A tantárgy adatlapja

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 73.83 Kb.
tarix11.08.2018
ölçüsü73.83 Kb.
fişa disciplinei

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Babeş-Bolyai
1.2 Facultatea

Facultatea de Ştiințe Economice și Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul

Statistică – Previziuni - Matematică
1.4 Domeniul de studii

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
1.5 Ciclul de studii

Licenţă
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Management
2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Statistica Inferentiala

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf.univ.dr. Anuta BUIGA

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Asist.univ.dr. Codruta MARE

2.4 Anul de studiu

II

2.5 Semestrul

IV

2.6. Tipul de evaluare

C

2.7 Regimul disciplinei

Op

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

Din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

Din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

7

Tutoriat

2

Examinări

2

Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual

39

3.8 Total ore pe semestru

81

3.9 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

Competente informatice5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a cursului

Studierea bibliografiei indicata.
5.2 De desfăşurare a seminarului/laboratorului

Seminariile se vor desfasura in laboratoare dotate cu calculatoare si soft de specialitate (SPSS sau SAS).6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

 • Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT

 • Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei

 • Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi)

 • Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)

Competenţe transversale • Cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor fundamentale de investigare şi proiectare specifice economiei de piaţă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Fundamentarea si organizarea de sondaje statistice bazate pe inferenta statistica

7.2 Obiectivele specificeDobandirea notiunilor legate de fundamentarea sondajelor statistice

Invatarea tehnicilor de esantionare

Fundamentarea si rezolvarea testarilor de ipoteze clasice

Dobandirea unor competente informatice in prelucrarea datelor rezultate din sondaje
8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Noţiuni de bază.Eşantionarea

Introducere în teoria eşantionării. Avantajele şi limitele eşantionării. Metode de eşantionare. Tehnici de selecţie a eşantionului


Interactivă, utilizarea videoproiectorului, discutarea tematicii cursului și insistarea pe elementele cheie, oferirea de exemple, transmiterea unor aplicații practice utile cursurilor următoare, prezentarea aplicațiilor curente pe slide-uri și comentarea acestora, prezentarea de explicaţii alternative, încurajarea participării active a studenţilor la curs.

Este recomandat ca studiul acestor conținuturi să se facă în ordinea prezentării lor.

Este recomandat ca studiul să se bazeze pe o bibliografie minimală, indicată pentru fiecare conținut.Se recomandă participarea la discuţii pe marginea aspectelor teoretice abordate, respectiv a aplicațiilor prezentate la fiecare curs.


Legi de probabilitate ale variabilelor aleatoare

Estimarea punctuală şi estimarea prin interval de încredere

Tehnici aleatoare de sondaj

Problemele fundamentale ale unui sondaj aleator

Etapele unui sondaj aleator

Estimarea valorii medii a două sau mai multe variabile în ipoteza organizării unui sondaj simplu

Estimarea valorii medii a două sau mai multe variabile prin intervalul de încredere în ipoteza organizării unui sondaj stratificat

Estimarea valorii medii a două sau mai multe variabile prin interval de încredere în ipoteza organizării unui sondaj de grupe

Estimarea valorii medii a două sau mai multe variabile prin interval de încredere în ipoteza organizării unui sondaj aleator în mai multe trepte

Expresia intervalului de încredere pentru estimarea proporţiei

Consideraţii suplimentare legate de calcularea volumului eşantionului


Testarea ipotezelor statistice

Aspecte metodologice privind construirea unui test de ipoteze. Tipologia testărilor de ipoteze

Testele de concordanţă. Teste de concordanţă parametrice.Teste de concordanţă neparametrice

Teste de semnificaţie. Testarea semnificţiei unei medii

Testarea semnificaţiei unei proporţii (testul binomial)

Testarea semnificaţiei unei varianţe

Teste de comparare

Testarea egalităţii a două medii, cazul eşantioanelor independente

Testarea egalităţii a două varianţe

Testarea egalităţii a două medii, cazul eşantioanelor perechi

Testul semnului şi a rangului al lui Wilcoxon

Testarea egalităţii a două proporţii


Bibliografie:

 • Buiga A. (2011), STATISTICA INFERENTIALA. Aplicatii in SPSS Ed. Todesco, Cluj-Napoca.

 • Buiga A. (2001), Metodologia de sondaj şi analiza datelor în studiile de piaţă, Presa Universitara Clujeana.

 • Ardilly, P. (1994), Les techniques de sondage, Editions Technip, Paris.

 • Grosbras, J. M. (1987), Methods statistiques des sondages, Ed. Economica, Paris.

 • Jolion J.M. (2006), Probabilites et Statistique, INSA Lyon.

 • Mihoc, Gh., Urseanu, V. (1977), Sondaje şi estinaţii statistice. Teorie şi aplicaţii, Ed. Tehnică, Bucuresti.
8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Domenii de aplicare ale esantionarii.Simularea organizarii unor sondaje (parcurgerea etapelor)

Folosirea calculatoarelor dotate cu soft de specialitate SPSS sau SAS. Fiecare tehnica de analiza va fi discutata si exemplificata pe diferite date.

Studentii vor avea la dispozitie baze de date reale, in acelasi timp isi vor creea propriile baze de date ce vor fi folosite in realizarea tuturor analizelor.Este recomandat ca studiul acestor conținuturi să se facă în ordinea prezentării lor.

Se recomanda partipicarea studentilor la toate activitatile pentru a fi in masura sa dobandeasca competente referitoare la softul de specialitate.Observarea statistica, culegerea datelor, crearea unei baze de date in SPSS sau SAS.

Analiza variabilelor nominale, ordinale, cantitative.

Raspunsuri multiple

Elaborarea inetrvalelor de incredere pentru medie, proportie si alti parametrii unidimensionali.

Teste statistice adecvate tipurilor de ipoteze.Teste statistice (de comparare)

Analiza corelatiei dintre doua variabile scale

Analiza asocierii dintre doua variabilele nominale


 • Bibliografie

 • Buiga A. (2011), STATISTICA INFERENTIALA. Aplicatii in SPSS Ed. Todesco, Cluj-Napoca.

 • Buiga A. (2001), Metodologia de sondaj şi analiza datelor în studiile de piaţă, Presa Universitara Clujeana.

 • Ardilly, P. (1994), Les techniques de sondage, Editions Technip, Paris.

 • Grosbras, J. M. (1987), Methods statistiques des sondages, Ed. Economica, Paris.

 • Jolion J.M. (2006), Probabilites et Statistique, INSA Lyon.

 • Mihoc, Gh., Urseanu, V. (1977), Sondaje şi estinaţii statistice. Teorie şi aplicaţii, Ed. Tehnică, Bucuresti.9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Structurarea continutului disciplinei a tinut cont de următoarele:

 • Cerintele pietei muncii in materie de organizarea de sondaje

 • Corelarea acestei materii cu altele din planul de invatamant

 • Asigurarea unor competente in gestionarae si prelucrarea unor baze de date din diverse domenii

 • Asigurarea unor competente in softurile de specialitate (SPSS, SAS)

 • Discutii cu membrii departamentului si cu membrii altor departamente.

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Verificarea notiunilor, conceptelor, problematicii predate.

Notarea de la 1 la 10 a intrebarilor.Examen scris cu intrebari concis formulate.

50%

10.5 Seminar/laborator

Însusirea notiunilor, conceptelor, problematicii predate atât la curs cât si la seminar.

Sustinerea la sfarsitul semestrului a unei probe practice la calculator.

50%

Capacitatea de a crea o baza de date si de a prelucra si analiza informatiile obtinute.

Capacitatea de interpretare a datelor statistice și a rezultatelor analizelor.

  1. Standard minim de performanţă

 • Obtinerea cel putin a notei 5la proba practica.

 • Examenul scris pentru minim nota 5.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

03.09.2012 conf. Univ. Dr. Anuta BUIGA asist. univ. dr. Codruta MAREData avizării în departament Semnătura directorului de departament

05.09.2012 Prof. Univ. Dr. Diana FILIP

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə