Ankara Üniversitesi 3. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları Çalıştayı Nisan 2017 / 10. 00-17. 00 Toplantı RaporuYüklə 42.65 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü42.65 Kb.

Ankara Üniversitesi

13. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları Çalıştayı

3 Nisan 2017 / 10.00-17.00

Toplantı Raporu

  1. Çalıştaya Fakülte ve Yüksekokullar bünyesinde ki Sağlık Yönetimi adı altında lisans bölümleri bulunan üniversitelerden 36 Bölüm Başkanları (ya da vekalet verdikleri ve bölümün bir diğer Öğretim Üyesi) ve ÇEP (Çekirdek Eğitim Programı) deneyimlerinin aktarılması için ise Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğr.Gör.Fazıl Serdar GÜREL ile Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kaan ORHAN katılmıştır (Yoklama listeleri Ek-I’de yer almaktadır).

  2. Saat 10’da başlayan Çalıştay, Prof. Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER’in açılış konuşmasıyla başlamış, ilk söz Diş Hekimliği ÇEP Deneyimi konuşmasıyla Prof.Dr.Kaan ORHAN ve Öğr.Gör.Dr. Fazıl Serdar GÜREL’e verilmiştir.

Prof. Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER: Çalıştayın amacı ve gündemi hakkında bilgi verilmiştir. Çalıştayın amacı, Sağlık Yönetimi Çekirdek Eğitim Programı çalışmalarında gelinen aşamaların tanıtılması ve tamamlanması konusunda yol haritasının paylaşılması olarak ifade edilmiştir.(Çalıştay Gündemi Ek-II’de yer almaktadır).

Öğr. Gör. Fazıl Serdar GÜREL “ Diş Hekimliği ÇEP Deneyimi” : ÇEP tanımı ve hazırlığı sunumu ile konuşmasına başlamış olup, ÇEP ve GEP (Genişletilmiş Eğitim Program)’in ne olduğu üzerinde durulmuş ve devamında yeterlilikler çerçevesi ve Mesleki yeterlilikler anlatılmıştır. ÇEP, fakültenin ulusal sağlık gereksinimlerini karşılayacak hekimler yetiştirmek için sahip olduğu ulusal hedefler ile ilgili olduğu ifade edilmiştir. GEP ise, fakülteyi diğerlerinden ayıran eğitim hedeflerini içermektedir. Bir yeterlilik alanı eklenebileceği gibi, düşük düzeydeki yeterliliği üst seviyeye çıkarmasını hedefleyebilir. Ulusal düzeyde optimumu sağlamak için ÇEP yeterliliklerinin hazırlanması gerekir. Program müfredatının hazırlanması 6 basamaktan oluşur ve bu basamağın ilki olan Sorun\İş Analizi Ve Genel Gereksinimlerin Belirlenmesi doğrudan ÇEP ile ilgili olduğu ifade edilmiştir. Sunumda daha sonra, ÇEP’in temel bileşenlerinden bahsedilerek ÇEP ile Ölçme Değerlendirme ilişkisi aktarılmıştır.

Prof. Dr. Kaan ORHAN “ Diş Hekimliği ÇEP Deneyimi” : ÇEP ile ilgili deneyimler aktarılmış, ÇEP hazırlanırken karşılaşılan sorunlar ve yapılan hatalar anlatılmıştır. Yapılan en büyük hatanın ise, yeterlilik seviyesinin tanımlanması aşaması olduğu belirtilerek Yeterlilik seviyesinin ustalık seviyesinde ÇEP’i hazırlamaya çalışmak olarak ifade edilmiştir. 2000’li yıllarda gerek artan diş hekimliği fakültesi sayısı, gerekse dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilmek için, diş hekimliği eğitiminde asgari standartların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyacın sonucu olarak diş hekimliği eğitiminde ilk “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)” taslağı hazırlanmış ve 24.10.2003 tarihinde Tıp-Sağlık Bilimleri Konseyinde kabul edilerek tüm diş hekimliği fakültelerine gönderildiği ifade edilmiştir (1.Sürüm). Ancak uygulamaya geçirilememiş ve Kasım 2012’de bu görevi “Diş Hekimliği Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAD)” üstlendiği belirtilmiştir. 23-24 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi ÇEP’in hazırlanma sorumluluğu tekrar, bu toplantıda görevlendirilen Eğitim ve Araştırma Alt Kuruluna verilmiş ve Sürüm 3 olarak da düşünülebilecek olan çalışma ile mezuniyet öncesi “Diş Hekimliği Eğitimi-Ulusal Çekirdek Eğitim Programı - 2016 (DUÇEP – 2016)” oluşturulmuştur. DUÇEP, ders listesi, konu listesi veya dersin hedefleri ve içerikleri gibi ayrıntılı bilgileri içermediği ve programın ulusal yeterliliklere dayandığı ifade edilmiştir. DUÇEP’te amaç, ülkemizde diş hekimliği eğitimi veren tüm fakülteler için ortak olan bir eğitim programı oluşturmak değil; diş hekimliği fakültelerinin kendi eğitim programlarını hazırlarken genel bir çerçeve sunulması hedeflendiği belirtilerek, doğru isimlendirmenin “Ulusal Çerçeve Eğitim Programı” olduğu açıklanmıştır. Ancak daha önceki hazırlıklarda ve tıp gibi diğer dallarda da kullanılmış olduğu için “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” şeklinde isimlendirmesi tercih edilmiş olduğu vurgulanmıştır.

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU – “Sağlık Yönetimi-Akreditasyon SABDEK, SABAK”: Şimdiye kadar yapılan çalışmalara ait bilgiler verilmiştir. Bugüne kadar 13 Bölüm Başkanı Çalıştayı, 6 YÖK Görüşmesi ve 7 ÇEP Çalışması yapıldığı ifade edilmiştir. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) ve Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) hakkında bilgiler verilmiştir SABDEK, fakülteler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve sağlık bilimleri alanındaki stratejilerin daha verimli geliştirilebilmesi amacıyla 27 Mart 2015 tarihinde kurulmuştur. 68 tane Sağlık Bilimleri Fakültesinin olduğu ve 14 farklı program olduğu ve bazı yüksekokulların fakülteye dönüştürüldüğü ifade edilmiştir. SABDEK'İN 4 tane alt komiyonu vardır: (Eğitim Komisyonu (Prof.Dr.Sultan Taşcı); AR-Ge ve Yayım Komisyonu (Prof.Dr. M. Gülden Polat); İstihdam Komisyonu (Prof.Dr. Afsun Ezel Esatoğlu); Altyapı Komisyonu (Prof.Dr. Mehtap Malkoç). Daha sonra, Yüksek Öğretim Kurumunun uzun vadede iyi olan fakültelerin akredite olmasını talep ettiği ifade edilmiştir. Bu amaçla, Sağlık Bilimleri Fakülteleri içerisinde bazı programların akreditasyon yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Akredite olabilmek için de YÖK’ün de istediği bir bağımsız dernek kurulmuştur. Bu amaçla, SABDEK’in önderliğinde SABAK kurulmuştur. ÇEP çalışmaları ile SABAK’a akredite olmak için başvurulacağı belirtilmiştir. Ayrıca, bütün üniversitelerin Kurumsal Dış Değerlendirmeye tabi tutulacakları ifade edilmiştir. Konuşma son olarak Sağlık Bilimlerinde ki asgari ölçütlerin tanımlanması ve 6. SABDEK Toplantısının (21-22 Nisan 2017) Eskişehir’de gerçekleştirileceğine vurgu yapılarak sona erdirilmiştir.

Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI -“Sağlık Yönetimi Alanına Özel ÇEP geliştirilmesi”: ÇEP geliştirme süreci ile ilgili gelinen nokta anlatılarak süreçte yapılan çalışmalar detayları ile anlatılmıştır. Sağlık profesyonellerinin çalışma alanları çalıştıkları alanlar, görev ve sınırları oldukça net bir şekilde belirlenmesine rağmen konu sağlık yönetimi alanına gelindiğinde sınırların net olmadığı ifade edilmiştir. Bu nedenle ÇEP programının tasarlanırken mümkün olduğunca  mesleki görevlerin  dikkate alarak oluşturulduğuna değinilmiştir. ÇEP çalışmaları Bölüm Başkanları, Meslek Örgütü Temsilcileri, Özel Hastane Temsilcileri, Çalıştayı yapan Bölümün öğretim elemanları ve Öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. SAYÇEP (Sağlık Yönetimi Çekirdek Eğitim Programı) 2107 içeriğinden bahsedilmiştir. Sağlık yönetimi programının program yeterlilikleri de hazırlanmıştır. Bu yeterlilik listesi için Amerika ACHE Modeli’nden faydalanılmıştır. Bu model sağlık yönetimi eğitimini Liderlik, Sağlık Sistemi, Meslek Değerleri, Sağlık İşletmeciliği, İletişim ve İlişki Yönetimi olarak 5 boyut ile açıklamıştır. Liderlik, stratejik amaçlara ulaşmak için bireysel ve kurumsal mükemmelliği arama, ortak vizyon yaratma, değişimi yönetimine yönelik bilgi ve beceriler olarak tanımlanmış ve yetkinlik alanlarının ise Liderlik Becerileri ve Davranışı, Örgütsel İklim ve Kültür, İletişim Kurma ve Değişimi Yönetimi olduğu ifade edilmiştir. Sağlık sistemi, kurumsal çevrenin öğrenilmesine yönelik bilgi ve becerileri kapsamaktadır ve yetkinlik alanlarının Sağlık sistemi ve kurumları, Sağlık Personeli, Hasta Perspektifi, Toplum ve Çevre olduğu belirtilmiştir. Sağlık İşletmeciliği, sağlık sistemine ve sağlık kurumlarına işletmecilik ilke ve modellerinin uygulanmasıdır ve yetkinlik alanlarının Genel işletme, Finansal yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi, Kurumsal dinamikler ve yönetişim, Stratejik planlama ve pazarlama, Bilgi yönetimi, Risk yönetimi, Kalite yönetimi olduğu ifade edilmiştir. İletişim kurma kurum çalışanları ve kurum dışındaki kişi, grup ve kurumlarla sağlıklı iletişimin kurulması; kişi, grup ve kurumlarla yapıcı, olumlu etkileşimin sağlanması ve sürdürülmesine yönelik bilgi ve beceriler olarak tanımlanarak; yetkinlik alanlarının İlişki yönetimi, İletişim becerileri, Arabuluculuk ve müzakere etme olduğu belirtilmiştir. Bireysel ve kurumsal faaliyetlerde etik kural ve mesleki standartlara uygun davranma eğilimi olan Mesleki Değerlerin yetkinlik alanlarının Kişisel ve profesyonel sorumluluk, Profesyonel gelişme, Topluma ve mesleğe katkılar olduğu belirtilmiştir. Daha sonra, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık idarecisi görev tanımları üzerinde durularak, bu 9 maddeden hangilerinin gerçekte alanla alakalı olduğu anlatılmıştır. Son olarak, ÇEP’e staj programının ekleneceği ifade edilmiştir.

Doç. Dr. Ömer GİDER - “ Sağlık Yönetimi Programı Öğrenme Çıktıları”; Sağlık yönetimi alanına temel oluşturacak olana konular, içerik ve öğrenme kazanımlarından bahsedilmiştir. Oluşturulan sistem 5 ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar, Sağlık Hizmetleri Sistemi, Sağlık İşletmeciliği (alt başlıkları: Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı, Sağlık Analitiği, Muhasebe ve Finansal Yönetimi Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları, Stratejik Planlama ve Pazarlama, Sağlık Bilgi Yönetimi, Kalite Yönetimi, Hukuk ve Kurumsal Dinamikler), İletişim ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi, Liderlik, Meslekileşme’ dir. Her başlığa ait konu başlıkları, içerikleri ve bunlara ait öğrenme çıktıları açıklanmıştır. Bir diğer ana başlık da Mesleki Uygulama ve Staj’dır. Bu ana başlığa ait alt başlıklar, içeriği ve öğrenme kazanımları anlatılarak sunum sonlandırılmıştır.

  1. Konuşmalarının ardından öğretim üyelerinin ÇEP’e yönelik soruları cevaplandırılmıştır. Alınan bu cevaplar neticesinde, derneklerin akreditasyon onayı verebilmesi için YÖK tarafından yetkilendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Öğrenim kazanımlarına pazarlamanın özellikle de markalaşmanın ve pazar araştırmasının da eklenmesi gerektiği önerilmiştir. Mezun olan öğrencilerin öğrenim hedeflerinde kavramsal çerçevenin yanında en az bir alanda teknik becerilerin kazanılması gerektiği ve böylelikle sisteme daha rahat gireceği ifade edilmiştir. Ayrıca, öğrenciye lisans eğitiminde kavramsal becerinin kazandırılmasının önemli olduğu vurgulanmış, herhangi bir teknik becerinin kazandırılmasının programın hedeflerine kaldığı söylenmiştir.  1. 13.00-14:00’de gerçekleştirilen öğlen yemeğinden sonra, Çalıştay’a devam edilmiştir.

  2. Çalıştayın öğle sonrası oturumu saat 14.00 de Çalıştay Oturum Başkanı Prof. Dr. İsmail Agırbaş’ın sözü Yrd. Doç. Dr. Ali Yılmaz’a vermesi ile başlatılmıştır.

Sağlık Yönetimi Programı Beceri Listesi (Yrd. Doç. Dr. Ali Yılmaz )

Konuşmada öncelikle beceriler listesinin açıklanması yapılmıştır. Mezunların sahip olması gereken beceriler yönetim ve işletme fonksiyonlarını ifade eder şekilde: planlama, problem çözme ve karar verme, organize etme, iletişim, liderlik, motivasyon, insan kaynakları, koordinasyon, raporlama, bütçeleme, kontrol/denetim, temsiliyet, müzakere yönetimi, bilgi yönetimi, kalite ve hasta güvenliği ana başlıkları altında verilmiştir.

ÇEP’ de kullanılan 2 skorlama bulunmaktadır. Bunlar:

  • 1,2,3,4 düzey (Avrupa’da kullanılmaktadır)

  • 5,6 düzey (Amerika’da kullanılıyor; genelde 4 ve 6 kullanılmaktadır.

Öğrenme düzeylerini ölçmek için de dörtlü düzeyin kullanılmasının uygun olduğu açıklanmıştır. Düzeyler şunlardır:

1. düzey: Kavramsal düzeyde bilir.

2. düzey: Uygulamanın nasıl yapıldığını bilir.

3. düzey: Uygulamanın yöntemini bilir nasıl yapıldığını gösterir yardım olmadan yapar.

4. düzey: Uygulamayı çok iyi yapar. Karmaşık da olsa yapar.

Öğrenme düzeylerini belirlemede karşılık gelen puanlama yöntem olarak baz alınmıştır. Örneğin SWOT analizinde öğrenme düzeyi 4 olarak, misyon-vizyon 3 puan, kurum bütçesi-hizmet talebi 2 puan olarak alınmıştır. Daha sonra listedeki görevlerin puan karşılığı söylenmiştir. İletişim sorunların en temelinin oluşturmaktadır. Mezunların iletişim konusunda çok iyi olması gerekir. Hangi seviyede öğrenim becerisi olduğu belirlendi, bütçeleme, kontrol-denetim, temsiliyet (bulunduğu kurumu temsil etmek), müzakere yönetimi, bilgi yönetimi, kalite ve hasta güvenliği bu gibi başlıklar temel alınarak toplam 129 madde bulunmaktadır (Diğer bölümler incelendiğinde bazı bölümler standart olarak 3 kullanılmıştır. Sağlık yönetimi mezunlarının bu becerileri sağlamaları hedef olarak belirlendi ).

  1. Konuşmalarının ardından Öğretim Üyelerinin Beceri Listesi yönelik soruları cevaplandırılmıştır. Katılımcılardan birisi sistem tasarımının da eklenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine geri bildirimlerden bazıları da aşağıda verilmiştir.

Sistem tasarımı 122. standart içerisinde belirleniyor katkı sağlar kısmı değişerek sistem analizi yapabilir denilmeli. İhale ve yürütme yer yana gelmez, ihale gerçekleştirilir olmalı, 106. standart satın alma işlemleri yapar olmalıdır. Son başlık kalite hasta ve çalışan güvenliği olmalıdır. Girişte yönetim fonksiyonları esas alınarak yapıldığı belirtildi ama yönetim ve işletme fonksiyonları esas alınarak yapılmıştır denilmeli. Bütün amaç sektör bizden ne bekliyor buna karşılık verilmelidir”.

Sağlık Yönetim Lisans Programı Açılması için Asgari Ölçütler ( Prof.Dr. Musa Özata)

(SABDEK Altyapı Komisyon Üyesi) “Asgari ölçütlerimiz ne olmalıdır. Şu an 54 tane program var. Belki 15-20 tane açılabilir Burdur ve Muş’ta 2 tane sağlık yönetimi bölümü var. Program açılımın önüne bazı temel kıstaslar getirilmelidir. YÖK’ün 3 öğretim üyesi kriteri olmalı bunlardan 3 nün doktora ya da yardımcı doçent sağlık yönetimi alanında olmalı en az 3 öğretim üyesi sağlık yönetimi den olmalıdır. Hemşirelikten ergoterapi beslenme diyetetik hep 5 özgün öğretim olmalı dendi ama 4 olsun dendi. Asgari 40 öğrenci olmalıdır. Fiziki alt yapı en az 3 derslik, konferans salonu, aydınlatma, ses görüntü açısından uygun olmalı, seçmeli için 2 derslik olmalı, laboratuvar olmalıdır. Sosyal ve diğer olanaklara öğrenci ulaşmalıdır. Üniversite ortamında olduğunu hissetmelidir. Gerekli kütüphane yerli ve yabancı dergi elektronik veri tabanı olmalı, kolay ulaşılır olmalı, toplam öğrenci sayısının %50’si aynı anda yemek yiyebilmelidir. Staj ve klinik uygulamaları yeterli olmalı, en az 200 yataklı hastane seçilmeli, engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmalıdır. ÇEP’e uygun koşullar olmalıdır. Simülasyon merkezi kurulmalıdır. Fizik tedavi rehabilitasyon için de en az 4 örgün öğretim, 4 derslik olmalıdır. Fiziksel kapasite, sosyal olarak uygulama öğretim elemanları ile ilgili standartlardan bahsedildi, 10 yıl öncesine kadar 4 yerde bizim bölüm vardı ama sürekli artıyor, YÖK’e burada belirlenecek yeni kriterler ifade edilmelidir”.

Sektörde hem lisans hem de ön lisans tamamlama eğitimi bulunmaktadır. 54 kurum düşünüldüğünde, her sene 6000 mezun 10 sene sonra 100000 civarı sağlık yönetimi öğrencisi mezun olacaktır. Ben yetiştireyim iyi olan kazansın gibi bir durum olsa da, kadro olmadığından iyi olan da kazanamıyor; mezuna tam yeterlilik kazandırılmalıdır. YÖK mezuna iş bulmak zorunda olmadığını vurgular, sağlık yönetiminde ön lisans da büyük bir sorun teşkil etmektedir. Piyasada albaylıktan emekli olmuş doktorasını almış bireyler denetimsiz olarak öğretim elemanı sıfatı ile çalışmaktadır. Bu konuda yani eğitim konusunda YÖK’ten yardım istenmeli, çıktılar da gözden geçirilmelidir.  1. Konuşmalarının ardından Öğretim Üyelerinin görüşleri alınmıştır. Bunlar; Politik gerekçelere yer verildiği zaman düzgün karar verilemiyor, ciddi anlamda kalite ve akreditasyon bunun önüne geçebilir, her üniversite 5 defa akrediteden geçecek (Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ). Lisans programından çok fazla mezun öğrencimiz yok, komisyona oluşturacak derecede yok, çok kadro var fakat bunlar sağlık hizmetlerinden yorulmuş olanlara ayrılmış o kadroları almalıyız. Kamuda politik zorluklarımız var, fakat özel sektörde sağlık turizmi vs. biliyorum denince kapılar açılıyor (Sedat Hoca). Bölüm açma popülerliği var sürekli açılıyor, ana sorun meslekleşmenin farkını bilmemeleri, sağlık kurumlarına sağlık yönetimi bölümü mezunları alınmalıdır, daha iyi tanıtılıp meslekileşilmelidir ( Doç. Dr. Aygül YANIK). Heterojen bir bilim dalı ve bunun diğer bölümler de farkında. Bizim yok ama çoğu bölümün kriterleri var. YÖK siyasetten zayıf kaldığı yerleri kullanarak bu açığı kapatmayı planlanıyor (Prof. Dr. A.Ezel ESATOĞLU). Farklı disiplinlerden hocalar var ve karşımıza çok etik bir durum çıkmıyor. Bu nedenle 2 tane sağlık yönetimi doktoralı, 1 tane dışardan olmalı (hekim hemşire işletme iktisat kamu yönetimi İİBF’li olmalı)( Doç.Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN ). Yrd. Doç. olurken lisans ve yüksek lisans olması yeterli mi? Doktoradan sağlık yönetimi olmalıdır. Yönetimde anahtar kelime sağlık yönetimi olacak. Hastane işletmeciliği alanında da anahtar kelime var. Profesörlüğü bizim alanda yapıldıysa sosyal bilimlerdeyse sosyal bilimlere göre olmalıdır. Hacettepe ve Ankara üniversitesini doktora yetiştirmek için baz alalım. AÖF ve ön lisans kapatılsın diye düşünüldü. 2+1 oy çokluğu ile toplam 18 kişi olarak son karar alındı 2 ögretim üyesi doktorası sağlık yönetiminden olmalı. 4 öğretim üyesi için 5 kişi onay verdi. 3 öğretim üyesi için 3 kişi onay verdi.

Sağlık Yönetimi Program Yeterlilikleri (Endam Aksu, Celal Şimşek);

“Yeterlilikler mezunların sağlanacak program özelliklerini tasarlamak için yapıldı. 23 program yeterliliği var. 1. si ve 6. sı olayı özetliyor. 1. si bilimsel yönetim ve işletmecilikte ilgili 6.sı ise bunları uygulamaya yöneliktir program yeterliliğin değerlendirmesinde en iyi ölçüt öğrencilerin iş bulma oranlarıdır. Yetiştirilerek bilimsel ve mesleki bilgi kazandırmalar yetmiyor. Sadece ders olarak bakmak, ders başarısı olarak bakmak yeterli değil. Program yeterliliği becerisi kazanımı ve öğrenme çıktılarını değerlendirerek eleştirilerini Şahin Hocaya ulaştırılması isteniyor. Özel hastaneler, dernekler ve sivil toplum kurulları ile taslakların paylaşılması ve 1 hafta içinde Haluk Hocanın Şahin Hocaya vermesi isteniyor. Staj için ortak nokta bulunmalı, Amerika’da farklı, AUPHA’nın önerisi 350 saat. Sayının çok artmasından dolayı ağlama duvarı olmuş. Öğrenci kalitesinde ne durumdayız. Öğrenci kalitesi düşüyor vermek istenenin çok azını öğrenci alıyor. Bir tek bizim bölümde değil değer mesleklerde var.

Sağlık Yönetimini Eğitim Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulama- Staj (Prof. Dr Şahin KAVUNCUBAŞI)

Özel okullara 250-450.000 sıralamada öğrenci geliyor ve bu dezavantajdır. Öğrencinin önüne bir hedef koymayı, ÖSYM’deki sıralamanın pek önemli olmadığı anlatılmalıdır. Diğer öğrencilerin başarı öyküleri anlatılabilir, onları teşvik etmek gereklidir. Yöneticilerin kazanç ortalamaları hekim ve sağlık personelinden fazladır. Öğrenciler kaderlerinin tesadüfe bağlı olarak gelişmeyeceği vurgulanmaktadır. Sayısal derslerde metodun neye yaradığını, nasıl çalıştığını, bunların bilgisayarda nasıl gelişeceğini formüle etmeye çalışıyoruz. Her derste en az 1 kitap okumadan mezun olmamaktadır. Slaytla ders ve eğitim olmaz. Hiç olmaz ise tüm konuları kapsayan bir ders kitabı oluşturulmalı, maliyetine öğrencilere satılmalıdır. Öğrencilere konular mesleği ile ilişkilendirilerek öğretilmelidir. Öğrenci marjinal maliyetin işletme büyüklüğünü belirlemede kullanıldığını bilecek, meslekte görevleriyle ilişki örtüştürülmelidir. Her dersle ilgili örnek olay hazırlatılmalı, özel hastanelerin web sayfaları gazeteleri vs.den örnek olay çözdürülmemelidir.. Uygulamalar öğrencilerin ilgilerine göre yapmalıdır; halkla ilişkilerde istiyorsa sadece stajını o alanda yapmalıdır. Diyelim ki her hastanenin uygulamaları farklı her hastanenin kendine özgü prosedürleri var biz hangi hastanenin kurallarını öğrenciye öğreteceğiz? Mezun olduğumuzda hiç birimiz ne yapacağımızı bilmiyorduk ama kavramsal bilgiyle ne yapacağımızı biliyoruz. Staj sonunca part time veya sürekli bir iş teklifi alıyorsa bu staj işe yaramıştır diyoruz. Staj süresinin ve stajla sürekli ilgilenen bir hocanın olması şarttır. Hastane kültürüne ilişkin tutumlar duyuşlar kazandırmaya çalışılıyor. Program yeterlilikleri ortaya konulurken diğer alanlardakine benzer yapılmaya çalışıldı. Yönetici ne yapar, yönetim fonksiyonları ile özdeşleştirerek 9’a çıkararak yönetsel görevleri yönetim fonksiyonları içinde ele alarak yapıldı.8. Konuşmalarının ardından Öğretim Üyelerinin Sağlık Yönetimini Eğitim Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulama- Staj yönelik soruları cevaplandırılmıştır. Yeni çıkan yönetmelikle staj ücretleri, ve sigorta konusunda belirsizlik mevcut. Yaz stajı+ güz stajı mı olmalı? (Prof. Dr. A. Ezel ASATOĞLU) İstanbul’da 20 iş günü 3 dönemden itibaren staj oluyor. İstanbul’da 28 tane hastane mevcut ve staj konusunda sıkıntı olmuyor. İnsan kaynaklarını da yanlarına alarak sunum yaptırılıyor, sene sonunda staj ücreti ödemesi gibi sıkıntılar da bertaraf ediliyor. Toplam 768 staj yapılıyor. 3. Dönemden itibaren başlanılıyor ve teoriğinde uygulaması yapılıyor. İş sağlığı sigortası yapılıyor (Doç.Dr. Haluk ÖZSARI). Yaz stajı farklı uygulama sağlıyor, farklı yerleri görüyorlar. YÖK’ün istediği staj mentorla yapılan stajdır. Öğrenci en çok beceriyi uygulamada kazanmaktadır. .

  1. Yaz stajı da dönem içi stajı da yapmak şart olmalıdır. Stajın asgari saati: 400 (7 oy), 450 (8 oy), 500 (3 oy) ve oy birliği ile staj saatinin 450 saat olması gerektiği yani 450 saat yapılması kararı alınmıştır.

(Sedat Hoca): 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi bu yıl Trabzon’da yapılacaktır. İlk iki gün kongre olması, 3. gün sosyal program düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Fiyatlar akademisyenler için 450 TL, lisansüstü öğrencileri için 400 TL, lisans öğrencileri için 350 TL dir. Yurtdışından hocalar davet edilmiştir. Bunlardan birisi ERASMUS üniversitesinden davet edilen maliyet etkililik çalışan bir öğretim üyesidir.
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə