmətlərin məcmusudur.Nə üçün məhsuldarlıq belə vacibdir?

 • Ölkələr arasında həyat standartlarının fərqliliyini dərk etmək üçün əmtəə və xidmətlər istehsalına fikir verilməlidir.Nə üçün məhsuldarlıq belə vacibdir?

 • Əmtəə və xidmətlər istehsalında istifadə olunan resurslar istehsal amilləri adlanır.

 • İstehsal amilləri birbaşa məhsuldarlığı müəyyən edir.Məhsuldarlıq necə müəyyən edilir?

 • İstehsal amilləri

  • Fiziki kapital
  • İnsan kapitalı
  • Təbii resurslar
  • Texnoloji bilik


Məhsuldarlıq necə müəyyən edilir?

 • Fiziki kapital

  • İstehsal olunmuş istehsal amilidir.
   • Keçmişdə istehsal prosesindən əldə edilmiş və hazırda istehsal prosesinə daxil olan resursdur.
  • İstehsalda istifadə olunan bina və avadanlıqlardır.
   • Avtomobilləri quraşdırmaqda və ya təmir etməkdə istifadə olunan alətlər.
   • Mebel quraşdırmaqda istifadə olunan alətlər.
   • Ofis binaları, məktəblər və.s


Məhsuldarlıq necə müəyyən edilir?

 • İnsan kapitalı

  • İşçinin təhsil, treyninq və təcrübə yolu ilə əldə etdiyi bilik və bacarıqları ifadə etmək üçün iqtisadçılar tərəfindən istifadə olunan termindir.
   • Fiziki kapital kimi insan kapitalı da xalqın əmtəə və xidmətlər istehsalı bacarığını yüksəldir.


Məhsuldarlıq necə müəyyən edilir?

 • Təbii resurslar

  • İstehsalda istifadə olunan və təbiət tərəfindən təmin edilən resurslardır. Məsələn, torpaq, çaylar və mineral ethiyatlar kimi.
   • Ağaclar və meşələr kimi bərpa oluna bilən resurslar.
   • Neft və kömür kimi bərpa oluna bilməyən resurslar.
  • Yüksək məhsuldarlıqlı əmtəə və xidmətlər istehsalı baxımından iqtisadiyyat üçün əhəmiyyətli ola bilər, ancaq zəruri deyildir.


Məhsuldarlıq necə müəyyən edilir?

 • Texnoloji bilik

  • Cəmiyyətin əmtəə və xidmətlər istehsalının ən yaxşı yollarını bilməsi.
  • İnsan kapitalı iş qüvvəsinin bu bilikləri əldə etməsi üçün xərclənmiş resursları ifadə edir.


ƏLAVƏ MƏLUMAT: İstehsal funksiyası

 • İqtisadçılar istehsalda istifadə olunan resursların miqdarı ilə istehsaldan əldə olunan məhsulun miqdarı arasındakı əlaqəni təsvir etmək üçün çox vaxt istehsal funksiyasından istifadə edirlər.ƏLAVƏ MƏLUMAT: İstehsal funksiyası

 • Y = A F(L, K, H, N)

  • Y = istehsal olunmuş məhsul miqdarı
  • A = mümkün istehsal texnologiyası
  • L = əmək miqdarı
  • K = fiziki kapitalın miqdarı
  • H = insan kapitalının miqdarı
  • N = təbii resursların miqdarı
  • F( ) istehsal amillərindən istifadə kombinasiyasını göstərən funkisyadır.


ƏLAVƏ MƏLUMAT: İstehsal funksiyası

 • İstehsal funksiyası miqyasa görə sabit məhsuldarlıqa əsaslanır və burada x hər hansı pozitiv rəqəmdir.

 • xY = A F(xL, xK, xH, xN)

 • Belə ki, bütün istifadə olunan istehsal amillərinin miqdarı ikiqat artırsa, istehsal olunan məhsul miqdarı da ikiqat artır.ƏLAVƏ MƏLUMAT: İstehsal funksiyası

 • Miqyasa görə sabit məhsuldarlıqlı istehsal funksiyaları aşağıdakı kimi də ifadə olunur.

  • x = 1/L,
  • Y/ L = A F(1, K/ L, H/ L, N/ L)
   • Burada:
   • Y/L = işçi başına məhsul istehsalı
   • K/L = işçi başına fiziki kapital
   • H/L = işçi başına insan kapitalı
   • N/L = işçi başına təbii resurslar


ƏLAVƏ MƏLUMAT: İstehsal funksiyası

 • Əvvəlki bərabərlikdən aydın olur ki, məhsuldarlıq (Y/L) işçi başına fiziki kapital (K/L), işçi başına insan kapitalı (H/L) və işçi başına təbii resurslardan (N/L), həmçinin də texnologiyanın vəziyyətindən (A) asılıdır.İQTİSADİ ARTIM VƏ DÖVLƏT SİYASƏTİ

 • Hökumətlər məhsuldarlıq və həyat standartlarının yüksəldilməsi məqsədilə çoxlu tədbirlər görə bilirlər.İQTİSADİ ARTIM VƏ DÖVLƏT SİYASƏTİ

 • Məhsuldarlıq və həyat standartlarını yüksəldən hökumət siyasətləri

  • Yığım və investisiyanı stimullaşdırmaq
  • Xarici investisiyaları stimullaşdırmaq
  • Təhsil və treninqi stimullaşdırmaq
  • Mülkiyyət hüquqlarının qorunmasını və siyasi stabilliyi təmin emtək
  • Azad ticarəti stimullaşdırmaq
  • Tədqiqat və təkmilləşmələri stimullaşdırmaq


Yığım və investisiyanın əhəmiyyəti

 • Gələcəkdə məhsuldarlığı artırmanın bir yolu da kapital istehsalına sərf edilən resursları artırmaq üçün investisiya qoymaqdır.Qrafik1: İqtisadi artım və investisiyaAzalan məhsuldarlıq və inkişafın səmərəlilik effekti

 • Kapital ehtiyatı artdıqca əlavə kapital vahidindən əldə olunan əlavə məhsul istehsalı azalır. Buna azalan məhsuldarlıq deyilir.

 • Azalan məhsuldarlıq səbəbindən yüksək yığım dərəcəsi daha böyük iqtisadi artıma səbəb olur.Azalan məhsuldarlıq və inkişafın səmərəlilik effekti

 • Uzunmüddətli dövrdə daha yüksək yığım dərəcəsi daha yüksək məhsuldarlıq və gəlirə səbəb olsa da, ancaq bu dəyişənlərdə daha yüksək artıma səbəb olmur.Azalan məhsuldarlıq və inkişafın sürətlilik effekti

 • İnkişafın səmərəlilik effekti yoxsul ölkələrin varlı ölkələrə nisbətən daha sürətlə inkişaf etməsi xüsusiyyətini ifadə edir.Xarici investisiya

 • Hökumətlər kapital yığılmasını və uzunmüddətli dövrdə iqtisadi artımı xarici mənbələrdən olan investisiyaları stimullşdırmaqla yüksəldə bilirlər.Xarici investisiya

 • Xarici investisiyaların formaları:

  • Birbaşa Xarici İnvestisiya
   • Kapital investisiyasının sahibi və idarə edəni xarici iqtisadi subyektdir.
  • Portfel Xarici İnvestisiya
   • İnvestisiyalar xarici valyuta ilə maliyyələşdirilir, ancaq daxili rezidentlər tərəfindən idarə edilir.


Təhsil

 • Ölkənin uzunmüddətli iqtisadi artımı üçün təhsil ən azı fiziki kapitala qoyulan investisiyalar qədər əhəmiyyətlidir.

  • ABŞ-da hər əlavə il təhsil almaq insanların əmək haqqlarını orta hesabla 10% artırır.
  • Beləliklə, hökumət məktəbləşməni təmin etmək və əhalinin bu məktəblərin üstünlüklərindən faydalanmalarını stmullaşdırmaqla ölkədə həyat standartlarını inkişaf etdirə bilir.


Təhsil

 • Təhsilli insan istehsalın ən yaxşı yolu ilə bağlı yeni ideyalara malik ola bilər ki, bu da cəmiyyətin bilik hovuzuna daxil olar və digərlərinə əlavə faydalar təmin edə bilər.Təhsil

 • Yoxsul ölkələrin üzləşdiyi problemlərdən biri beyin axını—çox yüksək təhsilli işçilərin zəngin ölkələrə emiqrasiya etməsi problemidir.Mülkiyyət hüquqları və siyasi stabillik

 • Mülkiyyət hüquqları əhalinin öz resursları üzərində sahibliyini həyata keçirə bilməsidir.

  • İqtisadiyyatda mülkiyyət hüquqlarına hörmət edilməsi qiymət sisteminin işləməsinin vacib şərtlərindən biridir.
  • İnvestisiyalarının təhlükəsizliyini hiss etmək investorlar üçün çox vacibdir.


Azad ticarət

 • Ticarət bir növ texnologiyadır. Ölkə buğdanı ixrac poladı isə idxal edirsə, buğdanı polada çevirən texnologiya icad etmiş kimi mənfəət əldə etmiş olur.

 • Bu səbəbdən ticarət məhdudiyyətlərini aradan qaldıran bir ölkə, nəticədə böyük texnoloji tərəqqi nəticəsində əldə olunan eyni iqtisadi artıma nail olacaqdır.Azad ticarət

 • Bəzi ölkələr aşağıdakı siyasətləri həyata keçirir...

  • . . . daxili oriyentasiyalı ticarət siyasətləri: digər ölkələrlə qarşılıqlı əlaqədən qaçmaq.
  • . . . xarici oriyentasiyalı ticarət siyasətləri: digər ölkələrlə qarşılıqlı əlaqəni stimullaşdırır.


Tədqiqat və təkmilləşmə

 • Texnoloji biliyin artması daha yüksək həyat standartını doğurur.

  • Əksər texnoloji yeniliklər firmalar və fərdi ixtiraçılar tərəfindən aparılan özəl sektor araşdırmaları nəticəsində ortaya çıxır.
  • Hökumət tədqiqat qrantları, vergi güzəştləri və patent sistemləri ilə texnoloji inkişaf proseslərini stimullaşdırır.


NÜMUNƏVİ HADİSƏ: Məhsuldarlığın Azalması və Artması

 • Məhsuldarlığın artım dərəcəsi heç də sabit və etibarlı deyil.

 • ABŞ firmalarında hər iş saatında istehsal olunan məhsulla ölçülən məhsuldarlıq 1959-cu ildən 1973-cü ilə qədər hər il orta hesabla 3,2% artmışdır.

 • Daha sonra məhsuldarlığın artım dərəcəsi azalmış və 1973-cü ildən 1995-ci ilə qədər ildə cəmi 1,5% artmışdır.

 • Məhsuldarlıq 1995-ci ildə yenidən sürətlənərək, növbəti 6 il ərzində orta hesabla hər il 2,6% artmışdır.NÜMUNƏVİ HADİSƏ: Məhsuldarlığın Azalması və Artması

 • Məhsuldarlıqdakı artımın dəyişmə səbəbləri çətin seziləndir.

 • Bu dəyişikliklər daha asan ölçülən istehsal amillərinə aid edilə bilməz.

 • Bir çox iqtisadçılar iqtisadi artımın sürətindəki artma və azalmaları əmtəə və xidmətlərin necə istehsal edilməsi ilə bağlı yeni ideyaların yaranmasındakı dəyişikliklərlə əlaqələndirirlərQrafik 2: Adambaşına real ÜDM-də artımƏhali artımı

 • İqtisadçılar və digər sosial elm adamları uzun müddət əhali artımının cəmiyyətə necə təsir göstərdiyini müzakirə etmişlər.Əhali artımı

 • Əhali artımı istehsalın digər amilləri ilə aşağıdakı qarşılıqlı təsirə malikdir:Xülasə

 • Adambaşına düşən ÜDM ilə ölçülən iqtisadi rifah dünya üzrə dəyişir.

 • Dünyanın ən zəngin ölkələrinin orta gəliri dünyanın ən yoxsul ölkələrinin orta gəlirindən 10 dəfə çoxdur.

 • İqtisadiyyatda həyat standartı iqtisadiyyatın əmtəə və xidmət istehsal edə bilmək bacarığından asılıdır.Xülasə

 • Məhsuldarlıq öz növbəsində fiziki kapital, təbii resurslar və işçilərin malik olduqları texnoloji biliklərin həcmindən asılıdır.

 • Hökumət siyasətləri müxtəlif yollarla iqtisadi artıma təsir göstərə bilir.Xülasə

 • Kapital yığılması azlan məhsuldarlığa (faydaya) malikdir.

 • Azalan məhsuldarlıq səbəbindən, daha yüksək yığım müəyyən müddətdə daha yüksək artıma səbəb olsa da, sonra iqtisadiyyat ən yüksək kapital, məhsuldarlıq və gəlir səviyyəsinə çatdıqda artım azalır.

 • Həmçinin azalan məhsuldarlıq səbəbindən kapitaldan gələn gəlir yoxsul ölkələrdə daha yüksək olur.

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə