447 sayılı Kanunun geçici nci maddesinde öngörülen teşvik ile genç ve kadın istihdamının artırılmasıYüklə 445 b.
tarix07.04.2018
ölçüsü445 b.
#47729

Halen yürürlükte olan çeşitli kanunlar ile işverenlerce ödenmesi gereken sigorta primlerinin bir kısmı Hazine/Maliye Bakanlığı/Ekonomi Bakanlığı/Kültür ve Turizm Bakanlığı/İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır. Bu kanunlardan;

 • Halen yürürlükte olan çeşitli kanunlar ile işverenlerce ödenmesi gereken sigorta primlerinin bir kısmı Hazine/Maliye Bakanlığı/Ekonomi Bakanlığı/Kültür ve Turizm Bakanlığı/İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır. Bu kanunlardan;

 • -5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen teşvik ile sigorta primlerinin yasal süresi içinde ve tam olarak ödenmesi, kayıt dışı istihdamın engellenmesi,

 • -4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvik ile istihdamın artırılması, genç ve kadın sigortalıların işgücüne katılımının sağlanması, mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi,

 • -4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen teşvik ile genç ve kadın istihdamının artırılması,

 • -Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 ve 2012/1 sayılı Tebliğlerde öngörülen teşvik ile üretimin ve istihdamın artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi,

 • -4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde öngörülen teşvik ile işsizlik ödeneği almakta olan sigortalıların işe yerleştirilmelerinin sağlanması,

 • -4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen teşvik ile özürlü istihdamının artırılması,

 • -5746 sayılı sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen teşvik ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde çalışan personel ile nitelikli işgücü istihdamının artırılması,

 • -5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen teşvik ile kültür varlıklarının korunması, yaşatılması, bireyin ve toplumun kültürel gelişiminin sağlanması,

 • -5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen teşvik ile kalkınma düzeyi düşük olan bölgelerde yatırımların ve istihdamın artırılması,

 • amaçlanmıştır.Özel sektörde istihdam edilen 4/1-a kapsamındaki sigortalıların 01/10/2008 tarihinden itibaren Malullük,Yaşlılık,Ölüm Sigortası Priminden İşveren Hissesinin 5 puanlık kısmına isabet tutarı hazine tarafından karşılanmaktadır.

 • Özel sektörde istihdam edilen 4/1-a kapsamındaki sigortalıların 01/10/2008 tarihinden itibaren Malullük,Yaşlılık,Ölüm Sigortası Priminden İşveren Hissesinin 5 puanlık kısmına isabet tutarı hazine tarafından karşılanmaktadır.

 • 1. Kamu İdareleri

 • 2.Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar

 • 3. Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi çalışmayanlar

 • 4. İsteğe Bağlı Sigortalılar

 • bakımından bu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 • Ayrıca 1/3/2011 tarihine kadar ihale konusu işler kapsama girmiş ise de 5510 sayılı kanunun 6111 sayılı kanunla değişik 81 inci maddesinin (ı) bendi uyarınca ihale konusu işler 1/3/2011 tarihinden itibaren kapsam dışı bırakılmıştır.Kanundan yararlanmak için

 • Kanundan yararlanmak için

 • 1. APHB süresi içinde Kuruma verilmesi

 • 2. Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi

 • 3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim,i.p.c. ve bunlara ilişkin g.zammı ve g.cezası borcu bulunmaması,

 • 4. Kayıtdışı sigortalı çalıştırılmaması, (Kayıtdışı sigortalı çalıştırıldığının tespiti halinde 1 yıl süre ile yararlanılamamaktadır.

 • gerekmektedir.

 • mevzuatı

 • 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesi

 • 5763 sayılı Kanun

 • 2008/93 sayılı Genelge

 • 2009/139 sayılı Genelge

 • 2011/45 sayılı Genelge- Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunan işverenlerin bu borçlarını ilgili Kanunlar gereği yapılandırması yada 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereği tecil ve taksitlendirmesi ve yapılandırmaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde bahse konu sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 • - Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunan işverenlerin bu borçlarını ilgili Kanunlar gereği yapılandırması yada 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereği tecil ve taksitlendirmesi ve yapılandırmaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde bahse konu sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 • - Kurumumuza borcun bulunmamasına karşın gerek işyeri kayıtlarındaki hatalar gerekse yapılan ödemelerin işyeri kayıtlarına geçmemesi nedeniyle 5 puanlık indirimden yararlanılamaması durumunda, sonradan işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaatta bulunarak düzeltme amaçlı belge düzenlenmek suretiyle yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.KDV iadesinden mahsup suretiyle cari ay primlerini ödemekte olan işverenlerin söz konusu teşvikten yararlanmalarının sağlanması amacıyla teşvikten yararlanılması sırasında bir önceki aya ilişkin borç sorgulanmamaktadır. Dolayısıyla, KDV iadesinden mahsup suretiyle cari ay primlerini ödeme durumu bulunmayan işverenlerin bir önceki aya ilişkin borçlarının bulunması durumunda 05510 numaralı belge türünü seçmemeleri gerekmektedir.

 • KDV iadesinden mahsup suretiyle cari ay primlerini ödemekte olan işverenlerin söz konusu teşvikten yararlanmalarının sağlanması amacıyla teşvikten yararlanılması sırasında bir önceki aya ilişkin borç sorgulanmamaktadır. Dolayısıyla, KDV iadesinden mahsup suretiyle cari ay primlerini ödeme durumu bulunmayan işverenlerin bir önceki aya ilişkin borçlarının bulunması durumunda 05510 numaralı belge türünü seçmemeleri gerekmektedir.

 • 5084 ve 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşviki ile aynı anda uygulanmamakta, diğer teşviklerde ise işyerinin borcu yok ise öncelikle 5 puanlık indirim, kalan işveren hisseleri üzerinden ise diğer teşvik hükümleri uygulanmaktadır.HAZİNECE KARŞILANACAK OLAN TUTARIN HESABI

 • HAZİNECE KARŞILANACAK OLAN TUTARIN HESABI

 • Sigortalının prime esas kazanç tutarının 1.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

 • 1.000,00*5/100= 50,00 TL Hazinece karşılanmakta,

 • İşveren hissesinin kalan %14,5’lik kısmı ise;

 • 5.000,00*14,5/100 = 145,00 TL’si ise işverence ödenmektedir. • Teşvikten yararlanma şartları;

 • 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için,

 • Sigortalılar yönünden;

 • - 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,

 • - 18 yaşından büyük olması,

 • - İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

 • - Fiilen çalışması,

 • -Sözkonusu teşvikten daha önce yararlanılmamış bir sigortalı olması,

 • İşyerleri yönünden;

 • - İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması,

 • - Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

 • - İşyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,

 • - Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde verilmesi,

 • -Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

 • - Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması,

 • şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.Söz konusu teşvikten yararlanılabilmesi için kapsama giren sigortalıların www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla sisteme tanımlanması gerekmektedir.

 • Söz konusu teşvikten yararlanılabilmesi için kapsama giren sigortalıların www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla sisteme tanımlanması gerekmektedir.

 • Bu tanımlamalar sırasında, sigortalının işe giriş tarihi, yaşı ve işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadığı sistem tarafından sorgulanmakta ve maddede aranılan şartlara sahip olmayan sigortalıların tanımlanmasına, haliyle sözkonusu teşvikten yararlanılmasına sistem tarafından izin verilmemektedir.

 • Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki altı ayda Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

 • Sözkonusu teşvikten yararlanma süresi, kapsama giren sigortalıların yaşına, cinsiyetine, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine yahut Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre 6 ila 54 ay arasında değişmektedir.1- Sigortalıların, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları ve meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılmaları halinde;

 • 1- Sigortalıların, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları ve meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılmaları halinde;

 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz değil ise 48 ay süreyle,

 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 54 ay süreyle,

 • 2- Sigortalıların mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olmaları ve meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılmaları halinde;

 • -Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz değil ise 36 ay süreyle,

 • - Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 42 ay süreyle,

 • 3- Sigortalıların mesleki yeterlilik belgesine sahip olmamaları/mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmemiş olmaları halinde;,

 • -Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz değil ise 24 ay süreyle

 • - Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 30 ay süreyle,

 • Yararlanılmaktadır.Geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren sigortalılardan dolayı, meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılıyor olmaları kaydıyla ilave 12 ay süreyle daha yararlanılabilecektir.

 • Geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren sigortalılardan dolayı, meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılıyor olmaları kaydıyla ilave 12 ay süreyle daha yararlanılabilecektir.

 • Kalfalık-Ustalık/Orta Öğretim/Yüksek Öğretim” ve “Mesleki Yeterlilik Belgesi” seçeneği vasıtasıyla yapılan girişler sırasında, sigortalıların Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı sistem tarafından sorgulanmakta, buna karşın eğitim ve öğretim bilgileri işverenlerinin beyanına istinaden sisteme girildiğinden, sözkonusu bilgilerin doğruluğunun mezuniyet belgesi/diploma ile kanıtlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/mezuniyet belgesinin, e-Sigorta kanalıyla yapılan başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine elden ibraz edilmesi veya noter tasdikli bir suretinin posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.İşsizlik Sigortası Fonu ve Hazinece karşılanan kısmın hesaplanması;

 • İşsizlik Sigortası Fonu ve Hazinece karşılanan kısmın hesaplanması;

 • Örnek- Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı 3 olan bir işyerinde kapsamına giren bir sigortalının 2012/Aralık ayında;

 • Prim ödeme gün sayısının : 30 gün

 • Prime esas kazanç tutarının ise : 1.000,00 TL

 • olduğu varsayıldığında,

 • 1.000,00 * 5 / 100 = 50,00 TL (05510) Hazinece karşılanacak tutar

 • 21,5 - 5 = 16,5 Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi

 • 1.000,00 * 16,5 / 100 = 165,00 TL (06111) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar olacaktır.

 • Bu durumda işveren tarafından ödenecek tutar,

 • 1.000,00 * 35,5 / 100 = 355,00

 • 355,00 – (50,00 + 165,00 =) 215,00 = 140,00 TL olacaktır.

 • Genelge 2011-45Teşvikten Yararlanma Şartları

 • Teşvikten Yararlanma Şartları

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için,

 • - T.C. Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesinin alınmış olması,

 • - Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması,

 • - İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,

 • - 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

 • - e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,

 • -Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde verilmesi,

 • - Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

 • - Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde bir tespitin bulunmaması,

 • Gerekmektedir.

İşverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş vergi borçlarının olup olmadığı hususu, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesinden önce elektronik ortamda sorgulanamadığından, sosyal güvenlik merkezlerince vergi borcunun olup olmadığı hususu, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesinin ardından ilgili vergi dairesinden sorulmak suretiyle araştırılmaktadır.

 • İşverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş vergi borçlarının olup olmadığı hususu, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesinden önce elektronik ortamda sorgulanamadığından, sosyal güvenlik merkezlerince vergi borcunun olup olmadığı hususu, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesinin ardından ilgili vergi dairesinden sorulmak suretiyle araştırılmaktadır.

 • Dolayısıyla, ödeme vadesi geçmiş vergi borcu bulunan işverenlerce söz konusu teşvik kapsamına giren sigortalılar için 25510 sayılı kanun numarası işaretlendiğinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesine izin verilse de bahse konu teşvikten yersiz yararlanılmış olacağından, ödeme vadesi geçmiş vergi bulunan işverenlerce aylık prim ve hizmet belgelerinin 25510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle değil, 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir.Ekonomi Bakanlığınca karşılanan kısmın hesaplanması:

 • Ekonomi Bakanlığınca karşılanan kısmın hesaplanması:

 • Örnek: Kısa vadeli sigortalı kolu prim oranı 2 olan (D) Limited Şirketince, 2012/Aralık ayına ilişkin 25510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı

 • Sigortalı sayısının : 5 sigortalı

 • Prim ödeme gün sayısının : 140 gün

 • Prime esas kazanç tutarının : 5.000,00 TL

 • olduğu varsayıldığında,

 • 5.000,00 * 5 / 100 = 250,00 TL (05510) Hazinece karşılanacak tutar

 • 31,35 * 140 = 4.389,00 TL (140 güne isabet eden prime esas kazanç alt sınırı)

 • 20,5 – 5 = 15,5 Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi

 • 4.389,00 * 15,5 / 100 = 680,30 TL (25510) T.C. Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak tutar olacaktır. Bu durumda işveren tarafından ödenecek olan tutar;

 • 5.000,00 * 34.5 = 1.725,00

 • 1.725,00 – (250,00 + 680,30 =) 930,30 = 794,70 TL olacaktır.

Teşvikten Yararlanma Şartları

 • Teşvikten Yararlanma Şartları

 • 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre aynı il sınırları içinde 50 veya üzerinde işçi çalıştıran işyeri işverenleri, özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü tutulmuşlardır. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmamakta, yarım ve daha fazla olan kesirler ise tama dönüştürmektedir.

 • Sözkonusu teşvikten faydalanılabilmesi için işverenlerin, çalışma gücünün en az % 40’ ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen sigortalılara ilişkin 2008/77 sayılı Genelge ekinde yer alan belgeyi Türkiye İş Kurumundan onaylatarak işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 • İşyerlerinde, 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesine göre zorunlu olarak özürlü sigortalı istihdam etmekle yükümlü bulunan özel sektör işverenlerinin çalıştırmakla yükümlü bulundukları özürlü sigortalılar ile korumalı işyerlerinde çalışan özürlü sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin %100’ü HAZİNECE karşılanmaktadır. Bunun yanında zorunlu olmadığı halde özürlü sigortalı istihdam eden özel sektör işverenlerinin ise prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin % 50 si HAZİNECE karşılanmaktadır.

 • -- İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

 • - İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

 • - Özürlü sigortalı çalıştırılması,

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi,

 • gerekmektedir.

 • Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan işverenlerce öncelikle 5 puanlık prim indiriminden sonrasında ise kalan işveren hisseleri üzerinden 4857 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanılabilmektedir.

 • Teşvikten Yararlanma Süresi

 • Söz konusu teşvikten yararlanma süresi ile ilgili olarak, maddede herhangi bir süre sınırlaması getirilmemiştir.

 • Ancak, konuya ilişkin 2008/77 sayılı Genelgede de belirtildiği üzere, aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857 veya 54857 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilebilmesi için, işverenlerin, özürlü sigortalılara ilişkin belgelerin her yılın Ocak ayında Türkiye İş Kurumundan onaylatılmış olması şartı aranılmaktadırÖrneğin; Muaccel borcu olmayan ve KVSK prim oranı 1 olan işverenlerce SPEK alt sınırı karşılığında çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı;

 • Örneğin; Muaccel borcu olmayan ve KVSK prim oranı 1 olan işverenlerce SPEK alt sınırı karşılığında çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı;

 • Sigortalı sayısı : 3 sigortalı

 • Prim ödeme gün sayısı : 80 gün

 • Prime esas kazanç tutarı : 3.000,00 TL

 • olduğu varsayıldığında,

 • 3.000,00 * 5 / 100 = 150,00 TL (05510) Hazinece karşılanacak tutar

 • 80 * 31.35 = 2.508,00 TL 80 güne karşılık gelen prime esas kazanç alt sınırı

 • 20 – 5 = 15 Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi

 • 2.508,00 * 15 / 100 = 376,20 TL (14857) Hazinece karşılanacak tutar olacaktır. Bu durumda işveren tarafından ödenecek tutar;

 • 3.000,00 * 34 / 100 = 1.020,00

 • 1.020,00 – (150,00 + 376,20 =) 526,20 = 493,80 TL olacaktır.4447 sayılı kanunun 50 inci maddesi

 • 4447 sayılı kanunun 50 inci maddesi

 • - Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

 • - İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,

 • Sigortalılar yönünden;

 • - 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,

 • - İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,

 • İşsizlik ödeneğine;

 • -Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması,

 • -İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışılmış olması,

 • -Hizmet akdinin 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde sayılan hallerden biri ile sona ermiş olması,

 • -Türkiye İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduğunun kaydettirilmesi,

 • kaydıyla hak kazanılmaktadır.İşsizlik ödeneği alınan sürece sigorta primine esas kazancın alt sınırı üzerinden tahakkuk eden,

 • İşsizlik ödeneği alınan sürece sigorta primine esas kazancın alt sınırı üzerinden tahakkuk eden,

 • -Kısa Vadeli Sigorta Priminin 1 puanı

 • -Malullük,yaşlılık, ölüm sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı (%20)

 • -Genel Sağlık Sigortası Primin işveren ve sigortalı hissesinin tamamı (%12,5)

 • - Yani SPEK alt sınırının ( asgari ücretin) %33,5’i işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.

 • Kapsamdan yararlanamayacak olanlar

 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde ( kamu idareleri ) çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmaz.

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten işyerlerinin yararlanması mümkün bulunmamaktadır.4447 sayılı kanunun geçici 7. maddesi uyarınca, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınmış olan ( 5838 sayılı kanun ile 18/8/2009-31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan şeklinde yeniden düzenlenmiştir) ve işe alındıkları tarihten önceki son 6 aylık dönemde (2008/Ocak ila 2008/Haziran arasındaki dönemde ) sigortalı olarak kuruma bildirilmeyen ve işe alındıkları işyerinde ortalama sigortalı sayısına ilaveten işe alınmış olan sigortalıların SPEK alt sınırı üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.

 • 4447 sayılı kanunun geçici 7. maddesi uyarınca, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınmış olan ( 5838 sayılı kanun ile 18/8/2009-31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan şeklinde yeniden düzenlenmiştir) ve işe alındıkları tarihten önceki son 6 aylık dönemde (2008/Ocak ila 2008/Haziran arasındaki dönemde ) sigortalı olarak kuruma bildirilmeyen ve işe alındıkları işyerinde ortalama sigortalı sayısına ilaveten işe alınmış olan sigortalıların SPEK alt sınırı üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.

 • Sigortalılar yönünden;

 • Kanunda öngörülen süreler içinde işe alınan sigortalıların ise giris tarihinden önceki son 6 aylık dönemde Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

 • - Fiilen çalışması,

 • İşyerleri yönünden;

 • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmıs olması, (1/7/2007 ila 30/6/2008 tarihleri arasında Kuruma bildirilen sigortalılar dikkate alınarak hesaplanacak ortalama sigortalı sayısına ilave olarak)

 • sartlarının birlikte gerçeklesmis olması koşuluyla Asgari ücret Üzerinden Hesaplanan sigorta priminin işveren hissesi kısmının;

 • 1.yıl için %100’ü

 • 2. yıl için %80’i

 • 3.yıl için %60’ı

 • 4.yıl için %80’i

 • 5.yıl için %20’si işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.Kapsama girmeyenler

 • Kapsama girmeyenler

 • 1-Kamu İdareleri

 • 2-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine tabi hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerden dolayı, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır

 • 3-Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar

 • 4-Topluluk sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar,

 • 5-Aday çırak, çırak ve öğrenciler

 • Kapsama girmemektedir.

 • Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında bir yıl süreyle uygulanmaz.Yararlanma koşulları

 • Yararlanma koşulları

 • 1. APHB süresi içinde Kuruma verilmesi,

 • 2.Erkek ise 18 yaşından büyük, 19 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması.

 • 3. Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi

 • 4. Kayıtdışı sigortalı çalıştırdığı yönünde tespitin olmaması

 • 5. Fiilen çalışması.

 • 6. Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması.

 • gerekmektedir.

 • Mevzuatı

 • 4447 Sayılı Kanun Geçici 7. maddesi, 2008/73 sayılı Genelge,

 • 2009/52 sayılı Genelge5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanundan yararlanılabilmesi için:

 • 5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanundan yararlanılabilmesi için:

 • işyerleri bakımından,

 • 5746 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde teknoloji geliştirme merkezi işletmeleri, ar-ge merkezleri,ar-ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte sözkonusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslar arası fonlarca desteklenen işletmeler, ar-ge ve yenilik faaliyetleri tubitak tarafından desteklenen işletmeler, rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler, teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler, 4691 sayılı kanun kapsamına giren ücretleri gelir vergisinden muaf personel çalıştıran işletmeler

 • Sigortalılar bakımından,

 • 1. Ar-Ge Personeli için; Ar-Ge merkezlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerinin tamamı ile2.Destek Personeli için; Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel

 • 2.Destek Personeli için; Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel

 • 3. İstisna kapsamındaki personel için; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personel

 • Şartlarının oluşması gerekmektedir.

 • Kanun kapsamına giren sigortalıların, kapsama giren çalışmaları karşılığında elde ettikleri brüt ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir sigortalı için 5 yılı geçmemek kaydıyla 1/4/2008 -31/12/2023 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

 • .Kapsama giren sigortalılara yapılan ücret dışındaki (ikramiye, prim v.b) ödemeler ile, kapsama giren sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretleri kapsam dışı tutulmaktadır.

 • Kapsama giren sigortalılara yapılan ücret dışındaki (ikramiye, prim v.b) ödemeler ile, kapsama giren sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretleri kapsam dışı tutulmaktadır.

 • Ayrıca ;Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerin:

 • - Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşan destek personelinden dolayı, Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olmadığı gibi Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkisi de bulunmayan personeli,

 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışmakla birlikte, ücretinden gelir vergisi kesilen personel

 • -Yukarıda belirtilen işyerlerinde çalışan kamu personeli ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırılan personel, aracılar (taşeronlar) tarafından çalıştırılan sigortalılar, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ve topluluk sigortasına tabi olanlar,

 • teşvik kapsamına girmemektedir.

 • Yine kamu işletmeleri, kapsama giren işletmelerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Tabi Hizmet ve Yapım İşinin Yürütüldüğü İşyerleri ile özel bina inşaatı işyerleri kapsama girmemektedir.Ayrıca uygulama sigortalı bazında 5 yılla sınırlı olarak yürütüldüğünden, 31/12/2023 tarihine kadar sigortalı bazında 5 yıl dolduğunda o sigortalı nedeniyle teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 • Ayrıca uygulama sigortalı bazında 5 yılla sınırlı olarak yürütüldüğünden, 31/12/2023 tarihine kadar sigortalı bazında 5 yıl dolduğunda o sigortalı nedeniyle teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 • Sigorta primi teşvikinden yararlanılması için Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borcun bulunmaması gerekmektedir.

 • Kapsama giren işyerleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belgeler ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaatta bulunması gerekmektedir.

 • (Teknoloji merkezi işletmeleri TEKMER Müdürlüğünden,

 • Ar-Ge ve Yenilik projeleri Tübitak tarafından yürütülen işletmeler TÜBİTAK’tan,

 • Rekabet öncesi İşbirliği projelerinde yeralan işletmeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gibi,)

 • Mevzuatı

 • 5746 sayılı Kanun, 2008/85 sayılı GenelgeYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin