Yol müDÜRÜ, yol müDÜr yardimcisi, yol baş kontrolöRÜ VE YOL kontrolöRÜ, yol bakim onarim müDÜRÜ, yol bakim onarim şEFİ, aplikasyon şEFİ, kaynak şEFİ, KÖPRÜler şEFİ, tarim şEFİ, yol sürveyani, hat bakim ve onarim memuru, yol ve geçİt kontrol memurununYüklə 233,04 Kb.
səhifə1/5
tarix30.01.2018
ölçüsü233,04 Kb.
#41966
  1   2   3   4   5

105


YOL MÜDÜRÜ, YOL MÜDÜR YARDIMCISI, YOL BAŞ KONTROLÖRÜ VE YOL KONTROLÖRÜ, YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRÜ, YOL BAKIM ONARIM ŞEFİ, APLİKASYON ŞEFİ, KAYNAK ŞEFİ, KÖPRÜLER ŞEFİ, TARIM ŞEFİ, YOL SÜRVEYANI, HAT BAKIM VE ONARIM MEMURU, YOL VE GEÇİT KONTROL MEMURUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA AİT

105 NUMARALI GENEL EMİR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Genel Emrin amacı; Yol Müdürü, Yol Müdür Yardımcısı, Yol Başkontrolörü, Yol Kontrolörü, Yol Bakım Onarım Müdürü, Yol Bakım Onarım Şefi, Aplikasyon Şefi, Kaynak Şefi, Köprüler Şefi, Tarım Şefi, Yol Sürveyanı, Hat Bakım ve Onarım Memuru, Yol ve Geçit Kontrol Memurunun görev yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Genel Emir; Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Yol Müdürlüklerinde görev yapan tüm personelin görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu Genel Emirde geçen ;

Kuruluş : TCDD’yi

TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük : TCDD Genel Müdürlüğünü,

Bölge Müdürlüğü : TCDD Bölge Müdürlüğünü,

ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Yol Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Yol Müdürünün Görevleri

MADDE 4-(1)Yol Müdürü;

a)Kendisine bağlı birimleri denetleyerek görülen aksaklıkların giderilmesi için talimat vermek, diğer Müdürlüklerde gördüğü aksaklıkları ise gerektiğinde tedbir alınmak üzere girişimlerde bulunmak, ayrıca iş özelliği, kapsamı ve Müdürlükler arasında müşterek çözülmesi gereken konularda ilgili birimlerle görüş alış verişinde bulunmak,

b)Yürürlükteki mevzuat ve yeniden düzenlenecek yönetmelik, genel emir ve talimatlar doğrultusunda, seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere alt ve üst yapıyla ilgili her türlü bakım, tamir, onarım, inşa işlerinin, bağlı birimler ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak,

c)Bakım ve yatırım programları ile ilgili, Bölge Müdürlüğü bazında yapılacak düzenlemeleri malzeme, makine ve çalışacak personelin planlamasını yaparak izlemek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

ç)Yolla ilgili tebdil, takviye, yenileme ve makinelerle ilgili bakım, tamir ve yedek parça konusunda, bir program dahilinde temini için gerekli girişimlerde bulunmak,

d)Bakım ve yatırım bütçelerini hazırlamak, izlemek, verilen ödeneklere göre programa uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlamak,

e)İşin özellik ve kapsamına göre birimler arasında memur ve işçi dağılımının tespitini yapmak veya ihtiyaca göre talepte bulunmak,

f)Bakım-onarım ve yatırımlarda, kendisine tanınan yetki dâhilinde, bağlı birimlerine yetki vermek veya bünyesinde bulunan teknik elemanlar marifetiyle işlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

g)Alım Satım İhale Komisyonu, Taşınmaz Mallar Kira Komisyonu, Konut Tahsis Komisyonu, Misafirhane, Yatakhane ve Lokaller Komisyonu, Memur Disiplin Kurulu, İşçi Disiplin Kurulu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu gibi komisyonlara katılmak veya eleman katılmasını sağlamak,

ğ)İşyerlerinin güvenliği konusunda sivil savunma ve güvenlik tedbirleri almak,

h)Hukuki konularda, Bölge Müdürlüğü Koordinesi ile gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ederek, bu hususlarla ilgili gereken her türlü belge ve bilgiyi temin etmek,

ı)Malzeme stoklarını kontrol ederek kayıtlarının sağ1ıklı tutulmasını sağlamak,

i)Yılda en az 2 defa Bölge mıntıkasında bağlı birimlerini turne yaparak denetlemek,

j)Yol alt ve üst yapısına zarar verebilecek veya deraya sebebiyet olacak kusurlarla ilgili olarak gerektiğinde «Tren teşkili, yanlış yükleme, çeken, çekilen araçların belirlenmiş veya belirlenecek kriterler dâhilinde olup olmadığını, sondaj mahiyetinde kontrol ederek, görülen aksaklıkları ilgili Servis Müdürüne bildirmek, ilgili birim1erce gerekli önlemler alındıktan sonra trenin seyrine müsaade etmek,

k)Bağlı birimler vasıtasıyla düzenlenen raporları inceleyerek yapılmasını uygun gördüğü işlerin ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak,

l)Kendi konusunda diğer Kuruluş ve 3 üncü şahıslarla ilgili yazışma, belge, bilgi, proje ve protokolleri Bölge Müdürünün bilgisi dâhilinde hazırlamak,

m)Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ve 3 üncü şahıslarla yapılan veya yaptırılan işlerin, kontrolünü ilgili elemanlara yaptırmak,

n)Yol Bakım Onarım Şefi dâhil üst kademedeki personelin; izin, geçici görev ve vekâlet teminini işyeri amirinin teklifi üzerine onaylamak,

o)Bölge Müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak ile,

Görevlidir.


Yol Müdürünün Yetkileri

MADDE 5-(1)Yol Müdürü,

a)TCDD adına, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 3 üncü şahıslarla yapılacak yazışmaları, Bölge Müdürünün vereceği yetkiler çerçevesinde sözleşmeleri, Yol Müdür Yardımcısı ile birlikte imzalamaya,

b)Her yıl Genel Müdürlükçe belir1enecek yetkiler çerçevesinde döner iş avanslarının alınması ve kapatılmasına,

c)Her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek sınırlar ve yetkiler çerçevesinde alım ve satımlar, ihale, bütçe, avans, hukuki hususları kapsayan diğer işlerde Bölge Müdürünce devredilecek yetkilerin kullanılmasına,

ç)Tabii Afetler, kaza ve hadiselerde Genel Müdürlükçe belirlenecek yetkiler çerçevesinde Bölge Müdürünün onayı ile geçici işçi kontenjanlarının kullanılmasına,

d)Tabii afetler neticesinde seyrüseferi ilgilendiren konularda yürürlükteki yasalar ve tanınan yetkiler çerçevesinde Bölge Müdürünün onayı ile proje hazırlamak, hazırlatmak, ihale yapmak ve 3. şahıslardan araç kiralamasına,

e)Deray, Tabii afet, yangın, kaza ve hadise gibi seyrüseferle ilgili aciliyet arz eden durumlarda Bölge Müdürünün onayı ile görevlendirilen personelin karayolu ile seyahatlerinin sağlanmasına,

f)Yol Müdürlüğü demirbaşındaki araçların görev emirlerinin onaylanmasına,

Yetkilidir.

Yol Müdürünün Sorumlulukları

MADDE 6-(1)Görevlerini zamanında kanunlara, mevzuata ve bu Genel Emir hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı, Bölge Müdürüne karşı sorumludur.
Yol Müdür Yardımcısının Görevleri

MADDE 7- (1)Yol Müdür Yardımcısı;

a)İşin önemi kapsamı ve uzmanlık alanı dikkate alınarak Yol Müdürünce yapılacak dağılıma göre kendisine bağlı birimlerin planlamalarını, çalışmalarını yapmak, yaptırmak, izlemek, denetlemek ve sonuçlandırmak ve gelişmelerin ve sonucundan Yol Müdürüne bilgi vermek,

b)Yol Müdürü tarafından devredilen görevleri yapmak ve sonuçlandırmak, sonucundan Yol Müdürüne bilgi vermek,

c)Gerek taşra merkez birimlerinin ve gerekse taşra teşkilindeki yol ve diğer sabit tesisleri, turne şeklinde veya noktasal olarak kontrol etmek, eksiklik ve aksaklık var ise ilgili birimler ile koordineli olarak giderilmesini sağlamak, işyeri birimlerinin yetersiz kaldığı kısımlarda önlem almak, işin yapılması için makine, personel ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,

ç)Bölgesinde oluşturulan komisyonlara katılmak,

d)Kendisine bağlı bulunan birimler arasındaki koordineyi sağlamak,

e)İşlerin tekniğine ve mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamak,

f) 630 No.lı Tamim gereğince kaza ve olaylarda kendilerine verilen müşterek tahkikatı zamanında yapmak

g)Bakım ve yatırım programlarının hazırlanmasını sağlamak, yatırım ve bakımların tekniğe ve mevzuata uygun şekilde ve süresinde bitirilmesi için takip ve incelemeler yapmak ve sonuçlarından Yol Müdürüne bilgi vermek

ğ)Yılda en az 2 defa Bölge mıntıkasında turne yapmak,

h)Bölge Müdürlüğü mıntıkasında yapılacak yol yenilemesi işlerinde gerektiğinde poz amiri görevini yürütmek ile

Görevlidir.


Yol Müdür Yardımcısının Yetkileri

MADDE 8- (1)Yol Müdür Yardımcısı;

a) Yol Müdürü’ nün kendisine verdiği yetkilere sahip olup bu yetkilerini mevzuat ve emirlerin tayin ettiği sınırlar ve usuller çerçevesinde kullanmaya,

b)TCDD adına diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile üçüncü şahıslarla yapılacak yazışmalarda ve Bölge Müdürünce verilecek yetkiler çerçevesinde sözleşmeleri Yol Müdürü ile birlikte imzalamaya,

Yetkilidir.


Yol Müdür Yardımcısının Sorumlulukları

MADDE-9 (1) Görevlerini zamanında kanunlara, mevzuata ve bu Genel Emir hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı, Yol Müdürüne karşı sorumludur.
Yol Başkontrolörü ve Kontrolörünün Görevleri

MADDE 10-(1) Yol Başkontrolörü ve Yol Kontrolörü,
a) İdari Yönden;

1) Yol Başkontrolörü ve kontrolörler; Yol Müdürlüğü merkezinde bulunduklarında, Yol Müdürü veya yardımcısı tarafından kendilerine havale edilen görevleri ile ilgili önemli olan

evrak, dosya, plan ve sair işleri inceleyerek sunmak, hazırlanan raporlar ile herhangi bir sorguya verecekleri karşılıklar veya derkenarlar gibi bütün haberleşmelerden de Yol Müdürüne veya yardımcısına bilgi vermek,

2) Genellikle işler hakkında yapılan incelemeye dayanarak, yapılması gereken hususları raporlarında bildirmek,

3)Derayman, heyelan, sel tahribatı, kar fırtınası ve benzeri olağan üstü hallerde arıza yerlerine gidişlerinde Bölge Müdürü tarafından görevlendirildiklerinde, (acil ve zorunlu durumlar dâhil) olay yerine ilk vasıta ile (Demiryolu-Karayolu) giderek, durumdan telle Bölge Müdürlüğüne bildirmek ile

Görevlidir.


b) Teknik Yönden;

1) Gerek planlı yatırımlarda ve gerekse arızalı durumlarda, mıntıkada demiryolu üst yapısı ile yatırım ve bakım işlerini, keşif ve projelerini, Yol Bakım Onarım Müdürlüklerinden gelen teklifleri teknik büro ile beraber tetkik etmek,

2) Programa alınan ve ödeneği verilen işlerin bitirilmesini takip ve kontrol etmek,

3)Denetim sırasında mıntıkada meydana gelen veya tedbir alınmaması durumunda olabilecek hadiselere karşı alınacak önlemleri raporunda bildirerek, konu, branşı dışında kalıyorsa, uzmanınca görülmesini temin amacıyla, rapor etmek,

4) Sorumluluk alanındaki bütün köprü, menfez, tünel, yarma, dolma, tahkimat ve istinat duvarları gibi altyapı bölümlerini ve üst yapının hal ve durumlarında, incelenmesi gereken bir değişiklik meydana geldiğinde, turnelerinde kontrol etmek, görüşlerini raporlarında bildirmek,

5) Yol kontrolörleri sorumlu oldukları Yol Bakım Onarım Müdürlüklerinin mıntıkaları dâhilinde bulunan köprü ve menfezlerin yürürlükte olan mevzuatlar çerçevesinde yapılması gereken muayenelerinin düzenli bir şekilde yapılmasını ve muayeneler sonucunda tanzim edilen 1451 ve 1452 modellerin tanziminin kontrol edilmesi ve bu konuda oluşan aksaklıkların Yol Başkontrolörü ile müşterek olarak yılda iki kez (en geç yılın Haziran ve Aralık ayları sonuna kadar) düzenlenecek bir rapor ile Yol Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak.

6) Turneleri sırasında her iş yerinde durarak, yapılan işlerin verimini, ödenek ve fiziksel gerçekleşmeyi karşılaştırmak, giderilmesi gereken kusur ve eksikler varsa teknik sebebiyle anlatarak uygulanması gereken yeni şekilleri raporunda bildirmek,

7) İşyerlerince yapılan yol bakım işlerinin gerçekte yapılanla uygun olup olmadığını denetlemek üzere 1488–1409 ve 1508 Modelleri karşılaştırmak ve Yol Bakım Onarım Müdür ve Şeflerinin turne grafiklerini incelemek,

8)Oto turnelerinde gerek gördüğü kesimlerde sondaj usulü, yol geometri parametrelerini (Dever, fleş, nivelman, burulma, ekartman) ölçmek suretiyle kontrol etmek,

9)Bölge Müdürlüğü mıntıkasında yapılacak yol yenilemesinde görev verildiğinde, yenilemenin zamanında ve programa uygun yapılabilmesi için çalışmalarda bulunmak

Görevlidir.
c) Kontrol ve Denetim Yönünden;

1)Yol Müdürlüğünce hazırlanan ve Bölge Müdürünce onaylanan, yıllık turne programına göre altı ayda bir belirlenen mıntıkada turne-denetim yapmak,

(Yol Başkontrolörleri yılda en az iki defa Bölge Müdürlüğü mıntıkasında turne yapacaktır.

2) İşyerlerinde geliştirilen yeni uygulamaların diğer işyerlerine tanıtılmasını, öğretilmesini, bölge mıntıkasında yeknesaklığın sağlanması için yıllık turne programında, mümkün olduğunca her turnede başka bir mıntıkada turne-denetimi yaparak, turneye başlamadan o işyeri teftiş defterine bir önceki denetimde yazılmış hususlara bakarak, turnesinde bunlarla ilgili yapılan çalışmaları da tetkik edip raporunda bildirmek,

3)Yukarıdaki 1inci alt benddeki programlı turneler dışında Yol Müdürünün, yardımcısının veya Bölge Müdürünün gerek gördüğü zamanlarda da turne yapmak,

4) Turnelerini lokomotif, poz otosu, mobil demiryolu aracı, oto drezin, yol muayene makinesi ve motorlu drezin ile lüzum görülen yerlerde yaya olarak turne yapmak,

5) Gerek programlı, gerekse görülen lüzum üzerine yapılan turneye çıkmadan önce, amirlerini bilgilendirerek olurlarını almak, göreve gitmeden önce düzenleyecekleri görev kâğıdını Yol Müdürüne yokluğu halinde Yardımcısına onaylatmak,

6) Denetim turnesinde tespit edilen düzensizlikleri o iş yerinin teftiş defterine yazarak iş yeri amirine de yazılı tebliğini sağlayarak turne dönüşü not alınan düzensizlikleri, bir rapor halinde Bölge Müdürlüğüne sunmak, yol servisine bağlı birimlerin dışında kalan diğer servislere ait düzensizlikleri de raporunda ayrıca bildirmek,

7) Her turneden dönüşlerinde ekte sunulan rehber denetim raporuna göre en geç 5 gün içinde raporunu yazarak Bölge Müdürlüğüne sunmak,

8) Denetim raporunda yazılmasına rağmen aynı noksanlıkların iki kez üst üste yapılmadığı tespit edildiğinde olayın takibi için Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

9 Turneleri esnasında Yol servisine ait bir yolsuzluğu öğrendikleri anda hiç vakit geçirmeden “kontrolör” unvanının altındaki personelin sorgularını yaparak, soruşturma raporunu turne dönüşünde vermek, özellikle 1409 ve 1443 Modellerin incelenmesinde görülecek eksiklik, kusur, yolsuzluk ve benzeri durumlardan dolayı sorumluların sorgularını yapmak,

10) Yapacakları soruşturmalar esnasında diğer servis personelinden kadro derecesi 4’ün altında kalan bütün personelin sorgulamasını yapmak (Gar Müdürü, Depo Müdürü, Loko Bakım Atölye Müdürü, Revizörlük Müdürü, Tesisler Şefi vb. altındaki unvanlar), sorgulayamadığı personelin ifadesini almak gerektiğinde durumu Yol Müdürüne bildirmek,

11) Oto turneleri esnasında, turne güzergâhında bulunan iş ve tamirat makinelerinin operatörlerinin tamamının işin başında olduğunu ve 1443 Modellerini kontrol etmek ve makinenin verimini değerlendirmek,

12) Turneleri sırasında, işyerlerinde gerekli demirbaş eşyanın bulundurulup bulundurulmadığını ve bunların işe yarar ve hemen kullanılabilir durumda olup olmadığını kontrol etmek, bu demirbaş eşyalarının onarılmaya muhtaç, kullanılmaz ve dağınık olduğunun görülmesi halinde ilgililerin sorgusuyla Yol Müdürlüğüne bildirmek,

13) Yol Bakım Onarım Müdürü ve Şeflerinin turnelerinde gördükleri noksanlıkların giderilip giderilmediğini bu defterleri kontrol ve tetkik etmek,
14) Yol personelinin mesleki bilgi seviyelerini ölçerek bilgi noksanlığı bulunan personele gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak, kaynak göstermek suretiyle eğitimlerine katkıda bulunmak, daha sonraki turnelerinde aynı personelin mesleki bilgilerini yazılı veya sözlü olarak kontrol etmek,

15) Dikkatsizlikleri dolayısıyla hata yapan personel ile de ayrıca meşgul olarak bunların Kuruluşa kazandırılması için teklifte bulunmak,

16)Hat Bakım Memurlarının 1409 ve 1443 puantaj Modelleri her turnede, en az bir Yol Bakım Onarım Müdürlüğü mıntıkası içinde ad okuyarak kontrol etmek ve Yol ve Geçit Kontrol Memurlarının turnelerine ait 1471 Modeller ve teçhizatı her turnede yer yer sondaj mahiyetinde kontrol ederek, taş düşen ve heyelan eden bölgeler ile livrelerde değişikliğe uğrayan trenlerle sefere konan, seferden kaldırılan trenlerin 1471 Modellere işlenip işlenmediği kontrol etmek,

17) Yol Bakım Onarım Müdürlüğü ve Şefliği merkezlerinde, 4154–4155–1409–1443 Modellerin düzgün işlenip işlenmediğini ve 22 modellere uygun olup olmadığını kontrol etmek,

18) Taahhütle yaptırılan balast sitüasyonlarının ölçü ve hesabını kontrol maksadıyla dolaşmalarında, balast figürelerinin ölçüsü, taşın cins ve evsafı hakkında yerinde incelemeler yapmak,

Balastların; balast vagonu, kamyon veya figüre de teslim alınma durumlarına göre Yol Bakım Onarım Müdürlüklerince, imalat ve tesellümle ilgili olarak önceden gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını, hatta dökülen balastın uygun yerlere dökülüp dökülmediğini kontrol etmek,

19) Her çeşit evrak ve modelleri yaptıkları incelemeden sonra tarih atarak imzalamak ve bu evrak ve modeller bir çok sayfadan oluşmuş ise yalnız sonuncusu imzalayarak, önceki sayfaları da paraf etmek,

20) Seyrüsefer konusunda çok acele ele alınması gereken konularda, gereken tedbirlerin alınması için ilgili işyeri amirini durumdan haberdar ederek, konu hakkında Yol Müdürlüğüne bilgi vermek,

21) Yol Bakım Onarım Müdürlüklerinin her ay bildirdiği yol muayene makinesi arızalarının ıslahını 1409 ve 1488 Modellerden kontrol etmek ile

Görevlidir.


d) Yapacağı Diğer İşler;

1) Bölge Müdürlüğü mıntıkasında meydana gelen kaza/olayların nedeninin araştırılması ve soruşturması amacıyla oluşturulacak kurulda görevlendirilmek,(Ortak soruşturma kuruluna katılan Yol Başkontrolörü

ve Kontrolörü diğer birimlerin elemanları ile beraber soruşturma yapacaktır.)

2) Soruşturma dosyasını en geç 15 günde tamamlamak, tamamlanamayacak ise yazılı gerekçe ile Yol Müdürlüğüne göndermek,

3) Yol Bakım Onarım Müdürlerinin yapacakları soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğinde ve kendilerine Yol Müdürlüğünce yazılı bir emir verildiği takdirde, soruşturmayı genişletmek ve sonucundan Yol Müdürüne bilgi vermek,

4) Gizlilik arz eden tahkikatlar sırasında, gizlilik kuralına kesinlikle uymak, gerekirse tüm daktilo işlerini bizzat yapmak,

5) Yaptıkları tahkikatlar sırasında soruşturmanın selameti için lüzum gördükleri personelin geçici olarak görevden uzaklaştırılması için teklifte bulunmak,

6) Yol Bakım Onarım Müdürlerinin devir tesliminde heyet başkanlığı yapmak,

7) Turnelerinde zaman zaman patlayıcı madde, silah ve bunlara ait tamamlayıcı malzemelerin uygun şartlarda muhafaza edilip edilmediğini ve miktarını kontrol etmek ile,

Görevlidir.


A- YOL KONTROLÖRÜ DENETİM RAPORU ÖRNEĞİDİR.

Yol kontrolörü .................................. nin

............. tarihinde ................. trenle ....................

..............tarihinde .................. oto ile ....................

..............tarihinde ................. tren makinesi ile ............

arasında .................................. mıntıkalarında yapılan kontrol ve denetleme sonucu tespit edilen hususları içerir rapordur.


B- BİR ÖNCEKİ TURNEDE TESPİT EDİLİP ................ İŞYERİ DEFTERİNE YAZILAN HUSUSLARIN GİDERİLİP-GİDERİLMEDİĞİ

Bir önceki turnede

Denetleyen :

Denetleme Tarihi :

(Yazılan işlerin gerçekleştirilip-gerçekleştirilmediği maddeler halinde açıklanacak)

Madde :


Madde :

Madde :


C- BU TURNEDE TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

1) YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESİNDE HATTIN DURUMU

(Hattın genel durumu tespit edilen yol arızaları, alt ve üst yapının durumu, 1499 arıza defteri içeriği ile ilgili inceleme ve geçerlilik durumunun kontrolü, olağan üstü hallerde kullanılacak yedek malzemelerin durumu, ray kırılma olayları, önlemler, Her Yol Bakım ve Onarım Şefliği bölgesinde sondaj usulü ile en az 20 adet contanın kontrolü vb.)

Madde :

Madde :


2) MAKASLAR

(Halen çalışan makasların durumu, yedek makaslar ve yedek makas parçalarının durumu ve makas sicil fişlerinin tetkiki, Makas temizlikleri vb.)

(İstasyon, istasyon yazılacak)

Madde :


Madde :

Madde :


3) HIZ KISITLAMALARI:

(Daima ve geçici hız kısıtlamalarının konulduğu km.ler, tarihi, sebebi, yapılan çalışmalar. Ne zaman kaldırılacağı ve bu konuda karşılaşılan darboğazlar vb.)

Madde :

Madde :


4) RAY KAYNAK ve UKR ÇALIŞMALARI:

(Ne zaman başlandığı, verimi, tekniğine uygun yapılıp yapılmadığı, yapılan-yapılacak kaynak sayısı kırılmalar varmı? İzlenmesi vb.)5) İŞ VE YOL TAMİRAT MAKİNELERİNİN DURUMU:

(Yol Bakım Onarım Müdürlüğünün somluluk alanında çalışan yol tamirat iş makinelerinin geliş tarihi, verimi, programlı çalışıp çalışmadığı, operatörlerin tamamının işin başında olup olmadığı, çalışma için yol kapatma süresinin yeterli olup, olmadığı vb.)

Madde:

Madde :


6) BALAST OCAKLARI

(Bulunduğu km.leri faaliyet durumu, o güne kadar yapılan miktar, yola dökülen miktar, ihtiyaç olan kesimler, Yol Bakım Onarım Müdürlüğünce balast hareketlerinin takibi ve iş katarlarının randımanı etkileyen sebepler, balast grafiklerinin görülmesi, vb.)

Madde :

Madde :
7) SANAT YAPILARIKöprü, menfez, tünel ve diğer sanat yapılarının sicil fişlerinin düzenli tutulup tutulmadığı ve gerekli güncellemelerin yapılıp yapılmadığı.

Hat boyundaki işaret ve uyarı levhalarının durumu ve istasyonlardaki aylık mebani muayene defteri 5521 modellerin kontrolü,

Madde :

Madde :


8) YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRÜ VE ŞEFLERİNİN TURNELERİ:

(Denetim gününden 2 ay öncesine kadar yapılan drezin, makine katar ve yaya turnelerin uygun olup-olmadığı, bu turnelerde alınan notların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, oto ve motorlu drezinler ile sürücülerinin durumu, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri aralığında olmak üzere yılda 2 kez yapılması gereken köprü ve menfez muayenelerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği vb.)

Madde :

Madde :


9) DEMİRBAŞLAR VE MALZEMELERİNİN DURUMU:

(1430 Modellere uygun olup-olmadığı, ihtiyaç veya fazlalık durumu, kestane fişeklerinin muayeneleri, yedek yol malzemesinin durumu, müstehlek malzeme ihtiyaçlara göre talep edilmiş midir. ? Fazlalık var mıdır. ? Demirbaş ve malzeme ambarlarının kontrolü, Yedek yol malzemelerinin korunması vb.)

Madde :

10) PERSONEL DURUMU:

(Mevcut personel ve işçi miktarları, personel eğitimleri, kılık kıyafeti, personel şahsi dosyaları, Yol Bakım Onarım Müdürü hakkında (tahsil, genel durum, idarecilik kabiliyeti.......) kanaat ve düşünce, Yol Bakım Onarım Şefleri, Aplikasyon Şefi, Kaynak Şefi, Köprüler Şefi, Tarım Şefi, Yol Sürveyanı, Hat Bakım ve Onarım Memuru, Yol ve Geçit Kontrol Memuru hakkında kanaat ve düşünce, Personelin yetiştirilmesi için alınacak önlemler ve personelin bilgi durumu vb.)

Madde :

11) 3’ ÜNCÜ ŞAHISLARA YAPTIRILAN İŞLER:

(Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü bölgesinde ihaleye verilmek sureti ile firmalara yaptırılan işlerin yerinde kontrolü ile görülen aksaklıklar)12) ALTYAPI DURUMU:

(Sondaj usulü ile Yol Bakım ve Onarım Şeflikleri bölgesinde en az 10 menfezin genel yapısının ve debuşe temizliğinin kontrolü, kıyı tahkimatlarının, yarma, dolma ve hendeklerin kontrolü)13) DİĞER HUSUSLAR:

(Yol Bakım Onarım Müdürlüğünün sorumluluk alanında sıhhiye gereçleri ve takımlardaki sıhhiye sandıklarının durumu.

Belirlenen turne defteri ve teçhizat durumu

İşyerlerinin ödenek ve kullanım durumları

Yol Bakım Onarım Müdürlüğü bölgesinde fidanların bakım durumu vs.)

Madde :


Madde :

14) BÜRO MUAMELATI:

Belli zamanlarda düzenlenmesi ve gönderilmesi zorunlu olan modeller ve raporlar, yol servisinin kullandığı modeller, defterler hız kısıtlaması defteri, aylık raporlar ve ekleri vs.

Madde :

Madde :


Yüklə 233,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin