Atatürk ilkeleri ve inkilap tariHİYüklə 367.26 Kb.
səhifə5/5
tarix17.08.2018
ölçüsü367.26 Kb.
1   2   3   4   5

Türk İstiklâl Harbi I Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, 3. B., Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yay., Ankara, 1999.

Türk İstiklâl Harbi İstiklâl Harbinde Ayaklanmalar (1919-1921), C. VI, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1974.

Türk İstiklâl Harbi, C. II, Kısım VI, 4. Kitap, Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmi Yay., Ankara, 1969.

Türk İstiklâl Harbi, Doğu Cephesi (1919-1921), C. III, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yay., Ankara, 1995.

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dönemi (23 Nisan 1920- 29 Ekim 1923), C.IV, Kısım I, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yay., Ankara, 1984.

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dönemi (23 Nisan 1920- 29 Ekim 1923),C. IV, Kısım I, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yay., Ankara, 1984.

Türkgeldi, Ali Fuat; Görüp İşittiklerim, TTK Yay., Ankara, 1951.Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar (1924-1938), Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yay., Ankara, 1972.

Uras, Esat; Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, C. I, Belge Yay., İstanbul, 1987.

Üçok, Coşkun - Mumcu, Ahmet; Türk Hukuk Tarihi Ders Kitabı, Sevinç Matbaası, Ankara, 1976.

Ülman, A. Haluk; Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Savaş, Sevinç Matbaası, Ankara, 1972.

Yalçın, Bekir Sıtkı – Gönülal, İsmet; Atatürk İnkılâbı, Kanunlar-Kararlar-Tamimler-Bildiriler-Belgeler-Gerekçe ve Tutanaklarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1984.

Yalman, Ahmet Emin; Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim 1922–1971, (Yay. Haz. Erol Şadi Erdinç), C. II, 2. B., Özener Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul, 1997.

Yavuz, Bige Sükan; “Atatürk Devrimi ile Sosyal Yaşamın Çağdaşlaştırılmasına İlişkin Fransız Değerlendirmeleri”, Atatürk Yolu, C. IV, No. 15, (Mayıs 1995).

Yavuz, Fehmi; Din Eğitimi ve Toplumumuz, Sevinç Matbaası, Ankara, 1982.Zürcher, Eric Jan; Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.

1 Necdet Öklem, Saltanatın Kaldırılması, İstiklâl Matbaası, İzmir, 1972, s. 17.

2 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. I, 5. B., Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1997, s. 287-298.

3 TBMM Zabıt Ceridesi, I. Devre, C. 24/1, s. 314.

4 İsmet İnönü, Hatıralar, 2. Kitap, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Ankara, 1999, s. 166-168.

5 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. II, ATAM Yay., Ankara, 1997, s. 618–619.

6 Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Yönetimimin Kurulması (1924–1930), Yurt Yay., Ankara, 1981, s. 84–87.

7 Feridun Kandemir, “Şeyh Sait İsyanı”, Tarih Konuşuyor Aylık Tarih Mecmuası, C. VII, No. 37 (Şubat 1967), s. 3035; s. 27.

8 Feridun Kandemir, İzmir Suikâsti’nin İç Yüzü, 2. B., Ekicigil Matb., İstanbul, 1955, s. 3-4.

9 Erdoğan Teziç, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mezunlar Derneği Yay., İstanbul, 1977, s. 70-72.

10 Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, (Haz. Cemal Kutay), Tercüman Yay., İstanbul, 1980, s. 470-472.

11 Hikmet Çetinkaya, Kubilay Olayı ve Tarikat Kampları, 4. B., Çağdaş Yay., İstanbul, 1997, s. 16.

12 Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Hatıraları, (Der. Hulusi Turgut), 5. B., Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 2005, s. 313-314;

13 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, 6. B., Kaynak Yay., İstanbul, 2007, s. 87-88.

14 A.g.e., s. 199-200.

15 A.g.e., s. 203-205.

16 Bige Sükan Yavuz, “Atatürk Devrimi ile Sosyal Yaşamın Çağdaşlaştırılmasına İlişkin Fransız Değerlendirmeleri”, Atatürk Yolu, C. IV, No. 15, (Mayıs 1995), s. 30.

17 Bozkurt, a.g.e., 206-207.

18 Fethi Gözler, Atatürk İnkılapları-Türk İnkılabı, 2. B., İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1983, s. 122-126.

19 Afet İnan, Medeni Bilgiler, TTK Yay., Ankara, 1969, s. 89–93.

20 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1985’e), A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay., Ankara, 1985, s. 71.

21 Özkan İzgi, “Atatürk’ün Eğitim ve Üniversitelere Bakış Açısı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. I, No.1, (Kasım 1984), s. 266-267.

22 Bekir Sıtkı Yalçın ve İsmet Gönülal, Atatürk İnkılâbı, Kanunlar-Kararlar-Tamimler-Bildiriler-Belgeler-Gerekçe ve Tutanaklarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1984, s. 97–98.

23 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem II, C. VII, s. 26, 29, 114.

24 Gözler, a.g.e.,s. 161-164.

25 Sami N Özerdim, Yazı Devriminin Ölçüsü, TDK Yay., Ankara, 1978, s. 40-45.

26 Hasan Cemil Çambel, “Atatürk ve Tarih”, Belleten, C. III, No. 10, (1939), s. 270–271.

27 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. I, s. 390.

28 Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, TTK Yay., Ankara, 1988, s. 538.

29 Mehmet Saray, İstanbul Üniversitesi Tarihi (1453–1993), İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul, 1996, s. 47.

30 Şerafettin Turan, İsmet İnönü, Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, Bilgi Yay., Ankara, 2000, s. 164–165.

31 A. Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi 1923-İzmir, 4. B., Sermaye Piyasası Kurulu Yay., Ankara, 1997, s. 1-2.

32 Ökçün, a.g.e., s. 323–325.

33 Şahin, a.g.e., s. 33-34.

34 Tokgöz, a.g.e., s. 74.

35 Boratav, a.g.e., s. 65-66.

36 Çavdar, a.g.e., s. 289.

37 Turan, Türk Devrim Tarihi, 3. Kitap, s. 180.

38 Turan, a.g.e., s. 182-183.

39 Şerafettin Turan, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, 3. B., TTK Yay., Ankara, 1999, s. 4; Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam-Mustafa Kemal (1922-1938), C. III, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985, s. 234-235.

40 Kocatürk, a.g.e., s. 441; BCA, Sayı. 2546, Dos. 14–32, Fon. 30. 18. 1. 1, Yer. 15. 61..2. 1, (20. 9.1925).

41 TBMM Zabıt Ceridesi, 25 Kasım 1341 (1925), C. XIX, Devre: II, TBMM Matbaası, Ankara, 1960, s. 247-248.

42 Sicil-i Kavanin, C. II, İstanbul, Cihan Matbaası, 1926, s. 15.

43 TBMM Zabıt Ceridesi, II. Devre, C. XX, 12 Aralık 1341 (1925), s. 109–110; Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri, 1. Kitap, Başnur Matbaası, Ankara, 1972, s. 156-157; BCA, Dos. 89 B 65, Fon. 30. 10. 0. 0, Yer. 101. 654 15, (16. 11. 1925).

44 Turan, a.g.e., s. 177.

45 Sicil-i Kavanin, C. II, İstanbul, Cihan Matbaası, 1926, s. 18; Zabıt Ceridesi, Devre II, C. XIX, s. 312-329.

46 Çavdar, a.g.e., s. 289.

47 Turan, Türk Devrim Tarihi, 3. Kitap, s. 194.

48 Sıtkı Yalçın ve İsmet Gönülal, Atatürk İnkılâbı, Kanunlar, Kararlar, Tamimler, Bildiriler, Belgeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1984, s. 497.

49 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre II, C. XX, Ankara, 1977, s. 267–276.

50 Sicil-i Kavanin, C. VII, Cihan Matbaası, İstanbul, 1926, s. 64.

51 Gözler, a.g.e., s. 147; Sicil-i Kavanin, C. I, Cihan Matbaası, İstanbul, 1926, s. 393.

52 Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesiyle ilgili geniş bilgi için bkz. Temuçin F. Ertan, “Cumhuriyet Kimliği Tartışmasının Bir Boyutu: Soyadı Kanunu”, Kebikeç-İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, S. 10, 2000, s. 255–272.

53 Turhan Aytul, “Atatürk’e Verilmek İstenen İsimler”, Milliyet, 15 Aralık 1974, s. 2.

54 Olcaytu,a.g.e., s. 81-82.

55 Bedii N. Şehsuvaroğlu, Demirhan D.E, Türk Tıp Tarihi, Taş Kitapçılık Yay. Ltd. Şti., Bursa, 1984, s. 63.

56 Sıhhıye Mecmuası, “Fevkalâde Nüshası: Dr. Refik Saydam’ın Aziz Hatırasına”, Sıhhat ve İctimaî Vekâleti Yay., Ankara, 1942, s. 10.

57 Şükrü S. Gürel, “Türk Dış Politikası (1919-1945)”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.2, İletişim Yay., İstanbul, b.t.y., s.520; Aptülahat Akşin, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Ankara, 1991, s.25-26; Fahir Armaoğlu, “Tarihi Perspektif İçinde Misâk-ı Millî’nin Değerlendirilmesi”, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Makaleler, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000, s.68.

58 Gürel, a.g.m., s.520; Faruk Sönmezoğlu, İki Savaş Sırası ve Arasında Türk Dış Politikası, İstanbul, 2011, s.102.

59 Muzaffer Özsoy, “Askerlik Bilimi ve Strateji Açısından Atatürk”, Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, 2. Baskı, İstanbul, 1986, s.116; Ertan, a.g.m., s.9; Gürel, a.g.m., s.522; Yılmaz, a.g.m., s.583; Ülman, a.g.e., s.245.

60 Gürel, a.g.m., s.522.

61 Ülman, a.g.m., s.244.

62 Ülman, a.g.m., s.244-245.

63 Gönlübol ve Sar, a.g.m., s.106-107

64 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 347.

65 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 336.

66 Şemsettin Sami, Kamûs-ı Türkî, Çağrı Yay., İstanbul, 1978, s. 482; Türkçe Sözlük, TDK Yay., C. I, Ankara, 1988, s. 263.

67 Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969, s. 31.

68 A. Afetinan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, TTK Basımevi, Ankara 1969, s. 31.

69 Medeni Bilgiler, s. 23-24.

70 İnan, Medeni Bilgiler, s. 22-25; Yusuf Sarınay, Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1990, s. 64–86.

71 İnan, Medeni Bilgiler, s. 18.

72 İnan, Medeni Bilgiler, s. 26.

73 Turhan Feyzioğlu, “Türk İnkılabının Temel Taşı Laiklik”, Atatürk Yolu, 2. Baskı, Ankara, 1987; Özer Ozankaya, Atatürk ve Laiklik, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara, 1981.

74 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Kurtuluş Ofset Basımevi, Ankara, 1984, s. 525.

75 A. Afetinan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, TTK Basımevi, Ankara, 1959, s. 250.

76 Cemil Koçak,“Siyasal Tarih”, Yakınçağ Türkiye Tarihi (1908-1980), C. I, (Haz. Sina Akşin- Bülent Tanör-Korkut Boratav), Milliyet Kitaplığı, İstanbul, (t.y.), s. 160-161.

77 Cemil Koçak, “Siyasal Tarih (1923–1950)”, Türkiye Tarihi-Çağdaş Türkiye (19081980), C. IV, Cem Yay., İstanbul, 1989, s. 123-124.

78 Koçak,“Siyasal Tarih”, Yakınçağ Türkiye Tarihi, s. 164-165.

79 Metin Heper, İsmet İnönü, İş Bankası Yay., İstanbul, 1998, s. 17.

80 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), C. I, İletişim Yay., İstanbul, 2003, s. 173.

81 Mustafa Aydın, “1939–1945: Savaş Kaosunda Türkiye, Göreli Özerklik 2”, Türk Dış Politikası (1919-1980) Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, C. I, (Ed. Baskın Oran), İletişim Yay., İstanbul, 2005, s. 407.

82 Selim Deringil, Denge Oyunu, (İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 2003, s. 42-49.

83 Deringil, a.g.e., s. 133.

84 Soysal, a.g.e., s. 647.

85 Aydın, a.g.m., s. 445.

86 Oral Sander, Siyasi Tarih (1918–1994), İmge Kitabevi Yay., İstanbul, 2008, s. 165.

87 Şükrü S. Gürel, “Türk Dış Politikası (1919-1945)”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yay., İstanbul, s. 534.

88 Weisband, a.g.e., s. 247-250.

89 Hart, a.g.e., C. II, s. 625-640.

90 Weisband, a.g.e., s. 380.

91 Turan, İsmet İnönü, s. 256

92 Pakize Türkoğlu, Tonguç ve Enstitüleri, YKY, İstanbul, 1997, s. 154–155.

93 İlhan Tekeli, “Osmanlı İmparatorluğundan Günümüze Eğitim Kurumlarının Gelişimi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. III, İletişim Yay., İstanbul, s. 666.

94 İ. Tekeli, a.g.m., s. 666-667.

95 Topuz, a.g.e., s.170.

96 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi ( 1908 – 2007), İmge Kitabevi Yay., Ankara, 2008, s. 81

97 Goloğlu, a.g.e., s. 62-63; Boratav, Türkiye’de Devletçilik, s. 321-325.

98 Boratav, Türkiye’de Devletçilik, s. 332.

99 Ayhan Aktar, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, İletişim Yay., İstanbul, 2004, s. 135.

100 Tokgöz, a.g.e., s. 120.

101 Çavdar, Türk Demokrasi Tarihi, C. I, s. 403.

102 Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, s. 85.

103 Hilmi Uran, Meşrutiyet, Tek Parti, Çok Parti Hatıralarım (1908–1950), Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul, 2008, s. 359-361.

104 Cemil Koçak, İkinci Parti, Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kurulması (1945–1950), C. I, İletişim Yay., İstanbul, 2010, s. 516-541.

105 Mehmet Ali Birand-Can Dündar-Bülent Çaplı, Demirkırat, Bir Demokrasinin Doğuşu, Milliyet Yay., İstanbul, 1995, s. 26; Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları, Tek Partiden Çok Partiye (1944 – 1950), Bilgi Yay., Ankara, 1998, s. 90–95; Aydemir, İkinci Adam, C. II, s. 442 – 445.

106 Karpat, Türk Demokrasi Tarihi – Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, s. 249–251; Çavdar, “Demokrat Parti”, s. 2065. 79 Koçak,“Siyasal Tarih”, Yakınçağ Türkiye Tarihi, s. 184.

107 Turan, İsmet İnönü, s. 263.

108 Aydemir, İkinci Adam, C. III, s. 31.

109 Çavdar, a.g.m., s. 2068.

110 Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, (Çev. Yasemin Saner Gönen), İletişim Yay., İstanbul, 2004, s. 327.

111 Yaşar Baytal, “Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları (1950–1957)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 40, Kasım 2007, s. 557.

112 Akşin, a.g.e., s. 232.

113 Turan, Türk Devrim Tarihi, C. IV/2, s. 89 – 90.

114 Feroz Ahmad-Bedia Turgay Ahmad, Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi (1945–1971), Bilgi Yay., İstanbul, 1976, s. 130.

115 İlber Ortaylı, Türkiye’nin Yakın Tarihi, Timaş Yay., İstanbul, 2010, s. 105-110.

116 Zürcher, a.g.e., s. 337; Aydemir, İkinci Adam, C. III, s. 295.

117 Mustafa Albayrak, “Demokrat Parti Döneminde İktidar-Muhalefet İlişkileri”, Demokrasi Platformu, S. 17, 2009, s. 180.

118 Albayrak, a.g.m., s. 181.

119 Çavdar, a.g.e., C. II, s. 79-80.

120 TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem XI, C. XIII, s. 212.

121 Şevket Süreyya Aydemir, Menderes’in Dramı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1976, s. 410–414.

122 Ali Fuat Başgil, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, (Çev. M. Ali Sevük-İ. Hakkı Akın), Yağmur Yay., İstanbul, 1966, s. 143; Aydemir, Menderes’in Dramı, s. 423. 122 Aydemir, İkinci Adam, C. III, s. 458–459.

123 Şevket Süreyya Aydemir, İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1976, s. 329.

124 Hikmet Özdemir, “Siyasal Tarih (1960–1980)”, Türkiye’nin Yakınçağ Tarihi 1908–1980, C. I, (Haz. Sina Akşin-Bülent Tanör-Korkut Boratav), Milliyet Kitapları, İstanbul, s. 230–232.

125 Dündar Seyhan, Gölgedeki Adam, Nurettin Uycan Matbaası, İstanbul, 1966, s. 125–126.

126 Mustafa Erdoğan, Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, Liberte Yay., Ankara, 2001, s. 79; Aydemir, İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali, s. 436.

127 Kamil Karavelioğlu, Bir Devrim İki Darbe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, Gürer Yay., İstanbul, 2007, s. 162.

128 Adem Çaylak-Hüseyin Baran, “Türkiye’de Kemalist Rejimin Ordu ve Anayasa ile Pekişmesi ve Darbeler Arası Dönem (1960–1970)”,Osmanlı’dan İkibinli Yıllara Türkiye’nin Politik Tarihi, Savaş Yay., Ankara, 2010, s.447-448.

129 Suna Kili, 1960-1975 Döneminde Cumhuriyet Halk Partisinde Gelişmeler, Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul, 1975, s. 346.

130 Nihat Erim, 12 Mart Anıları, (Haz. Raşit Çavaş), YKY, İstanbul, 2007, s. 187; Kazım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi 1966 – 1980, C. II, TBMM Vakfı Yay., Ankara 1998, s. 773.

131 Cemal Fedayi, “Türkiye’nin Siyasal ve Sosyal Kaos Dönemi (1971–1980), Osmanlı’dan İkibinli Yıllara Türkiye’nin Politik Tarihi, 2010, s. 492, 502–503.

132 Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Asker ve Siyaset, s. 266–277.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə