Ali pasa camiİ ve TÜrbesi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.8 Mb.
səhifə68/68
tarix11.09.2018
ölçüsü1.8 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68

502 el-Medîne.T fâzıla, s. 37-45.

503 en-Necât s. 227-234.

504 el-Keşf, s. 70-77.

505 el-Bakara 2/255.

506 el-Hadîd 57/3.

507 İA, I, 362.

508 bk. İTA, I, 324.

509 el-Cin 72/18.

510 Bekir Topaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/477-481.

511 el-Kasas 28/88.

512 Kaf 50/16.

513 el-Hadîd 57/3.

514 benzer bir ta­rif için bk. Bâkillânî, s. 214.

515 bk. M. F. Abdülbâki, Mu'cem, “vasf”, “ism” madeleri.

516 Kitâbü't-Tevhid, s 25, 93.

517 Beyhakl, s. 110-111.

518 bk. M. F. Abdülbâki. Mu'cem, “ism” md.

519 bk. Isim-müsemma.

520 yk. bk.

521 el-A'râf 7/180.

522 bk. Fahreddin er-Râzî, Tefsîr, XV, 71-72.

523 el-İsrâ 17/110.

524 bk. Taberî, Tefsîr, XV, 121.

525 bk. Cevad Ali, VI, 37-41.

526 es-Sâffât 37/95.

527 Yûsuf 12/40.

528 el-Hac 22/73.

529 bk. Kureşî, I, 12-15.

530 Buhâ­rî, “Tevhîd”, 12; Müslim, “Zikr”, 5, 6, Tirmizî, “Da'avât”, 82; krş. İbn Mâce, “Dul”, 10.

531 bk. esma-i hüsna.

532 bk. mese­lâ Beyhakî, s. 6-8; Gazzâlî, el-Maksadü'l-esna, s. 131-133.

533 el-Maksadü'l-esna, s. 139-141; Leuâmi'u'l-beyyinât, s. 36-37.

534 eş-Şürâ 42/11.

535 Kitâbü'l-Teuhtd, s. 93-94.

536 Müsned, I, 391.

537 İA, i, 362.

538 bk. ay.

539 el-En'âm 6/124.

540 et-Minhâc, I, 187-209.

541 Bekir Topaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/481-484.

542 bk. meselâ Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “hakk”; İbnü'1-Esîr, en-Nihâye, “hakk” md.

543 İA, I, 365.

544 Bekir Topaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/484.

545 Bekir Topaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/484.

546 el-Bakara 2/260.

547 el-A'râf 7/143.

548 Tâhâ 20/21.

549 İA l, 366.

550 a.e. I, 365.

551 a. e., I, 365.

552 a.e, I, 363.

553 bk. Râgıb el-Isfahânî, el-Müfredât, “kahr” md.

554 Macdonald, İA, I, 362.

555 el-İsrâ 17/70.

556 et-Tîn 95/4.

557 el-İsrâ 11/61-62.

558 el-Hucurât 49/13.

559 el-Hac 22/78.

560 Kamus Ter­cümesi, “velî” md.

561 eş-Şûrâ 42/23.

562 El (Ing), 1,406,407.

563 el-Müfredât, “vky” md.

564 el-Câsiye 45/19.

565 el-Enfâl 8/34.

566 Bekir Topaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/484-486.

567 el-Fâtiha 1/1.

568 Buharı, “îmân” 37, “Tefsir”, 31/2; Müslim, “îmân”, 1, 5, 7.

569 meselâ bk. Müslim, “îmân”, 1.

570 bk. İA, 1. 368; İrfan Abdülhamîd, s. 214-219.

571 El2 (Ing.) I, 410.

572 s. 64-68, 92-94; krş. Dârimî, s. 361-362, 371 vd.

573 Aydın, Müslümanların Hıristiyan­lığa Karşı Yazdığı Reddiyeler, s. 41-43, 50-55; ayrıca bk. Keşfü'z-zunÛn, II, 1363, 1957-1958, 2030; îzâhıt'l-meknûn, I, 26, 60, 383; II, 153, 552, 895.

574 Aydın, a.e., s 55-56.

575 bk. M. F. Abdülbâki, Mu'cem, “İsm”, md.

576 bk. Ebû Hanîfe, tür. yer.

577 el-kâim bizâtih.

578 el-mevcûd lâ fi'l-mevzû.

579 Tehâfütû'l-felâsife, s. 79-80.

580 bilâ keyf velâ ma'nâ.

581 aş. bk. Bekir Topaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/486-488.

582 yk. bk.

583 Bekir Topaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/488.

584 bk. I. La Beaume. s. 129-137; M. Fâris Berekât, s. 4-20.

585 İbn Mâce, “İkame”, 179; Müsned, V, 384; krş. İbnü'1-Esîr, “Nezzehe” md.

586 eş-Şûrâ 42/11.

587 Necmeddin en-Nesefî, s. 31-36.

588 bk. Eş'arî, Makâlât, s. 484-488.

589 Fârâbî, el-Medînetü't-fâzıla, s. 46-49; krş. İbn Sînâ, en-Necât, s. 228-229, 243-251; a.mlf., eş-Şifâ', s. 356-360, 366-368.

590 bk. Sâbir Tuayme, s. 92-97.

591 bk. Kaya, s. 223-231.

592 bk. Râzî, Esâsü't-takdis, s. 110-214

593 İA, I 367.

594 Âl-i İmrân 3/7.

595 Tekvin, 1-2.

596 Tekvîn, 3/8.

597 Tekvîn, 11/5.

598 Çıkış, 32/14; II. Samuel, 24/16; Yeremya. 18/8, 10; 26/3, 13, 19; 42/10 vb.

599 Çıkış, 20/6; Tekvîn, 6/6; Çıkış, 32/12 vb.

600 bunun İçin meselâ bk. Lisânü't-Arab; Zemahşerî, el-Keşşâf; Fahred-din er-Râzî, Tefsir; a.mlf., EsSsü't-takdis ve İbnü'1-Esîr, en-Nihâye, ilgili yerler.

601 el-Hac 22/47.

602 en-Neml 27/38-42.

603 Müslim, “îmâre”, 18.

604 bk. Gazzâlî, İhya. I, 103-104; Tabakâtü'l-Ha-nâbile. I, 252; Yavuz, s. 31-33.

605 İA, I, 365-366.

606 el-Yeuâkli ve'ice-vâhir.l, 52; krş. 1,66, 100vd. Bekir Topaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/488-490.

607 yk. bk.

608 bk. AHVAL.

609 meselâ bk. el-Bakara 2/75, 165, 255; ez-Zâriyât 51/58.

610 İA, 1, 369.

611 et-Keşf, s. 102-108.

612 bk. İ’CAZÜ’L-KUR’AN.

613 Watt, İslâm Düşüncesi­nin Teşekkül Deuri, s. 308-310.

614 el-lbâne, s. 51-68; İbn Fûrek, s. 59-69.

615 s. 301-302.

616 s. 57-59.

617 el-lbâne, s. 71-72.

618 Kitâbd'ı-Temhîd, s. 239, 250-251.

619 et-Keşf,s.81-83. Bekir Topaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/490-492.

620 İA , 366.

621 el-En'âm 6/148; en-Nahl 16/9; ez-Zuhruf 43/20.

622 Kader, 1.

623 Müsned, II. 195-196.

624 bk. Müslim, “îmân”, 1; Ebû Dâvüd, “Sünne”, 16; Tirmizî, “îmân”, 4.

625 Yeprem, s. 275-309, 315-324; ayrıca bk.AHLAK.

626 El (İng), I, 413.

627 bk. aslah.

628 et-Ta'rifât, “kader” md.; krş. El (İng) I, 412, 13.

629 kudretin zıt şeylere elverişli olması için bk. Nüreddin es-Sâbûnî, vr. 57a-59a; bu, dolaylı olarak insan iradesinin serbestli­ğini de ifade eder.

630 el-Hac 22/17.

631 Bekir Topaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/492-493.

632 bk. meselâ Buhârî, “îmân”, 37, “Tefsir”, 31/2; Müs­lim, “îmân”, 1, 5, 7.

633 bk. Besmele.

634 Hak Dini, 1, 3-145.

635 Ziya Demir, İstanbul Kü­tüphanelerinde Mevcut Matbu oe Yazma Fatiha Tefsirleri, yüksek lisans tezi, MÜ İlahiyat Fak. Ktp., nr. 23419.

636 Mecmü'atü Tefsîri Şeyhi'l-İstam ibni Teymiyye, Bom­bay 1374/1954, 501 sayfa, İngilizce mu­kaddime 18 sayfa.

637 nşr. Abdurrahman b. Muhammed, XVII, Riyad 1382, s. 1-503.

638 meselâ bk. Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 246/66, 3435/ 6, 3790/28, Şehid Ali Paşa, nr. 321/3, 1382/2, 2853/1; Cârullah Efendi, nr. 184/ 1; Hamidiye, nr. 1448/59.

639 Delhi 1311; bir nüshası için bk. Süleymaniye Ktp., İzmirli, nr. 144.

640 bk. İHlAs sûresi.

641 bk. Ayete’l-Kürsi, Kafirun Süresi.

642 Kur'ân'da Ulûhiyyet, İstanbul 1987.

643 Hûd 11/88.

644 Şevki Efendi hattı.

645 bk. mutezile; Topaloğlu, Kelâm İlmi:Giriş, s. 181-183.

646 bk. Tabakâtul Hanâbile, I, 47, 95. 120-121, 168, 172, 202, 288; II, 29-31, 35-36 ve diğer yerler.

647 bk. halku'i-Kur'an, MİHNE.

648 Akâ’idü's-selef, İskenderiye 1971, 610 sayfa.

649 İslâmî Araştırmalar, s. 79-89.

650 Ashâbü Hadîse Göre Allah'ın Sıfatlan Prob­lemi, Ankara 1983, AÜ İlahiyat Fakültesi Ktp., nr. 22987.

651 Risaie fî uahdaniyyetillShi te'âlâ, s. 157-164.

652 el-Fihrist, s. 357, 359.

653 s. 219.

654 s. 37-54.

655 S. 132-140, 144-165, 169-173, 174-176.

656 Dehriyye, Seneviyye vb.

657 bk. Hay-yât, el-tntişâr, s. 17, 23, 40, 42, 97.

658 meselâ bk. s. 30-37, 110-135, 141-176. 210-215.

659 bk. et-Tenbîh ve'r-Red, s. 91-95.

660 el-Fırak ğayrü'l-Ulmiyye, s. 10-159.

661 İmân, 1.

662 Keşfa'z-zunan, I, 11, 24; 11,865, 871, 892; Izahu'l-meknûn, I, 24, 179, 399; II, 4, 373, 458, 699; Serkîs, Mu’cem, I, 380, 507, 995, 1038, 1451, 1730.

663 bk. Topaloğiu, Allah'ın Varlığı, s. 193'te listesi verilen eserler.

664 Keşfü'z-zımûn, II, 895, 1363, 1957-1958, 1994, 2027, 2030; îzâhu'l-meknun, I, 26, 60, 383; II, 153. 552.

665 Esma-i Hüsnâ ue Eserleri, MÜ İlahiyat Fakültesi, yüksek lisans tezi, DİA Ktp., nr. 10200.

666 ö. 230/844 ci­varında; İbnü'n-Nedîm, s. 229.

667 ö. 240/854 civarında; Zehebî, XI, 176.

668 Kitâbü't-Tevhîd ve işbâti sıfati'r-rab, nşr. M. Mustafa el-A'zamî, Ka­hire 1403.

669 Allah'ın Sı­fatlan, İstanbul 1984.

670 yk. bk.

671 İctimâ'u'l-cüyûşi'l-İsla'miyye, Beyrut 1404/1984.

672 el-'Utü liValiy-yi'l-ğaffâr, nşr. A Muhammed Osman, Ka­hire 1388/1968.

673 meselâ bk. Keşfü'z-zunûn, I, 220, 355, 488; II, 839, 874; îzâhu'l-meknûn, I, 85, 293, 313, 326, 328; II, 37, 455, 584.

674 İzâhu'l-meknûn, I, 555.

675 me­selâ bk. s. 67-77, 93-96, 104-108.

676 Esâsü't-takdîs, nşr. a. Hicâzîes-Sekkâ, Kahire 1406/1986.

677 İrâde Hürriyeti ve İmâm Mâtürtdt, İstanbul 1984.

678 Tebyînü kezibıi-müften, s. 134-135.

679 bk. İbn Fûrek, s. 11, 81, 85.

680 meselâ bk. İbnü'n-Nedîm, s. 214, 231; Zehebî, XV, 329; Keşfuz-zunûn, 1, 364-365; II, 869, 1088, 1089, 1421, 1662; İzâhul-meknün, I, 95, 191, 554; 11. 38, 250.

681 s 33-240.

682 el-Fihrist, s. 41, 207, 214, 217, 220.

683 Halku ef'âti't-'ibâd, nşr. A. Sâmî en-Neşşâr, Ammâr C. et-Tâlibî, İskenderi­ye 1971, s. 117-219.'Akâ'idü's-selef içinde.

684 aynı eser içinde, s. 223-252.

685 el-Muğnî, VII, nşr, İbrahim el-İbyârî, Kahire 1961.

686 Bekir Topaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/494-497.

687 Aliyyul-Kârî şerhi ile.

688 Akâ'idü's-selef içinde, nşr Ali Sami en-Neşşâr Ammâr et-Tâlibî.

689 Akâ'idü's-selef içinde.

690 Akâ'idü's-selef içinde.

691 Aka'idü s-selef içinde.

692 nşr. Albert N Nader.

693 nşr R | McCarthy.

694 nşr. R.I. McCarthy.

695 nşr. Ali Ekber el-Gaffarî.

696 nşr. Muhammed Müstefizür-rahman.

697 nşr. Albert N. Nader.

698 el-Mecmû' içinde.

699 nşr. element Huari.

700 Mektebetü'l-Müsennâ.

701 nşr. M. Zâhid el-Kevserî.

702 trc. E. Ruhi Fığlalı.

703 nşr. Hilmi Muhammed Fûde.

704 nşr. R. I. Mcarihy.

705 nşr. D. Gimaret.

706 nşr. M Mustafa Hilmi Ebü'l-Vefâ el-Ganîmî.

707 Dârül-Mısriyye.

708 nşr. Mahmûd M. el-Hudayrî.

709 nşr İbrahim İbyârî.

710 nşr. G. C. Anawâtî - Saîd Zâyed.

711 Dâru İhyai't-türâsi'1-Arabî.

712 nşr. Ali Sami en-Neşşâr v.dğr.

713 nşr Hans Peter Linss.

714 el-Mektebetü't-Ticâriyyetü'l-kübrâ.

715 nşr. Süleyman Dünyâ.

716 Dâ-rü'l-Maârif.

717 nşr. İbrahim Agâh Çubukçu Hüse­yin Atay.

718 nşr. Ammâr C. et-Tâlibî.

719 nşr. Ah­med Hicâzî es-Sekkâ.

720 Felsefetü İbn Rüşd içinde.

721 nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ.

722 nşr. Mehdi Muhakkik.

723 nşr. Abdüssamed Şerefüddin.

724 Dârü'l-Ma'rife.

725 trc. Elmalılı Hamdi Yazır.

726 trc. M. Fuâd Abdülbâkl.

727 el-İslâm eş-şırâtü'I-müstakfm içinde, nşr. Kenneth W. Morgan.

728 trc. Dimirdâş Abdülmecîd Serhan.

729 trc. Süleyman Ateş.

730 nşr. Mustafa Gâlib.

731 trc. E. Ruhi Fığlalı.

732 trc. Ahmet Özel.

733 trc. Mehmet Dağ.

734 nşr. Abdülkerîm Zühûr Adî.

735 Bekir Topaloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/497-498.

736 bk. ML, “Allah” md.; krş. TDK, Türkçe Sözlük, “Allah” md.

737 geniş bilgi için bk. HALK EDEBİYATI.

738 geniş bilgi için bk. esma-i Hüsna.

739 bk. mesela elif, hû, VAHDET.

740 geniş bilgi için bk. TEVHİD.

741 geniş bilgi için bk. Münacat.

742 DIA, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/499.

743 haz. Faruk K. Timur-taş.

744 ayrıca bk. İsmail E. Erünsa.

745 mezuniyet tezi, 1970.

746 haz. Faruk K Timurtaş.

747 haz. Amil Çelebioğlu.

748 haz. Mertol Tulum.

749 Eş'âr Külliyât I, haz. Süheyl Beken.

750 haz. Kemal Edib Kürkçüoğlu.

751 Haz. Abdullah Uçman.

752 doktora tezi, 1985.

753 DIA, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/499.

754 Mustafa Uzun, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/499-500.

755 İstanbul Konservatvarı neşriyatı.

756 doktora tezi, 1982.

757 Mustafa Uzun, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/500.

758 el-Müneccid, Dirâsât fi târîhil-hatti'l Arabî, s. 24.

759 krş. el-Münecdd. a.e., s. 25; Meşâhifü San'â, s. 42, 5 58-6l, nr. 3, 4, 11; ayrıca bk. arap yazısı.

760 bk. el-Münecdd, a.e., s. 105.

761 bk. el-Münecdd, a.e, s. 105, 107, 109; ayrıca bk. s. 112.

762 bk. arap yazısı.

763 bk. şekil lad.

764 bk. şekil 2.

765 bk. şekil 3.

766 meselâ şekil 4, 5.

767 bk. şekil: 6, 7. Nihad M. Çetin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/500-501.

768 Methafii'l-Küveyt el-vatanî, Dârü'l-Asâri'l-İslâmiyye.

769 Nihad M. Çetin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/501.

770 Bey­rut 1970.

771 Kudret Büyükcoşkun, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/502-503.

772 Kudret Büyükcoşkun, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/503.

773 bk. Âli İmrân 3/26; el-Mâide 5/114; el-Enfâl 8/32; Yûnus 10/10; ez-Zümer 39/46.

774 bk. Wensinck, Mu'cem, “Allâhümme” md.

775 bk. Ebü'l-Ferec el-İsfahânî, III, 187.

776 bk. İA, I. 375.

777 bk. İbn Hişâm, III, 317.

778 Fuat Gün, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/503.

779 Fuat Gün, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/503.

780 Lecnetü tah-rîri'l-Mağribi'l-Arabî.

781 13 Mayıs 1974. Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/504.

782 Dârülbeyzâ, ts.

783 Kahire 1947.

784 Kahire 1948, 1956.

785 Kahire 1952.

786 Muhammed Abduh ve Reşîd Rızâ gibi.

787 Rabat 1984. Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/504.

788 nşr. Müessesetül-Buhûs ve'l-meşârîu'l-İslâmiyye.

789 Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/504

790 İbnü'n-Nedîm'e göre el-Halbe.

791 Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/504-505.

792 Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/505.

793 Institute of British Architects.

794 İs­tanbul ve Küçük Asya'nın yedi kilisesinden manzaralar.

795 Semavi Eyice, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/505.

796 Semavi Eyice, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/505.

797 Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/505-506.

798 Stolitsa Sovets-kogo Kazakhstana.

799 Stolitsa Kazakhstana.

800 Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/506.

801 Emel Esin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/506.

802 nşr. Fr. Taeschner.

803 trc. E. D. Ross.

804 B. Spuier - O. Pritsak.

805 Emel Esin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/506.

806 bk. MEDRESE.


Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə