Aban aban iş olmaz, bəsləməsən qız olmaz


Bir çiçekle yaz gelmez. Bir işte küçük bir belirti ile sonuca ulaşılamaz. İkinci anlamı bir hanımla bir ömür çekilmez. (Bayram Özdemir)Yüklə 4.96 Mb.
səhifə8/48
tarix22.10.2017
ölçüsü4.96 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   48

Bir çiçekle yaz gelmez. Bir işte küçük bir belirti ile sonuca ulaşılamaz. İkinci anlamı bir hanımla bir ömür çekilmez. (Bayram Özdemir).


bir çiçəkdən ilan çəkir ağı olur, arı çəkir bal olur.

bir çiçəkdir düşübdür ələ, suvarıb, becərib, qoruya bilsən, tez dönər tikana bu incə çiçək, saymayıb, tullayıb, bağbana gülsən. (yaşam\sevgi\dil\inanc\güvənc. üzrə deyilib).

bir çiçəklə yarmaz yaz.

bir çiçəklə yarmaz yaz.

bir çiçəklə yaz çıxmaz, könül varsa ev yıxmaz.

bir çiçəklə yaz çıxmaz, könül varsa ev yıxmaz.

bir çındırı ya sindir ya sındır ya at. (çındır: 1. diş kəsmə qarın açmaz tikə. 1. çətin soru).bir çıraq ışığına yüzlər oturur.

bir çıraq ışığına yüzlər oturur. (bir çıraq ışığına yüz kişi oturur).

bir çirkinlə gülilsən, bir gözəllə ağlama. (gülilsən: gülə ilsən. gülə bilsən).

bir çirkinlə gülilsən, bir gözəllə ağlama. (gülilsən: gülə ilsən. gülə bilsən).

bir çivi düşəli taxa düşdü, taxa düşəli, bir at düşdü, at düşəli, bir igid düşdü, igid düşəli, bir döğüş batdı, döğüş batalı, bir ölkə batdı, həpsinə ucub tosun çiviçi. (tosun: naşı. iş bilməz). (ucub: nədən. bais).

bir çividən hər nə gəlsə asılmaz.

bir çividən hər nə gəlsə asılmaz.

bir çoxluğun başbiləni keçi olsa.

bir çörək, doqquz ac, orda durma ordan qaç.

bir çörək, doqquz ac, orda durma, ordan qaç.

bir çörəyin, həm acıyam, həm toxu.bir çörəyin, həm acıyam, həm toxu.

bir dağ yıxılar min dərə dolar.

bir damıcıq yaşsan gözümdə sən, səni itirməyim deyə ağlamam gəlməz.

bir damıcıq yaşsan gözümdə sən, səni itirməyim deyə ağlamam gəlməz.

bir damla durar bir tona ülgü. (ülgü: nimunə).

bir daşda iki quş, həm fal, həm tamaşa.

bir daşdan duvar olmaz, bir qoyundan sürü.

bir daşdan duvar olmaz, bir qoyundan sürü.

bir dədə qırx oğlu dolandırar, qırx oğul bir dədiyə ağrınar. (ağrınar: çətinlik çəkər).

bir dəğişik yolun var, bir dəğişik amacın, bir amaca hər yol ilə çatılmaz.

bir dəğişik yolun var, bir dəğişik amacın, bir amaca hər yol ilə çatılmaz.

bir dəli qaçınca, ağılsızlar dalıca düşər.

bir dəlinin sözünə, min ağıllı cəvaba yığışar.

bir dənədir evrəniz, çox dəğişir çevrəniz.

bir dərinin içində, qoyun nəçə kərəm səmirər, nəçə kərəm azırar. (azırar: arıqlar) (yaşam bir ox üsdə, bir havada dönməz).

bir dəyqə, sonradansa, bir saat, qabax yeğdir.

bir dili otuz iki qapı qorur. (otuz iki qapı: dişlər).

bir dinək künc tapılsa gözəlim bizlər üçün, açılar aydına güllər təki hər bircə düğün.

bir dinək künc tapılsa gözəlim bizlər üçün, açılar aydına güllər təki hər bircə düğün.

bir diri min ölü yuğar.

bir diri min ölü yuğar.

bir döngədir hər ölüm, dönməsi yoxdur onun.

bir durumun ağırlığı nədirsə, ağır işlə çönər olar yummuşaq.

bir durumun ağırlığı nədirsə, ağır işlə çönər olar yummuşaq.

bir düşən şaşı, iki düşən kor. (şaşı: çeri).

bir düşən şaşı, iki düşən kor. (şaşı: çeri).

bir edənin daşı min oxanın başın əzər. (oxanın: oxuyanın).

bir el ki dosluğun (dosların) dərəkin bilmiyə, pis günə qalar.

bir elin qeyrəti olsa dilini saxlamağa, üzləşənməz ol ilə yer üzü birləşmiş ola.

bir elin qeyrəti olsa dilini saxlamağa, üzləşənməz ol ilə yer üzü birləşmiş ola.

bir elin olmasa qeyrət qoruya öz dilini, dura bilməz ayağa yox olacaq, tez geci var.

bir elin olmasa qeyrət qoruya öz dilini, dura bilməz ayağa yox olacaq, tez geci var.

bir eşşəyi suya çəkə bilərsin, bırak su içirənməsin. (bırak: aça).

bir eşşəyi suya çəkə bilərsin, bırak su içirənməsin. (bırak: aça).

bir əl əkər, iki əl biçər.bir əl əkər, iki əl biçər.

bir əl ilə qarpız tutulmur, bıraq bir dil ilə minlər baş dolandırılır. (bıraq: ama).

bir əli yağda, bir əli balda.

bir əlin gücü çoxdu, qalıb kim vura, hara vura, harda vura, necə vura.bir əlin gücü çöxdu, qalıb kim vura, hara vura, harda vura, necə vura.

bir əlin nəsi var, iki əlin səsi var.bir əlində od olsa, bir əlində su olsun.

bir əlində od olsa, bir əlində su olsun.

bir əllə vurur, bir əllə tutur.

bir əllə vurur, bir əllə tutur.

bir fikirləşmə var birdə fikir eşmə. hər ikisi yerində xoşdur, fikirsiz beyin boşdur. (fikir eşmə: fikir toxuma).

bir gəmiyə, iğnə boyda bacadan su dolar.

bir gölün suyu, bir dibin qolu olmaq . (bir kökdən, qılığdan xuydan olan).

bir görən gözü min duyan qulaq dəğişməz.

bir görən tanış, iki görən biliş. (bir görüş, bir kor biliş).bir görmək, min eşidi basar.

bir görüş, bir kor biliş.

bir görüş, min eşidi basar.

bir göz ağlasa, beyləki göz gülməz. (beyləki. bu biri. o biri).

bir göz görəni iki qulaq dananmaz.

bir gözlü bir qulaqlı olasan, yalğuz qalmayasan.

bir gözlü elgə barırsan, bir gözüvü qısıb yür.

bir gözün gördüyü iki qulağ eşitdiyindən basar.

bir gül açmış yaz olmaz.

bir gül açmış yaz olmaz.

bir gül bilən yaz olmaz, bıraq qışı qorxudar. (bıraq: ama).

bir gül üçün minlər tikən su içər.

bir gül üçün minlər tikən su içər.

bir gülə su ver, min tikən su içər.

bir gülə su ver, min tikən su içər.

bir gülüşlə dosd olmaz.

bir gülüşlə dosd olmaz.

bir gün açar, bir gün solar.

bir gün dəğər işizə, dadı gələr dişizə.

bir gün doğur, bir gün toxur, bir gün soxur, bir gün sökür, yalan dünya, verməmişin alan dünya.

bir gün gəldik, bir gün getdik, bilib bilməz nələr etdik.

bir gün gələn, günlər qalır, bir gün gedir.

bir gün gələn, günlər qalır, bir gün gedir.

bir gün gələr, güller gülər, ərkin bilməz, ərkin bilər! (ərk: ixtiyar. güc. qiymət. qədir).

bir gün gəli qan utturan, qan utar.

bir gün görüşən bir gün ayrılar.

bir gün qalmaq yalquzaq, yaramamış kimsəyə, qaraçular yığnaşar, yalquz qalsa baş çevrəvə.

bir gün tez əkən, yeddi gün tez biçər.

bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.

bir gün yapar, bir gün qalar, atlı atlıya çatar.

bir gün yubatsan, on gün uzanacaq.

bir günlük yol üçün, üç günlük azıq al.

bir günü sarılan boyun, indi olmuş ağulu ilan, gözüm görmək istəməz belə, keçən keçib, olubdu olan.

bir günün dinc alan yazın. , on günün ac qalar qışın. (dinc alan: yatan. işləməyən).

bir günün dinc alan yazın. , on günün ac qalar qışın. (dinc alan: yatan. işləməyən).

bir havadan solurduq, bir odada yaşırdıq, toxnuşmağa bir dünyaca uzaqdıq.

bir havadan solurduq, bir odada yaşırdıq, toxnuşmağa bir dünyaca uzaqdıq.

bir il aldanmaqsansa, bir gün düşünmək yeğ.

bir il oğurluq edən, min il qazılıq edər.bir il oğurluq edən, min il qazılıq edər.

bir ilişgi, nərsənin sonu, sanılmaz nərsələrin başlanqıcıdır. unutma, yaşam bir başdan BOĞUR min başdan DOĞUR!!!. bir dos batar, mini qalxar, biri gedər mini gələr.

bir iş basar min sözü.

bir iş basar min sözü.

bir işdə durmaq, işini qurmaq deməkdir. (bir işdə durmaq: dirəniş). (damcı ''damar damar'' daş dələr).

bir it hürməgilən bir kərvan geri dönməz.bir it hürməgilən, bir kərvan geri dönməz.

bir itin dosluğu, bir dosdun itiligindən min yaxşı. (itiligindən: itligindən).

bir itin dosluğu, bir dosdun itligi.

bir keçidir, sürünü sürən, keçisiz, sürü qalmamış. sən ol keçi, sürünü sür, sürüdən ayrılan, gücü almamış (qalmamış). (necə ki, bir ambar benzin, bir qığılcım önündə gücsüz, bacarıqsız, alız qalır. tarix boyuda, kimsə öndə olmayınca, axın, təprəş (hərəkət) olmamış). (tarixi, kişilərin tutquları, keyişləri, kişləri etgilir).

bir kəndini dəğişmə istəyi, min dünyanı dəğişmə istəyinə dəğər.

bir kərə ilanla çalınan, yaşam boyu kəndirdən qorxar.

bir kərə sınanı min kərəm sınama. (çox qurcalama).

bir kərə yatıb qapında sənin, dəyər dəyməzinə vermə dünyanı!.

bir kərəmin yaşırsan, baş könüllə olmasa, artığın. (bir kərəmin: bircə kərə).

bir kərəmin yaşırsan, baş könüllə olmasa, artığın. (bir kərəmin: bircə kərə).

bir kəsin işinin uvatlığı, umatlığı başqalarının yavatlığındanda etgilənir. (yetərsizlik başlarda yetərlilik başımda, qovuşursa bir yerə, çatar işim göylərə). (oyaq biri, yuxuda biri, aparar iti).

bir kişi, görər işi. yerində susar, yerində bağırar, yerində çağırır, yerində qaqırır, yerində keçir, yerində qırır, kəndinə uyğun yerində durur.

bir kitozdan söz qopuşdu, elim eldən pozuşdu. (kitozdan: ikiüzlü. qarıştırıcı. munafiq).

bir kölgə var ürək görsə sərinər, bir kölgə var görsə ürək döğünər. (sərinər: dincənər).

bir könlü qırmadan ön, ərkinki içində sən yoxsan. (ərkin: mütməin ol. işən. arxayın ol).

bir könül üç açar. -sevmək sevinmək sevilmək.

bir küddə ki yoxdur beyin, ötür otlasun az deyin. (küddə: axmaqda).
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   48


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə