Aban aban iş olmaz, bəsləməsən qız olmaz


Çayı geçerken at değiştirilmez. Her türlü hazırlık yapılmış iş bitirilmek üzereyken iş bırakılamaz. Bir işi bitirilmek üzereyken, araçlar ve planlar değiştirilemez. (Bayram Özdemir)Yüklə 4.96 Mb.
səhifə14/48
tarix22.10.2017
ölçüsü4.96 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   48

Çayı geçerken at değiştirilmez. Her türlü hazırlık yapılmış iş bitirilmek üzereyken iş bırakılamaz. Bir işi bitirilmek üzereyken, araçlar ve planlar değiştirilemez. (Bayram Özdemir).


çayı içənə, yolu gedənə, canı sevənə ver. (çayı içənə, yolu gedənə, könül sevənə verməli).

çayı içənə, yolu gedənə, könül sevənə verməli. (çayı içənə, yolu gedənə, canı sevənə ver).

çayın suyu göyə baxır, dəniz suyu çaya baxır, boğdasan çay axarın, gülməz sənə dəniz suyu, olar duzağ onun duzu. (boğdasan: bət çəksən. səd bağlasan. mane' qoysan).

çayla gedən dənizə, arxla gedən nərə çatar.

çeşmədən umman yaranar.

çevirəngə görə könlüvü gen tut, istəklərin artıq gəlirisə diləyin ut.

çevrədir kimin heçətir, kimin yekətir.

çevrəmiz dağdur, gələn ondan yanuq. sən nə versən ol geri vermiş aluq. (yanuq: yanğu. pejvak). (aluq: halu. qanmaz. məftun. şeyda). (bu dünya dağ kimidir, verdiyin səsi, nəyi geri verir. əkdiyin biçilir).

çevrən dolu qurğular, burulduqca burular.

çevrən işi saldı talaşa, od çəkməyə gərəkdi maşa.

çevrəndəki keçənləri dəğişməyə olan gücün yetincə, topla tovun iç dünyavı dəğişsən. (tovun: gücün).

çevrənə görə dəğişsən, bizlərə görə, evrənin işi dəğişməz.

çevrənə görə dəğişsən, bizlərə görə, evrənin işi dəğişməz.

çevrənə səs düşür, qulaq deşilir. köhnə palanların içi eşilir. (çevrənə: evrənə: acuna. aşuna. dünyaya. aləmə). (köhnə palanların içi eşilir: əski dərnəklər sökülər, sorquya tutular). (dərnəklər: hesab kitablar).

çevrəni bəzər, özü lüt gəzər, türk oğlu türk olursa dana, çet dilin seçib kəndini əzər. (çet: yad. qıraq).

çevrənin eşi oyunu, sandan eşər, sandan deşər. (dünyanın kələyi oyunu, gahdan toxur, gahdan sökür). (eşi: kələyi) (dünyanın kələyi oyunu, gahdan toxur, gahdan sökür. bu dünyanın sıy sayına (e'tibarına) uymamalıyıq. bu evrəndə, istədiyin kimi yapın, dərgələn (pılanlan) ).

çevrəvi bıraq, kəndivi dəğiş.

çevrəvi dəğişmək üçün, kəndivi dəğişməlisin.

çevrəyə bak, avcunda yaşa. (mihiti gözdə saxla, kəndivi toparlayıb yaşa).

çevrilir evrən keçir, ardı sonu görünməz. (heç nə belədə qalmaz).

çevrәnәn evrәn, onmaza qıymaz. (onmaza: olduğun danana. islah olunmaza). {bu çoğun, cihan kəmdələ rəhm edməz. (kəmdələ: duzbilməzə. naşükürə)}.

çək çıxınca bəzəyə toy.çək iki aləm payından sən könül, keç ikidən bir üçü ol kirtü qul.

çək iki aləm payından sən könül, keç ikidən bir üçün, ol kirtü qul.

çəkdən aşa ərkinlik, çəkdən aşa sinsitir. (çəkdən aşa: həddən artıq). (ərkinlik: mehribanlıq). (birinə qarşı artıq yumşaqlıq, o kimsəni başın üsdə mindirir).

çəkdən aşa ərkinlik, çəkdən aşa sinsitir. (çəkdən aşa: həddən artıq). (ərkinlik: mehribanlıq). (birinə qarşı artıq yumşaqlıq, o kimsəni başın üsdə mindirir).

çəkəcəkdə uzunundan uzası, görmüyəcəksən səhəri, yaşa öz ömrüvüki düz səhərində doğmuş. (olduğun, istəyin kimi yaşa). (yaşam güdmür sevəni, sevmir güdəni).

çəkələn kişi seşmiyə düşər. (çəkələn: çox axdaran). çox axdaran, küllüyə düşər. (qurdcalıyan, küllüyə düşər).

çəkən kimdir verən kim, gələn kimdir, gedən kim, alan kimdir satan kim, qalan kimdir, köçən kim, yalan dünya, yaman dünya.

çəki gedmiş, ciki qalmış. (üzü, gözəlliyi gedmiş, içi qalmış). (paltarın, bəzəyin soyunmuş, özü, tözü çıxmış üzə).

çəkib əmək, yeyib əkmək. (əmək: zəhmət).

çəkici gəl sevgimin şəklini sən çək, o gözəldir səndə gözəl çək, nazına yetişincə fırçadan əl çək, qoy onun nazını mən özüm çəkim. (arif quliyev).

çəkil geri, gördün dəli.

çəkilən yerdə durma, içilən yerdən qalma. (çəkilən: dözülən. mütəhəmmil olunan).

çəkilməsən belə çəkməlisin, sevilməsən belə sevməlisin.

çəkin bilən, könüldə durar. (davranışda ortalığı tutan, könüllərdə yer tutar). (bu söz, kimsəni alçaqkönüllüyə, yavaş olmağa çağrıda deyilir).

çəkini bilmək ərdəmçilikdə baş söz. (həddini bilmək, adamçılıqda birinci yeri tutur). (ərdəmçilikdə. adamçılıqda. adamkarçılıqda).

çəkini bilmək. - (çəkini bilmək) özgürlügün, ərginligin, dimoqrasının təməli.

çəkinmək, əğri yolun, düzə olan borcudu.

çəkinmək, əğri yolun, düzə olan borcudu.

çəkir varlığımı dara gözlərin, aparır tinimi hara gözlərin, qara bir türmə qara gözlərin, aç gözüvü dustağım sənin (dustağun mənin).

çəkirgədən qorxan əkin əkməmiş, qurttan qorxan orman gəzməmış.

çəkirsən dərdi sən, tüstü çıxır başdan.

çəkişməsə, bərkişməz, dartışmasa alışmaz.

çəkişməzdən bərkişməz, çalışmazdan açılmaz, dözüm ilə heç bir aşcaq aşılmaz, dilək barçaq barılmaz.

çəkişsiz el, gərişsiz ev olmaz.

çəklə sevib, çəklə umut qılqılan, artıq umut bel qırar. (çəklə: ölçüylə).

çəklə ver, yoxla al. (çəklə: ölçülə). (verən əllər boşalır, alan əllər boş qalır).

çəklənməmiş çəkilər ölçülməmiş dartılardır ev yıxan.

çəkmə qılıc gərəkligi olmasa, qoyma qına yapındığın yapmadan.

çəkmə qılıc gərəkligi olmasa, qoyma qına yapındığın yapmadan.

çəksən əmək, bitirə bərə, işin işdir demək.

çəksən əmgək, yağar ətmək. (əmgək: zəhmət). (ətmək: əkmək).

çəksən əmgək, yağar ətmək. (əmgək: zəhmət). (ətmək: əkmək).

çəqiz : çəkiz. namərd. - kişi özündən görər, çəkiz yoldaşından.

çələ quşu unutmadı, quş çələni unutdu. (çələ: tələ).

çələb qaldırdığın, kimsə basamaz, yayı kim (: o yayı ki) haq basa, kimsə yasamaz.

çələb şam'ı sanma söynər, kim ana püf dərisə üzü göynər. (tanrı odu sanma sönər, kimsə onu püləsə, özü yanar).

çələbim! sən qoxulat uçmaq qoxusun.

çəliklə qızıl döğülməz, qızılla çəlik döğülür.

çənçəkin olmasa bir işdə balam, qırılar incə belin, tov gətiməz dayanmağa. (çənçəkin: ölçü ölçəyin). (duruma görə uyum bəsləməli).

çər çöpə qarışıb yellə sürünən, sevirəm deyib yanlışıb sevinən. .

çətin deyil yaşam yolu, tapa bilsən ana qolu, vardır onun bərki şolu, darlıq bolu. çətin deyil yaşam yolu.

çətin gələr ilkin günü hər işin.

çətinligə düşməmiş, gücü nədir bilməmiş.

çətinligə düşməmiş, gücü nədir bilməmiş.

çətinligə qarşı dur, gücün nədir bilərsin.

çətinligə qarşı dur, gücün nədir bilərsin.

çətinlik qarşısında, duruşub üstələyən güclüdür, qaça bilən ağıllı.

çətinliklərdə çökünməyin hər nəyivi dağıdar, heç nəyivi yarıtmaz. (çökünməyin: təslim olmağın).

çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə yaşarsan.

çiğ odun yanmadan tütər. (çiğ: şeh. öl).

çiğ odun yanmadan tütər. (tütər: düdlər). (çiğ: yaş).

çiğ sözlərə inanma, keçən günə dayanma.

çiğ unun yılpışması, çilindəndir (unun yapışması, şehindən, yaşındandır).

çiğdən çıxdığ gilə düşdük: şehdən qurtulub palçığa düşdük. . ( gil: gir. git. kit. ət palçığ. sıx, yapışqan palçıq. ).

çiğin unudan, dərin yatar. (çiğin: dərdin).

çığırsan səsin keçər, danışsan sözün.

çiğm dərdim havalani, könül istər savalani, ayrı düşən ev, eldən, ömür üstü havalani.

çıx dışarı gedər aclığın, yol üstədir sənin zumarın.

çıx dışarı yollar açıq üzünə, qoyma çəkə yol gözün, çöp düşəcək gözünə. (çöp düşəcək: ağ düşəcək).

çıxa bilməz başına bir ağacın, tırmadırsan bir ömürsə balığı. (içində olmasa çıxar, pox quyudan, pox çıxar).

çıxar ölüm yadımdan, içimdə sən olanda. .

çıxarıqsız olda iyissiz qalma. (qabiliyetsiz olda karaktersiz qalma). (qabiliyet: çıxarıq. başarıq). (karakter: iyis. qılıq. xəsiyət). (əlayaqsız olsanda, yararsız olma).

çıxarsan gözündü, tüpürsən üzündü.

çıxarsan gözündü, tüpürsən üzündü.

çıxarsız danışandısa (danışan çıxarsızdırsa) dinləyəndə olsun çıxar gərək.

çıxarsızlıq olasıdır, ıssızlıq, keçinilməz. (ıssızlıq: xəsiyətsizlik. qılığsızlıq. kimdiksizlik. möhməllik. karaktersizlik).

çıxdaçı çıxman, girdəçi girməz. (çıxmalı çıxmayınca, girməli girəməz). (istər istəməz sıra işin görür).

çıxılmaz çıxmaz tapılmaz. {açmasız açmaz, keçitsiz çay olmaz). (açmasız: yolsuz. çarasız. tədbirsiz). (açmaz: qıyın soru. müəmma)}.

çıxırsa sevgidən dönük, könül qızıq təndirə dönür.

çıxış keçiş, dönüş oluş bilməsən, evlənməyin ölümdür. (çıxış: başarı). (keçiş: keçinmə. göz yumma). (dönüş: boşanma). (oluş: pişmə).

çıxış keçiş, dönüş oluş bilməsən, evlənməyin ölümdür. (çıxış: başarı). (keçiş: keçinmə. göz yumma). (dönüş: boşanma). (oluş: pişmə).

çıxma yola yarqasız, qurma döğüş arkasız, dəngə olmaz arbasız. {yarqasız: bələdsiz. imsiz. nişansız. (yarqa: im olaraq qoyulmuş kərtik)}. (dəngə: ədalət). {arbasız: dəngəsiz. əşsiz. bərabərsizlik). (arba: barabar. birə bir. dəş. dəh. dəng. müsavi}.

çıxma yola yarqasız, qurma döğüş arkasız, dəngə olmaz arbasız. {yarqasız: bələdsiz. imsiz. nişansız. (yarqa: im olaraq qoyulmuş kərtik)}. (dəngə: ədalət). {arbasız: dəngəsiz. əşsiz. bərabərsizlik). (arba: barabar. birə bir. dəş. dəh. dəng. müsavi}.

çıxmayan dışa gün görməzindən yatar.

çıxmayan dışa gün görməzindən yatar.

çıxmaz yoldan dön, batarsan, düşən yerdən qalx ölərsən.

çıxmaz yoldan qayıt.

çıqqan dağ uca olsa, yırğıtan daşın ıraq düşər. (çıxdığın dağ yüksək isə, attığın daş uzağ gedər).

çıldırası sevənləriz, dəli qibi atanlar.

çıldıtan sevgivi kəndivə bırax, könüldə saklanan qəm çilən bırax. (çıldıtan: cinlədən. dəlirdən) (qəm çilən: qəm qussən).

çıldıtan sevgivi kəndivə bırax, könüldə saklanan qəm çilən bırax. (çıldıtan: cinlədən. dəlirdən) (qəm çilən: qəm qussən).

çilə dolu umut yolu. (çilə: dərd).

çilənsən yov sevinər, dos döğünər. (çilənsən: çiğin söyləsən. çiğin desən. şikayət edsən). (çiğ: dərd). (yov: yavuz. düşman).

çılxa sevgini satan olsada alan olamaz. (çılxa: teyxa. xalis).

çımcıq səmirip, batmanğa dolmaz. (serçə səmirməkle, şişməklə batman çəkəməz).

çimis iki dəfə xərcə düşür.

çimәndәn üz öz gülün, gülün solar, çağ qalmaz.

çimәndәn üz öz gülün, gülün solar, çağ qalmaz.

çin çilənir duzağa, quş ilənir kozağa. (çin: dən. dənə). (ilənir: ilişir). (kozağa: tələ).

çin çilənir duzağa, quş ilənir kozağa. (çin: dən. dənə). (ilənir: ilişir). (kozağa: tələ).

çin dos tapsan qın gündə, qulluğun ed hər yöndə.

çin dos tapsan qın gündə, qulluğun ed hər yöndə.

çin qızıl, oddan qorxmaz.

çin qızılın, oddan nə qorxusu.

çin sevgiyə bir ömür yetməz, çin sevgilər ölümlə bitər.

çin sevgiyə bir ömür yetməz, çin sevgilər ölümlə bitər.

çin söylə, çin dinlə. (doğur söylə, doğur dinlə). (çin: təmiz. doğur).

çin sözün deyən, qutulur, sözün çinin deyən, tutulur.

çin sözün deyən, qutulur, sözün çinin deyən, tutulur.

çindəş, qıyın günü bəllənir. (çindəş düz tuxum. içi düz. həlalzada. içi üzü bir olan). (qıyın günü: çətin gündə). {çindos, qıyın günü bəllənir. (çindos: doğru dos)}.

çinər, olduğun deyər. (çin ər: doğru kişi).

çinər, olduğun deyər. (çin ər: doğrukişi).
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   48


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə