Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile değişik hali harçlar kanunu (1)Yüklə 0.83 Mb.
səhifə5/8
tarix12.08.2018
ölçüsü0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

III–Maktu harç :

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tahriyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili :

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi

kararlarında (24,30 TL.) 60.000 TL.

b) Danıştay kararlarında (50,45 TL.) 121.600 TL.

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürüt-

menin durdurulması kararlarında (50,45 TL.) 121.600 TL.

IV –Suret harçları :

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri

için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil) (1,15 TL.) 5.000 TL.

(4) SAYILI TARİFE (1)

(Değişik : 21/11/1980 - 2345/2 md.)

Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar :

I–Tapu İşlemleri :

1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tes-

cilinden takdir olunan değer üzerinden (Binde 11,38) Binde 6

——————————(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 69 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.

3934


Uygulanan Kanunla Getirilen

Miktar Miktar

2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden

takdir edilecek değer üzerinden (Binde 1593,9) Binde 840

3. (Değişik: 15/1/2009-5831/6 md.)a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 22,77) (Binde 18)

b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38) (Binde 9)

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ayni hakların bağışlanmasından, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona

ermesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 68,31) Binde 36

5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı

üzerinden (Binde 68,31) Binde 36

6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemle-rinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38) Binde 6

b) (Değişik: 15/1/2009-5831/7 md.) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38) Binde 9

c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı

değer üzerinden (Binde 4,55) Binde 2,4

7. İpotek tesisinde:

a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 4,55) Binde 2,4

b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 4,55) Binde 2,4

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan isteni-

len değişikliklerinde borç miktarı üzerinden (Binde 2,27) Binde 1,2

8. Muvakkat tesciller:

Medeni Kanunun 921 inci maddesi gereğince

yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden (Binde 2,27) Binde 1,2

9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf’a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden (Binde 6,83) Binde 3,6

10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden (Binde 6,83) Binde 3,6

11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden (Binde 4,55) Binde 2,4

3935
Uygulanan Kanunla Getirilen

Miktar Miktar

12. (Değişik: 18/2/2009-5838/17 md.)Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri üzerinden (Binde 6,83) (Binde 5,4)

13. a) (Değişik: 18/2/2009-5838/17 md.) Arsa ve arazi

üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilin-

de (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) (156,55 TL) 100 TL

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde

(Her bir bağımsız bölüm için) (78,25 TL.) 50 TL

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.

b) Meşfu payın şüf’a hakkı sahibi tarafından ila-

ma müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden (Binde 22,77) Binde 12

c) (Değişik: 18/2/2009 - 5838/17 md.) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) (78,25 TL.) 50 TL

14. (Değişik : 21/1/1982 - 2588/17 md.) Tapu Harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden (16,90 TL.) 42.400 TL.

15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı de-

ğer üzerinden (Binde 2,27) Binde 1,2

16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının

verilmesinde her parsele ait kopya için (34,90 TL.) 84.800 TL.

17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge

örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) (6,40 TL.) 17.600 TL.

18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı

değeri üzerinden (Binde 11,38) Binde 6

19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen

düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 136,62) Binde 72

20. (Ek : 21/1/1982 - 2588/17 md.) (1)(2)(3)

a) (Değişik : 4/12/1985 - 3239/96-B md.) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış

bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden)

devir eden ve devir alan için ayrı ayrı, (Binde 20)(3) Binde10

——————————

(1)Bu bentte yeralan, “Binde 48” oranı, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle, “Binde 10”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu paragrafta bulunan “gayrimenkulün devir ve iktisap bedelinden” ibaresi 3/4/2002 tarihli ve 4751 sayılı Kanunla“gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 20/9/2012 tarihli ve 2012/3735sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 6 ncı maddesiyle; bu fıkrada sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 16,5” nispetinde alınan tapu harçları “binde 20” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3936
Uygulanan Kanunla GetirilenMiktar Miktar

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

b) Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (Binde 20) Binde 15 (2)

c)Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için (1) (Binde 20) Binde 10

d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için (1)(3) (Binde 20) Binde 10

e) (Değişik: 18/2/2009-5838/17 md.)Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için (Binde 20) (Binde 15)

f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir

bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (1) (Binde 20) Binde 10

g) (Ek: 21/11/2012-6361/51 md.) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.) (Binde 4,55) Binde 3,96

Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.II –Kadastro ve tapulama işlemleri:

(Değişik : 4/12/1985 - 3239/96-B md).

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline

tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:

a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanma-

sında veya tapulamasında, (Binde 6,83) Binde 3,6

b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında, (Binde 11,38) Binde 6

——————————

(1)Bu bentte yeralan, “Binde 48” oranı, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle, “Binde 10”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)Bu bentte yer alan, "Binde 36" ibaresi, 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle, "Binde 15" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; bu bentte yer alan (Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin yarısından aşağı olamaz) şeklindeki parantez içi hüküm "(Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz)" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3937


Uygulanan Kanunla Getirilen

Miktar Miktar

c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname ve-

renler ile tespitte hazır bulunanlardan, (Binde 9,10) Binde 4,8

d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname ver-

meyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, (Binde 13,66) Binde 7,2

(Ek hüküm: 25/12/2003 - 5035/36 md.)Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için 35.600 (12,15 TL.) liradan aşağı olamaz.)

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispî harçların en az miktarı 35.600 (12,15 TL.) liradır.

(Ek hüküm: 4/12/1985 - 3239/96-B md.; Mülga: 18/2/2009 – 5838/32 md.)

(5) SAYILI TARİFE (1)(2)

(Değişik : 21/11/1980 - 2345/2 md.)

Konsolosluk harçları:

I –Değer üzerinden alınacak harçlar:

1. Tereke işlerinde:

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 22,77) Binde 6

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tespit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsolos-

lukça yapılan murakabeden (Binde 11,38) Binde 6

2.Sulhnameler:

(Kararda yazılı değer üzerinden :)

a) 50.000 (0,05 TL.) liraya kadar olan kısmından (50.000 (0,05 TL.) dahil) (Binde 45,54) Binde 24

b)50.000 (0,05 TL.) liradan sonra gelen kısmından ilaveten (Binde 11,38) Binde 6

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde (Binde 6,83) Binde 3,6

4. Türkiye’ye ihraç edilecek mallardan listeleri

konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden (Binde 2,27) Binde 1,2

II –Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri:

Beher rüsum tonilatosundan (0,877 TL.) 2.140 TL.

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eş-

yanın beher gayrisafi tonundan (0,454 TL.) 1.034 TL.

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher

rüsum tonilatosundan (0,454 TL.) 1.034 TL.


——————————

(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 1/1/2013 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 65 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.

(2) Bu tarife uyarınca; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2013 tarihinden itibaren alacakları harç miktarında esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 1.80 TL olarak, emsal sayı tutarının ise 1,19 olarak uygulanacağı 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 70 Seri No’lu Tebliğ ile hüküm altına alınmıştır.

.

3938
Uygulanan Kanunla GetirilenMiktar Miktar

III –Maktu harçlar:

1. Gemi jurnalinin tasdiki:

a)Jurnalin tasdiki (76,30 TL.) 183.400 TL.

b) Jurnala sayfa ilavesi (29,80 TL.) 72.800 TL.

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezin-

ti gemilerinin vizeleri (309,25 TL.) 734.800 TL.

3. İmza ve mühür tasdiki: a) (Değişik: 20/3/1981 - 2430/5 md.)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) (29,80 TL.) 72.800 TL.

b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere

tasdiki (Fotokopiler dahil) (60,50 TL.) 146.000 TL.

4. (Değişik : 20/3/1981 - 2430/5 md.)Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil) (29,80 TL.) 72.800 TL.

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tuta-

naklar ve şerhler:

a) Birinci sayfa için (29,80 TL.) 72.800 TL.

b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için (13,95 TL.) 35.600 TL.

6. Gerçek ve tüzelkişilerin isteği üzerine:

a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin

aynının verilmesi (Beher sayfa için) (50,45 TL.) 121.600 TL.

b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa

için) (102,45 TL.) 244.800 TL.

7. Terekenin mühürlenmesi (76,30 TL.) 183.400 TL.

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki (45,30TL.) 109.200 TL.

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıt-

lar ve kararlar (29,80 TL.) 72.800 TL.

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından

asıl harca ilave olarak (76,30 TL.) 183.400 TL.

(6) SAYILI TARİFE (1)(3)

(Değişik : 10/4/1985 – 3180/3 md.)

Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ve yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harçları: (2)I–Pasaport Harçları:

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

6 aya kadar olanlar (92,55 TL.) 214.000 TL.

1 yıl için olanlar (135,20 TL.) 305.200 TL.

——————————(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 69 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.

(2) Bu başlık, “Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:” iken, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) Maliye Bakanlığının 1/1/2013 tarihli 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 70 Seri No’lu Tebliğ ile; bu tarife uyarınca; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2013 tarihinden itibaren alacakları harç miktarında esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 1.80 TL , I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için emsal sayı 0,95, (6) numaralı tarifede yer diğer miktarlar için 0,34 olarak belirlenmiştir.

3939
Uygulanan Kanunla GetirilenMiktar Miktar

2 yıl için olanlar (220,65 TL.) 514.400 TL.

3 yıl için olanlar (313,25 TL.) 734.800 TL.

3 yıldan fazla süreli olanlar (441,40 TL.) 1.041.000 TL.

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz.

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.II – Vize müracaat ve vize harçları(1)

1. Giriş vizeleri:

a) Tek giriş (308,65 TL.) 367.000 TL.

b) Müteaddit giriş (1.033,50 TL.) 1.225.600 TL.

2. Transit vizeleri:

a) Tek transit (308,65 TL.) 367.000 TL.

b) Çift transit (619,15 TL.) 734.800 TL.

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)(Değişik hüküm: 25/12/2003 - 5035/37 md.) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

3. Yabancıların Türkiye’den çıkışlarında istekleri üzerine

verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri (515,75 TL.) 612.200 TL.

III – Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri

Bakanlığı tasdik harçları:

1- (Değişik: 25/12/2003-5035/37 md.) İkamet tezkeresi:

1 aya kadar her gün için (11,70 TL.) (5.000.000 TL.)

(Bu tutar ilk ay için tezkere başına 10 milyondan (21,75 TL.)

az 50 (110,80 TL.) milyondan çok olamaz.)

1 aydan sonraki her ay için (73,65 TL.) (30.000.000 TL.)

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları (179,45 TL.) 214.000 TL.(Ek Cümleler: 28/12/2001-4731/6 md.)

(İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması,

aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın

tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme

faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir. (Ek Cümle:

12/6/2002-4761/7 md.) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine,

mütekabiliyet esası göz önünde tutularak,Maliye Bakanlığı yetkilidir.

IV- (Ek: 27/2/2003-4817/34 md.)

Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri:

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) (158,25 TL.) 50 000 000.- TL

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) (476,30 TL.) 150 000 000.- TL

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi : (794,50 TL.) 250 000 000.- TL

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi : (1.590,15 TL.) 500 000 000.- TL

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık

ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

––––––––––––(1) Bu başlık “II- Vize harçları” iken, 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle “II- Vize müracaat ve vize harçları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3940
Uygulanan Kanunla GetirilenMiktar Miktar

(7) SAYILI TARİFE (1)(2)

(Değişik : 21/11/1980 - 2345/2 md.)

Gemi ve Liman Harçları

I – Gemi sicil işlemleri :

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan (0,187 TL.) 424 TL.

(367.000 (153,75 TL.) liradan az, 1.335.500.000(10.349,30 TL.) liradan çok olamaz.)

2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya

muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa

belgelerin de yazılı bedel üzerinden (Binde 22,77) Binde 12

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya

rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile

tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bak-

ma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden (Binde 5,69) Binde 3

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele

ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 5,69) Binde 3

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olu-

nacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden (Onbinde 11,38) Binde 0,6

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mu-

kavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden (Onbinde 11,38) Binde 0,6

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden

(Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz) (13,95 TL.) 35.600 TL.

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum

tonilatosundan 35.600 (13,95 TL.) lira-

dan az 612.200 (257,60 TL.) liradan çok olamaz.) (0,187 TL.) 424 TL.

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge

suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (6,40 TL.) 17.600 TL.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə