Aban aban iş olmaz, bəsləməsən qız olmaz


Bir kümeste iki hor (Bayram Özdemir)Yüklə 4.96 Mb.
səhifə9/48
tarix22.10.2017
ölçüsü4.96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48

Bir kümeste iki hor (Bayram Özdemir).

Bir kümeste iki horoz varsa birini kesmeli. Bir toplum iki başlılığı kaldıramaz. İki tane lider varsa birisini bertaraf etmeli. (Bayram Özdemir).

Bir kümeste iki horoz varsa birini kesmeli. Bir toplum iki başlılığı kaldıramaz. İki tane lider varsa birisini bertaraf etmeli. (Bayram Özdemir).


bir kündəyə dözən, qalanına dözər.

bir küp yapılınca çoxlu küzə qırılar. (küp yekə olduğndan çox su, iş aparar).

bir küp yapılınca çoxlu küzə qırılar. (küp yekə olduğndan çox su, iş aparar).

bir küzə apardığı sudan min kərə arıtıq su gətirər.

bir küzə apardığı sudan min kərə arıtıq su gətirər.

bir qaçanım, min qoğanım.

bir qaçanım, min qoğanım.

bir qadın ölərkən son tərpənən yeri dilidir.

bir qadın ölərkən son tərpənən yeri dilidir.

bir qadının hiləsi, qırx eşşəyə yük olar.bir qadının hiləsi, qırx eşşəyə yük olar.

bir qananın susması, on qanmazın alqışını tox basar.

bir qananın susması, on qanmazın alqışını tox basar.

bir qapıyıq qapdalın biri sən biri mən. (bir quşuq qanatın biri sən biri mən).bir qarğa ilə, qış gəlməz.

bir qarğayla qış gəlməz. (bir qarğa ilə qış gəlməz). (bir qarğa birlə qış gəlməz). (bir qarğa bilən, qış gəlməz). (bir qarğamən, qış gəlməz).

bir qarınc (kovun, çox) yaxşılığı, bir çimdik yamanlıq pozar.

bir qarış yaxşılığı, bir çimdik yamanlıq pozar.

bir qaşıq aşım, qayqısız başım.

bir qaşıq su kəsilər dərya qarışqa boğmağa. (qarışqanı boğmağa bir umman gərəkməz).

bir qaşıq suda qarışqa batar.

bir qaydırın çox tanozlu aşından, əl uzatma aylanaver daşından (qaydırın: qaydarın. nakəsin. namərdin). (tanozlu: minnətli. minnətdar). (aylanaver: sayma. samamazlıqdan gəlmək. belə sayma). (daşından: dışından. qırağıından). (məxtumqulu).

bir qəpiyi qorumaq, iki qəpik qazanmağa əşdir.

bir qıçı göydə, bir qıçı gorda.

bir qığılcım, odunluq yaxar!.

bir qıl versə yetən biri kosaya, bir gün olar kosa bizə ağsaqqaılı.

bir qıl versə yetən biri kosaya, bir gün olar kosa bizə ağsaqqaılı.

bir qırağı (qırov), üç qar, yağışa dəyər.

bir qırığı aşmaq, başarmaq deməkdir. (qırığı: şikəsti) (bir sınıqlığı keçirib qalmaq, durmaq güclülük dməkdir).

bir qol istəyim tuta, bir qulaq istəyim duya, bir könül istəyim qana. (könül qana, qulaq duya, qol tuta).

bir qol istəyim tuta, bir qulaq istəyim duya, bir könül istəyim qana. (könül qana, qulaq duya, qol tuta).

bir qoltuqda iki nədir, min qapuzu tutan var.

bir qorxağ at, bir ılxını ürküdər.bir qorxaq, bir ordunu pozar.

bir qorxan iki çəkinər.

bir qorxan iki çəkinər.

bir qotur keçi, sürünü qotur edər.

bir qoydan iki dəri alınmaz. (qoydan: qoyundan).

bir qoyun doğar ağ qara. (günlərin pis yaxcısı olur).

bir qoyun, ağda doğar, qarada.

bir qoyundan iki dəri alınmaz.

bir qoyundan iki dəri alınmaz.

bir qoyundan iki dəri soyulmaz. (bir tülkü dərisi, iki kərə soyulmaz).

bir quşuq qanatın biri sən biri mən. (bir qapıyıq qapdalın biri sən biri mən).

bir mıx, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir əri, bir ər, bir eli qurtarar.bir mıx, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir əri, bir ər, bir eli qutarar.

bir nəyin qulpun tutdunsa, gücüm yox demə. ( (birincisin bacaran, ikincisində bacarar).

bir oda sevnic, bir evə dəgər. (oda: otaq).

bir olan iki olasıdan yeğ basar.

bir olan iki olasıdan yeğ basar.

bir olan yerdə, ikidə var.

bir olmadan, yoxdu millət. iş olmazsa, hər şey zillət.

bir olmadan, yoxdu millət. iş olmazsa, hər şey zillət.

bir olmağımızdırki çilə dərdlərə dərman olacaq.

bir olmağımızdırki çilə dərdlərə dərman olacaq.

bir orman, tək ağacla simgənir (bəlgənir).

bir orman, tək ağacla simgənir (bəlgənir).

bir ölümə, min ağlamazlar.

bir ölümə, min ağlamazlar. (yaşam çaydır bir suyunda ikin kərəm üzülməz, doğub boğan dünyadır, ölümlərlə bitinməz).

bir önəri (hünər, sənət) qovmasan, ömür ötər boşkora. (boşkora: boş-bekar).

bir pişiyin ölümü, min sıçana bayramdır.

bir sağlam dil, sağlam beyin istər!.

bir salı yetər bilənə, çomaq neynər kürk geyənə. (kürk geyənə: gönü qalına).

bir salı yetər bilənə, çomaq nədir kürkü geyənə.

bir saruğ yaprağ, dərvişlük payı.

bir sayıl tapılar, işlər yapılar. (sayıl: yol. təhər).

bir səni qovanı, bir sevəni unutma.

bir sivilcə alar yaraşın, bir qıvılcım batırar malın, kəndivə güvən barınca varın. (yaraşın: gözəlliyin) (barınca varın: hər nəyin varın. dünya varın).

bir sözü ki hər yanda deyənməzsən, heç yanda demə.

bir sözü!, deyənməsən, hər yanda, deməginən, heç yanda!.

bir suçsuzu tutmaqdansa, bir suçlunu bırxmaq yeğdir. (qanıtlamada aşırçılıq sonucu). (yavaş atıl, o yandan düşərsən).bir sürüyə, bir qud yetər (bəsdi).

bir sürüyə, bir qurd yetər (bəsdi).

bir taxa bulan ''bir at üç taxa gözlər''. (taxa: nal).

bir tanqalıq damımda, min tanqalıq durqalıq. (tanqa: tınqa: xırda pul. quruş. dəmir para). (durqalıq: tınqalıq. dinəklik. dinclik. huzur. aramiş). (azcaıq aşım, ağrımaz başım). (azcaıq aşım, ağrımaz başım).

bir tanqalıq damımda, min tanqalıq durqalıq. (tanqa: tınqa: xırda pul. quruş. dəmir para). (durqalıq: tınqalıq. dinəklik. dinclik. huzur. aramiş). (azcaıq aşım, ağrımaz başım). (azcaıq aşım, ağrımaz başım).

bir toyun ağrısa başı, başqa toyunlar başı ağrımaz. (bir güllə yaz olmaz). (toyun: (bir inancda) xoca. malla. . pişəva).

bir tüpürsə nə olar, el tüpürsə göl bolar.

bir ulcağın dincliyi, min alçağın baş ağrısı. (alçaq: əsgik. namət) (ulçaq: kişi. mət).

bir uyuz, sürü batırır. (bir sıçğaq sığır, bir sürü sıyırır).

bir ürəkdə iki sevgi yer bulmaz. {buda doğrusul sözlərdəndir. (doğrusul: doğru görünən. doğru çalarlı)}. (kişi istəyi sayıda sevə bilir. bırak (ama) toplum sözləşmə təməlli birə bir seçiş bəğənilib).

bir üz saxla qonuşmağa, köprü saxla keçişməyə.

bir üz saxla qonuşmağa, köprü saxla keçişməyə.

bir yadav mən, səndən özgə kimim var. (yadav: qərib).

bir yaxcını qorumaq, dəğər min yavanı basmağa. (basmaqa: salmağa. yox edməyə).

bir yalan söz, yüz doğruyu paslatır.

bir yalan söz, yüz doğruyu paslatır.

bir yalançı yoldaş, qatı düşmandan qorxuludur.

bir yalanı gizlətmək üçün, min kərədə gərək aldadasan.

bir yalıncağı min kişi soyamaz. (yalıncağ: lüt).

bir yalıncağı, min kişi soyamaz.

bir yalnışlıq min çəlnişə yol açar. (çəlişə: çəlnişə. təzadda. uyqunsuzluğa. müsibətə). {özənməyə uzmanlığız gərəkməz, yetər görmək bir kərə, düşün qılmaq on kərə. (özənməyə: diqqətli olmağa). (uzmanlığız: ustalığız)}.

bir yalnışlıq min çəlnişə yol açar. (çəlişə: çəlnişə. təzadda. uyqunsuzluğa. müsibətə). {özənməyə uzmanlığız gərəkməz, yetər görmək bir kərə, düşün qılmaq on kərə. (özənməyə: diqqətli olmağa). (uzmanlığız: ustalığız)}.

bir yamana uğraşsan, artıq durma ötüş keç, bir yaxşıya ulaşsan, izlə yolun bırxma.

bir yamanın itgisi yoğar bolsa min eyi. (bir pozuğun ziyanı min yaxcıya bələşər).

bir yamanın itgisi yoğar bolsa min eyi. (bir pozuğun ziyanı min yaxcıya bələşər).

bir yara var yar sarır, bir yara var çağ sarır.

bir yara var yar sarır, bir yara var çağ sarır.

bir yaram var, dərmanı dildə, dilimlə bir söz, söylə dilimlə. (dilimlə: 1. dilim ilə. 1. açıqla).

bir yaşlı min yaşın düşməsin görər. (yaşın: gəncin).

bir yaşlı min yaşın düşməsin görər. (yaşın: gəncin).

bir yaz günü enişdim, bir yaz günü uçuşdum, güz qış günün savırdum, yaza çatcaq sevindim, sevə sevə uçuşdum. (enişmək: doğulmaq). (uçuşmaq: ölmək). (sevə sevə uçuşmaq: sevib doymamışdan ölmək).

bir yol köçən birdə keçməz. (köçən: ölən).

bir yolçusun köçən, könül, umduğunla dəl, bulduğunla gül, evrən dönür səni döndürür, nə kimin üz, nədə kim üzül. (dəl: deyil).

bir yolçusun köçən, könül, umduğunla dəl, bulduğunla gül, evrən dönür səni döndürür, nə kimin üz, nədə kim üzül. (dəl: deyil).

bir, soran yapdı, bir gəzən.

birağız, göydəkini endirər, alağız, əlindəkin aldırar (verdirər). (birağız: sözü bir olan toplum). (alağız: hərəsi bir dambıl çalan toplum).

birağızlı göydən yerə endirər, ikağızlı eldən yada verdirər. (birağızlı: müttəhid).

bırax başqasını düşündüyün düşünsün, düş düşüncə kəndin üçün yetməzmi?.

bırax başqasını düşündüyün düşünsün, düş düşüncə kəndin üçün yetməzmi?.

bırax gedə min gedən, tutun qalsın bir gələn. (yaşam olanla, gələnlə sürür, gedənlə yok). (keçmiş unutulsun, yeni körpülər qurqulunsun, gedən dönmür, gələn qalmır, yaşım keçir, yaşam sürür).

bırax gedə min gedən, tutun qalsın bir gələn. (yaşam olanla, gələnlə sürür, gedənlə yok). (keçmiş unutulsun, yeni körpülər qurqulunsun, gedən dönmür, gələn qalmır, yaşım keçir, yaşam sürür).

bıraxmayıb ağız deyib qulaq duyan sözləri, evlənməyə gözlə seçmə qızları.

bıraxmayıb ağız deyib qulaq duyan sözləri, evlənməyə gözlə seçmə qızları.

bıraq, olmasın olsun, ip incəcikdən qopsun.

biraz doğurluq, biraz uğurluq qalan nəvarki. (doğurluq: doğruluq). (uğurluq: xoş gətiriş).

biraz doğurluq, biraz uğurluq qalan nəvarki. (doğurluq: doğruluq). (uğurluq: xoş gətiriş).

biraz səndən biraz məndən artırırsaq birlik olar üz gülər.

birbirini yeyənlər, bölüşəməz bir dağı, birbirini sevənlər paylaşırlar bir dalı.

birbirizə yağıqmayın, yaxının. (- yağıqaq: yaltanmaq. - yaxınmaq: yanmaq).

birbirizə yağıqmayın, yaxının. (yağıqmayın: yaltaqlanmayın).

birbirizlə sıxışın dedim, sikişin ki yox.

bircə yalan yüz doğruyu paslatır.

bircə yalan yüz doğruyu paslatır.

birə başqasının, sapına (ipinə. çörəyinə. hesabına) yaşar.

birə gövdəsinə görə sıçrar.

birəgi yumruğun yemiyən, öz yumruğun dəmir sanır.

birək, mindər. {bir ək, min dər. (buğda)}.

birəvgə vermə sözün verir elə. (birəvgə: birinə).

birəvnin qızı xallı, götü ballı, atı yallı görünər. (birəvnin: birinin. bir kimsənin. özgə birinin).

birəvnin malı dadlı gəlir. (birəvnin: birinin. bir kimsənin. özgə birinin).

birəyə acığlanıb, donun yaxma.

birəyə acıqlanıb, donun yaxma.

birgün belindən gəlirsə daş, yaxın dosdan gəlir arxadaş.

biri aclıq yesiri, biri toxluq əsiri. (yesiri: avarası). (əsiri: tutqunu).

biri aclıq yesiri, biri toxluq əsiri. (yesiri: avarası). (əsiri: tutqunu).

biri başdan ucalır, biri başmadan!.

biri boşuna çənə çalar, biri söyləmədən işin yapar.

biri boşuna çənə çalar, biri söyləmədən işin yapar.

biri boşuna çənə çalar, biri söyləmədən işin yapar.

biri damdan yıxılar baxsızın boynu qırılar. (biri damdan uçar, qarabaxdın boynu sınar).

biri doğan, biri duran, biri doyan yerinə bağlı. (duran: yaşadığı). (yerinə bağlı: yerin bəğənmiş).

biri doğum, biri ölüm, bu iki dünyada qaçılmaz olur. adam səlamın verə verməyəsən, köçüp gedər sənə nə olur.biri doğum, biri ölüm, bu iki dünyada qaçılmaz olur. adam səlamın verə-verməyəsən, köçüp gedər, sənə nə olur.

biri döğülər, mini döğünməz, mini döğülər, biri döğünməz. (döğülər: vurular. kötəklənər) (döğünməz: narahat olmaz. inciməz).

biri düşdüyündən çəkir, biri seçdiyindən.

biri düşdüyündən çəkir, biri seçdiyindən.

biri edindiyin sevər, biri sevdiyin edər. (edindiyin: qazandığın).

biri əsir, biri kəsir, yersiz qalır yesir.

biri gedər sevinər, biri gedər sevindirər, biri gedər üzər, biri gedər üzünər.

biri gəlir biri gedir, yüzün istir birin elir.

biri gəzər, biri yazar, biri gülər, biri ağlar.

biri gəzir, biri yazır.

biri görənin qılar, biri bilənin.

biri gündən günə qorlanır, biri gün keçmədən korlanır. (qorlanır: ışıldanır). (korlanır: solur. pozulur).

biri gündən günə qorlanır, biri gün keçmədən korlanır. (qorlanır: ışıldanır). (korlanır: solur. pozulur).

biri gündən günə qorlanır, biri gün keçmədən korlanır. (qorlanır: ışıldanır). (korlanır: solur. pozulur).

biri xandur çox barı, biri yaluq yox varı, barın başın yeyib keçər bu evrən. (barın başın: hamının başın).

biri itdi biri bitdi.

biri itdi, biri bitdi.

Biri itmeyince biri bitmez. (Gunay IR).

biri izlir, biri bizlir.

biri kefi çəkir, biri yaşadır, biri yaradır (barısına aşk olsun).

Biri korpu tapmir kece, biri su tapmir kece. (Gunay IR).

biri köprü salar, mini keçər, bir adam quyu qazar, mini suyun içər. (bir adamın qazdığı quyu, minlərin su ilə doyuyur).

biri qaqılır, biri qalxılır. (biri çıapılır, biri qaldırılır).

biri qamuya, qamu birə. (qamu: hamı).

biri qantarla, biri qan tərlə yapar dünyasın. (qan tərlə. çətinliklə. çox çalışaraq).

biri qazar quyu, minlər içər suyu. (quyunu biri qazar, suyunu minlər içər).

biri qılınar sana mindirir, biri yavçalar sandan endirir. (san: ad. şöhrət). (biri iş görər ad gətirir, biri sarsağlar (yavçalar) ad batırır).

Biri mine baglidir, mini de bire. (Gunay IR).

biri naxırda, biri axırda. (biri naxurda, biri axurda). (naxır: qaramal, yekə baş mal sürüsü). (demək ikisidə bir əki təbiyəni götürüb. poxoğlu dədəsinə çəkər).

biri ocaqda, biri qucaqda.biri ortadı, sağda kəsir, solda.

biri ortadı, sağıda kəsir, soluda.

biri ölümü, gözilə görür, biri, ölüm gözilə görür, biridə, ölümü gözündə görür.

biri ölür könüldə yatır, biri ölür gömürdə batır. (gömürdə: sində. qəbirdə).

biri özün, biri ağlın, biri varın, biri baxdın itirir.

biri özündən, biri ağlından, biri varından, biri baxdından olur. (olub, olur, olacaq).

biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim. (sarınır: . yoğunur. geyinir). (sağılır: soyunur). (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). ( sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

biri savaşır (çalışır) yaşamaq üçün, biri yaşayır (çalışır) savaşmaq üçün.

biri su içir, biri buz yalır.

biri susatır, biri su satır. (iş birdirlər).

biri təpər, biri qapar, biri yapar, biri tapar, evrən birində qalmaz.

biri tox, mini ac, doğal yasa belədir, bəğənsənda budur, bəğnməsəndə!.

biri tülkü, biri quyruğu.

biri tüpürsə bir olar, el tüpürsə, göl olur.

biri üçün bir qazan asılmaz.

biri üçün dəlirmək, ən pis qılıq bir 'kişi dişi' üçün.

biri üçün olmayınca olmayır, dolmayınca dolmayır, biri üçün solmayınca solmayır.

biri var qılışdan qan silir, biri var qılışla qan selir (tökür).

biri var qılışdan qan silir, biri var qılışla qan selir (tökür).

biri var qocaldıqca köpəyə dönür, biri var ipəyə.

biri var qoşuyla yaşır,biri var qoşu yaradır, biri var qoşuq yaşadır. (qoşuq: qoşuy: qoşu: şeir).

biri var ölüm gəliri, biri var ölüm gətirir.

biri var özü yaman, biri var adı yaman.

biri var yaranı düzətir, yarıya duzatır.

biri var, özü qadın, biri var, adı qadın.

biri yaşamaqdadır, biri yaşamaq dadır.

biri yaşamla durur (yaşır), biri yaşamda durur (qalır).

biri yaşamla durur (yaşır), biri yaşamda durur (qalır).

biri yatdı durmadı, biri otdu qalxmadı.

biri yeyər, biri baxar, qiyamət onda qopar.

biri yiyər, biri baxar, qiyamət onda qopar.

biri yükün sarır, biri yükün sağır. (sağır: sarığın, ipin açır).

birikən qırxlar, biriklər yıxar.

birin alan yüzün gözlər. (poxtamahlıq: yekə tamahlıq).

birin bəy edər başından yağan, minin ağladar, ağçıya yavan, çaman dünya, yaman dünya. (çaman: çalaman. şıltaq). (yavan: möhtac).

birin birin min bolur, dama dama göl bolur.

birin danan, minində danar.

birin kəmsidər, birin kansıdar, birin xamsıdar, varı yoxu yalan dünya. (kəmsidər: kiçik tutar). (kansıdar: böyük tutar). (xamsıdar: yorar).

birin ömrü yarı puç, birin ömrü barı puç. (barı: hamısı).

birin ötən su arxdan, mində sonra ötər su. (bir su ötgən arığdan, minğ yıldan sonğ da su ötər). (bir kərə su axan arxdan, genə günü gələr axar su). (uzaq olsada devran dönür, gəzək genə bizə düşür. (gəzək: sıra. novbət). (olasıya görə, bir kərə olan nərsə, min kərə ötsədə, minincidə olasıdır, mümkündür). (olasıya görə: ehtimalata görə).

birin ötən su arxdan, mində sonra ötər su. (bir su ötgən arığdan, minğ yıldan sonğ həm su ötər). (bir kərə su axan arxdan, genə günü gələr axar su). (uzaq olsada devran dönür, gəzək genə bizə düşür. (gəzək: sıra. novbət). (olasıya görə, bir kərə olan nərsə, min kərə ötsədə, minincidə olasıdır, mümkündür).

birin, nəyi sevmək, gözlənilməzdən özün onda görməkdir.

birinci aldanışın suçu (günahı) aldadandadır, ikincisi aldananda.

birinci kərəm qılınan yanlıq aldanmaqsa, ikinci kərə aldırmaqdır. (yanlıq: yanlışlıq. iştibah) (aldanmaqsa: kırıxmaqsa) (aldırmaqdır: təslim olmaqdır).

birinə gülmədən tınqar, sanada gülənlər olar. (tınqar: sınqar. çəkin).

birinə güvənən, kəndin aldatır, güvəndirən, dosdun.

birinə güvənən, kəndin aldatır, güvəndirən, dosdun.

birinə həmməşə yalan demək olar, bıraq hamıya həmməşə yok. (bıraq: ama).

birinə inanmaq yeğdir, heç kimə inanmamaq, səfehlik.

birinə oracan yaxşılıq eylə ki, pisliyinə tabın olsun.

birinə sır açılmaz, açılsada qaçılmaz.

birini alçaq, birini qolçaq, kənidini ulcaq görmə.

birini alçaq, birini qolçaq, kənidini ulcaq görmə.

birinin adı var, birinin dadı.birinin adı var, birinin dadı.

birinin kökü yerdə, birinin gözü, ağacın kökü yerdə, adamın gözü.

birinin qadını özgəsinə qız görünür.

birinki ona, onunku minə, mininki evrənə dəğər. (dəğər: yetişər. caylanar. yayılar).birisi köprü salar, min biri keçər.

birisi körpü salar, min biri keçər.

birisi öclə yanır, öclə yaşır, birisi öcün savır, öcdən qaçır.

birisi öclə yanır, öclə yaşır, birisi öcün savır, öcdən qaçır.birisi toxmaq, birisi çüy, birisin alda birisin döğ.

birlə (bahəm) yaşamın dadın ''yalnız'' qalan bilər.

birləri sən yığ, minlər kəndi gəlir.

birləri sən yığ, minlər kəndi gəlir.

birləşən, düzülər, birləşməyən, üzülər.

birləşmək başlanqıcdır, birliyi sürdürmək gəlişmək, birlikdə çalışmaq başarıdır.

birləşmək başlanqıcdır, birliyi sürdürmək gəlişmək, birlikdə çalışmaq başarıdır.

birlik qazan, bəylik apar!.

birlik qazan, bəylik apar!.

birlik qazan, bəylik apar.

birlik qurmaq başlanıv, birlin sürmək gəlişiv, birlin çalmaq başarıv. (başlanıv. başlanğıc). (birlin: birlikdə). (çalmaq: çalışmaq. əlləşmək). (başarıv: nailiyyət).

birlik qurmaq başlanıv, birlin sürmək gəlişiv, birlin çalmaq başarıv. (başlanıv. başlanğıc). (birlin: birlikdə). (çalmaq: çalışmaq. əlləşmək). (başarıv: nailiyyət).

birlik sözdə isə baş kitirir, işdə isə iş bitirir. (baş kitirir: qafa qabardır, yozdurur).

birlik sürünü qorur, qurtları yorur.

birlik sürünü qorur, qurtları yorur.

birlik tapan baş olur.

birlik yoxsa sürü qalmaz, birlik olsa el dağılmaz. (birlik: ittihad).

birlik, bəylik deməkdir.

birlik, qıyaşsız olmaz. (qıyaş: qıyşı. (< qıymaq). birbirinə qıyma işi. güvəniş. e'timadlaşış). .

birliksizin son durağı batqalıq. (birliksizin: nifaq. iftiraq). (batqalıq: bataqlıq. sınma. iflas. şikəs).

bit bazarı od tutmaz, ürək daşlı, əl tutmaz. (ürək daşlı: daş ürək).

bitdim deyə bu sözləri duymuşam, daş basıban sinəm üsdə durmuşam.

bitdim deyə bu sözləri duymuşam, daş basıban sinəm üsdə durmuşam.

bitə bitə bitən bitər: yaza - yaza yazıçı yazar olur.

bitən bitər bir gün. (bitən: gücərən).

bitən gülün çətəni, olan işin nədəni var. (çətən: çitən: tuxum).

bitər yaşam yollar qalar yarımçıq, bəklər yollar igitoğul qutara.

bitgi ösər çiçək açar bar verər, eyku işlər könül açar sağ verər. (eyku: iyi). (sağ: güvən. itminan).

bitib sönməz, dolub doymaz sevən könül yorulmaz.

bitidən qaçmaq olsaydı azrayıl özün gizlədərdi. (biti: pitik. yazı. baxd).

bitikdə yazılan, qazılar bir gün.

bitikdə yazılan, qazılar bir gün. (bitik: pitik).

bitilmişsə yoncası, tikilmişsə torbası, eşşək ölmüş nəyinə.

bitilmişsə yoncası, tikilmişsə torbası, eşşək ölmüş nəyinə.

bitin nəyinə toydu, yas!.

bitirən otu, gurlatın deyil, yağmasa yağış, ot bitən deyil. (gurlatın: guruldama). (bitirən otu, yağan yağmur, göy gurlayar özü başına). (qulaq doldurmaqla, ağz açıb bağırmaqla, iş yeriməz, peşə bitməz, qarın doymaz. işi işləmək, çörəyi dişləmək gərək).

bitirmədən keçmişin, qurulmamış gəlcəyin.

bitirmədən keçmişin, qurulmamış gəlcəyin.

bitirsədə evrən yalan boşuna, evirmə sən onu, yalın boşuna!. (evrən: çevrən. fərlanan. dünya). (evirmə: çevirmə). (dünyananın sonu yalınsa yalan, yaşamın boşdu dolu, səndən asılı).

bitli paxla, kor alıcı gözləyər.

bitli pəxlənin, kor alıcısı.

bitmədən bitir, gedmədən yetir.

bitmədən bitir, gedmədən yetir.

bitmədən yaşam, itmədən dilək, istəyivi sev, könlüvü doyur.

bitməsin bildik ikimizdə, nədən ağladıq içimizdə.

bitməsin bildik ikimizdə, nədən ağladıq içimizdə.

bitməyincə, çıxmaz.

bitməyincə, çıxmaz.

bitməyir könüldə yatan şüvənin, sevilən tezin unutur sevənin.

bitməz işin başına, batır gəlir başına. (iş başlayıb qutarmaq hər kişinin kişi deyil).

bitməz işin başına, batır gəlir başına. (iş başlayıb qutarmaq hər kişinin kişi deyil).

bitməz yoxsa, bitən var.

bitməzin iş, yetməzin barçaq yox. (barçaq: mənzil. məqsəd).

bitməzin yollar qalar geridə, astaca atsan arğımaz qıçın. (bitməzin: sonu görünməz) (qıçın: bacaq).

bitmiş diyə qırma kəndini, ölüm deyu çox qalır hələ.

bitmiş diyə qırma kəndini, ölüm deyu çox qalır hələ.

bitmiş iş gül qoxar. (qolay gələr).

bitsə ömür çıxsa boşa arzular, günüm gecə, gülüm tikən qoxuyar.

bitsə ömür çıxsa boşa arzular, günüm gecə, gülüm tikən qoxuyar.

bittə arvad alıb, onun əlində qalıb. (bittə: bircə. bircə dənə).

bitti artıq deyəbilməyən, günsüz uçar, kəndi bitər. (günsüz uçar: və'dəsiz mahv olur).

biz balığlarız, çayda üzəzrəz, gəlir günü gölə düşüriz.

biz biliriz dostu düşmanı canı, yox edməyə yağunu yolunu tanı.

biz çuvala sığmaz. (saxlanılır, gizlənilir nərsə deyil).

biz çuvalda, ay ətəklə, gizlənməz!.

biz olan yerdə, sən məndə itdin, mən səndə itdim.

biz olan yerdə, sən məndə itdin, mən səndə itdim.biz ondan, yoğurt umarız, o bizdən ayran.

biz yeyib azaltdıq, özü uğurlasun. (uğurlasun: bərəkət versin).

bizdə aldıq inam ilə tovanı huv əlidən.

bizdə soru 'başdan' köçüb, börkə çöküb.

bizdə, başa gələnləri göz görmədi.

bizdən yedi dənin quş, yumurtladı qonşuda, soxlatdılar özgələr, onlar yedi iyi düşdü bizlərə. (soxlatdılar: şişlətdilər. kabablatdılar).

bizə beyni doldurmağı öğrətmişlər, boşaltmağı yok!.

bizə diş biləyən yağunun, yıxılsın yeri yurdu!. (qarqış).

bizə diş biləyən yağunun, yıxılsın yeri yurdu!. (qarqış).

bizə qalan iyi duyqu yaxşı oyu görürəm, -yer üzü yaranmış belə, yaxşı yaman savaşında sürəcək, barça kişi yaxşı olamaz, yaxşılar yaman əlində öləcək. (oyu: düşüncə). (barça: hammı).

bizimki qaltada, sinzinki ortada. (qalta: ambar).

bizlər qaçanı qovmaz, qovandan qaçmaz.

bizlər ötünlü buta, təki, butun dursun!. (ötünlü: köçəri, keçəri, ölümlü, müvəqqəti duran) (buta: qol. dal. bir bütünə bağlı). (butun: bodun: el. millət).

bizlər sevi yolçusu yox dilənçisi. (sevi: məhəbbət. mehribanlıq. eşq).

bizlər yedik azaltdıq, tanrı özü bolatsın. (qonaqlıqda).

bizlər yol yoruruq, yollar bizi yoramaz!.

bizlərdə soru 'baş' deyil, 'papaq'dır.

bizlərdən kimlərinə sevmək uzaq ada, biz yelkənsiz qayıq, qaçsaqda gecik qalırıq. (gecik qalmaq: yubanıb çatmamaq) (söğgüdən (nifrətdən) hamıya pay düşsədə, sevgi hamılıq deyil).

bodun sağ olsun, yeməyə aşı olsun, atmağa daşı, oymağa başı olsun!. (oymağa: düşünməyə). (bodun= ilgə. elgə. millət).

boğaz gecə, açar səhər. (boğaz: boylu. hamilə).boğaz gecə, açar səhər. (boğaz: hamilə).

boğuc alar üzəni. (boğuc: girdab).

boğular kəndi qınında umudum yox oyana, görə bilmirsə biri özgələrin dünyasın.

boq görməyən sıçdığını boq sanar, asda usda düz gedən, yaşar sürər yorqalar. (boq: pox). (yorqalar: çox qolayına istəklərinə çalışar). (evrənin görgəzdiklərin tam varlıq, tüm varlığın sanma, bətəri var. azdan gedib azışma, çoxdan gedib üzüşmə, güdə görub yürüşmə, uzun görüb büzüşmə. kəndivə güvən, yularlı yürən). (yularlı yürən: ortamı, yoxlamı tut. toxdan, kontrol ed. e'tidalı saklan).

boq olan yerdən sinək uzaq durmaz. (boq: pox).

bol olan il görünər yağmurdan.

bolan bolar işləyən bular. (olan olar işləyən bular). (hər nə olasına keçir, yalnız diləklilər, arayanlar amaca varır).

bolan olsun, könül olsun. (könül olsun: nuş olsun. kefizə baxın). (tanrı başızdan töksün, löküz artsın).

bolcaq işə çarə yok, inandınsa kəllə yok. (bolcaq: olcaq. olacaq).

bolcaq işə çarə yok, inandınsa kəllə yok. (bolcaq: olcaq. olacaq).

bolcaq oğlan işindən, bolcaq gəlin kipindən. (kipindən: sifətindən).

bolcaq oğlan işindən, bolcaq gəlin kipindən. (kipindən: sifətindən).

bolçuluqla saçaq yapar nən (nənğ) tökər, könlü yalı ısığ alar malından. (bolçuq, səxi kişidən söz gedəndə deyilir). (bolçuluqla: covmətliklə. səxiliklə) (saçaq yapmaq: süfrə sərmək). (nənğ: ne'mət). (könlü yalı: ürəyicə). (ısığ almaq: faydalanmaq).

boldaçı bizov, öküz ara bəlgülü. (boldaçı: olcası. dolcası. gəlişən).

bolluq dilə, bol olsun, korluq dilə, kor olsun. (verən əllər boş qalmaz). (ağzı uğra aç).

bolluq dilə, bol olsun, korluq dilə, kor olsun. (verən əllər boş qalmaz). (ağzı uğra aç).

bolluq olsun çox olsun, burdan qalan uğr (xeyr) olsun.

bolluq yaşam, sevgi yoxsa daşa dəğsin.

bolluqda ələ baxan olmaz.

bolluqda toxalmayan, qıtlıqda acından ölər.

bolunca haralardan gəldiyin düşün, hara çatcağın yox. (bolunca: həmmişə).

bolunca haralardan gəldiyin düşün, hara çatcağın yox. (bolunca: həmmişə).

bor olmadan sirkənmə. (yoxsa üzüm kişmiş yox, bora yoxsa, sirkə yox). (yaşlıların gedişin yansılayan gənc, yaşsız).

bor olmadan sirkənmə. (yoxsa üzüm kişmiş yox, bora yoxsa, sirkə yox). (yaşlıların gedişin yansılayan gənc, yaşsız).

borc alan ağlar gələr, gülər gedər.

borc alan ağlar gələr, gülər gedər.

borc alanın bir əli kəsildi, borc verənin ikisi. (borc alanın bir əlin kəsiblər, borc verənin iki əlin).

borc alma pis adamdan, dar gündə, pis yerdə istəyər sandan (səndən).

borc almaq, dilənməyə yol açar.

borc gülə gülə gedər, ağlaya ağlaya gələr.

borc gülə-gülə gedər, ağlaya-ağlaya gələr.

borc qışlıqda. (vəzifə sərbazxanada olar).

borc verən əl öz yiyəsin yandırar.

borc verməklə, yol yeriməklə bitər.

borc, köhnəlmir.

borc, verməklə. yol, yeriməklə bitər.

borclun olsun, borclu olma.

borclun olsun, borclu olma.

borclunun üzü qara, aclığın gözü qara.borclunun üzü qara, aclığın gözü qara.

borcu varsa bir kişinin kişiyə, sayqı dəğər biçməyidir son sana. (son sana: son sözdə).

borcverməyi bacarmyan, borclu düşər. (borcverməyi: borcverməyi: vaz keçməyi).
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə