Ad ''insa'' industrija satovaYüklə 15.8 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü15.8 Kb.
  Навигация по данной странице:
 • O D L U K U

AD ''INSA'' INDUSTRIJA SATOVA

SEDMA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:898/14

Datum: 19.06.2014. god.

Z e m u n


Z A P I S N I K
Sa SEDME vanredne Skupštine Akcionara – AD ''INSA'' Industrija satova, Tršćanska br.21. Zemun, održane dana 19.06.2014. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama Društva.
Prisutni: Vladimir Pribić, Rakić Ivan Perić finansijski direktor, Ćapin Sandra

SEDMOJ vanrednoj Skupštini je prisustvovalo 1 akcionar sa pravom glasa.


Nakon prebrojavanja prisutnih sa pravom glasa konstatuje se da sednici prisustvuju akcionari, odnosno bili su predstavljeni akcionari sa ukupno 223.586 glasova što čini 75% od ukupnog broja glasova /akcija/ - 298.067 glasova /akcija/.
Predsednik Skupštine je predložio sledeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen

D N E V N I R E D


 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela Skupštine: Zapisničara, dva overača zapisnika i brojača glasova.
 1. Usvajanje zapisnika sa VI vanredne Skupštine AD INSA.

 2. Donošenje Odluke o reprogramiranju kod KBM banke a.d. ranije uzetih

kredita kod poslovnih banaka i to od ERSTE banke, KOMERCIJALNE banke

PIRAEUS banke i SOCEITE GENERAL banke u iznosu od 1.200.000 EUR


TDR 1

Izbor zapisničara , dva overača zapisnika i brojača

glasova


 1. Zapisničar: Ljubica Erdeljan

 2. Brojač glasova: Ljubica Erdeljan

 3. Overači zapisnika: Sandra Ćapin, Ljubica Erdeljan


TDR 2

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima kao I sa članom 55 Statuta Skupština je jednoglasno donelaO D L U K U


USVAJA SE zapisnik sa VI vanredne Skupštine AD INSA onako kako glasi

bez primedbi.

TDR 3
Pod ovom tačkom dnevnog reda Ivan Perić, finansijski direktor Društva upoznao je akcionare sa mogućnosti da se izvrši reprogramiranje ranije uzetih kredita kod poslovnih banaka u iznosu od 1.200.000 EUR kod KBM banke , čime bi Društvo dobilo duži rok otplate i na taj način relaksiralo svoju finansijsku situaciju.
Ivan Perić je posebno istakao da je i Nadzorni odbor Društva na sednici

održanoj 19.05.2014 godine doneo odluku kojom je preporučio Skupštini da donese svoju odluku o reprogramiranju ranije uzetih kredita, ali bez povećavanja ukupnog duga i to do iznosa od 1.200.000 EUR.
Nakon sprovedene diskusije i nakon objašnjenja koje je dao finansijski direktor, a na osnovu člana 198, 200 i 329 ZPD i čl. 55 Statuta, Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću


O D L U K U

DOZVOLJAVA SE ZADUŽIVANJE kod KBM banke a.d. Kragujevac u visini od

1.200.000 EUR (i slovima: jedanmilionidvestahiljadaeura) zaključivanjem ugovora o

kratkoročnom aražmanskom kreditu sa valutnom klauzulom uz obezbedjenje zalo-

žnim pravom , kreditna partija broj 00-420-0500106.9.
Upisom hipoteke u korist KBM banke a.d. Kragujevac radi obezbedjenja kredita

bliže opisanog u predhodnom stavu na sledećim nepokretnostima u vlasništvu

AD INSA – Industrija satova iz Zemuna i to:
List nepokretnosti 1668, K.O. Zemun:


 • zgradi br.3 – poslovna zgrada za koju nije utvrdjena delatnost-Upravna zgrada površine 7a 41m2, na adresi Tršćanska, 21, Zemun

 • zgradi br.4 - poslovna zgada za koju nije utvrdjena delatnost-Hala za remont.

Površine 8a 16m2, na adresi Zemun, ulica Dalmatinska

 • zgradi br.5 – poslovna zgrada za koju nije utvrdjena delatnost – Proizvodna hala površine 13a88m2, na adresi Zemun, ulica Dalmatinska,

 • zgradi br.6 – poslovna zgrada za koju nije utvrdjena delatnost – Proizvodna hala površine 4a02m2, na adresi Zemun ,Tršćanska, 21,
   • zgradi br.7 – poslovna zrada za koju nije utvrdjena delatnost – Magacin hemikalija, površine 1a14m2, na adresi Zemun, Dalmatinska,

   • zgradi br. 8 – poslovna zgrada za koju nije utvrdjena delatnost – Hala

galvanizacije površine 12a70m2 na adresi Zemun, Dalmatinska,

   • zgradi br. 9 – poslovna zgrada za koju nije utvrdjena delatnost – Farbara, površine 2a 11m2, na adresi Zemun, Dalmatinska,

   • zgradi br. 10 – poslovna zgrada za koju nije utvrdjena delatnost -

Portirnica, površine 1a 26m2, na adresi Zemun, Dalmatinska,

   • zgradi br. 12 – Trafostanica površine 8m2, na adresi Zemun. Dalmati-

nska,
Ovlašćuje se zakonski zastupnik , generalni direktor Jovica Zarić , da u ime i za račun AD INSA – Industrija satova iz Zemuna izda založnu izjavu za upis hipoteke

na nepokretnostima bliže opisanim u predhodnom stavu ove Odluke u koristKBM banke a.d. iz Kragujevca , kao i da podnese zahtev za upis hipoteke nadležnom katastru nepokretnosti.

Sednica je završena u 14h


Zapisničar: Overači zap: Predsednik
Erdeljan lj. Milan Rakić


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə